İHALE İLANI
T.C. DOĞU AKDENĠZ KALKINMA AJANSI
T.C. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından aĢağıda belirtilen 3 grup hizmetin
herkese açık ihale usulü ile alımı yapılacaktır.
1. Grup: 6 kiĢilik silahsız özel güvenlik hizmet alımı
2. Grup: 14 kiĢilik personel çalıĢtırma hizmet alımı
3. Grup: 5 binek araç 1 minübüs Ģoför dahil araç kiralama hizmet alımı
1) Ajansın Ġrtibat Bilgileri:
a) Adresi: Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
b) Telefon ve faks numarası: 0326 225 14 15 ve Fax: 0326 225 14 52
c) Elektronik posta adresi: [email protected]
d) Ġlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Fatih GÜNGÖR – Uzman
2) Ġhale Konusu ĠĢin:
a) Niteliği, türü ve miktarı: 3 Grup Hizmet Alımı ĠĢi
b) Yapılacağı yer: : Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
c) Süresi: 01.01.2015-31.12.2017’ye kadar.
3) Ġhalenin:
a) Usulü: Herkese Açık Ġhale Usulü
b) Yapılacağı yer: : Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
c) Tarihi ve saati: 16.12.2014 Saat: 10:00
d) Ġhale Doküman Bedeli: 100,00 TL (Posta veya kargo ücreti ekstra 30,00 TL)
4) Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1) Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler
i.
Kanuni ikametgah sahibi olmak, Türkiye’de tebligat için adres göstermek.
ii.
Ġhale Dokümanı Ġdari ve Teknik Ģartnamede belirtilen teminat ve diğer bilgi ve
belgeler.
4.2) Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
i. Ġsteklinin bilançosu (vergi dairesi veya Yeminli Mali MüĢavir / Mali MüĢavir
onaylı son döneme (2013) ait rapor),
ii. Ġsteklinin iĢ hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iĢ ile ilgili
taahhüdü altındaki ve bitirdiği iĢ miktarını ve iĢin türünü gösteren bilgi ve belgeler
(iĢ bitirme belgeleri, hak ediĢ belgeleri, vb).
4.3) Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
i. Oda sicil kaydı, faaliyet belgesi, vekâletname, imza sirküleri
ii. Ġsteklinin ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerde; Ġsteklice teklif edilen bedelin en
az % 30`u oranında gerçekleĢtirdiği benzer iĢlerle ilgili deneyimini gösteren
bilgi ve belgeler,
iii. Evvelce tamamlanan benzer iĢlerin listesi.
5)
Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6) Ġhale dokümanı Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya /HATAY
adresinde görülebilir ve temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur. Ġhale Doküman Bedeli (bakınız 3.md) T.Vakıflar Bankası Antakya
ġubesi TR26 0001 5001 5800 7297 0754 13 nolu Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı hesabına
yatırılacaktır.
7) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük olanıdır. Teklifler,
16.12.2014, saat 10:00’a kadar Yavuz Sultan Selim Cad. I.Tabakhane Sok. No:20 Antakya
/HATAY’a verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada
yaĢanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.
8) Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.
9) Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir. ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ajans
banka hesabına (T.Vakıflar Bankası Antakya ġubesi TR26 0001 5001 5800 7297 0754 13)
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
10) Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü
olmalıdır.
11) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu
Ġhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım iĢlerine iliĢkin
iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen
vermekte serbest olması nedeni ile isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde
bulunulamayacaktır.
Download

ihale ilanı