08.04.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI
Sındırgı Belediye Meclisinin 1. Seçim dönemi 1.Toplantı yılı,
08.04.2014 tarihli olağan Meclis toplantısının 1. Birleşimi; Meclis Başkanı
Ekrem YAVAŞ’ın başkanlığında saat 19.00’da açıldı.
Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup
olmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmadığı anlaşıldı.
Yapılan isim yoklamasında;
Üye Mehmet AKAR,Mehmet ZENGİN, Şevket BARKIR, Hüseyin İLHAN, Bahtiyar
KOCAER,Hasan
AVCI,Emin
DUMAN,Mevlüt
YILMAZ,Hasan
DAŞKAFA,Fahrettin
DOLAR,Mehmet BAKKAL,Mehmet TUNCEL,Hüseyin TEMEL,Tuna DEMİR,Mehmet YAVUZ’un
toplantıya iştirak ettikleri görüldü.
Gündemin teklifler bölümüne geçildi.
Madde 32- BelediyeMeclisi 1. Ve 2. Başkan Vekillerinin usulüne uygun
olarak yapılan gizli oylama sonucunda 15 (ONBEŞ)adet geçerli oyun
kullanıldığı,Belediye
Meclisi1.Başkan
Vekilliğine
Mevlüt
YILMAZ
14
OY,2.Başkan Vekilliğine Mehmet AKAR 13 OY toplantıya katılanlar tarafından
oy birliğiyle kabul edildi.
Madde
33- Belediye Meclisine 2 asil,2 yedek Zabıt Katibine
gizli oy usulü yapılan seçimde ASİL ÜYELER: 1- Hasan AVCI,2-Mehmet ZENGİN,
YEDEK ÜYELER:1-Mehmet YAVUZ,2-Emin DUMAN toplantıya katılanlar tarafından
oy birliği ile kabul edildi.
Madde 34- 2 adet encümen üye seçiminin usulüne uygun olarak
yapılan gizli oylama sonucunda 1-Mehmet AKAR 14 OY,2- Mehmet ZENGİN 14 OY
alarak toplantıya katılanlar tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Madde
35- Belediye Meclisince usulüne uygun olarak yapılan
gizli oylama sonucunda,Belediye Denetim Komisyonu üyeliğine 1- Şevket ARKIR
2-Bahtiyar
KOCAER
3-Hasan
DAŞKAFA,
4-Tuna
DEMİR,
5-Emin
DUMAN’ın
seçilmesine katılanlar tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.
Madde
36- Belediye Meclisince usulüne uygun olarak yapılan
işari oylama sonucunda, İmar Komisyonu üyeliğine 1-Emin DUMAN,2-Hasan AVCI,
3-Mevlüt YILMAZ,4-Fahrettin DOLAR, 5-Mehmet YAVUZ’un katılanlar tarafından
oy birliği ile kabul edildi.
Madde
37- Belediye Meclisince usulüne uygun olarak yapılan
işari oylama sonucunda Belediye Bütçe Komisyonu üyeliğine; 1-Mehmet TUNCEL,
2-Hüseyin
İLHAN,3-Bahtiyar
KOCAER,4-Mehmet
ZENGİN,5-Şevket
BARKIR’ın
katılanlar tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Madde
ayının Eylül ayı
verildi.
38- Belediye Meclisinin 2014 yılında tatil yapacağı
olarak belirlenmesinin kabulüne oy birliği ile karar
Madde 39- Belediye Başkanlığının 2013 yılına ait Faaliyet Raporu
üyelere okundu ve Faaliyet Raporunun oylamasına geçildi.Faaliyet Raporu
hakkında söz almak isteyen olup olmadığı sorulduktan sonra ,yapılan oylama
neticesinde ilgili faaliyet raporunun 30.03.2014 yerel seçimlerinden önce
görev yapmış olan Belediye Başkanının Faaliyetlerini içermesi ve bu
faaliyetler ile ilgili olarak herhangi bir bilgi ve iştiraklerinin olmaması
gerekçeleri ile Belediye Meclis Başkanı Ekrem YAVAŞ,Belediye Meclis üyeleri
Mevlüt YILMAZ,Hasan DAŞKAFA,Mehmet AKAR,Mehmet ZENGİN,Şevket BARKIR,Hüseyin
İLHAN,Bahtiyar KOCAER,Hasan AVCI,Emin DUMAN VE Mehmet YAVUZ’un red oyları;
Belediye
Meclis
üyeleri
Fahrettin
DOLAR,Mehmet
BAKKAL,Mehmet
TUNCEL,Tuna DEMİR VE Hüseyin TEMEL’in kabul oyları kullanmış oldukları
görülmekle 31.03.2014 seçimleri ile yeniden seçilemeyen eski Belediye
Başkanının faaliyetlerini içeren 2013 yılı Faaliyet Raporunun oy çokluğu
ile reddine; gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine
karar verildi.
