İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI VE
KOLAY MEVZUAT
İHRACATA YÖNELİK
DEVLET YARDIMLARI VE
KOLAY MEVZUAT
 Mutlu YILMAZ
 Mustafa SAN
 Ahmet ÖZKEN
©
Bu kitabın Türkiye’deki her türlü yayın hakkı Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti’ne aittir,
tüm hakları saklıdır. Kitabın tamamı veya bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine
göre, kitabı yayınlayan firmanın ve yazarlarının önceden izni olmadan elektronik,
mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz,
depolanamaz.
Kapak Tasarımı
Meltem ŞENYİĞİT
Düzenleme
Figen KALEÖZÜ
Baskı
İlksan Matbaası Ltd. Şti.
İvedik Org. San. Bölgesi Ağaç İşleri San. Sit.
521. Sok. No: 35 İvedik / ANKARA
Tel: (0312) 394 39 55
Baskı Yılı
Mayıs - 2014
ISBN
978-605-344-133-5
Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
Dögol Caddesi No: 49/B Beşevler, ANKARA
Tel: (0 312) 223 77 73 – 213 32 82 • Faks: (0 312) 215 14 50
[email protected]
www.gazikitabevi.com.tr
NOT
Bu kitap içerisinde yer alan bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından
oluşturulan Devlet Destekleri Mevzuatı baz alınarak hazırlanmıştır. Ülkemiz dış
ticaret mevzuatı çok hızlı değiştiğinden okuyucularımızın güncel mevzuatı takip
etmeleri de önerilmektedir. Ayrıca kitaptaki başvuru koşulları kapsamında
firmaların destekler ile ilgili yapacakları başvuruların reddedilmesi ile ilgili
kitap yazarlarının ve yayınevinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
ÖNSÖZ
2023 yılında 500 milyar USD İhracat hedefi olan ülkemizin 2013 yılı gerçekleşen
ihracat değeri 151.8 milyar USD olmuştur Önümüzdeki on yıllık periyod içerisinde
ihracatta üç kat bir büyüme ile gerçekleştirebileceğimiz bu değerin, geçtiğimiz on yıl
içerisinde 2003-2013 üç kattan fazla artması ülkemiz ihracatçısının 500 milyar USD’lık
değeri yakalamasının çokta zor olmadığını gösteriyor.
İşte bu vizyon ve hedef doğrultusunda ihracatçılara verilen teşvik ve desteklerin
firmalarımızın yurt dışında rekabet edebilmeleri için özellikle finansman ve
fiyatlandırma açısından ayrı bir öneme sahip olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla
kitabımız, ihracatçı firmalarımıza T.C.
Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen
desteklerin neler olduğunu, başvuruların nasıl yapılıp ardından sürecin nasıl
yönetileceği hakkında siz değerli okuyucularımızı bilgilendirme amacı taşımaktadır.
İhracatçı firmalarımıza ülkemizin değişik kuruluşları tarafından destekler veya
ucuz maliyetli krediler verilmektedir. Bu kuruluşlara örnek vermek gerekirse, T.C.
Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Türk EXIMBANK ve benzerleri olmasına rağmen biz
kitabımızda sadece T.C. Ekonomi Bakanlığının vermiş olduğu devlet desteklerini siz
değerli okuyuculara aktarmaya çalıştık. Yapmış olduğumuz bu çalışmada Bakanlığın
vermiş olduğu desteklerin hepsini değil ama bize göre en önemli yedi temel destek
kalemini yedi ayrı bölümde açıklamaya çalıştık.
Kitabımızın tüm bölümlerinin ortak karakteristik özelliği her bölüm başlangıcında
o bölümle ilgili dikkatleri ilgili bölüme çeken bir hikâye ile başlaması sonrasında da
bölümde geçecek olan bazı teknik kavramların anahtar kelime olarak verilmesi ile
devam etmesidir. Sonrasında ise ilgili desteğin mevzuat kapsamında tebliğ ve uygulama
esasları verilmekte fakat önemli ve dikkat çekilmesi istenen kısımlar kutucuklar
içerisinde büyük puntolarla okuyucuya aktarılmakta ve okuyucu için okuması hiçte
kolay olmayan mevzuatı böylelikle rahat okunur hale getirilmesi sağlanmıştır. Bölüm
sonlarında ise bölüm özetleri ve açıklama soruları ile konuların pekiştirilmesi
amaçlanmış ve ilgili desteğin uygulama aşamalarında kullanılacak ekler bölüm
sonlarına konmuştur.
