ĠLĠMĠZDE KURULU BULUNAN SĠYASĠ PARTĠLER
S.
N
1
2
3
4
PARTĠ ADI
PRT.TLF.
BAġKANIN ADI
CEP TLF.
PARTĠ ADRESĠ
AK PARTĠ ĠL
325 91 40
Bülent TÜFENKÇĠ
0 532 252 77 43
Salköprü Mh.Pınarönü Sk.
841 20 07
Osman GÜDER
0532 614 48 79
Milli Egemenlik Cd. No:20
481 35 26
Bayram TAġKIN
0 533 230 49 19
Milli Egemenlik Cd. No:20
Turgut SANDIKÇI
0 554 589 44 44
Gökhan DEMĠRCĠ
0 544 477 87 44
Battalgazi Merkez
Ġlçe
YeĢilyurt Merkez
Ġlçe
ALTERNATĠF
PARTĠ ĠL (A.P)
Battalgazi Merkez
Ġlçe
YeĢilyurt Merkez
Ġlçe
BAĞIMSIZ
CUMHURĠYET
PARTĠSĠ
5
6
7
8
0 533 775 66 42
Battalgazi
Kenan ÖZEN
0 537 846 15 25
YeĢilyurt
Halil KOKMAZ
0 532 546 65 31
Abuzer YAVAġ
0 538 657 01 63
Battalgazi
Ġsmet NEVRUZ
0 536 522 13 54
YeĢilyurt
Hasan KARVAR
0 530 543 51 70
BBP ĠL (Büyük
Birlik Partisi)
Ġbrahim ĠġLEYEN
0 536 315 15 94
Battalgazi
Yasin EKĠN
0 531 677 1638
YeĢilyurt
Murat ALDEMĠR
0 507 174 44 14
Enver KĠRAZ
0533 591 87 84
Battalgazi
Abdulvahap AYZAVAR
0532 360 07 83
YeĢilyurt
Banu SEVĠL
0 532 621 47 95
Hak ve
Özgürlükler Partisi
Nurettin KIZILDAĞ
0 532 663 98 78
DP ĠL (Demokrat
Parti)( Eski DYP)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ĠSTĠFA
Mehmet KUTLU
Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP Ġl)
321 44 72
325 64 59
325 61 97
323 01 94
ġerafettin ARPACI
0 532447 47 74
Remzi HARPUTLUOĞLU
Battalgazi
YeĢilyurt
481 46 10
Salih TAġ
0 532 540 11 61
DSP (Demokratik
Sol Parti)
323 47 34
Haydar LEVENT
0 533 511 93 45
Battalgazi
Ergün ALAMAN
Samanlı Mh. Fahri Kayahan Blv.
ġirin Evler A/blok Kat:4 No:16/5/1
Organize Sanayi Bölgesi 5. Cd
No:13
Dr.Süleyman YAĞCIOĞLU
Hamidiye Mah.Hamikoğlu Sk.Çınar
Yanı (Adreste bulunamadı)
Mümtaz SOYSAL
Salköprü Mh.Pınarönü Sk.N:20
Kat:2 YeĢilyurt.
Haydar BAġ
Dabakhane Mh. Eski Halep
Cad.Merkez ĠĢhanı Kat:3
Dabakhane Mh. Eski Halep
Cad.Merkez ĠĢhanı Kat:3
Dabakhane Mh. Eski Halep
Cad.Merkez ĠĢhanı Kat:3
Büyük Mustafa PaĢa Mah.KıĢla Cd.
Sezen ĠĢ Merkezi kat:4 No:27
Büyük Mustafa PaĢa Mah.KıĢla Cd.
Sezen ĠĢ Merkezi kat:4 No:27
Büyük Mustafa PaĢa Mah.KıĢla Cd.
