ARDAHAN İLİ TEBRİGATA GİRİŞ SIRASI (30 AĞUSTOS 2014)
TBMM ÜYELERİ
S.N
1
2
S.N
3
S.N
4
S.N
5
6
S.N
7
S.N
8
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Prof. Dr. Orhan ATALAY
AK Parti Ardahan Milletvekili
Ensar ÖĞÜT
CHP Ardahan Milletvekili
MAHALLİN EN BÜYÜK KOMUTANI
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Tuğgeneral Erdem KARGIN
Tugay Komutanı
BELEDİYE BAŞKANI
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Faruk KÖKSOY
Belediye BaĢkanı
ADLİ KURULUŞ TEMSİLCİLERİ
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Recai BĠLGĠN
Cumhuriyet BaĢsavcısı
Sait ÖZDEMĠR
Adalet Komisyonu BaĢkanı
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Prof.Dr.Ramazan KORKMAZ
Ardahan Üniversitesi Rektörü
BARO BAŞKANLIĞI
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Metin Taylan ÖZYILMAZ
Baro Temsilcisi
VALİ YARDIMCILARI VE İLÇE KAYMAKAMLARI
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Kadir Taner ESER
Vali Yardımcısı
Deniz PĠġKĠN
Vali Yardımcısı
İL GENEL KOLLUĞUNUN EN ÜST AMİRLERİ
11
J. Alb. Osman YEġĠLÖZ
Ġl Jandarma Komutanı
12
Selami HÜNER
Ġl Emniyet Müdürü
İL GENEL MECLİS BAŞKANI VE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI
13
Bedrettin ÇAKICI
Ġl Genel Meclis BaĢkanı
REKTÖR YARDIMCILARI, FAKÜLTE DEKANLARI, ENSTİTÜ VE YÜKSEK OKUL
MÜDÜRLERİ
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
14
Prof.Dr. Orhan SÖYLEMEZ
Rektör Yardımcısı
15
Prof.Dr. Gürkan DOĞAN
Rektör Yardımcısı - Mühendislik Fak.Dek. V.
16
Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK
Rektör Yardımcısı - Ġlahiyat Fakültesi Dekan V.
17
Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Ġnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı
18
Prof. Dr. Hakkı BÜYÜKBAġ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanı
19
Prof. Dr. Ceval KAYA
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili
20
Prof. Dr. Hüseyin TÜRK
Teknik Bilimler M.Y.O. Müdürü
21
Doç. Dr. Ahmet Evren ERGĠNAL
Sosyal Bilimler M.Y.O. Müdürü
22
Yrd. Doç. Dr. Levent KÜÇÜK
Sosyal Bilimler Enstütü Müdürü
23
Öğr. Gör.Kemal YAZICI
Ardahan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. M.V.
24
Yrd. Doç. Dr. Alper KARADAĞ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu M.
25
Yrd. Doç. Dr. RovĢen GULĠYEV
Fen Bilimleri Enstütü Müdürü
26
Yrd. Doç. Dr. Hürriyet ÇĠMEN
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü
S.N
9
10
GARNİZON KOMUTANINCA TESPİT EDİLEN SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARI
S.N
27
28
29
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Tabip Alb. M. Eyüp BERDAN
Ardahan Askeri Hastane BaĢtabibi
Piyade Bnb. Ahmet BARMANBEK
Erkan BaĢkanı
Personel Yzb.Özgürer TÜRKMENEL Askerlik ġubesi BaĢkanı
HAKİM-SAVCI VE NOTER BAŞKANI
S.N
30
31
32
33
34
ADI VE SOYADI
Hikmet BAKAN
Volkan ÖZDEMĠR
Murat BAHADIR
YeĢim CAN
Zübeyr Tecelli AKBULUT
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
Cumhuriyet Savcısı
35
Yusuf EREN
Kadastro Mahkemesi Hakimi
36
Aynur ÖZGÜL
Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi
37
Ersin ERMURAT
Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
38
BüĢra MENTEġE
Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi
39
Zehra Hilal BĠLGĠN
Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi
40
Serkan KARAOĞLU
Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi
41
Feride BAYRAM
Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakimi
42
Erdem MENTEġE
Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Hakimi
43
Turna GÜMÜġ
Ardahan Noteri
GÖREVİ
TBMM'DE GRUBU BULUNAN İKTİDAR VE MUHALEFET PARTİLERİNİN
TEMSİLCİLERİ
GÖREVİ
S.N
44
ADI VE SOYADI
Yunus BAYDAR
AK Parti Ġl BaĢkanı
45
Ġlimdar SENEM
CHP Ġl BaĢkanı
46
Akif AVġAR
BDP Ġl BaĢkanı
47
TaĢkın POLAT
MHP Ġl BaĢkanı
DEKAN YARDIMCILARI, ENSTİTÜ VE YÜKSEK OKUL MÜDÜR YARDIMCILARI
S.N
48
ADI VE SOYADI
Doç. Dr. Bahattin ÇELĠK
GÖREVİ
Ġnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Dekan Yrd.
49
Yrd. Doç. Dr. Mithat DURMUġ
Ġnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Dekan Yrd.
50
Yrd. Doç. Dr. Ġhsan KURTBAġ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak. Dakan Yrd.
51
Yrd. Doç. Dr. Necip YILDIZ
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak. Dakan Yrd.
52
Yrd. Doç. Dr. Halit ĠMĠK
Mühedislik Fakültesi Dekan Yrd.
53
Yrd. Doç. Dr. RövĢen GULĠYEV
Mühedislik Fakültesi Dekan Yrd.
54
Yrd. Doç. Dr. KürĢat AKBULUT
Beden Eğ. ve Spor Yük. O. M. Yd.
55
Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÇOLAK
Beden Eğ. ve Spor Yük. O. M. Yd.
56
Öğr. Gör. Arif Cem TOPUZ
Teknik Bil. M.Y.O. Müd. Yrd.
57
58
59
Öğr. Gör.Ahmet Yusuf CEVHER
Öğr. Gör. Kubilay ARAS
Öğr. Gör. Salim VURAL
Teknik Bil. M.Y.O. Müd. Yrd.
Ardahan Sos. Bil. M.Y.O. M. Yrd.
Ardahan Sos. Bil. M.Y.O. M. Yrd.
BAŞBAKANLIĞA BAĞLI KURULUŞLAR
S.N
60
61
S.N
62
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Tuncay ARAS
Ġl Afet ve Acil Durum Müdürü
Aytekin YILMAZ
Ġl Müftüsü
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Metin ÜRGÜN
Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürü
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
S.N
63
S.N
64
65
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Yener REÇBER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürü
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Aziz BOZ
Sosyal Güvenlik Ġl Müdürü
Aydın YILMAZ
ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdür
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
GÖREVİ
ADI VE SOYADI
66
UlaĢ KARACA
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü
67
Mustafa ÇELĠK
Kadastro Müdür
68
Alper TURNA
Tapu Sicil Müdür V.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
S.N
69
70
71
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Meryem AKPINAR
Aras Elektrik Dağıtım A.ġ. Müdürü
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Ali Ġhsan ÖNER
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdür V.
Ali CANER
Yurt Müdürü
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
S.N
72
ADI VE SOYADI
Mustafa TANI
73
Mehmet Zahit DÖĞDÜ
74
75
Sadık DOĞAN
Kenan KARA
S.N
76
GÖREVİ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürü
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kururmu Ġl
Koordinatörü
Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü
Tarım Kredi Koop. Müdürü
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Gönül CENGĠZ
Ticaret Ġl Müdür V.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
S.N
77
ADI VE SOYADI
Hakkı ÖZGÜR
GÖREVİ
Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri
78
Ziya KARA
79
Ġbrahim GÜLLÜDAĞ
80
Sıddık ALAGÖZ
Ġl Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdür V.
Ġl Yazı ĠĢleri Müd.V. - Ġl Göç Ġdaresi Müdür V.
Ġl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü
Ġl Dernekler Müdürü
81
Saffet DEMĠR
Ġl Ġdare Kurulu Müdür V.
