02/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARAR TUTANAĞI
Sındırgı Belediye Meclisinin 1. Seçim dönemi 1.Toplantı yılı, 02/10/2014 tarihli olağan toplantısının
1. Birleşimi; Meclis Başkanı Ekrem YAVAŞ'ın Başkanlığında Belediye Meclis toplantı salonunda
saat 18.00’de açıldı.
Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir izin
talebi olmadığı anlaşıldı.
YAPILAN İSİM YOKLAMASINDA;
Meclis Üyeleri: Mehmet ZENGİN, Şevket BARKIR, Bahtiyar KOCAER, Hasan AVCI, Hüseyin
İLHAN, Mevlüt YILMAZ, Hasan DAŞKAFA, Mehmet TUNCEL, Tuna DEMİR, Mehmet
YAVUZ,Mehmet BAKKAL,Mehmet AKAR’ın toplantıya iştirak ettikleri görüldü.
Emin DUMAN ve Hüseyin TEMEL’in iştirak etmedikleri,Fahrettin DOLAR’ın izinli olduğu
görüldü.
GÜNDEMİN TEKLİFLER BÖLÜMÜNE GEÇİLDİ:
Madde
118-Sındırgı Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun
19.maddesi ve 09 Ekim 2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.
Maddesi gereğince toplandı. Yapılan yoklama sonucunda meclis üyelerinin
salt çoğunluğunun toplantıya belirtilen gün ve saatte katıldıkları
anlaşıldığından 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince
oturumun açılmasına ve gündem gereğince maddelerin tetkik ve müzakeresine
geçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 119- Belediye Meclis Üyesi Fahrettin DOLAR’ ın 02/10/2014 tarihli
meclis toplantısına Balıkesir’de olacağından dolayı izinli sayılması
talebine istinaden yapılan oylamada; bu toplantıda Fahrettin DOLAR’ ın
izinli sayılmasının kabulüne, gereği için evrakın Yazı İşleri Müdürlüğüne
gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 120- Belediyemizin 2015 Mali Yılı ve izleyen 2 yıl gelir gider bütçe
tasarısının ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27,28 ve
29. maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) göre,
incelenmek üzere Belediye Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ve bütçe
komisyonun çalışma tarih ve saatinin 10.10.2014 Cuma günü saat 13.00 de
yapılmasına, bütçe komisyonun çalışmasından sonra Belediye Meclisin yeniden
20.10.2014 Pazartesi günü saat 15.00 de Belediye Hizmet Binasında
toplanılmasının kabulüne; gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Madde 121-Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin tetkiki neticesinde;
BASKİ Genel Müdürlüğü ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/07/2014 tarih ve
1338 sayılı yazısına istinaden, 6360 sayılı yasa gereği, hizmetlerinin ve
çalışmalarının aksamaması nedeniyle mülkiyeti Belediyemize ait Hal Binası
içerisindeki 24 m2 lik olan Z-16 nolu işyerinin bedelsiz olarak 3 yıllığına
tahsisine, Merkezde yeni yapılacak olan Belediye Hizmet Binasının Zemin
Katında 20 - 25 m2 lik bir odanın tahsilat ve abone merkezi olarak
tahsisinin ise, Yeni Hizmet Binasının yapımından sonra değerlendirilmesine,
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereği kabulüne;
gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle
karar verildi.
Madde 122- 6360 sayılı Kanunun 28. Maddesi değişik 2464 sayılı Belediye
gelirleri
kanununun
86.
maddesinin
1.
Fıkrasının
1.
Cümlesinde
''Belediyelerce veya Belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde
inşa, tamir, genişletmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya
başka
bir
yola
çıkışı
olmaması
dolayısıyla
bu
yoldan
yararlanan
gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile Yol Harcamalarına Katılım
Payı alınabilir.'' denilmektedir. Bu nedenle Belediyemizin mahallelerde
yapmış olduğu yol düzenlemesi ve parke taşı döşeme işlerinden faydalanan
gayrimenkul
sahiplerinden
yol
harcamalarına
katılım
payı
tutarı
alınmamasına; gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Fen İşleri
Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Madde 123- İlçemiz Danaçayır Mahallesinde J20-c-01-a1-d pafta 110 ada 3
parselde kayıtlı bulunan 27,77 m2 yüzölçümüne sahip gayrimenkulünü, Sağlık
Evi yapılması şartı ile Belediyemize bedelsiz bağışlamak isteyen Halil
SAVRAN' ın
talebinin değerlendirilmesi neticesinde, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince kabulüne; gereği için evrakın
Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy
birliğiyle karar verildi.
Madde 124-11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 45
seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde gösterilen esaslar
çerçevesinde, tebliğ ekinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerine
ilişkin tablo da, Sındırgı ilçemize bağlı 1. Grupta; Camicedit Mh,
Camikebir Mh, Kurtuluş Mh. 2. Grupta; Kocakonak Mh, Çavdaroğlu Mh, Rızaiye
Mh. 3. Gurupta ise 6360 saylı kanun ile belde ve köy tüzel kişilikleri
kaldırılarak mahalle statüsü kazanan ilçemize bağlanan tüm mahalleleri
kapsamaktadır. Ekli tablodaki gurupların fiyat tarifelerinin 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) bendi gereği kabulüne; gereği için
evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle karar
verildi.