Sezen ĠĢ Merkezi kat:4 No:27
Dabakhane Mh.Turgut T.Cad. Açıl
ĠĢ-Mrk.Bilgi Apt.A Blok K:4
Dabakhane Mh.Turgut T.Cad. Açıl
ĠĢ-Mrk.Bilgi Apt.A Blok K:4
Dabakhane Mh.Turgut T.Cad. Açıl
ĠĢ-Mrk.Bilgi Apt.A Blok K:4
Yeni Hamam Boztepe Cd. Ortaklar
ĠĢ hanı kat:3 no:44
Ġzzetiye Mah. ġ. ġeref AktaĢ Cad.
Kazancı ĠĢhanı Kat:3
Ġzzetiye Mah. ġ. ġeref AktaĢ Cad.
Kazancı ĠĢhanı Kat:3
Ġzzetiye Mah. ġ. ġeref AktaĢ Cad.
Kazancı ĠĢhanı Kat:3
Yunus PALA
0 538 574 82 80
Gedik Mh.Malatya Cd.Emre Apt.3
Ġsmet YILDIRIM
0 537 936 16 78
KıĢla Cad. Gökalp Apt. Kat 4
(Adreste bulunulamadı)
YeĢilyurt
Yüksel ADAK
Gültekin UYSAL
0 532 541 51 57
Hamidiye Mah. Nasuhi Caddesi
Antepli Sok. Koç Apt. No:5 Kat:4
Selma GÜRKAN
Ġsmail DEMĠR
0 536 291 53 82
Hamidiye Mah. Nasuhi Caddesi
No:22 Derya Apt. Kat:3/8
Sinan ÇĠFTYÜREK
Ayhan YENER
0 538 851 63 81
Hamidiye Mah.Nasuhi cad.Derya
Apt.Kat.1 No:1
Figen YÜKSEKDAĞ
Hamidiye Mah.Nasuhi Cd.Erdoğdu
ĠĢ Mrk.2/3 (Adreste bulunulamadı)
Eroğlu iĢ merkezi isim değiĢtirip
Yavuz iĢ merkezi olmuĢ
Cem UZAN
Battalgazi
Mehmet AYDIN
0 422 841 26 12
YeĢilyurt
Mesut KENDĠRLĠ
0 543 535 3746
Erdal YILDIZ
0538 565 48 77
HAK VE EġĠTLĠK
PARTĠSĠ ĠL
TEġK.
Kemal BURKAY
Mustafa Kemal
GÜLTEKĠN
0 535 576 71 83
324 20 02
Kemal KILIÇDAROĞLU
Av. Çetin ÖZAÇIKGÖZ
Mahmut ÇĠFTEHAN
GTP ĠL( Güçlü
Türkiye Partisi)
Mustafa DESTĠCĠ
Dr. Masum TÜRKER
YeĢilyurt
322 43 72
32542 14
Selahattin DEMĠRTAġ
Cirikpınar Mh. Abuağa Sk. No:1
DYP ĠL (Doğru
Yol Partisi)
EMEP ĠL
(Emek Partisi)
Özgürlük ve
Sosyalizm Partisi Ġl
(ÖSP)
EZĠLENLERĠN
SOSYALĠST
PARTĠSĠ(ESP)
GP ĠL
(Genç Parti)
Ahmet Davutoğlu
Suat BOZTEPE
BTP ĠL(Bağımsız
TürkiyePartisi)
BARIġ VE
DEMOKRASĠ P.
GENEL BAġKAN
Yasin VELĠLER
0534 574 55 45
(YanlıĢ)
Akpınar Mah. Aslantepe Cad.
