T.C.
ANKARA VALĠLĠĞĠ
YENĠMAHALLE ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
BATIKENT LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HĠZMETĠN ADI
1
Kayıt BaĢvurlarının Alınması
BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER
1.T.C. kimlik numarası
2.Diploma
3.Sınav sonuç belgesĠ
HĠZMETĠN
TAMAMLANMA SÜRESĠ
(EN GEÇ)
1 Ġġ GÜNÜ
2
Öğrenim Belgesini veya Diplomasını
Kaybedenlere Diploma Kayıt Örneğinin
Verilmesi
1-Dilekçe
3 Ġġ GÜNÜ
3
9, 10, 11 ve 12. Sınıf Öğrencilerine
Yönelik YetiĢtirme ve Hazırlık Kursu
Açılması
1-Dilekçe
5 Ġġ GÜNÜ
4
Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu
Kararlarına Yapılan Ġtirazların Bir Üst
Kurula Gönderilmesi
1-Dilekçe
3 Ġġ GÜNÜ
5
ÖSYM Adına BaĢvuruların Alınması
1-BaĢvuru Klavuz ücreti (3 TL)
6
Lise ve Dengi Okullarda Öğrenim Gören
Öğrencilerin Nakillerinin Yapılması
1-Dilekçe
5 Ġġ GÜNÜ
7
Orta Öğretim Kurumlarından Mezun
Olan Öğrencilere Geçici Mezuniyet
Belgesi Verilmesi
1-Dilekçe
30 DAKĠKA
8
Anasınıfı Öğrenci Kayıtlarının Yapılması
ve ġubelerinin Belirlenmesi
1- Dilekçe
2- BaĢvuru Formu
3- Nüfus Cüzdanı Aslı Ġbrazı
30 DAKĠKA
1 SAAT
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
:
:
:
:
:
:
:
Okul Müdürlüğü
Mehmet YARĞIN
Okul Müdürü
KENT KOOP MAH. ġ. HÜSEYĠN BAHADIR SOK
NO: 16
BATIKENT/ANKARA
3122512157
3122517273
[email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri
Ġsim
Unvan
Adres
:
:
:
:
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Seyit Ahmet KAYHAN
Ġlçe Milli Eğitim Müdürü
YENĠMAHALLE/ANKARA
Telefon
Faks
E-Posta
:
:
:
Sayfa 1 / 1
Download

1 1 Ġġ GÜNÜ 2 3 Ġġ GÜNÜ 3 5 Ġġ GÜNÜ 4 3 Ġġ GÜNÜ 5 1 SAAT