2014-2015 AKADEMİK YILI
ERASMUS +ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ)
HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU
Erasmus+ Programı çerçevesinde 2014-2015 Akademik Yılında, Erasmus +Öğrenci
Yerleştirme (Staj) hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının
değerlendirilmesi ve seçimi, Selçuk Üniversitesi Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından tamamlanmış
bulunmaktadır.
DEĞERLENDİRME
Öğrenci seçme prosedürü, Selçuk Üniversitesi Erasmus +Koordinatörlüğü tarafından, Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen ve
Uygulama El Kitabında ortaya konulan esaslar çerçevesinde tamamlamıştır.
2014-2015 Akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılan değerlendirme ölçütleri
ve ağırlıklı puanlar şöyledir:
Akademik başarı düzeyi : % 55
Dil seviyesi : % 45
Değerlendirme sürecinde ilk aşamada; başvuru evrakları Ulusal Ajans El Kitabı’na uygun bir
şekilde uygunluk kontrolünden (eligibility check) geçirilmiştir (Akademik Başarı Düzeyinin asgari
2,20/4.00 olması; El Kitabı’nda belirtilen “Uygun Olmayan” gruba giren başvurular bu aşamada
değerlendirme dışı bırakılmıştır
İkinci aşamada Erasmus + programından yararlanabilmek için; Yabancı Dil Seviyesinde; Tüm
bölümler için 50 puan baraj olarak belirlenmiş, staj kontenjanı dahilinde olan öğrenciler Şartlı olarak
ASİL ilan edilmiş, Kontenjan dışında kalan öğrenciler ise YEDEK olarak ilan edilmiştir. Ulusal
ajanstan beklenilen hibe tutarları beklenen düzeyde olursa Yedek durumunda olan öğrencilerde
doğrudan Asil olarak yerleştirilebicektir. Toplam Yabancı dil puanı 50’den (Elli) düşük olan adaylar
değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Not: Eğitiminin son yılında zorunlu stajı bulunan ve bu stajı Erasmus +faaliyeti kapsamında
gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciler, diğer belgelere ilave olarak, bölümlerinden "zorunlu
stajın yurt dışında tamamlanabileceğine dair onay yazısı" da getireceklerdir.
PROGRAMIN ESASLARI
Faaliyet süresi lisans ve lisansüstü öğrencileri için asgari 2 aydır. Zorunlu sebepler dışında (
Öğrencinin sadece 2 ay erasmus +programından faydalanma hakkı kalmış olması gibi) kazanan
bütün öğrenciler 3 ay programdan faydalanabileceklerdir.
Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve
işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen
büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya
kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan
girişimdir. Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus +staj faaliyeti için uygun değildir:
 Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 Türkiye’nin misafir olunacak ülkedeki diplomatik temsilcilikleri
Staj yapılacak kurumla gerekli ilişkilerin sağlanması ve belgelerin hazırlanması staja
katılacak öğrencilerin sorumluluğundadır..
HİBELER
28 AB üyesi ülkenin yasam standartları göz önüne alınarak öğrenciler için belirlenen aylık
hibe tutarları, 2014 Ulusal Teklif Çağrısı’nda aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:
Hayat pahalılığına göre
ülke türleri
Aylık Öğrenci
Öğrenim Hibesi
(€)
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre, Birleşik Krallık
500
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
400
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya
300
TANINMA
Öğrencinin yurt dışında geçirdiği sürenin kendi kurumu tarafından tam olarak tanınması
gereklidir. Öğrencinin müfredat programı kapsamındaki staj süresinin kendi kurumu tarafından tam
olarak ve tercihen AKTS kredileri kullanılarak tanınması gereklidir. Stajın müfredat programında
zorunlu olmadığı hallerde ise, gönderen kurum tanımayı, en azından yurt dışında yapılan staj
faaliyetini Diploma Eki’ne kaydetmek suretiyle gerçekleştirir.