Murat Apt. NO.16 Kat:3
(Adreste bulunulamadı)
Hacı Abdi Mh.ġeyh Bayram
Caddesi Sayınlar Sitesi B Blok K.1
No:1 (YanlıĢ)
(KAPANDI)
Murat TÜRKMEN
Osman PAMUKOĞLU
18
19
20
HYP ĠL (Halkın
YükseliĢi Partisi)
Abuzer SÜRÜCÜ
(Yön.fesh edildi)
Battalgazi
YeĢilyurt
ĠP ĠL
(ĠĢçi Partisi)
Battalgazi
LDP(Liberal
Demokrat Parti)
Battalgazi
YeĢilyurt
FESH
FESH
325 09 57
322 07 22
0 533 776 17 35
Arif DOĞAN
FESH
Sait KORKUT
Battalgazi
FESH
YeĢilyurt
FESH
22
23
24
0-539-838 34 17
Fatin Ari DURHAN
0 506 235 22 45
YeĢilyurt
Mehmet Ali KAYA
0 544 517 94 44
Ercan ALTUNKAYA
0 533 413 80 54
(Tlf kapalı)
Milliyetçi ve
Muhafazakar
Parti Ġl
MÜDAFAA-Ġ
HUKUK
HAREKETĠ
PARTĠSĠ
ÖDP ĠL(Özgürlük
ve DayanıĢma
Partisi)
Battalgazi
YeĢilyurt
Saadet Partisi Ġl
26
Battalgazi
326 38 17
323 70 17
Türkiye Komünist
Partisi Ġl
Temsilciliği
YURT PARTĠSĠ
(YURT-P)
28
Battalgazi
YeĢilyurt
Hür Dava Partisi Ġl
29
30
31
32
33
34
Doğu PERĠNÇEK
TAHĠR TOPTAġ
Ali AMANAT
Büyük Hüseyinbey Mh. Cezmi
Kartay Cad. Eski Efe Garajı Açık
Otopark KarĢısı Mavi Han Kat.2/.2
Büyük Hüseyinbey Mh. Cezmi
Kartay Cad. Eski Efe Garajı Açık
Otopark KarĢısı Mavi Han Kat.2/.2
Büyük Hüseyinbey Mh. Cezmi
Kartay Cad. Eski Efe Garajı Açık
Otopark KarĢısı Mavi Han Kat.2/.2
Büyük Hüseyinbey Mah.Atatürk
Caddesi Çağ ĠĢ Merkezi Kat: 6
Aykut EDĠBALĠ
Devlet BAHÇELĠ
Çevreyolu Matim ĠĢ Merkezi
(adreste hiç bulunmamıĢ)
Saray Mah.Saray Sokak Huzur
Apt.No: Kat:1
ĠL TEġKĠLATI ĠSTĠFA
0 538 285 66 08
Saray Mh. Turhan Akyol Sk.Ġnkaya
Apt. No:18/2
0533 371 59 98
Ġsmetiye Mh. Ġsmetiye Sk.
Doğanlar ĠĢ Merkezi Kat:4 No:8
Ahmet Zeki ARSLAN
Turgut AKCAN
ĠDRĠS NAĠM ġAHĠN
Alper TAġ
FESH
FESH
323 00 68321 35 78
FAKS
323 00 68
YeĢilyurt
27
0 533 383 37 88
Arif YILDIZ
Battalgazi
MĠLLET VE
ADALET
PARTĠSĠ(MĠLAD)
25
321 83 25324 09 29
M. Egemenlik Cad. Meydan Apt
Kat:5/3
Cem TOKER
21
MHP ĠL(Milliyetçi
Hareket Partisi)
Ragıp Önder GÜNAY
Saray Mah. Saray Sk.No:10
ĠSTĠFA
ĠSTĠFA
ĠSTĠFA
MP ĠL
(Millet Partisi)
Dabakhane Mh.T.temelli
Cad.1.Sok.No:1 Haleplioğlu Apt.