Toplam yedi bölümden oluşan kitabımızın, birinci bölümünde, “Yurt Dışı Fuar
Katılımlarının Desteklenmesi”, ikinci bölümünde, İhracatçı firmaların yurt dışında
potansiyel alıcılara ulaşmak için kullanacağı, “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş
Desteği”, üçüncü bölümünde; ihracatçı firmaların yurt dışında mağaza, depo açmaları,
reyon kiralamaları vb. destekleri içeren “Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi”, dördüncü bölümünde ise özellikle 2023 vizyonu
kapsamında 10 dünya markasıyla yola çıkan ülkemizin, ihracatçı firmaların yurt dışında
markalaşmalarını sağlayacak “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı
İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITIY” nin Desteklenmesi açıklanmaya
çalışılmıştır. Dördüncü bölümde, Turquality Desteğiyle ilgili olarak 2006/4 sayılı tebliğ
kapsamında kapsama alınan şirketlerin sunması gereken belgeler ile 2009/14 sayılı
elektronik veri işleme ile ilgili Tebliğin ekleri burada yer almıştır. İlgili mevzuat
içerisinde yer alan bazı bölüm ve eklere yer verilmemiştir. Bunlar;
-
-
TURQUALITY® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti (Şirketler)(elektronik
ortamda olmak zorunda)
TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Yetkilendirme Başvuru
Formu(Danışman firmalar için gerekli)
Taahhütname (TURQUALITY® Yönetim Danışmanlığı Firmaları) (Danışman
firmalar için gerekli) Fuar Yerinde İnceleme Formu( Ticaret Müşavirleri
tarafından doldurulması gerekiyor)
Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme Formu( Ticaret Müşavirleri tarafından
doldurulması gerekiyor)
Ön İnceleme Gizlilik Sözleşmesi(Kapsama alınmadan yapılması gerekiyor 1
defalık)
Yukarıda yer alan eklere yanlarında yazan gerekçeler nedeniyle kitabımızda yer
verilmemiştir. İstenildiği takdirde www.turquality.com www.mikroegitim.org
www.ekonomi.gov.tr adreslerinden temin edilebilmektedir.
İzleyen beşinci bölümde, Çevre Maliyetlerinin (Uluslararası Belgelendirme ve
Tarım Analizlerinin) Desteklenmesi, altıncı bölümde; Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi ve son bölümümüzde de, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
(Eğitimin Desteklenmesi) konuları mevzuat içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır.
Bu kitabımızla, T.C Ekonomi Bakanlığı’nın İhracatta vermiş olduğu
TEŞVİKLERİN bir kısmını anlatmaya çalıştık. Umarız sektörde çalışan yönetici ve
personelin bu bilgiler ışığında devletimizin firma ayrımı gözetmeksizin vermiş olduğu
desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilecek hale gelmeleridir. Ayrıca kitabımız
Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret bölümlerinde teşvik veya mevzuat derslerinde de
kaynak niteliği taşıdığından hem Akademik camia içerisindeki meslektaşlarımızın hem
de ilgili bölümde okuyan sevgili öğrencilerimize de faydalı olması dileğimizle…
Mutlu YILMAZ
01.04.2014
İÇİNDEKİLER
KISIM 1
YURT DIġI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESĠ
BİRİNCİ BÖLÜM
YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARIN
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR ............................................. 5
1.1. Amaç ................................................................................................................... 5
1.2. Kapsam ................................................................................................................ 5
1.3. Dayanak .............................................................................................................. 6
1.4. Tanımlar ............................................................................................................. 6
2. YURT DIŞI FUARLARA İLİŞKİN DESTEKLER ........................................... 9
2.1. Yurt DıĢı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi .................... 9
2.2. Yurt DıĢı Fuarlara ĠliĢkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi ................................................................................................... 10
3. SEKTÖREL NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL
KATILIMLARIN DESTEKLENMESİ .......................................................... 12
3.1. Bireysel Düzeyde Katılımlarda BaĢvuru ġekli ................................................ 13
4. ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER ............................................................. 14
4.1. Hedef Ülke ve Prestijli Fuar Bazında Ġlave Fuar Desteği .................................. 14
4.2. Ödeme Esasları ................................................................................................. 15
4.3. Kurlar ............................................................................................................... 15
4.4. Müracaat ġekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi ............................................ 15
4.5. Müracaat Süresi ve BaĢvuru Mercii ................................................................. 16
4.6. Ürün TeĢhir ġartı .............................................................................................. 17
4.7. Stand Alanı ........................................................................................................ 17
4.8. Organizatörlere Yönelik Müeyyideler .............................................................. 18
4.9. Katılımcılara Yönelik Müeyyideler ................................................................... 18
x
İçindekiler
4.10. Haksız Ödeme ................................................................................................ 19
4.11. Yetki ............................................................................................................... 19
4.12. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ..................................................................... 19
4.13. Yürürlük ......................................................................................................... 20
4.14. Yürütme .......................................................................................................... 20
İKİNCİ BÖLÜM
YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN (2009/5 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA
USUL VE ESASLARI)
1. DAYANAK VE TANIMLAR ........................................................................ 21
1.1. Yurt DıĢı Fuarlara ĠliĢkin Destekler ................................................................. 21
1.2. Yurt DıĢı Fuar Organizasyonlarında Katılımcıların Desteklenmesi .................. 21
1.3. Katılım Bedeli .................................................................................................. 23
1.4. Yurt DıĢı Fuar Organizasyonlarına ĠliĢkin Organizatörün Tanıtım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi .......................................................................... 24
2. SEKTÖREL NİTELİKTEKİ ULUSLARARASI FUARLARA BİREYSEL
KATILIMLARA İLİŞKİN DESTEKLER BİREYSEL KATILIMLARIN
DESTEKLENMESİ ................................................................................... 25
3. ÇEŞİTLİ VE GENEL HÜKÜMLER ............................................................. 27
3.1. Ödeme Esasları .................................................................................................. 27
3.2. Yurt DıĢı Fuar Organizasyonu Müracaat ġekli ve Belgeleri ............................. 28
3.3. Organizatörün Destek Müracaat ġekli .............................................................. 31
3.4. Bireysel Katılımlara ĠliĢkin Müracaat ġekli ve Belgeleri .................................. 33
3.5. Katılımcının Yükümlülükleri ........................................................................... 38
3.6. Ortak Hükümler................................................................................................. 40
3.7. Müracaatın Sonuçlandırılması ........................................................................... 41
3.8. Değerlendirme Formu ....................................................................................... 42
3.9. Yetki .................................................................................................................. 42