Adı
Bölüm/Program
Akademik
Puan [100]
Sozlu
Yazili
Dil Puan
Toplam
SONUÇ
HATĠCE YILDIZ AKSOY
ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI
85,06
100
98
98,5
91,11
ASĠL
MUSTAFA TANYER
ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
86,46
97
92,5
93,63
90,04
ASĠL
Tacettin Çalık
HUKUK
91,83
96
78
82,5
87,63
ASĠL
Muharrem Hilmi Aksoy
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
93,7
99
73
79,5
87,31
ASĠL
Sevil Özkan
HEMġĠRELĠK
87,86
91
85
86,5
87,25
ASĠL
MelikĢah Aydın
HUKUK
93,23
84
78
79,5
87,05
ASĠL
Osman ACAR
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
82,26
100
89
91,75
87,01
ASĠL
Süleyman Emre Zorlu
HUKUK
94,4
70
80
77,5
86,8
ASĠL
Nalan Ünal
KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
96,26
92
66
72,5
84,38
ASĠL
Ömer Faruk TEKĠN
KAMU YÖNETĠMĠ
88,56
85
76,25
78,44
84
ASĠL
NUH TUNCER TUFAN
ĠġLETME
87,4
100
74
80,5
83,95
ASĠL
Yusuf SEYDANOĞLU
FRANSIZ DĠLĠ VE EDEBĠYATI
80,16
95
86
88,25
83,8
ASĠL
Muhammet Serdar AKTAĞ
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
79,7
98
84
87,5
83,21
ASĠL
EMRULLAH ÖZÜBEK
HUKUK
88,8
76
76
76
83,04
ASĠL
Mustafa Zeybek
HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
89,96
94
68
74,5
83
ASĠL
Eren ASLAN
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
84,36
100
73
79,75
82,29
ASĠL
Salim Bozkurt
HUKUK
82,03
83
81
81,5
81,79
ASĠL
VESĠLE KOÇAK
HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ
88,33
81
71,25
73,69
81,74
ASĠL
Erdem Gülersoy
VETERĠNERLĠK (Enstitü BaĢvuruları)
77,13
100
83
87,25
81,68
ASĠL
Sultan GülĢah Akar
SOSYAL HĠZMET
75,03
83
91
89
81,32
ASĠL
Tuba DEMĠREL
HEMġĠRELĠK
95,1
77
60
64,25
81,22
ASĠL
Emine Sarı
HEMġĠRELĠK
93
81
61
66
80,85
ASĠL
79,7
100
73
79,75
79,72
ASĠL
KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
92,53
85
60
66,25
79,39
ASĠL
SOSYOLOJĠ
84,83
98
64
72,5
79,28
ASĠL
88,33
69
67
67,5
78,96
ASĠL
Kübra Özden
Merve ACARLIOĞLU
Leyla Soltanova
Merve Varol
ĠÇ MĠMARĠ V E ÇEVRE T A S A R I M I
Ü
ĠÇ MĠMARĠ V E ÇEVRE T A S A R I M I
Ü
BÖLÜM
BÖLÜM
GÜLSEN GÜLTEKĠN
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
90,9
90
55
63,75
78,68
ASĠL
Umut Aydemir
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
70,36
95
84
86,75
78,56
ASĠL
AYġE ÇOBAN
SOSYAL HĠZMET
85,06
94
64
71,5
78,28
ASĠL
Cantekin Elmas
SOSYAL HĠZMET
85,06
95
61
69,5
78,06
ASĠL
ABDULLAH ÇAKAN
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
85,06
89
Nurullah Çiftçi
MĠKROBĠYOLOJĠ
80,63
100
64
73
77,1965
YEDEK 2
Salih KarataĢ
HUKUK
83,9
76
65
67,75
76,6325
YEDEK 3
Emre Doğan
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
73,86
100
73
79,75
76,5105
YEDEK 4
MERVE ÖZBAYRAM
ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
72,46
90
75
78,75
75,605
YEDEK 5
ĠPEK MERT
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
68,5
96
80
84
75,475
YEDEK 6
Adnan Söylemez
KAMU YÖNETĠMĠ
83,9
86
Bedirhan Köse
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
77,83
100
60
70
74,3065
MUSTAFA KEMAL YAĞMUR
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
67,1
97
78
82,75
74,1425
YEDEK 9
Ömer Oytun Onur
RESĠM BÖLÜMÜ
83,9
95
50
61,25
73,7075
YEDEK 10
Zafer Akkur
GAZETECĠLĠK
71,06
99
69
76,5
73,508
YEDEK 11
HurĢit Sefa Aydın
METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ
92,76
52
49
49,75
73,4055
DĠL BARAJI
Alsu Zaynutdinova
GAZETECĠLĠK
66,63
97
74
79,75
73,19
YEDEK12
Mehmet Çoban
ĠġLETME
76,9
100
58
68,5
73,12
YEDEK 13
ESRA SOYSAL
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
85,3
94
46
58
73,015
YEDEK 14
Habibullah Rafea
ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
78,53
88
60
67
72,765
YEDEK 15
61,25 68,1875 77,467375
56,25 63,6875 74,804375
YEDEK 1
YEDEK 7
YEDEK 8
EMRE ÇITAK
KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
76,9
77
63
66,5
72,22
YEDEK 16
Samet Candar
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
85,76
84
49
57,75
71,755
YEDEK 17
Oguzkaan Utan
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
87,4
90
40
52,5
71,695
YEDEK 18
Veysel Ünal
ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI
61,26
78
85
83,25
71,1555
YEDEK 19
Çağla Çetin
METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ
89,5
34
53
48,25
70,9375
DĠL BARAJI
ZEHRA SÖNMEZGÖZ
ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI
61,26
78
84
82,5
70,818
YEDEK 20
UĞUR BAHADIR ÖRNEK
REKLAMCILIK
79,46
87
51
60
70,703
YEDEK 21
Uğur Vuranay
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
69,43
78
70
72
70,5865
YEDEK 22
ENES AKYÜZ
VETERĠNERLĠK (Enstitü BaĢvuruları)
95,56
40
38
38,5
69,883
DĠL BARAJI
Melis Akyüz
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
72,23
91
59
67
69,8765
YEDEK 23
NAZLI ÖZFĠLĠZ
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
67,8
79
70
72,25
69,8025
YEDEK 24
Okan TOPRAK
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
60,33
99
75
81
69,6315
YEDEK 25
Sedat Güler
RESĠM BÖLÜMÜ
80,16
91
45
56,5
69,513
YEDEK 26
Mahmut Demirbilek
TIP
74,33
81
59
64,5
69,415
YEDEK 27
Eymen Tatlıhalat
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
93,93
52
35
39,25
69,324
DĠL BARAJI
Ġsmail Malçok
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
84,83
55
44
46,75
67,694
DĠL BARAJI
Kamil TARHAN
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
73,86
92
49
59,75
67,5105
YEDEK 28
ENĠS DĠLMAÇ
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
86,23
87
36
48,75
67,49
DĠL BARAJI
Bakhtiyori Muzafar
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
67,1
97
58
67,75
67,3925
YEDEK 29
Aiza Mamedova
TIP
65
85
64
69,25
66,9125
YEDEK 30
Merve Sarıkaya
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
79,46
67
46
51,25
66,7655
YEDEK 31
Emre Afacanoğlu
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
67,8
93
56
65,25
66,6525
YEDEK 32
EMRE YILDIRIM
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
59,63
81
73
75
66,5465
YEDEK 33
Elif Çil
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
75,96
69
50
54,75
66,4155
YEDEK 34
Burak Yalçın
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
63,36
90
63
69,75
66,2355
YEDEK 35
Selim Emre DAġTAN
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
79,46
75
45
52,5
65,98
YEDEK 36
Goolmohammad Ebrahimi
ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
76,9
88
44
55
65,95
YEDEK 37
Emrah Arslan
ĠġLETME BÖLÜMÜ
83,66
68
36
44
65,813
DĠL BARAJI
Nazlı Sayar
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