Kat.3/12(adreste faaliyetleri yok)
ADRES
KAPALI
0 533 736 67 68
Mehmet Kaya
ASĠLTÜRK
Hamza PAġAHAN
0 533 663 75 80
Davut YUSUFOĞLU
0 535 581 86 37
0 545 911 6444
Mehmet GÜRBÜZ
Zeki ÖZÇAKICI
(Ġstifa etmiĢ)
Mehmet Ali ÇAKMAK
0 533 257 33 70
Battalgazi
Hayrettin TOKAT
0 535 617 53 08
0 539 563 79 98
Fehbi SUNAR
Mehmet KILINÇ
Battalgazi
Ahmet AKAR
Muhafazakâr
YükseliĢ Partisi
Halit ALKAN
YeĢilyurt
Timur KELEġ
TÜRK BĠRLĠĞĠ
PARTĠSĠ(TBP)
Dabakhane Mh.Turgut
Tem.Cd.BarıĢ iĢhanı Kat:2 D:73
0 532 165 83 95
0 530 458 33 95
0530 345 98 03
Erkan BAġ
Yeni Sanayi Sit.7.Cd.N:3
0 537 452 89 53
Erkut ÖZDEMĠR
YeĢilyurt
Mustafa KAMALAK
0533 433 50 72
Mustafa CANBAY
Halkların
Demokratik Partisi
Dabakhane Mh. Halep Cd.Tunahan
ĠĢh. Kat:1 No:21
Sadettin TANTAN
Sarıcıoğlu Mh.Sarıcıoğlu Sk.
AlakaĢ Apt. Kat:1 No:9/2
Dolamantepe Camii arkası Kardelen
Sk.N.61
Atılgan Cd.N.9
Dabakhane Mh. Eski Halep
Cad.Merkez ĠĢhanı Kat:3
Dabakhane Mh. Eski Halep
Cad.Merkez ĠĢhanı Kat:3
Ġstiklal Mh.1.Sk. Hisar Apt.Kat:2/2
Av. Zekeriya YAPICIOĞLU
Sabahat TUNCEL
Ahmet Reyiz YILMAZ
0 551 251 51 47
HurĢit YĠĞĠT
YÖNETĠM FESH EDĠLDĠ
HAK VE ADALET
PARTĠSĠ(HAP)
Hayrettin Kadir ÖRS
YeĢilyurt
Sezai TOPAL
YEġĠLLER VE
SOL GELECEK
Vedat SERĠN
0 534 702 69 65
0 532 748 40 94
0 544 450 69 25
Sancaktar Mh.Köprüağzı Cd.N.7
Cezmi Kartay Cd.Sarıcıoğlu iĢ hanı
K:1 N:50 YeĢilyurt
Dabakhane Mh. Halep Cad.
KardeĢler ĠĢ Merkezi No:7 K:4/28
Yiğit Zeki ÖZTÜRK
Sevil TURAN
(YSGP)
MERKEZ PARTĠ
(MP)
ALĠ ĠHSAN ÖZTAġ
ANA PARTĠ
MUSTAFA BAYSAL
0538 822 87 05
37
ANADOLU
PARTĠSĠ
MURAT KILIÇ
0530 209 54 67
38
ANAVATAN
PARTĠSĠ
MEHMET GÜL
39
ANAYOL
PARTĠSĠ
ĠFRET OVACIK
NUREDDĠN TOYDAġ
40
DEMOKRATĠK
GELĠġĠM
PARTĠSĠ
HAK VE
HAKĠKAT
PARTĠSĠ
MÜCAHĠT YILDIRIM
35
Dabakhane Mah. Bebek Sok. Bo:23
Kat:1
36
41
0543 454 44 44
0535 798 48 38
0538 317 55 13
0539 418 80 28
PTT Cad. 21/A
Battalgazi/Malatya
Hasana Varol
Mahallesi.Cengiz Topel
Cad No:45
Battalgazi/Malatya
Kernek Mah. Recephoca
Sok.Kuloğlu Apt.No:10
Kat:7 Daire:8
Battalgazi/Malatya
Hacıabdi Mah. Hasanbey
Cad. Dağlı Apt. Kat:4 No:9
Battalgazi/Malatya
Niyazi mah. Niyazi Sok.
No:34 YeĢiyurt/Malatya
Karakavak Mah.1.Cenk
Sok.No:12
Yeşilyurt/Malatya
ABDURRAHĠM KARSLI
HAKAN AKELLER
EMĠNE ÜLKER TARHAN
ĠBRAHĠM ÇELEBĠ
BAHA SAZAK
ĠDRĠS BAL
DURSUN GÜNEġ
Download

Ahmet Davutoğlu