3.10. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ..................................................................... 42
3.11. Yürürlük .......................................................................................................... 42
3.12. Yürütme .......................................................................................................... 43
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat
xi
BÖLÜM ÖZETİ ........................................................................................................... 44
AÇIKLAMA SORULARI ........................................................................................... 45
BİRİNCİ BÖLÜM EKLER LİSTESİ
EK-1 Taahhütname ............................................................................................. 46
EK-2 Taahhütname ............................................................................................. 47
EK-3 Bireysel Fuar Desteği Ön BaĢvuru Dilekçesi ........................................... 48
EK-4 KuruluĢlar için YurtdıĢı Fuar Organizasyonu Katılımcı ve Ödeme
Bilgileri Tablosu ..................................................................................... 49
EK-5 YurtdıĢı Fuar Organizasyonu Tanıtım Faaliyetleri Tespit Raporu ........... 50
EK-6 Katılımcı Listesi ....................................................................................... 51
EK-7 2013 Yılı Hedef Ülke Fuar Listesi ........................................................... 52
KISIM 2
PAZAR ARAġTIRMASI VE PAZARA GĠRĠġ DESTEĞĠ
BİRİNCİ BÖLÜM
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
HAKKINDA TEBLİĞ
1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR ........................................... 55
1.2. Amaç ................................................................................................................. 55
1.3. Kapsam .............................................................................................................. 55
1.4. Dayanak ............................................................................................................ 55
1.5. Tanımlar ............................................................................................................ 56
2. YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ ........................................... 57
3. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ ........................................................................ 59
4. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI
DESTEĞİ.................................................................................................. 60
5. E- TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ .......................................... 62
6. ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME ......................................... 63
6.1. Ödeme Esasları .................................................................................................. 63
6.2. BaĢvuru ve Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ............................................................. 63
6.3. Ödeme ............................................................................................................... 64
xii
İçindekiler
7. DİĞER HÜKÜMLER ................................................................................. 65
7.1. Yetki .................................................................................................................. 65
7.2. Yaptırım ........................................................................................................... 65
7.3. Ġzleme Değerlendirme ...................................................................................... 66
7.4. Ġstisna ............................................................................................................... 66
7.5. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ...................................................................... 66
7.6. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Lehte Hükümlerinin Uygulanması ............. 67
7.7. Yürürlük ........................................................................................................... 67
7.8. Yürütme ............................................................................................................ 67
İKİNCİ BÖLÜM
(2011/1-4) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ
DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA
İLİŞKİN GENELGE
1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR ........................................... 69
1.1. Amaç ................................................................................................................ 69
1.2. Kapsam ............................................................................................................. 69
1.3. Dayanak ............................................................................................................ 69
1.4. Tanımlar ............................................................................................................ 70
2. YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ ............................................. 71
2.1. Genel Esaslar .................................................................................................... 71
2.2. Faaliyet Sonrası BaĢvuru ................................................................................... 73
3. PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ, RAPOR VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ ................. 74
3.1. GiriĢ ................................................................................................................... 74
3.1.1. Genel Esaslar ........................................................................................ 74
3.1.2. Ön Onay Başvuruları ve Değerlendirmesi............................................. 75
3.1.3. Faaliyet Sonrası Başvuru...................................................................... 76
3.2. Yurt DıĢı Tanıtım Desteği ................................................................................. 76
3.2.1. Genel Esaslar ........................................................................................ 76
3.2.2. Ön Başvuru ........................................................................................... 78
3.2.3. Faaliyet Sonrası Başvuru ...................................................................... 79
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat
xiii
4. SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ PROGRAMLARI
DESTEĞİ ................................................................................................. 80
4.1. Genel Esaslar ..................................................................................................... 80
4.2. Ön BaĢvuru ve Değerlendirme ......................................................................... 81
4.3. Faaliyet Sonrası BaĢvuru ................................................................................... 83
5. E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ .......................................... 84
5.1. Ön Onay BaĢvuruları ve Değerlendirme ........................................................... 84
5.2. BaĢvuru ............................................................................................................. 85
6. ORTAK ESASLAR .................................................................................... 86
7. DİĞER ESASLAR ..................................................................................... 87
BÖLÜM ÖZETİ ........................................................................................................... 89
AÇIKLAMA SORULARI .......................................................................................... 90
İKİNCİ BÖLÜM EKLER LİSTESİ
EK-0 Dilekçe Örneği .............................................................................................. 91
EK-1 Ekler Listesi .................................................................................................. 92
EK-2 YurtdıĢı Pazar AraĢtırması Desteği BaĢvuru Dosyaları ................................ 93