77,6
58
49
51,25
65,7425
YEDEK 38
Aykut Nerkiz
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
64,3
87
61
67,5
65,74
YEDEK 39
Kaan Yavuz Sevin
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
80,63
59
48
50,75
65,69
YEDEK 40
Emre Bulut
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
61,26
80
68
71
65,643
YEDEK 41
Semanur KarataĢ
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
81,8
60
41
45,75
65,5775
DĠL BARAJI
Utku Ekin Eser
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ
73,63
72
50
55,5
65,4715
YEDEK 42
GÜNEL MĠKAYILOVA
ĠġLETME
84,36
48
40
42
65,298
DĠL BARAJI
Ġsmail Kubilay ÇETĠN
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
61,73
74
68
69,5
65,2265
YEDEK 43
Ümit Cem Aksoy
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
63,13
100
56
67
64,8715
YEDEK 44
Seda Kavak
HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
67,33
84
54
61,5
64,7065
YEDEK 45
Mehmet DEMĠR
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
69,66
75
54
59,25
64,455
YEDEK 46
Safiye Yoğurtcuoğlu
RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA
64,3
98
53
64,25
64,2775
YEDEK 47
Yunus Emre Göçen
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
66,4
57
63
61,5
64,195
YEDEK 48
ġeyma Parlak
SAGLIK YÖNETĠMĠ
76,2
57
Feride Özdengül
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
81,1
77
31
42,5
63,73
DĠL BARAJI
Pınar Özsakarya
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
77,36
80
35
46,25
63,3605
DĠL BARAJI
Fatmanur Küçükerkan
SOSYOLOJĠ
71,3
54
53
53,25
63,1775
YEDEK 49
MAHMUT OĞUZ CANPOLAT
REKLAMCILIK
69,66
73
48
54,25
62,7255
YEDEK 50
Serhat Irk
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
70,13
90
41
53,25
62,534
YEDEK 51
Fatma Bilgi
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
70,83
69
FATMA BETÜL VURAL
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
70,36
66
48
52,5
62,323
YEDEK 53
BÜġRA Türeli
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ
83,9
33
36
35,25
62,0075
DĠL BARAJI
AHMET BÜYÜKAVCIOĞLU
HUKUK
80,4
8
55
43,25
61,825
DĠL BARAJI
Emine Yıldız Kesen
TIP
72,93
56
61,74625
YEDEK 54
Hakan Telli
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
75,5
86
35
47,75
61,625
DĠL BARAJI
Seda ÖNCEL
KAMU YÖNETĠMĠ
79,46
40
39
39,25
61,3655
DĠL BARAJI
Muhammet TaĢtan
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
58
87
58
65,25
61,2625
YEDEK 55
Said Ali Sina AZARM
ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
68,03
85
43
53,5
60,765
YEDEK 56
BüĢra Sözen
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
60,33
91
50
60,25
60,294
YEDEK 57
BüĢra KIRILMAZ
SOSYAL HĠZMET
76,2
40
41
40,75
60,2475
DĠL BARAJI
Hümeyra Atsay
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
65,7
67
49
53,5
60,21
YEDEK 58
Sultan ġahin
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
75,73
47
39
41
60,1015
DĠL BARAJI
ABDULLAH BOZAN
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
60,1
31
68
58,75
59,4925
YEDEK 59
46,25 48,9375 63,931875
46,25 51,9375 62,328375
48,75 50,5625
DĠL BARAJI
YEDEK 52
Deniz Altıparmak
HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ
81,1
24
36
33
59,455
DĠL BARAJI
ERKAM ĠPEKTEN
ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
86,46
17
29
26
59,253
DĠL BARAJI
Abdullah Akar
ĠKTĠSAT
59,16
98
46
59
59,088
YEDEK 60
Burhan Balkır
GAZETECĠLĠK
75,5
72
28
39
59,075
DĠL BARAJI
Alpay Tekin TaĢ
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
67,8
70
41
48,25
59,0025
DĠL BARAJI
Mertcan Eke
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ
59,4
84
50
58,5
58,995
YEDEK 61
Kamral Emirov
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ
62,2
73
49
55
58,96
YEDEK 62
Saliha Çetin
SOSYAL HĠZMET
78,53
39
33
34,5
58,7165
DĠL BARAJI
Ahmet Buğra Bayhan
VETERĠNERLĠK
61,03
90
44
55,5
58,5415
YEDEK 63
Gülsüm Derya CoĢkun
TIP
60,33
44
61
56,75
58,54
YEDEK 64
Fatma ÜNAL
SOSYAL HĠZMET
81,33
36
35
35,25
58,29
DĠL BARAJI
Atiye Keskin
GAZETECĠLĠK
68,73
50
44
45,5
58,28
DĠL BARAJI
Buğse GEZEN
ġEHĠR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ
69,2
57
44
47,25
58,23
DĠL BARAJI
PINAR IġIK
SOSYAL HĠZMET
80,4
34
30
31
58,17
DĠL BARAJI
Huriye Büber
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
65,46
45
50
48,75
57,94
DĠL BARAJI
BüĢra Güler
EBELĠK
66,4
61
43
47,5
57,9
DĠL BARAJI
Bahar KolluyaĢ
KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
69,66
55
39
43
57,66
DĠL BARAJI
VEYSEL HACIOĞULLARI
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
65,93
67
41
47,5
57,64
DĠL BARAJI
Ahmet Burak Halıcı
RESĠM BÖLÜMÜ
79,46
0
41
30,75
57,54
DĠL BARAJI
HIZIR YIKILMAZ
MĠMARLIK BÖLÜMÜ
68,96
46
46
46
57,48
DĠL BARAJI
NUR DEMĠR
SOSYOLOJĠ
84,36
43
26
30,25
57,31
DĠL BARAJI
Ramazan Kağan Çetin
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
72,46
64
30
38,5
57,18
DĠL BARAJI
UĞUR BAĞRIAÇIK
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
63,13
82
39
49,75
57,11
DĠL BARAJI
TAHA AVCI
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
87,4
5
25
20
57,07
DĠL BARAJI
Fatih Çakmak
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
72
51
34
38,25
56,81
DĠL BARAJI
Ertuğrul Gazi AKSOY
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
81,33
19
36
31,75
56,54
DĠL BARAJI
Halil ġeker
GAZETECĠLĠK
72
48
34
37,5
56,48
DĠL BARAJI
Nedime Atagür
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
62,66
92
34
48,5
56,29
DĠL BARAJI
Aslıhan ÇIĞ
ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER
72
28
40
37
56,25
DĠL BARAJI
SENA DANIġ
SOSYAL HĠZMET
69,43
58
34
40
56,19
DĠL BARAJI
Ferit MAVĠGÖK
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
83,66
27
21
22,5
56,14
DĠL BARAJI
Begüm GülĢeker
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
74,33
22
34
31
54,83
DĠL BARAJI
Ceren Emre
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
59,86
55
46
48,25
54,64
DĠL BARAJI
Fulden ġahin
TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ
73,86
69
24
35,25
54,56
DĠL BARAJI
ÖMER GEZĠCĠ
REKLAMCILIK
65,46
34
43
40,75
54,34
DĠL BARAJI
Gizem Ay
KAMU YÖNETĠMĠ
58,46
50
49
49,25
54,32
DĠL BARAJI
Ġpek Pınar Ütlu
KAMU YÖNETĠMĠ
71,06
41
31
33,5
54,16
DĠL BARAJI
Ecem Oğlakçı
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
66,86
0
51
38,25
53,99
DĠL BARAJI
Mustafa Öcal
GAZETECĠLĠK
65,7
56
34
39,5
53,91
DĠL BARAJI
Halil Dal
TURĠST REHBERLĠĞĠ
70,83
48
28
33
53,81
DĠL BARAJI
Kaan KaĢıkara