Madde
40- 2013 yılı hesaplarının incelenmesi için hazırlanan
Denetim Komisyonu Raporu madde madde okunarak,üyelere rapor hakkında görüş
ve önerisi olup olmadığı soruldu,meclis üyelerinin öneri ve görüşü olmadığı
anlaşıldıktan sonra gündemin diğer maddesine geçilmesinin oy birliğiyle
kabulüne;gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilmesine
karar verildi.
Madde 41- 26.02.2014 tarih, 72750465-518-256 sayılı Sındırgı
Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün yazısına istinaden enkaz döküm
sahalarının belirlenmesi ile ilgili 04.03.2014 tarih ve 29 sayılı Meclis
Kararı ile imar komisyonuna havale edilen konu hakkındaki imar komisyonu
kararının tetkiki neticesinde, Belediye meclisince yapılan değerlendirmede
enkaz döküm sahası olarak İlçemiz Rızaiye Mahallesi 254 ada, 22 nolu
parseldeki maymun deresi olarak bilinen mevkiide sınırları belirlenmek
kaydıyla ilgili parselin tespit edilmesine toplantıya katılanların oy
birliğiyle kabulüne; kararın onayı için 5216 sayılı kanunun 14. Maddesinin
son fıkrası gereğince Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine
karar verildi.
Madde
42-04.03.2014 tarihli dilekçe ile Gökkuşağı Özel Eğitim
Hizmetleri Taşımacılık Basın Yayın Gıda ve Kırtasiye Sanayi ve Tic. Ltd.
Şti.’nin İlçemiz, Camikebir Mahallesinde, tapunun 28 27 F.C pafta, 280ada
55, 56, ve 57 nolu parsel için 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planında konut
alanında bulunan alanda Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı “ Özel Öğrenci
Yurdu” plan değişikliği talebi ile ilgili 04.03.2014 tarih ve 28 sayılı
Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edildiğinden, komisyon raporunun
tetkiki neticesinde talep konusu olan plan değişikliğinin Belediye Meclis
Üyelerinden Tuna DEMİR, Fahrettin DOLAR, Mehmet TUNCEL, Mehmet BAKKAL ve
Hüseyin TEMEL’in Kabul oylarına karşılık diğer üyelerin ada bütünlüğünü
bozacağı gerekçesi ile toplantıya katılanların oy çokluğuyla reddine;
kararın onayı için 5216 sayılı kanunun 14. Maddesinin son fıkrası gereğince
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verildi.
Madde
43- 13.02.2014 tarihli İbrahim KAFALI, Mehmet ÇABUKEL,
Elvan KAFALI’nın müştereken verdikleri dilekçeye istinaden 137 ada, 11 nolu
parsellerin bulunduğu alandaki konut dışı kentsel çalışma alanının konut
alanı olarak değişikliği talebi ile ilgili 04.03.2014 tarih ve 24 sayılı
Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen imar komisyonu raporunun
tetkiki neticesinde talep konusu olan plan değişikliğinin Belediye Meclis
Üyelerinden Tuna DEMİR, Fahrettin DOLAR, Mehmet TUNCEL, Mehmet BAKKAL ve
Hüseyin TEMEL’in Kabul oylarına karşılık toplantıya katılanların oy
çokluğuyla reddine; kararın onayı için 5216 sayılı kanunun 14. Maddesinin
son fıkrası gereğince Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine
karar verildi.
Madde
44-Belediye Meclisi Başkanı ve üyelerine Meclis ve
Komisyon toplantılarına katıldıkları hergün için Belediye Başkanına
ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının 1/3 ü tutarında bürüt
huzur hakkı ödenmesine 5393 sayılı belediye kanununun 32. Maddesi gereğince
oy birliğiyle kabulüne karar verildi.
Madde 45- Belediye meclisince yapılan görüşmede; 15.04.2014 tarihi
itibari ile 1 adet kısmi zamanlı sözleşme yapılmasına ve ücretinin 5393
sayılı belediye kanunun 49. maddesinin 4. paragrafına göre maliye
bakanlığıncada belirlenen ücret tarifesi dikkate alınarak avukat Bilal
KARAKAŞ ile sözleşme yapılmasına oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Mayıs ayı toplantısın
birinci birleşiminin 06.05.2014 tarihinde Meclis Toplantı Salonunda saat
18.00’da başlayacağı ilan edildikten sonra Toplantıya son verildi.
Ekrem YAVAŞ
Belediye Meclis Başkanı
Hasan AVCI
Zabıt Kâtibi
Mehmet ZENGİN
Zabıt Katibi
Download

04-Nisan Tutanağı 2014