Ek-2
ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi
(Bakanlık onay süresi hariç)
1-Dilekçe
60 GÜN
2
Ecrimisil bedeli tahsilatı
(SatıĢ, kira, irtifak hakkı,)
1-TC Kimlik No Ġbrazı
1 SAAT
3
Bilgi verme
1-Dilekçe veya sözlü baĢvuru
15 GÜN
4
Tahakkuk ettirilen ecrimisile karĢı
itiraza cevap verilmesi
1-Dilekçe
30 GÜN
5
TaĢınır Mal SatıĢı
1-Geçici Teminat
30 GÜN
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumuında ilk
müracat yerine ya da ikinci müracat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri : Antalya Defterdarlığı
Ġsim
: Veli TUNÇEZ
Unvan
: Defterdar
Adres
: Defterdarlık Hizmet Binası
Tel.
: 0 242 237 84 00 / 2600
Faks
: 0 242 237 84 87
e-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri : Vali/Vali Yardımcısı
Ġsim
: Gülihsan YĠĞĠT
Unvan
: Vali Yardımcısı
Adres
: Antalya Valiliği
Tel.
: 0 242 2478868
Faks
: 0 242 2489395
e-Posta
: [email protected]
Ek-2
ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
1
HİZMETİN ADI
Ġlama Bağlı Borç Ödemelerinin
Tahakkuk Ettirilmesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Dilekçe
(Dilekçede T.C. Kimlik Numarası, Ödeme Yapılacak Banka ve Banka Hesap Numarasının Belirtilmesi Gerekmektedir.)
2-KesinleĢmiĢ Mahkeme Kararı
3-Ödeme Vekile Yapılacaksa Vekaletname
4-Avukatlık Vekalet Ücreti Ödemesi Ġçin Serbest Meslek Makbuzu
(Ġcra Takibi Yoluyla Yapılacak Ödemelerde Serbest Meslek Makbuzu Ġcra Dairesine Verilecektir.)
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
3 İŞ GÜNÜ
(Ödenek ve Nakit olması kaydıyla)
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumuında ilk müracat yerine ya da ikinci müracat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri : Antalya Defterdarlığı
Ġsim
: Veli TUNÇEZ
Unvan
: Defterdar
Adres
: Defterdarlık Hizmet Binası
Tel.
: 0 242 237 84 00 / 2600
Faks
: 0 242 237 84 87
e-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri : Vali/Vali Yardımcısı
Ġsim
: Gülihsan YĠĞĠT
Unvan
: Vali Yardımcısı
Adres
: Antalya Valiliği
Tel.
: 0 242 2478868
Faks
: 0 242 2489395
e-Posta
: [email protected]
Ek-2
ANTALYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Adli teminat tahsilatı
2
Adli teminat iadesi
3
TaĢınır Mal SatıĢı ve Ecrimisil
Taksitlendirme tahsilatları
4
5
6
7
8
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Verilen karar
2-T.C.Kimlik No Ġbrazı
1-Verilen karar
2-Alındı aslı
3-T.C.Kimlik No Ġbrazı
1-Muhasebe ĠĢlem FiĢi
1-Alındı aslı
Harç Ġadeleri
2-Mahkeme Kararı
3-Üst yazı
1-Ġlgili kurum yazısı
Geçici Teminat ve kesin teminat yatırma
2-T.C.Kimlik No Ġbrazı
1-Dilekçe
Eğlence iĢ Yeri vergisi tahsili
2-Belediyeden alınan Tahakkuk fiĢi
Adli kefalet tahsilatı
Para Cezası Tahsilatı
1-Mahkemeden alınan karar
Ġdari Para Cezası ise ; 1-Ġdari Para Cezası Karar Tutanağı
2-Tebliğ alındısı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
15 DAKİKA
15 DAKİKA
15 DAKİKA
3 İŞ GÜNÜ
5 DAKİKA
1 SAAT
5 DAKİKA
5 DAKİKA
Yargı Para Cezası ise ; 1-Ġlgili mahkeme tarafından hazırlanmıĢ yazı veya belge
9
Ġhale Doküman Bedeli tahsilatı
1-Yazı
2-T.C.Kimlik No Ġbrazı
5 DAKİKA
10
KiĢi Borçları Tahsilatı
1-TC Kimlik No Ġbrazı
15 DAKİKA
11
Emanet
12
Harç Tahsilatı
1-Alındı aslı
2-Muhasebe ĠĢlem FiĢi
3-Yazı
1-ġahsen BaĢvuru
2-T.C.Kimlik No Ġbrazı
3 İŞ GÜNÜ
15 DAKİKA
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumuında ilk müracat yerine ya da ikinci müracat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri : Antalya Defterdarlığı
Ġsim
: Veli TUNÇEZ
Unvan
: Defterdar
Adres
: Defterdarlık Hizmet Binası
Tel.