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
62,9
45
41
42
53,5
DĠL BARAJI
Ervanur Dalkıran
RESĠM BÖLÜMÜ
76,2
28
25
25,75
53,5
DĠL BARAJI
Mustafa Evcili
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
67,1
63
28
36,75
53,44
DĠL BARAJI
Sema Matur
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
72,46
21
33
30
53,35
DĠL BARAJI
ESRA AKYILDIZ
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
71,53
49
25
31
53,29
DĠL BARAJI
Saliha Üner
ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
78,53
5
28
22,25
53,2
DĠL BARAJI
MESUT YILDIZ
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
60,1
60
39
44,25
52,97
DĠL BARAJI
Reyhan Çetinkaya
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
70,83
47
31
35
52,92
DĠL BARAJI
MERVE PORTAKAL
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
61,5
23
48
41,75
52,61
DĠL BARAJI
Feyza Genç
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
67,8
58
26
34
52,59
DĠL BARAJI
Yasemin Baykal
SOSYAL HĠZMET
72
23
30
28,25
52,31
DĠL BARAJI
Pınar Uçar
SOSYAL HĠZMET
74,8
0
33
24,75
52,28
DĠL BARAJI
Abuzer Dursun
RESĠM BÖLÜMÜ
70,13
57
21
30
52,07
DĠL BARAJI
Turan Servi
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
62,66
41
38
38,75
51,9
DĠL BARAJI
ASLI ÇETĠN
GAZETECĠLĠK
76,9
9
25
21
51,75
DĠL BARAJI
Hakan Kayan
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ
72,46
2
34
26
51,55
DĠL BARAJI
Nur Meraklı
TARIM EKONOMĠSĠ BÖLÜMÜ
73,4
24
31
29,25
51,33
DĠL BARAJI
Sinem Öztürk
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
67,1
33
31
31,5
51,08
DĠL BARAJI
Mansur Kutlu
REKLAMCILIK
65,23
42
31
33,75
51,06
DĠL BARAJI
AyĢegül IĢık
GRAFĠK BÖLÜMÜ
71,06
14
30
26
50,78
DĠL BARAJI
Sedat Özcan
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
65,93
50
26
32
50,66
DĠL BARAJI
Fadime YILDIZ
SOSYAL HĠZMET
66,16
36
30
31,5
50,56
DĠL BARAJI
EDA ELGÜN
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
69,43
5
35
27,5
50,56
DĠL BARAJI
Fatih Tütüncü
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ
65,93
25
34
31,75
50,55
DĠL BARAJI
MEDĠHA FULYA
FĠġEKÇĠOĞLU
TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ
58,93
39
40
39,75
50,3
DĠL BARAJI
Hüseyin Sendul
REKLAMCILIK
65,46
43
31
34
49,73
DĠL BARAJI
Emre Karagöz
KAMU YÖNETĠMĠ
59,4
64
29
37,75
49,66
DĠL BARAJI
Emine Söyler
SOSYOLOJĠ
66,63
31
28
28,75
49,58
DĠL BARAJI
Numan Doğruay
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
78,06
0
28
21
49,53
DĠL BARAJI
MEHMET ZEPAK
RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA
63,83
40
29
31,75
49,39
DĠL BARAJI
Erkan Bütün
ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
71,76
5
26
20,75
48,81
DĠL BARAJI
Burcu Ünal
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
67,8
10
30
25
48,54
DĠL BARAJI
Emre Saglık
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
65,46
24
28
27
48,15
DĠL BARAJI
Ceylan ġentürk
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
75,96
22
11
13,75
47,97
DĠL BARAJI
Atila ER
ĠKTĠSAT
59,4
36
33
33,75
47,86
DĠL BARAJI
HÜSEYĠN DĠNÇER
TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ
65,46
12
30
25,5
47,48
DĠL BARAJI
Berra Parsana
TARIMSAL YAPILANMA VE SULAMA BÖLÜMÜ
61,26
36
28
30
47,19
DĠL BARAJI
Sinan Cansever
ĠġLETME BÖLÜMÜ
