T.C.
GÜLAĞAÇ KAYMAKAMLIĞI
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 66559543/755/1795856
Konu: Eski bina.
18/02/2015
............................................OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
Ġlgi: Aksaray Valiliğinin 12/02/2015 tarih ve 86374520/755.04/1598078 sayılı yazısı.
Ġlçemiz, genelinde bulunan temel eğitim, ortaöğretim ve kurumlara ait atıl durumda
olup, öğrenciler için tehlike arz eden eski binaların, yıkılması ile ilgili çalıĢma
yürütülmektedir
Bu nedenle yerleĢim biriminde (okul bahçesi veya diğer alanlarda MEB'e tahsisli
olup yukarıda belirtilen durumda olan) okul bina veya eklentilerden yıkılacak olanların
müdürlüğümüze 23/02/2015 tarihine kadar bildirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim
Yusuf AYDOĞMUġ
Müdür a.
ġube Müdürü
Dağıtım:
Tüm Okul Müdürlükleri
Download

Eski bina. - Gülağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü