KONAK BELEDİYE MECLİSİ
04.08.2014
Pazartesi Saat:18.00
GÜNDEM
1-Meclisin açılışı
2-Mecliste verilecek önergeler.
3-Birimlerden gelen önergeler.
1-(75/14)-Malatya Ġli Hekimhan Belediyesi ile kardeĢ Ģehir iliĢkisi kurulması
hk.(Özel Kalem Md.)
2-(76/14)-Ġzmir 1.Ġdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yeniden düzenlenen
Belediyemiz memur cetvellerinde unvan ve derece değiĢikliği hk.
(Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Md.)
3-(77/14)-Belediyemiz memur cetvellerinde unvan ve derece değiĢikliği ile
kadrolarının çalıĢtığı müdürlük kadrolarına aktarımı hk. (Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Md.)
4-(78/14)-“RüĢtü ġARDAĞ Güfte YarıĢması” düzenlenmesi hk.(Kültür ve
Sosyal ĠĢler Md.)
5-(79/14)-2.Aziziye Mahallesi 36464 ada, 2 ve 3 parsel sayılı taĢınmazların
2010-2014 yılları arası ek imar programına alınması hk.(Plan ve
Proje Md.)
6-(80/14)-Gültepe Mahallesi 43149 ada, 122 m2 yüzölçümlü, 21 parsel
sayılı taĢınmazdaki 11/122 hisseye karĢılık gelen Belediyemize ait
11 m2.lik hissenin diğer hissedarlar adına satıĢı hk.(Emlak ve
Ġstimlak Md.)
7-(81/14)-Güney Mahallesi 2312 ada, 17 parseldeki Özel Sağlık Tesisi
alanına plan notu ilavesine yönelik plan değiĢikliği talebi hk. (Etüd
Proje Md.)
8-(82/14)-GüneĢli Mahallesi 6870 ada 1-2- 5 ve 8 parsellerin “Akaryakıt +
LPG Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli
imar planı değiĢikliği talebi hk. (Etüd Proje Md.)
4-Komisyonlardan gelen raporlar.
1-(70/14)-Kahramanlar Mahallesi 1910 ada 43 parseldeki yapılaĢma
koĢullarının değiĢtirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar planı
değiĢikliği talebi hakkındaki Ġmar-Hukuk Komisyonu raporu.
1/3
04.08.2014
Pazartesi Saat:18.00
2-(72/14)-Güney Mahallesi 41090 ada, 198 m2 yüzölçümlü 3 parsel sayılı
taĢınmazdaki 38/198 hisseye karĢılık gelen Belediyemize ait 38
m2.lik hissenin diğer hissedar adına satıĢı hakkındaki Hukuk
Komisyonu raporu.
5-Komisyonlara havale edilip sonuçlanmayan önergeler.
1-(146/09)-Ġlçemiz mahallelerinin birleĢtirilmesi ile ilgili iĢlemin 5393 sayılı
Belediye Kanununa göre değerlendirilmesi hk. (Hukuk
Komisyonu)
2-(172/12)-Hizmet binası yapılması hk.(Ġmar- Hukuk- Plan ve Bütçe- Kentsel
DönüĢüm Komisyonu)
3-(130/13)-1552 ada, 4 parselde bulunan tescilli köĢk hk. (Ġmar – Hukuk
Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu)
4-(04/14)-Alsancak Liman Arkası ve Salhane Bölgesi imar planı, plan notları
ve lejant paftasının yeniden düzenlenmesi hk. (Ġmar – Hukuk
Komisyonu)
5-(43/14)-Göztepe Mahallesi 838 ada, 39-42 ve 43 nolu parsel sayılı
taĢınmazların 2010-2014 yılları arası ek imar programına alınması
hk. (Ġmar – Plan ve Bütçe Komisyonu)
6-(49/14)-Dar gelirli vatandaĢlarımızın sosyal faaliyetlere katılımının
sağlanması hk.(Burs ve Eğitim – Kadın Erkek EĢitliği Komisyonu)
7-(50/14)-Turizmi geliĢtirmek ve esnafa katkı sağlamak amacıyla BüyükĢehir
ve Ġlçe Belediyeleri ile ortak gezi güzergahları belirlenmesi
hk.(Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma – Turizm – Esnaf
Komisyonu)
8-(51/14)-Ekonomik durumu iyi olmayan çocuk ve gençlere, eğitimlerini
sürdürmeleri için katkı sağlamak hk.(Burs ve Eğitim – Kadın
Erkek EĢitliği – Plan ve Bütçe – Gündem 21 Komisyonu)
9-(52/14)-Esnaf sorunları, çözümü ve esnaf örgütleri ile ortak çalıĢma
yapılması hk.(Esnaf – Gündem 21 – Turizm Komisyonu)
10-(53/14)-Pazaryerleri sorunlarının belirlenmesi ve modern kapalı
pazaryerlerinin kurulması hk.(Esnaf – Çevre – Kentsel DönüĢümSağlık Komisyonu)
11-(54/14)-Her yaĢtan bireylerin ve engellilerin yararlanabileceği yeĢil alan ve
spor alanlarının oluĢturulması hk.(Spor – Engelliler – Çevre –
Kadın Erkek EĢitliği Komisyonu)
2/3
04.08.2014
Pazartesi Saat:18.00
12-(55/14)-Kadına Ģiddet, çocuk gelinler ve töre cinayetlerine karĢı eğitim
faaliyetleri, kadın sığınma evleri yapılması hk.(Kadın Erkek
EĢitliği – Sağlık – Burs ve Eğitim - Plan ve Bütçe – Hukuk
Komisyonu)
13-(56/14)-Engelli sorunları, çözümü, engelleri örgütlerinin bir araya
getirilmesi ve “Engelsiz kent” modeli hk.(Engelliler – Gündem
21- Kadın Erkek EĢitliği – Spor – Sağlık Komisyonu)
14-(58/14)-Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünce talep edilen Mersinli
Mahallesi 15113 ada, 2 parsele yönelik 1/1000 ölçekli imar planı
değiĢikliği hk. (Ġmar-Hukuk-Çevre-Spor Komisyonu)
15-(64/14)-Belediyemizde tam zamanlı sözleĢmeli personel çalıĢtırılması ve ek
ödeme hk. (Hukuk-Plan ve Bütçe Komisyonu)
16-(65/14)-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir parka “Üç Fidan”
isminin verilmesi hk.(Ġmar-Çevre-Gündem 21Komisyonu)
17-(66/14)-Fettah Mahallesi 374 ada, 37 parsel sayılı taĢınmazın 2010-2014
yılları arası ek imar programına alınması hk.(Ġmar Komisyonu)
18-(67/14)-Mecidiye Mahallesi 509 ada, 1 ve 2 parsel sayılı taĢınmazların
2010-2014 yılları arası ek imar programına alınması hk.(Ġmar
Komisyonu)
19-(74/14)-Amatör spor kulüplerine yardım yapılması hk.(Plan ve Bütçe- SporHukuk Komisyonu)
6- Dilek ve öneriler.
7- Toplantıya katılamayan üyelerin mazeretlerinin görüşülmesi.
8- Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.
3/3
Download

KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.08.2014