EK A-1 YurtdıĢı Pazar AraĢtırması Desteği BaĢvuru Formu ................................ 96
EK A- 2 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) ........................................................ 97
EK A -3 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) ........................................................ 98
EK A-4 Pazar AraĢtırması Değerlendirme Raporu ................................................ 99
EK A-5 GörüĢme Yapılan Kurum/KuruluĢ/ ġirket Bilgi Formu .......................... 102
EK A- E-Destek BaĢvurusu Yapılabilecek Ekonomi Bakanlığı Bölge
Müdürlükleri .............................................................................................. 103
EK BR Pazara GiriĢ Desteği Rapor Destekleri BaĢvuru Ekleri ............................ 104
EK BR-1 Rapor Desteği Ön Onay BaĢvuru Formu ............................................. 106
EK BR-2 Rapor Desteği Ödeme Talep Formu ..................................................... 107
EK BR-3 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) ..................................................... 108
EK BR-4 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) .................................................... 109
EK BR-5 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) ..................................................... 110
EK BR-6 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) .................................................... 111
xiv
İçindekiler
EK BD Pazara GiriĢ Desteği (Yabancı ġirket Alımına Yönelik DanıĢmanlık
Desteği) Ġstenen Belgeler Listesi .............................................................. 112
EK BD-1 Yabancı ġirket Alımına Yönelik DanıĢmanlık Desteği
Ön Onay BaĢvuru Formu ..................................................................... 114
EK BD-2 Yabancı ġirket Alımına Yönelik DanıĢmanlık Desteği Ödeme
Talep Formu ........................................................................................ 115
EK BD-3 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) ..................................................... 116
EK BD-4 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) ..................................................... 117
EK BD-5 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) ..................................................... 118
EK BD-6 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) ..................................................... 119
EK C Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği
(Ġstenen Belgeler Listesi) ........................................................................... 120
EK C-1 Sektörel Ticaret Heyeti Ön Onay BaĢvuru Formu .................................. 124
EK C-2 Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı ġirket Bilgi Formu ............................. 125
EK C-3 Dilekçe Örneği ........................................................................................ 126
EK C-4 Alım Heyeti Ön Onay BaĢvuru Formu .................................................... 127
EK C-5 Alım Heyeti Yabancı Katılımcı ġirket Bilgi Formu ................................ 128
EK C-6 Alım Heyeti Yerli Katılımcı ġirket Bilgi Formu ..................................... 129
EK C-7 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) ........................................................ 130
EK C-8 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına) ....................................................... 131
EK C-9 Sektörel Ticaret Heyeti Programı Sonuç Programı ................................ 132
EK C-10 Alım Heyeti Programı Sonuç Raporu.................................................... 133
EK C-11 Sektörel Ticaret Heyeti /Alım Heyeti Ödeme Talep Formu .................. 134
EK D-0 Ön Onay AlmıĢ E-Ticaret Siteleri Listesi ............................................... 135
EK D- E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği (Ġstenen Belgeler Listesi) ................. 136
EK D-1 E-Ticaret Sitelerin Üyelik Ödeme Talep Formu ..................................... 138
EK D-2 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) ........................................................ 139
EK D-3 Beyanname (Ekonomi Bakanlığına)........................................................ 140
EK D-4 E- Ticaret Sitelerine Ön Onay Formu ..................................................... 141
EK D-5 Ön Onay KoĢulları .................................................................................. 142
EK E Destek BaĢvurusu Yapılabilecek Ekonomi Bakanlığı Bölge
Müdürlükleri ............................................................................................... 143
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat
KISIM
xv
3
YURT DIġI BĠRĠM, MARKA VE TANITIM FAALĠYETLERĠNĠN
DESTEKLENMESĠ
BİRİNCİ BÖLÜM
YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
1. DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR ......................................... 147
1.1. Dayanak........................................................................................................... 147
1.2. Amaç ............................................................................................................... 147
1.3. Kapsam ............................................................................................................ 148
1.4. Tanımlar .......................................................................................................... 148
2. DESTEKLENECEK FAALİYETLER ......................................................... 149
2.1. Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi ........................................................... 149
2.2. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ............................................................ 152
2.3. Yurt DıĢı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi ................................... 154
2.4. Ortak Hüküm ................................................................................................... 155
3. ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME ........................................ 156
3.1. Ödeme Esasları ................................................................................................ 156
3.2. Ödeme Belgelerinin Ġbrazı .............................................................................. 156
3.3. Ödeme ............................................................................................................. 157
4. DİĞER HÜKÜMLER ................................................................................ 159
4.1. Yetki ............................................................................................................... 159
4.2. Yaptırım .......................................................................................................... 159
4.3. Ġzleme ve Değerlendirme ................................................................................ 160
4.4. Uygulama ........................................................................................................ 160
4.5. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ..................................................................... 160
4.6. Geçici Hüküm ................................................................................................. 161
4.7. Yürürlük .......................................................................................................... 161
4.8. Yürütme ........................................................................................................... 161
xvi
İçindekiler
İKİNCİ BÖLÜM
2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
GENELGESİ
1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM ............................................................. 163
1.1. Dayanak........................................................................................................... 163
1.2. Amaç ............................................................................................................... 163
1.3. Kapsam ............................................................................................................ 163