: 0 242 237 84 00 / 2600
Faks
: 0 242 237 84 87
e-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri : Vali/Vali Yardımcısı
Ġsim
: Gülihsan YĠĞĠT
Unvan
: Vali Yardımcısı
Adres
: Antalya Valiliği
Tel.
: 0 242 2478868
Faks
: 0 242 2489395
e-Posta
: [email protected]
Ek-2
ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
KPSS Sonucuna göre (B) grubu
kadrolara atama
1-Mal bildirimi
2-Askerlikle ilgili yazılı beyan
3-Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyan
4-Mezuniyet belgesi(Aslının ibrazı halinde bir örneği tasdik edilecektir.)
5-Adli sicil kaydına iliĢkin yazılı beyan
6-6 adet fotograf
2
Yeniden atama için izin talebi
1-ġahsın talebi
30 GÜN
3
Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle
Görevlerinden AyrılmıĢ Olan Personelin
1-ġahsın talebi
Hususi Damgalı Pasaport Talep
ĠĢlemleri
2 GÜN
4
Emekli Personele Kimlik Belgesi
Verilmesi
1-Kimlik Talep Formu
2-2 adet fotograf
1 GÜN
1-Dilekçe
2-Ögrenci belgesi
3-Staj yapması gerektiğine ve staj süresine iliĢkin öğrenim gördüğü okuldan alacağı belge
30 GÜN
1-ġahsın talebi
1 GÜN
5
6
Yüksek Öğretim Kurumlarının
Bakanlıklar Ġle Onlara Bağlı Kurum ve
KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliği
Gereğince Yükseköğrenim
öğrencilerinden Staj yapmak isteyenler
için Bakanlıktan izin alınması
Emeklilik veya Çekilme Sebebiyle
Görevlerinden Ayrılan Personele Hizmet
Belgesi Verilmesi
30 GÜN
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumuında ilk müracat yerine ya da ikinci müracat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri : Antalya Defterdarlığı
Ġsim
: Veli TUNÇEZ
Unvan
: Defterdar
Adres
: Defterdarlık Hizmet Binası
Tel.
: 0 242 237 84 00 / 2600
Faks
: 0 242 237 84 87
e-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri : Vali/Vali Yardımcısı
Ġsim
: Gülihsan YĠĞĠT
Unvan
: Vali Yardımcısı
Adres
: Antalya Valiliği
Tel.
: 0 242 2478868
Faks
: 0 242 2489395
e-Posta
: [email protected]
Ek-2
ANTALYA DEFTERDARLIĞI GÜMRÜK SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Gümrük Vergisi Tahsili
1-Gümrük Beyannamesi veya beyanname numarası
5 DAKİKA
2
Teminat Mektubu Alınması
1-Banka Teminat Mektubu
2-Gümrük Müdürlüğünce Teminat Mektubunun Kabulüne iliĢkin yazısı
20 DAKİKA
3
Nakti Teminat Alınması
1-Gümrük Beyannamesi veya beyanname numarası
5 DAKİKA
Teminat Mektubu ve Nakti Teminatların
Ġadesi
Gümrük ĠĢlemlerine ait fazla mesai vb
tahsilat
1-Gümrük Müdürlüğünün Ġadeye ĠliĢkin Yazısı
2-Alındı Belgesinin Aslı
1-Gümrük Müdürlüğünün yazısı
2-Vergi numarası veya T.C. Numarası Ġbrazı
6
YurtdıĢı ÇıkıĢ Harcı Tahsili
-
1 DAKİKA
7
Vize Bandrolü SatıĢı
1-Pasaport
30 SANİYE
4
5
20 DAKİKA
5 DAKİKA
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumuında ilk
müracat yerine ya da ikinci müracat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri : Antalya Defterdarlığı
Ġsim
: Veli TUNÇEZ
Unvan
: Defterdar
Adres
: Defterdarlık Hizmet Binası
Tel.