61,5
17
38
32,75
47,13
DĠL BARAJI
FULYA SÜLMBAS
BANKACILIK VE SĠGORTACILIK
64,53
12
29
24,75
46,63
DĠL BARAJI
KÜBRA GÜNYÜZLÜ
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK
66,63
16
24
22
46,55
DĠL BARAJI
Zeynep Akbulut
RESĠM BÖLÜMÜ
66,86
0
24
18
44,87
DĠL BARAJI
DERYA YÜCE
GAZETECĠLĠK
68,03
4
15
12,25
42,93
DĠL BARAJI
Merve ÖZDAMAR
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
64,3
0
28
21
42,65
DĠL BARAJI
Mahperi Bergin
RESĠM BÖLÜMÜ
66,63
0
16
12
42,05
DĠL BARAJI
GülĢah Duran
ALMAN DĠLĠ VE EDEBĠYATI
65
Seda Acar
ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
72,93
Burhan Arslan
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
67,8
Mehmet Fatih Güven
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
70,6
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
Tareq Ahmed
DĠġ HEKĠMLĠĞĠ
70,13
43
Aslıhan Kızılkaya
EBELĠK
61,96
Hamide Gençer
EBELĠK
67,1
Merve YILDIRIM
EBELĠK
62,2
Mine TAġ
EBELĠK
68,73
Neslihan Kızılkaya
EBELĠK
71,76
Hilal HoĢ
EBELĠK
59,86
Hilal Yigit
EBELĠK
62,66
Mehmet Fatih Köprü
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
62,9
Neslihan Akpınar
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
60,1
OĞUZHAN SARI
HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM
78,3
Süheyla Zorlu
HUKUK
88,8
Berkay Ceylan
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
71,53
Can Burak Karaduman
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
66,4
Cengiz DurmuĢ
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
80,86
CĠHAT BĠÇER
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
70,83
31
Osman Cebeci
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
83,43
25
Rukiye Korucu
ĠÇ MĠMARĠ VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ
76,9
Belemir Demirhan
ĠKTĠSAT
77,6
GülĢah Poyraz
ĠNGILIZ DILI VE EDEBIYATI
69,2
Beste Yılmaz
ĠġLETME
60,1
Beyza Gökbayrak
ĠġLETME
79
GÖKÇE DÜNDAR
ĠġLETME
69,9
ĠSMAĠL ÜNVER
ĠġLETME
82,5
Musa Kara
KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
67,1
Furkan DOĞAN
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
75,03
SERCAN YAĞMUR
MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
96,03
Aykut Yilmaz
RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA
76,66
Talat Özmen
RADYO TELEVĠZYON VE SĠNEMA
61,96
Aygün Erdoğan
RESĠM BÖLÜMÜ
79,46
Cansu Çetin
RESĠM BÖLÜMÜ
68,26
MERVE KOYUNOĞLU
RESĠM BÖLÜMÜ
71,76
Rana Evcioğlu
SOSYAL HĠZMET
81,1
Ahmet Faruk Doğan
TIBBĠ HĠZMETLER VE TEKNĠKLER BÖLÜMÜ
81,56
Yıllmaz Türk
TIP
56,6
30
26
48,75
30
30
48
72,5
29
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
SINAVA
GĠRMEDĠ
Hülya Delin
VETERĠNERLĠK (Fakülte BaĢvuruları)
77,13
0
SINAVA
GĠRMEDĠ
AÇIKLAMALAR
(1) Selçuk Üniversitesi Lisans programlarında uygulanmakta olan 4'lük sistem akademik ortalamaları,
Yükseköğretim Kurulu’nun dönüşüm tablosu esas alınarak 100'lük sisteme çevrilmiştir.
(2) Yabancı Dil Notunun hesaplanmasında Yazılı sınav %75, sözlü sınav %25 oranında etkili olmuşlardır.
(3) Nihai Erasmus +Notu şu şekilde hesaplanmıştır: Akademik Başarı Düzeyi (%55) + Dil Seviyesi (%45)
Doç. Dr. Fuat BOYACIOĞLU
ERASMUS +KURUM KOORDİNATÖRÜ
Download

2014-2015 akademik yılı erasmus +öğrenci yerleştirme (staj)