SUSURLUK ĠLÇESĠ 2014 YILI
23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK VE ÇOCUK BAYRAMI
KUTLAMA PROGRAMI
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 94. Yılı kutlamaları 23 Nisan 2014 ÇarĢamba
günü saat 08.00’de baĢlayacak, aynı gün saat 24. 00’te sona erecektir.
Bu süre içerisinde ilgililerce, bütün okullar, kamu ve özel kuruluĢlar, binalar, iĢ yerleri,
tören alanları ve meydanlar Türk Bayrağı Kanununda yazılı niteliklere uygun Bayraklarla
süslenecektir.
ÇELENK SUNMA TÖRENĠ:
Yer
Tarih
Saat
: Atatürk Anıtı Önü
: 23 Nisan 2014 ÇarĢamba
: 09.30
1. Saat 09.30’da Sunucu ġ.Tunalı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ayça OKURLAR’ın programın arzı.
2. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenginin Atatürk Anıtına sunulması,
3. Ġlçemiz ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ġrfan SĠLVA’nın Bayrak,
Flama taĢıyan ve Anıt önünde bulunan öğrencilere vereceği komutun ardından ses sisteminden
verilecek (TĠ) iĢareti ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm ġehitlerimiz adına 1
dakikalık saygı duruĢunda bulunulacak, ardından Susurluk Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni
Meriç YĠĞĠT yönetiminde okunacak Ġstiklal MarĢımız ile birlikte ġanlı Bayrağımız göndere
çekilecektir.
4. Ġstiklal MarĢımızın okunmasından sonra Atatürk Anıtı önündeki tören sona erecektir.
KUTLAMA PROGRAMI:
Yer
: ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulu Bahçesi
Tarih : 23 Nisan 2014 ÇarĢamba
Saat
: 10.00
Kutlama programı sunucunun açılıĢ konuĢması ile baĢlayarak aĢağıdaki Ģekilde devam edecektir.
1. Ġstiklal MarĢımızın Okunması,
2. Günün anlam ve önemini belirten konuĢmanın Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Ali ÇELĠK tarafından
yapılması,
3. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Ġlk ve Ortaokul
öğrencilerinin katıldığı Satranç, Resim ve ġiir yarıĢmalarında dereceye giren öğrencilere
ödüllerinin verilmesi,
4. ġiir yarıĢması birinci ġ.Tunalı Ortaokulu öğrencisi Aleyna ġEN’in Ģiirini okuması,
5. Ġstiklal MarĢı’mızın on kıtasının üç öğrenci tarafından okunması,
6. Anasınıfı : “Minik Kalpler” sınıfının dans gösterisi,
7. Anasınıfı : “Uğur Böcekleri” sınıfının “7 Bölge Türkiye” folklor gösterisi,
8. 1-A sınıfının ront gösterisi. “Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar”,
9. 1-B sınıfı öğrencilerinin ront gösterisi. “ Oyun Ġster Bütün Çocuklar”,
10. Öğrenci Gamze GÜNAYDIN’ın “Bayramınız Kutlu Olsun Çocuklar” adlı Ģiiri okuması.
11. 1-C Sınıfı öğrencilerinin ront gösterisi. “ Hayat Bayram Olsa”,
12. 3-B sınıfı öğrencilerinin “Kafkas Oyunları” gösterisi,
13. 2-A sınıfı öğrencilerinin dans gösterisi “ Waka Waka”,
14. Öğrenci Seyhan ÖZ’ün “Egemenlik Ulusundur” adlı Ģiiri okuması,
15. 4-B sınıfı öğrencilerinin drama gösterisi “ Mustafa Kemal Atatürk”
16. 3-A sınıfı öğrencilerinin “Karadeniz Halk Oyunları” gösterisi,
17. 4-A sınıfı öğrencilerinin “Roman Havası” gösterisi,
18. 2-B sınıfı öğrencilerinin “Zeybek Oyunu” gösterisi,
19. KapanıĢ
2
GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
1. 2014 Yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programın yürütülmesinden Ġlçe
Milli Eğitim Müdürü Ali ÇELĠK, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdür Vekili Mehmet GÜNGÖR
ve ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulu Müdürü Hayati HAMARAT sorumludur.
2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Etkinlikleri Ġlçe Programı ġ.Tunalı
Ġlk/Ortaokulu Müdürlüğünce Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliğinde hazırlanacaktır.
3. Ġlçe Merkezindeki Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün Kurumların ve Okulların Müdürleri ve
en az 1 Müdür Yardımcısı Çelenk sunma programına katılacaktır. Ġlk ve Ortaokullarının Bayrak ve
Flamaları 09.20’de Atatürk Anıtında hazır bulundurulacaktır.
4. Ġlçemiz ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulundan 22 öğrenci (ikisi 8. Sınıflardan 1 kız ve 1 erkek öğrenci
Çelenk Koymak Üzere) Okul Müdürlüğünce görevlendirilecek bir Öğretmen nezaretinde Çelenk
Sunma törenine katılacaklarından öğrenciler 09:20’de Atatürk Anıtı önünde hazır bulundurulacaktır.
5. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Ġlkokul öğrencileri arasında satranç, Ġlkokul ve Ortaokul öğrencileri
arası “Atatürk ve Çocuk” konulu resim, ortaokul öğrencileri arası “Çocuk Gözüyle Ulusal
Egemenlik” konulu Ģiir yarıĢmaları düzenlenerek dereceye giren öğrencilere belgeleri ve ödülleri
programda verilmesi sağlanacaktır.
6. ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulu Müdürlüğünce görevlendirilecek 1öğretmen nezaretinde 1 kız ve 1
erkek Ortaokul öğrencisi tarafından Atatürk Anıtındaki Bayrağımız göndere çekilecektir öğrenciler
09:20’de Atatürk Anıtında hazır bulundurulacaktır.
7. Törenlerde Ġstiklal MarĢımızın okunmasından Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Meriç YĠĞĠT
sorumludur.
8. Çelengin Atatürk Anıtı’na sunulmasında ve kutlamaların yapılacağı alanda tertip ve düzen, Ġlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulu Müdürü Hayati HAMARAT ve
Beden Eğitimi Öğretmeni Ġrfan SĠLVA tarafından sağlanacaktır.
9. Anıttaki Törende sunuculuğu ġerafettin Tunalı Ġlkokulu Türkçe Öğretmeni Ayça OKURLAR,
Okuldaki kutlamalardaki programın sunuculuğunu ġerafettin Tunalı Ġlkokulu Sınıf Öğretmenleri
AyĢenur KAPLAN ve Engin KAN birlikte yapacaktır.
10. 23 Nisan 2014 ÇarĢamba günü Anıt Önündeki tören alanı güzergâhının ve yol trafiğinin kontrol
altında tutulması, tören ve kutlamaların yapılacağı yerlerde her türlü güvenlik önlemleri Ġlçe Emniyet
Müdürlüğünce görevlendirilecek görevlilerce sağlanacaktır.
11. 23 Nisan 2014 ÇarĢamba günü Atatürk Anıtındaki törende ve ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulu
Bahçesinde yapılacak programda kürsü temini ve ses düzeninin kurulması, ġerafettin Tunalı
Ġlk/Ortaokuluna yapılacak kutlamaları izleyecek davetliler için 500 adet sandalye temini Belediye
BaĢkanlığınca sağlanacaktır. ġehrin ve tören alanlarının Bayraklarla donatılması ve günün anlam ve
önemine uygun olarak süslenmesinden Belediye BaĢkanlığı görevli ve sorumludur.
12. Balıkesir Ġli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Susurluk Devlet Hastanesi BaĢ Hekimliğince,
Atatürk Anıtı önünde ve ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulu bahçesinde 23 Nisan 2014 ÇarĢamba günü
düzenlenecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları ile ilgili tören ve
programlarda sağlık ekibi ve ambulans bulundurulması sağlanacaktır.
13. Uludağ Elektrik Dağıtım A.ġ. ĠĢletme ġefliği tarafından 23 Nisan 2014 ÇarĢamba günü Atatürk
Anıtında yapılacak Çelenk Sunma Töreninde ve ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulu bahçesinde yapılacak
programlarda elektrik kesintilerine karĢı önceden tedbir alınacaktır.
14. Programın uygulanmasında kendilerine görev verilen KuruluĢlar, Müdürlükler ve Personel gerekli
titizliği göstererek, programlar esnasında herhangi bir aksaklığa meydan vermeyeceklerdir.
15. Tüm Okulöncesi, Ġlk ve Ortaokullarımızda, aynı gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
ilgili yönetmelik çerçevesinde Okul Müdürlüklerince çeĢitli etkinlikler düzenlenerek coĢkulu bir
Ģekilde kutlanacaktır. 24 Nisan 2014 PerĢembe günü Okulöncesi, ilk ve ortaokullar tatil yapacaklardır.
16. Havanın yağıĢlı ve törenlerin yapılmasına imkan vermemesi halinde program aynı gün Anadolu Lisesi
Salonunda yapılacak olup salon ilgililerce hazır bulundurulacaktır.
17. Ġlçemiz Belediye BaĢkanlığınca; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında 24 Nisan 2014 PerĢembe günü 14:00-17:00 saatleri arasında tüm Ġlkokul ve Ortaokul
öğrencilerine yönelik Belediye Park Tesislerinde animasyon v.b. etkinlikler yapılacaktır.
18. Yine Belediye BaĢkanlığımızca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında tüm Ġlkokul ve Ortaokul öğrencilerine çeĢitli hediyeler dağıtılacaktır.
19. ġerafettin Tunalı Ġlk/Ortaokulu bahçesinde 23 Nisan 2014 ÇarĢamba günü saat 12:00’ den sonra Okul
Aile Birliği BaĢkanlığınca Kermes düzenlenecektir.
20. Bu program görevlilere emir, diğer kuruluĢlara ve vatandaĢlarımıza davetiye yerine geçerlidir.
Susurluk Ġlçe Kutlama Komitesi
3
Download

SUSURLUK ĠLÇESĠ 2014 YILI 23 NĠSAN ULUSAL EGEMENLĠK