: 0 242 237 84 00 / 2600
Faks
: 0 242 237 84 87
e-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri : Vali/Vali Yardımcısı
Ġsim
: Gülihsan YĠĞĠT
Unvan
: Vali Yardımcısı
Adres
: Antalya Valiliği
Tel.
: 0 242 2478868
Faks
: 0 242 2489395
e-Posta
: [email protected]
Ek-2
ANTALYA DEFTERDARLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DSS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Ġhale Teminatı Alınması
2
Ġhale Teminatı Ġadesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Ġlgili Kurum Yazısı
2-Vezne Alındısı veya Menkul Kıymet Alındısı
1-Vezne Alındısı veya Menkul Kıymet Alındısı
2-SGK Borcu Yoktur Yazısı
3-Vergi Borcu Yoktur Yazısı
4-Ġlgili Ġdarenin Ġade Yazısı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
10 DAKİKA
10 DAKİKA
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumuında ilk müracat yerine ya da ikinci müracat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri : Antalya Defterdarlığı
Ġsim
: Veli TUNÇEZ
Unvan
: Defterdar
Adres
: Defterdarlık Hizmet Binası
Tel.
: 0 242 237 84 00 / 2600
Faks
: 0 242 237 84 87
e-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri : Vali/Vali Yardımcısı
Ġsim
: Gülihsan YĠĞĠT
Unvan
: Vali Yardımcısı
Adres
: Antalya Valiliği
Tel.
: 0 242 2478868
Faks
: 0 242 2489395
e-Posta
: [email protected]
Ek-2
ANTALYA DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI 1 NOLU DSS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Ġhale Teminatı Alınması
2
Ġhale Teminatı Ġadesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Ġlgili Kurum Yazısı
2-Vezne Alındısı veya Menkul Kıymet Alındısı
1-Vezne Alındısı veya Menkul Kıymet Alındısı
2-SGK Borcu Yoktur Yazısı
3-Vergi Borcu Yoktur Yazısı
4-Ġlgili Ġdarenin Ġade Yazısı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
10 DAKİKA
10 DAKİKA
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumuında ilk müracat yerine ya da ikinci müracat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri : Antalya Defterdarlığı
Ġsim
: Veli TUNÇEZ
Unvan
: Defterdar
Adres
: Defterdarlık Hizmet Binası
Tel.
: 0 242 237 84 00 / 2600
Faks
: 0 242 237 84 87
e-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri : Vali/Vali Yardımcısı
Ġsim
: Gülihsan YĠĞĠT
Unvan
: Vali Yardımcısı
Adres
: Antalya Valiliği
Tel.
: 0 242 2478868
Faks
: 0 242 2489395
e-Posta
: [email protected]
Ek-2
ANTALYA DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI 2 NOLU DSS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Ġhale Teminatı Alınması
2
Ġhale Teminatı Ġadesi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Ġlgili Kurum Yazısı
2-Vezne Alındısı veya Menkul Kıymet Alındısı
1-Vezne Alındısı veya Menkul Kıymet Alındısı
2-SGK Borcu Yoktur Yazısı
3-Vergi Borcu Yoktur Yazısı
4-Ġlgili Ġdarenin Ġade Yazısı
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
10 DAKİKA
10 DAKİKA
BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıĢında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baĢvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumuında ilk müracat yerine ya da ikinci müracat yerine baĢvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri : Antalya Defterdarlığı
Ġsim
: Veli TUNÇEZ
Unvan
: Defterdar
Adres
: Defterdarlık Hizmet Binası
Tel.
: 0 242 237 84 00 / 2600
Faks
: 0 242 237 84 87
e-Posta
: [email protected]
Ġkinci Müracaat Yeri : Vali/Vali Yardımcısı
Ġsim
: Gülihsan YĠĞĠT
Unvan
: Vali Yardımcısı
Adres
: Antalya Valiliği
Tel.
: 0 242 2478868
Faks
: 0 242 2489395
e-Posta
: [email protected]
Download

Hizmet Standartları - Antalya Defterdarlığı