T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
A N TA LY A İLİ K U R B A N H İZ M E TLE R İ K O M İS Y O N U K A R A R L A R I
Karar Sayısı: 01
Karar Tarihi: 08.09.2014
Bakanlar Kurulunun Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesine dair
kararı ve Kurban Hizmetleri Yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğ, Valiliğimizin konuyla ilgili
genelgeleri doğrultusunda, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, Vali Yardımcısı Gülihsan YİĞİT
başkanlığında, 08.09.2014 Pazartesi günü saat 10.00 da İl Müftülüğünde toplandı. Yapılan toplantıda;
1- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının, mevzuat çerçevesinde ilgili kurum temsilcilerinden
oluşturulmasına,
2- İlçe Kurban hizmetleri komisyonlarınca (Ek-1 listenin) 19 Eylül 2014 Cuma gününden
itibaren web sitelerinden yayınlanarak halka ilan edilmesine, satış ve kesim yerlerinin
denetlenmesi için ekipler kurulmasına, satış yerlerinde belediyeler tarafından su ve benzeri
ihtiyaçların karşılanmasına, kesim yerlerinin hijyenik şartlara uygun olup olmadığı
konusunda denetimlerin titizlikle yürütülmesine,
3- Kurban Satış ve Kesim yerlerinin park, cadde, hastane, ibadethane vb. ve vatandaşlarımızı
rahatsız edecek yerlerden uzak olarak belirlenmesine,
4- Kurban Bayramı öncesi basın ve medya yoluyla, camilerde hutbe ve vaazlarda hayvan
hırsızlığının önlenmesine yönelik konuların işlenmesine, Kurban kesim yerlerinin hijyenik
olması, kesilen büyükbaş veya küçük baş hayvanların kulak küpeleri ile pasaportlarının Gıda
Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine teslim edilmek üzere Kurban Hizmetleri
Komisyonlarınca görevlendirme yapılmasına ve mahalle muhtarlıklarına teslim edilmesi,
konularında vatandaşların bilgilendirilmesine,
5- Belediyeler tarafından hayvan satış yerlerinin giriş ve çıkışlarında araçların dezenfekte
edilmesine, yayılacak hastalıklara karşı, satış ve kesim yerlerinin temizliğinin ve
dezenfeksiyonunun yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına,
6- Damızlık değeri olan dişi hayvanların kesiminin önlenmesi için ilçe kurban hizmetleri
komisyonunca hayvan satış yerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasına,
7- Hayvan satış yerlerinde hastalıklı olan hayvanlar için karantina çadırı oluşturulmasına,
8- Belediyeler tarafından herhangi bir şekilde kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için
ekip oluşturularak gerekli hazırlıkların yapılmasına,
9- Kurban kesim yeri zeminlerinin fayans veya mermer döşeme olmasına, pis su giderlerinin
bulunmasına,
temiz su bulundurulmasına ve kişilerin sosyal ihtiyaçlarını
giderecek
düzenlemelerin yapılmasına,
10-Özel Kurban kesim yeri hazırlayan ve İlçe Komisyonlarına izin için başvuran şahısların
kesim yerlerinin kurulacak ekip tarafından kontrolleri yapılarak uygun bulunanlara izin
verilmesine,
11- Kurban atıklarının belediyeler tarafından geciktirilmeden temizlettirilmesine,
12-Bayramın 1,
2 ve 3. günlerinde vatandaşın sıkıntılarına yardımcı olmak için İlçe
Müftülüklerinde, Belediyelerde ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde nöbet tutulması, nöbet
tutacak personelin isim ve telefonlarının 15 Eylül 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar
İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,
13-Belediyeler tarafından Bayramın 1, 2 ve 3. gününde, Belediye zabıtalarının denetimlerine
sıklaştırmasına, belediyelerde nöbet tutacak olan görevlilerin isim ve telefonlarının Kurban
satış ve kesim yerlerinde görülecek alanlarında ilan edilmesine,
14- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca, 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar, özel
kesim yeri adreslerinin son şekliyle, İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,
15- Kurban kesim ücretlerinin İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca mahalli şartlar göz önünde
bulundurularak belirlenmeline^
t 1/ (Z
16-İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca bildirilen yerlerin dışında Kurban satış ve kesimi
yaptırılmamasına,
17-İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca uygun görülen Kurban kesim yerlerinde öncelikle
Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerince Veteriner Hekim, yetmediği takdirde
Belediyelerce de Veteriner Hekim görevlendirilmesine ve dini vecibeleri yerine getirmek
üzere İl ve İlçe Müftülükleri tarafından din görevlisi görevlendirilmesine,
18- İlçe Komisyonlarınca kurban kesim yerlerinde İslami usullere göre kurban kesim esaslarını
belirten bir levhanın uygun mekânlara asılması,
19-2014 yılı Kurban Hizmetleri Tebliğinin 4/r maddesinde belirtildiği üzere kesim yapacak
görevlilerin sağlık sorunu olmayan kişilerden seçilmesine, Kurban kesim yerlerinde, görev
alacak kesim elamanlarının ehil olduğuna dair belge ile Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüklerince Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme kurslarında eğitim alan
kişiler tarafından yapılmasına,
20-2014 yılı Kurban Hizmetleri Tebliğinin 4/n maddesi gereğince Kurban Kesim yerlerinde
görevlendirilen personele (kasap, kasap yardımcısı, veteriner hekim, din görevlisi) ödenecek
günlük ücretlerin İlçe Kurban Hizmetlerince belirlenmesine,
21- Bu komisyon kararında belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak da 07.08.2014 tarihli ve 29081
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014 yılı Kurban Hizmetleri tebliğinde belirtilen
hükümlere titizlikle uyulmasına,
22- Alman kararların gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlere tebliğ edilmesine,
Karar verilmiştir. 08.09.2014
ÜYE
A dnan
B.Şehir B1
[]
UYE
/
Tel: 5423660015
Tel: 05426265239
I
G ürsel C O ŞK U N
G .T arım ve H ay.İl
M üdürlüğü.
Tel: 5326362704
UYE
Cemil TU N ÇYÜ REK
Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü
<eride Ç E K İR G E
İl Sağlık M üdürlüğü
N uri
TDV
Tel:
Tel: 5358316587
Tel: 5336399818
5056691373
LEŞ
silcisi
Download

kurban hizmetleri komisyon kararları