82
Mehmet KOÇ
Ġl Mahalli Ġdareler Müdürü V.
83
ġengül GÖK
Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdür V.
84
Mehmet KOÇ
Ġl Planlama ve Koordinasyon Müdür V.
85
Ziya KARA
Özel Kalem Müdür V.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Sıddık ALAGÖZ
Ġl Kültür ve Turizm Müdürü V.
MALİYE BAKANLIĞI
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
87
Mehmet DOĞAN
Ġl Defterdarı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
88
T. Fikret ETEKER
Ġl Milli Eğitim Müdürü
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
89
Adil SALKIM
Orman ve Su ĠĢleri ġube Müdürü
90
Erkan YAMAN
Meteroloji Ġl Müdürü
91
Ethem KARA
Orman ĠĢletme Müdürü
SAĞLIK BAKANLIĞI
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
92
UlaĢ ġENTÜRK
Ġl Sağlık Müdürü
93
Gökhan DEMĠRAL
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri
94
UlaĢ ġENTÜRK
Halk Sağlığı Müdürü
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
95
Hükümdar KAVAK
PTT BaĢmüdürü
96
Mustafa ATEġ
Telekom Ġl Müdürü
97
Ümit YILDIRIM
Karayolları 183. ġube ġefi
ORTA ÖĞRETİM VE TEMEL EĞİTİM OKUL MÜDÜRLERİ İLE ÖĞRETMENLER
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
98
Mesut YOLCU
Rekabet Kurumu Fen Lisesi Müdürü
99
Osman ERDEM
Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü
100 AĢkın HÜSEYĠNOĞLU
80. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü
101 Remzi ALMAS
Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu L. M.
102 Tahir KOÇAK
Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü
103 Mustafa YILMAZ
Merkez inönü Ġlkokulu Müdürü
104 Ercan HOġ
Atatürk Ġlkokulu Müdürü
105 Ġbrahim KEÇECĠ
23 ġubat Ġlkokulu Müdürü
106 Ayten KAYA
Öğretmen Evi ASO Müdürü
107 Nesrin YÖRÜKOĞLU
Halk Eğitim Merkezi Müdürü
RESMİ BANKA MÜDÜRLERİ
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
108 Ahmet YILDIZ
T.C. Ziraat Bankası Müdürü
109 Mehmet Nuri GÜZEL
Türkiye Halk Bankası Müdürü
110 Uğur ERGÜL
Türkiye Vakıflar Bankası Müdürü
TBMM’DE GURUBU BULUNMAYAN PARTİ TEMSİLCİLERİ
S.N
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
111 Engin DEMĠRCĠ
BBP Ġl BaĢkanı
112 Bedirhan KAYA
BTP Ġl BaĢkanı
S.N
86
113
114
115
116
117
S.N
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
S.N
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
S.N
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Özcan UYGUR
Mustafa MORKOÇ
Kutluhan AKÇAY
Ergin BALCI
Berkant EZER
Demokrat Parti Ġl BaĢkanı
DSP Ġl BaĢkanı
DYP Ġl BaĢkanı
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti Ġl BaĢkanı
Saadet Parti Ġl BaĢkanı
İL GENEL MECLİS ÜYELERİ
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Taviddin COġKUN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Ercan ÖZER
Ġl Genel Meclis Üyesi
Halil GÖKDEMĠR
Ġl Genel Meclis Üyesi