1.4. Tanımlar .......................................................................................................... 163
2. DESTEKLENECEK FAALİYETLER ......................................................... 164
2.1. Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi ........................................................... 164
2.2. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi ............................................................ 168
2.3. Yurt DıĢı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi ................................... 169
3. ORTAK HÜKÜMLER ............................................................................... 171
3.1. Ġlave Destek Oranları....................................................................................... 173
4. DİĞER HÜKÜMLER ................................................................................ 174
4.1. Ödeme ............................................................................................................. 174
BÖLÜM ÖZETİ ......................................................................................................... 177
AÇIKLAMA SORULARI ......................................................................................... 178
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKLER LİSTESİ
EK-0 ġirket BaĢvuru Dilekçesi .......................................................................... 179
EK-1 Sınai ve Ticari ġirketler Tarafından Kira Desteği Ġçin Ġbraz Edilmesi
Gereken Bilgi ve Belgeleri ...................................................................... 184
EK-2 Ticari ġirketler Tarafından Kira Desteği Ġçin Ġbraz Edilmesi Gereken
Bilgi ve Belgeler ...................................................................................... 186
EK-3 ĠĢbirliği KuruluĢları Tarafından Kira Desteği Ġçin Ġbraz Edilmesi
Gereken Bilgi ve Belgeler ........................................................................ 188
EK-4 Tanıtım Desteği BaĢvuru Bilgi ve Belgeleri ............................................. 189
EK-5 Yurt DıĢı Marka Tescil Desteği için Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve
Belgeler .................................................................................................... 191
EK-6 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) ......................................................... 193
EK-7 Yurt Ġçi ġirket Değerlendirme Formu ...................................................... 194
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat
xvii
EK-8 Yurt DıĢı Birim Yerinde Ġnceleme ve Değerlendirme Formu .................. 195
EK-9 2012 -2013 Yılları Hedef ve Öncelikli Ülkeler Listesi ............................ 196
EK-10 10 Puan Ġlave Destek Verilecek Ġller ...................................................... 198
KISIM
4
TÜRK ÜRÜNLERĠNĠN YURTDIġINDA MARKALAġMASI, TÜRK MALI
ĠMAJININ YERLEġTĠRĠLMESĠ VE TURQUALITY®NĠN DESTEKLENMESĠ
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI
İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA TEBLİĞ
1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR ............................................................ 203
1.2. Amaç ............................................................................................................... 203
1.2. Kapsam ............................................................................................................ 204
1.3. Tanımlar .......................................................................................................... 204
2. TURQUALITY® KOMITESI, ÇALIŞMA GRUPLARI VE SEKRETARYA ... 206
3. DESTEKLENECEK FAALİYETLER ......................................................... 208
3.1. Ġhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Desteklenmesi ............... 208
3.2. Marka Destek Programı Kapsamına Alınan ġirketlerin Desteklenmesi .......... 208
3.3. TURQUALITY® Destek Programı Kapsamına Alınan ġirketlerin
Desteklenmesi ................................................................................................. 212
3.4. TURQUALITY® Programının Desteklenmesi ............................................... 215
4. DESTEK KAPSAMINA ALINMA .............................................................. 217
4.1. Ġhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek Kapsamına
Alınması .......................................................................................................... 217
4.2. ġirketlerin Marka Destek Programı Kapsamına Alınması ............................. 217
4.3. 2003/3 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde Destek Kapsamında Bulunan ġirket ve
Birliklerin Destek Kapsamına Alınması ......................................................... 217
5. DESTEĞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ, SÜRESI VE KAPSAMI ....................... 219
5.1. Destek BaĢlangıç Tarihi .................................................................................. 219
5.2. Desteğin Süresi ................................................................................................ 219
xviii
İçindekiler
5.3. Desteğin Kapsamı ........................................................................................... 221
6. ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZİ VE ÖDEME ....................................... 222
6.1. Ödeme Esasları ................................................................................................ 222
6.2. Ödeme Belgelerinin Ġbrazı .............................................................................. 222
6.3. Ödeme ............................................................................................................. 223
7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME .............................................................. 225
8. DİĞER HÜKÜMLER ............................................................................... 226
8.1. Müeyyide ......................................................................................................... 226
8.2. Uygulama ........................................................................................................ 227
8.3. Yetki ................................................................................................................ 227
8.4. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ..................................................................... 228
8.5. Yürürlük ......................................................................................................... 228
8.6. Yürütme ........................................................................................................... 228
İKİNCİ BÖLÜM
2006/4 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI,
TÜRKMALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE
ESASLARI GENELGESİ
1. DAYANAK, AMAÇ VE TANIMLAR
1.1. Dayanak........................................................................................................... 229
1.2. Amaç ............................................................................................................... 229
1.3. Tanımlar .......................................................................................................... 229
2. DESTEK KAPSAMINA ALINMA VE DESTEK SÜREÇLERİ .................... 231
2.1. KuruluĢların Desteklenmesi ........................................................................... 231
2.2. ġirketlerin Desteklenmesi ................................................................................ 232
2.2.1. Şirketlerin Marka/ /TURQUALITY® Destek Programı
Kapsamına Alınması .......................................................................... 232
2.2.2. Şirketlerin Desteklenmesi.................................................................... 234
2.2.2.1. Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve
Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi ........................ 234
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat
xix
2.2.2.2. Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin
Desteklenmesi ......................................................................... 235