Etem ÖZCAN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Çetin TOPKAYA
Ġl Genel Meclis üyesi
Binali ÖZEK
Ġl Genel Meclis Üyesi
Hüseyin GÜCÜ
Ġl Genel Meclis Üyesi
YaĢar YILDIRIM
Ġl Genel Meclis Üyesi
YaĢeddin ÖZYILDIRIM
Ġl Genel Meclis Üyesi
Yalçın ALTAY
Ġl Genel Meclis Üyesi
Önder SAYIN
Ġl Genel Meclis Üyesi
Sabahattin POLAT
Ġl Genel Meclis Üyesi
Osman ġAHĠN
Ġl Genel Meclis Üyesi
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Kamile GÖKTAġ
Belediye Meclis Üyesi
Ġlhan ÖZGÜR
Belediye Meclis Üyesi
Akın GÜNAL
Belediye Meclis Üyesi
Levent YILDIRIM
Belediye Meclis Üyesi
Ġstif HOġ
Belediye Meclis Üyesi
Ġbrahim BOZKURT
Belediye Meclis Üyesi
Macide ÜġENMEZ
Belediye Meclis Üyesi
Ġsmail SURAL
Belediye Meclis Üyesi
Ġlhan ĠLBASMIġ
Belediye Meclis Üyesi
Aydın KARABAĞ
Belediye Meclis Üyesi
Nezih AKTÜRK
Belediye Meclis Üyesi
MESLEKİ KURULUŞLAR, YEREL VE ULUSAL BASIN MENSULARI
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Çetin DEMĠRCĠ
Tic. Ve San. Odası BaĢkanı
Yılmaz ÖZER
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği BaĢkanı
Yılmaz ÖZER
ġoförler Odası BaĢkanı
Ġsmail KAHYA
Esnaf ve Sanatkarlar Odası BaĢkanı
LatifĢah SURAL
Ziraat Odası BaĢkanı
Selahattin YILMAZ
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanı
Ergül KILIÇ
ARSĠAD BaĢkanı
Ġlhan EVLĠYAOĞLU
Arı YetiĢtiricileri Birliği BaĢkanlığı
Vural BADEM
Ardahan Gürcistan ĠĢ Adamları Derneği BaĢkanı
Kasım TIRPANCI
23 ġubat - Hanak Gazeteleri
Zübeyde ALKAN
Ardahan Alsancak Gazetesi
Özkan KARAKAYA
Ardahan Haber - Göle Haber Gazeteleri
Bülent KILIÇ
Yeni Ġstiklal - Hudut Gazeteleri
Selmi YILMAZ
Kuzeydoğu Anadolu - Son Vilayet Gazeteleri
156
157
158
159
160
161
162
163
164
S.N
165
166
167
168
S.N
169
170
171
172
173
174
175
Ardahan Serhat Haber Gazetesi - Sabah gazetesi
Temsilcisi
Yener KĠRMAN
Ardahan Gündem Gazetesi
Sevda BĠLGĠN
Ardahan Ses Gazetesi
Mehmet AVġAR
Doğu GüneĢi Gazetesi
Deniz BAġLI
Süreç Gazetesi - Doğan Haber Ajansı Muhabiri
Günay NUH
Anadolu Ajansı Muhabiri
Yunus AKÇAY
TRT Muhabiri
Melih SEZER
Cihan Haber Ajansı Muhabiri
Olgun YILDIZ
Ġhlas Haber Ajansı Muhabiri
ÖZEL BANKA MÜDÜRLERİ
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Murat DOĞAN
Akbank Müdürü
Zihni AKYILDIZ
Deniz Bank Müdürü
Ġlker DEVRĠMDAĞ
T.ĠĢ Bankası Müdürü
Cem Bahadır ÇIĞGIN
Garanti Bankası Müdürü
KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
Yüksel KÜÇÜK
ġehit Aileleri Derneği BaĢkanı
Yener GÖYDEMĠR
Gazi Aileleri Derneği BaĢkanı
Ahmet BALLI
Kızılay Derneği Ardahan ġubesi BaĢkanı
Temel AVġAR
Türk Hav. Kur. Ardahan ġube BaĢkanı
Serhat ASLANGÖRÜR
Atatürkçü DüĢünce Derneği Ardahan ġb. BaĢkanı
Ahmet BALLI
SavaĢ ve Göç Mağdurları Derneği Ardahan ġb.
Alime AYDEMĠR
Türkiye Yardımsevenler Derneği Ardahan ġb.BaĢk.
Özgür Murat TAġTAN
Download

S.N ADI VE SOYADI GÖREVİ 1 Prof. Dr. Orhan ATALAY AK Parti