2.2.2.3. Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi .............. 236
2.2.2.4. Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve
Güvenliğini Gösterir İşaretlere ilişkin Harcamaların
Desteklenmesi ......................................................................... 239
2.2.2.5. Danışmanlık Desteği .............................................................. 240
2.2.2.6. Moda/Endüstriyel Ürün Tasarımcısı ile Aşçı/Şef
Giderlerinin Desteklenmesi ................................................... 242
2.2.2.7. TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı
Firmalarının Yetkilendirilmesi .............................................. 242
2.2.2.8. Şirketlerin Desteklenmesine İlişkin Ortak Hükümler ............. 244
2.2.3. Kuruluşlar ve Şirketler İçin Ortak Hükümler ...................................... 245
2.2.3.1. Yurtdışında Düzenlenen Belgelerin Onaylanması .................. 245
2.2.3.2. Başvuru ve Ödeme.................................................................. 247
2.2.3.3. İzleme ve Değerlendirme ........................................................ 248
3.DİĞER HÜKÜMLER ................................................................................. 249
3.1. Yürürlük .......................................................................................................... 250
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ
BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR
TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/14) OLMASI GEREKİYOR
1. AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR ................................. 251
1.1. Amaç ............................................................................................................... 251
1.2. Kapsam ........................................................................................................... 251
1.3. Hukuki Dayanak .............................................................................................. 251
1.4. Tanımlar .......................................................................................................... 252
1.5. Uygulama Usul ve Esasları ............................................................................. 253
2. GENEL HÜKÜMLER ............................................................................... 254
2.1. Destek Kapsamına Alınma .............................................................................. 255
2.1.1. İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birliklerinin Destek
Kapsamına Alınması .............................................................................. 255
2.1.2. Şirketlerin Marka/TURQUALITY® Destek Programı
Kapsamına Alınması .............................................................................. 256
xx
İçindekiler
3. ÖDEME BELGELERININ İBRAZI ............................................................ 257
4. TURQUALITY® PROGRAMI’NIN DESTEKLENMESI .............................. 259
4.1. GiriĢ ................................................................................................................. 259
4.2. Diğer Hükümler............................................................................................... 259
4.2.1. Müeyyide .............................................................................................. 259
4.2.2. Uygulama ............................................................................................. 259
4.2.3. Yetki ....................................................................................................... 259
4.2.4. Yürürlük ................................................................................................ 260
4.2.5. Yürütme ................................................................................................. 260
BÖLÜM ÖZETİ ......................................................................................................... 261
AÇIKLAMA SORULARI ......................................................................................... 262
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKLER LİSTESİ
EK-1 Taahhütname ....................................................................................... 263
EK-2 Azilname .............................................................................................. 265
EK-4 ġirketler Tarafından BaĢvuru Formuna Eklenecek Belgeler ............... 266
EK-5 Taahhütname (Maliye Bakanlığına) .................................................... 267
EK-6 Destek Ödemesi Ġçin ġirketler Tarafından Ġbraz Edilmesi
Gereken Bilgi Ve Belgeler .................................................................. 269
KISIM 5
ÇEVRE MALĠYETLERĠNĠN (ULUSLARARASI BELGELENDĠRME VE TARIM
ANALĠZLERĠNĠN) DESTEKLENMESĠ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR ............................................................ 279
1.1. Amaç ............................................................................................................... 279
1.2. Kapsam ............................................................................................................ 279
1.3. Tanımlar .......................................................................................................... 279
1.4. Desteklenecek Faaliyetler ................................................................................ 280
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat
xxi
İKİNCİ BÖLÜM
97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ
1. AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR .......................................... 283
1.1. Amaç ............................................................................................................... 283
1.2. Kapsam ............................................................................................................ 283
1.3. Dayanak........................................................................................................... 283
1.4. Tanımlar .......................................................................................................... 283
2. DESTEKLENECEK FAALİYETLERE İLİŞKİN ESASLAR ...................................286
2.1. Uluslararası Belge/Sertifika/Rapor Desteği..................................................... 286
2.1.1. Genel Esaslar ........................................................................................ 286
2.1.2. Desteklenen Harcamalar ....................................................................... 286
2.1.3. Desteklenmeyen Harcamalar ................................................................ 286
2.1.4. Başvuru.................................................................................................. 286
2.1.5. Uygulama .............................................................................................. 288
2.2. Tarım Analiz Raporu ve Sağlık Sertifikası Desteği ........................................ 289
2.2.1. Genel Esaslar ........................................................................................ 289
2.2.2. Desteklenen Harcamalar ....................................................................... 289
2.2.3. Desteklenmeyen Harcamalar ................................................................ 289
2.2.4. Başvuru.................................................................................................. 289
3. ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME ........................................ 291
4. DİĞER ESASLAR .................................................................................... 293
BÖLÜM ÖZETİ ......................................................................................................... 294
AÇIKLAMA SORULARI ......................................................................................... 295
BEŞİNCİ BÖLÜM EKLERİ
EK-1 Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği BaĢvuru için Gerekli
Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar .................................................. 296
EK-2 BaĢvuru Dilekçesi ............................................................................... 299
EK-3 BaĢvuru Formu .................................................................................... 301
EK-4 Maliye Bakanlığı Muhatap Taahhütname ............................................ 302
xxii
İçindekiler
EK-5 Destek Kapsamında Belge ve Sertifikalar ........................................... 303
EK-6 Tarım Analiz Raporları Desteği BaĢvuru için Gerekli Belgeler ve
Dikkat Edilecek Hususlar .................................................................... 308
EK-7 BaĢvuru Dilekçesi ............................................................................... 311
EK-8 BaĢvuru Formu .................................................................................... 313
EK-9 Beyanname .......................................................................................... 319
KISIM 6
TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ
1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR ............................................................ 317
1.1. Amaç ............................................................................................................... 317
1.2. Kapsam ............................................................................................................ 317
1.3. Tanımlar .......................................................................................................... 317
2. DESTEKLENECEK FAALİYETLER ......................................................... 319
2.1. Tasarımcı ġirketlerinin Desteklenmesi ............................................................ 319
2.2. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi ................................................................. 320
2.3. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi .................................. 322
3. DESTEK KAPSAMINA ALINMA .............................................................. 323
3.1. Tasarım Destek Komitesi ................................................................................ 323
4. DESTEĞİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ ......................................... 324
4.1. Destek BaĢlangıç Tarihi .................................................................................. 324
4.2. Desteğin Süresi ................................................................................................ 324
5. ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME ........................................ 325
5.1. Ödeme Esasları ................................................................................................ 325
5.2. Harcama Belgelerinin Ġbrazı............................................................................ 325
5.3. Ödeme ............................................................................................................. 326
6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME .............................................................. 327
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat
xxiii
7. DİĞER HÜKÜMLER ................................................................................ 328
7.1. Müeyyide ......................................................................................................... 328
7.2. Uygulama ........................................................................................................ 328
7.3. Yetki ................................................................................................................ 328
7.4. Yürürlük .......................................................................................................... 329
7.5. Yürütme ........................................................................................................... 329
İKİNCİ BÖLÜM
2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
1. 2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ ....................................... 331
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2008/2 SAYILI “TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ”EİLİŞKİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI’NA AİT GENELGE
1. 2008/2 SAYILI “TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI’NA AİT GENELGE ............................ 335
BÖLÜM ÖZETİ ........................................................................................................ 346
AÇIKLAMA SORULARI ........................................................................................ 349
ALTINCI BÖLÜM EKLER
EK-1 BaĢvuru Formu ........................................................................................ 350
EK-2 Proje Öneri Formu ................................................................................... 354
EK-3 Tasarım Dernek-Birlikleri ile Ġhracatçı Birlikleri Tarafından
Ġbraz Edilecek Faaliyet Raporu ................................................................ 358
EK-4 Tasarım ġirketleri ile Ofisleri Tarafından Ġbraz Edilecek Faaliyet
Raporu ...................................................................................................... 358
EK-5 A) Destek Ödemesi Ġçin ġirketler Tarafından Ġbraz Edilmesi
Gereken Bilgi ve Belgeler .................................................................... 359
B) Destek Ödemesi Ġçin Birlikler ve Tasarım Dernek-Birlikleri
Tarafından Ġbraz Edilmesi Gereken Bilgi ve Belgeler ......................... 368
EK-6 Ticaret MüĢavirliği/AtaĢeliğinin Faaliyetin GerçekleĢtiğine Dair Onayı ...... 371
xxiv
İçindekiler
EK-7 Taahhütname ............................................................................................ 373
EK-8 Ticaret MüĢavirliği /AtaĢeliğinin Onayına Tabi Faaliyetleri ................... 374
EK-9 Tasarımcıların YurtdıĢı Eğitimine Yönelik Uluslararası Tasarım
Okulları ..................................................................................................... 376
EK-10 YurtdıĢı Eğitime Gönderilecek Tasarımcılarda Aranan ġartlar ve
Ġbraz Edilmesi Gereken Belgeler ............................................................ 379
EK-11 Tasarım YarıĢmaları Ön Ġzleme Listesi ................................................. 381
KISIM 7
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN
DESTEKLENMESĠ (EĞĠTĠMĠN DESTEKLENMESĠ)
BİRİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA TEBLİĞ
1. DAYANAK, AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR ......................................... 387
1.1. Dayanak........................................................................................................... 387
1.2. Amaç ............................................................................................................... 387
1.3. Kapsam ............................................................................................................ 387
1.4. Tanımlar .......................................................................................................... 388
2. EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI ............... 390
3. PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA,
ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE
İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ ....................................... 393
3.1. Proje Bazlı Eğitim Ve/Veya DanıĢmanlık Programları ....................................... 393
3.2. Proje Bazlı Yurt DıĢı Pazarlama Veya Alım Heyeti Programları.................... 394
3.3. Proje Bazlı Bireysel DanıĢmanlık Programı .................................................... 395
4. ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME ........................................ 397
4.1. Ödeme Esasları ................................................................................................ 397
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat
xxv
4.2. Ödeme Belgelerinin Ġbrazı .............................................................................. 397
4.3. Ödeme ............................................................................................................. 398
5. DİĞER HÜKÜMLER ................................................................................ 399
5.1. Yetki ................................................................................................................ 399
5.2. Yaptırım .......................................................................................................... 399
5.3. Ġzleme ve Değerlendirme ................................................................................ 400
5.4. Ġstisna .............................................................................................................. 400
5.5. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat ..................................................................... 400
6. GEÇİCİ HÜKÜMLER ............................................................................... 401
6.1. Yürürlük .......................................................................................................... 401
6.2. Yürütme ........................................................................................................... 401
İKİNCİ BÖLÜM
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE
ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE
1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM ............................................................. 403
1.1. Dayanak........................................................................................................... 403
1.2. Amaç ............................................................................................................... 403
1.3. Kapsam ............................................................................................................ 403
2. EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARI ............... 404
2.1. BaĢvuru ........................................................................................................... 404
2.2. Yetkilendirme .................................................................................................. 404
2.3. Program ........................................................................................................... 404
2.4. Eğitmen ........................................................................................................... 405
2.5. Yerinde Ġzleme ve Değerlendirme ................................................................... 406
2.6. Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme ............................................................. 406
2.6.1. Ödeme Belgelerinin İbrazı .................................................................. 406
2.6.2. Ödeme ................................................................................................. 406
xxvi
İçindekiler
3. PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA,
ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE
İSTİHDAM GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ ..................................... 407
3.1. Tanımlar .......................................................................................................... 407
3.2. BaĢvuru ........................................................................................................... 407
3.3. Değerlendirme ................................................................................................. 408
3.4. Uygulama ........................................................................................................ 408
3.5. Ġstihdam Desteği .............................................................................................. 410
3.6. Bireysel DanıĢmanlık Programı ...................................................................... 410
3.7. Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme ............................................................. 411
3.7.1. Ödeme Belgelerinin İbrazı .................................................................... 411
3.7.2. Ödeme.................................................................................................... 412
3.8. Geçici Hükümler ............................................................................................. 413
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve
ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE
1. DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM ............................................................. 415
1.1. Dayanak .......................................................................................................... 415
1.2. Amaç .............................................................................................................. 415
1.3. Kapsam ........................................................................................................... 415
2. EĞİTİMCİLERİN DÜZENLEYECEĞİ EĞİTİM PROGRAMLARININ
DESTEKLENMESİ ................................................................................ 416
2.1. Yetkilendirme BaĢvurusu ............................................................................... 416
2.2. Yetkilendirme .................................................................................................. 416
2.3. Eğitim Programları .......................................................................................... 417
2.4. Eğitmen .......................................................................................................... 418
2.5. Yerinde Ġzleme ve Değerlendirme................................................................... 418
2.6. Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme ............................................................. 418
3. URGE PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ ............................................. 420
3.1. GiriĢ ................................................................................................................. 420
İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve Kolay Mevzuat
xxvii
3.1.1. Tanımlar ................................................................................................ 420
3.1.2. URGE Proje Başvurusu ......................................................................... 420
3.1.3. İhtiyaç Analizi ....................................................................................... 421
3.1.4. Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri ....................................................... 421
3.1.5. Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri .................................. 422
3.1.6. İstihdam ................................................................................................. 423
3.1.7. Uygulama .............................................................................................. 424
3.1.8. Proje ve Faaliyetlerin Bakanlık Tarafından İzlenmesi
Değerlendirilmesi .................................................................................. 425
3.1.9. Bireysel Danışmanlık Programı ............................................................ 425
3.2. Ödeme Belgelerinin Ġbrazı ve Ödeme ĠĢlemi .................................................. 426
3.2.1. Ödeme Belgelerinin İbrazı .................................................................. 426
3.2.2.Ödeme ................................................................................................. 426
3.3. UR-GE Projelerine Yönelik Bakanlık Tarafından GerçekleĢtirilecek Kapasite
GeliĢtirme Faaliyetleri ....................................................................................... 429
BÖLÜM ÖZETİ ........................................................................................................ 430
AÇIKLAMA SORULARI ........................................................................................ 433
YEDİNCİ BÖLÜM EKLER
EK C EĞİTİM KONULARININ KAPSAMI ................................................. 435
EK G ÖDEME BAŞVURU BELGELERİ ...................................................... 439
EK G-1 ÖDEME TALEP FORMU ................................................................. 440
EK G-2 TAAHHÜTNAME............................................................................... 442
EK G-3 BEYANNAME ..................................................................................... 443
KAYNAKÇA ................................................................................................ 444
Download

ihracata yönelik devlet yardımları ve kolay mevzuat