Madde 125-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 25/09/2014
tarihli talep müzekkeresinin tetkiki neticesinde, Belediyemizde münhal
bulunan 11 dereceli 1 adet Sağlık Teknisyeni kadrosunda 2014 yılında yıl
sonuna kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği sözleşmeli
olarak Sağlık Teknisyeni çalıştırılmasına, ücretinin ise 2014 yılı Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 5393 sayılı
kanun
çerçevesinde
çalıştırılacak
tam
zamanlı
sözleşmeli
Sağlık
Teknisyenine verilecek olan ücret tavanını aşmamak üzere yılı asgari ücret
üzerinden ödenmesine ve yine aynı genelgede ekli 2 sayılı cetvelde 0-15 yıl
arası hizmeti olan Sağlık Teknisyenine %90 oranında verilecek olan ek ödeme
tazminatının ödenmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3.
fıkrası gereğince işe alınarak çalıştırılmasının kabulüne; İş bu kararın
gereği için evrakın bir suretinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne,
bir suretinin ise Kültür Sosyal İşler Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
Madde 126-03/06/2014
tarih ve 2014/69 sayılı Belediye Meclis Kararı
gereği, Gölcük Mahallesine bağlı Karakaya Sokağının yeniden Mahalle olarak
kurulması amacıyla hazırlanan gerekçe raporunda; 2006 yılı ve daha
öncesinde Köy Tüzel Kişiliğine haiz
olan Karayaka Köyü Muhtarlığı 2006
yılında yapılan referandum neticesinde Gölcük Belediyesine mahalle olarak
katılmış ancak 6360 sayılı yasa gereğince Gölcük Belediyesi mahalle olarak
Sındırgı Belediyesine bağlandığından Karakaya Mahallesi ilga olmuştur. 100
yılın üzerinde bir tarihi geçmişe sahip olan yörenin, Coğrafi yapısı ve
Sınır tespitleri yapılmış, 08/09/2014 tarihinde yaptırılan nüfus sayımında
50 hane 503 nüfusa sahip olduğu, sosyo-kültürel, ekonomik, coğrafi ve
tarihi yapısının ayrı bir mahalle statüsü oluşturduğu ve gerekli şartlara
haiz olduğu gerekçesi ile, 5393 sayılı Belediye Kanununun 9. Maddesi 1 ve 2
nci fıkrası hükümleri gereği Karakaya' nın ayrı bir Mahalle olarak
kurulmasının kabulüne; İş bu kararın gereği için evrakın bir suretinin
Kırsal
Hizmetler
verilmiştir.
Müdürlüğüne
gönderilmesine
oybirliği
ile
karar
Madde 127-Sındırgı Jeotermal A.Ş. nin 01/09/2014 tarih ve 376 sayılı ek
süre konulu ve 11/08/2014 tarihli Jeotermal Şehir içi hat kazıları ile
ilgili
dilekçesinin
tetkiki
neticesinde;
Jeotermal
Şehir
içi
hat
kazılarının cadde ve sokaklarda yapılabilmesi için Su, Kanalizasyon,
Elektrik ve Telekom hatları ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin
alınması ve 16. Uluslar arası Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat
Etkinlikleri yapılacağı 03-04-05-06 Eylül 2014 tarihinden önce Şehir içi
kazı Çalışmalarının uygun olmayacağı görüşünün bildirilmesi nedeni ile
çalışılmayan 19 günlük süre kaybının Sındırgı Jeotermal A.Ş. ne ek süre
olarak verilmesine Meclis Üyesi Tuna DEMİR, Meclis Üyesi Mehmet BAKKAL,
Meclis Üyesi Mehmet TUNCEL! İn Red oylarına karşılık, Meclis Üyesi Mehmet
AKAR, Meclis Üyesi Şevket BARKIR, Meclis Üyesi Bahtiyar KOCAER, Meclis
Üyesi Mevlüt YILMAZ, Meclis Üyesi Hüseyin İLHAN, Meclis Üyesi Hasan
DAŞKAFA, Meclis Üyesi Mehmet YAVUZ, Meclis Üyesi Mehmet ZENGİN, Meclis
Üyesi Hasan AVCI! Nın kabul oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne; İş
bu kararın gereği için evrakın bir suretinin Fen İşleri Müdürlüğüne bir
suretinin
ise
Kırsal
Hizmetler
Müdürlüğüne
gönderilmesine
karar
verilmiştir.
Madde 128-İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde, 42 ada, 7-8-9-10-11-12-15-28
parsellerin Blok Nizamdan - Bitişik Nizama dönüştürülmesine ilişkin Cevdet
ÇOKAL'
ın
31/07/2014
tarihli
Nizam
Değişikliği
talebine
istinaden
05/08/2014/107 sayılı Meclis Kararı gereği İmar Komisyonuna havale edilen
konu hakkında İmar Komisyonu 23/09/2014 tarihinde Salı günü saat 10:00 de
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde toplanmış ve komisyona
havale edilen konu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.
'' Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 2014/107 sayılı
kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde,
42 ada, 7-8-9-10-11-12-15-28 parsellerin bulunduğu İmar Adasında Cevdet
ÇOKAL' ın 31/07/2014 tarihli Nizam Değişikliği talebine istinaden Şehir
Plancısı Cemil ÇELİK tarafından hazırlanan plan değişikliği talebi
incelenmiş olup, yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu plan
değişikliğinin ada genelindeki yapılaşma şartlarına uyum sağlamadığından
çarpık bir yapılaşmaya sebebiyet vereceği gerekçesiyle, hazırlanan plan
değişikliğinin
uygun
olmadığına,
alternatif
plan
değişiklikleri
hazırlandığı
taktirde
konunun
tekrar
değerlendirilebileceğine
karar
verilmiştir.'' şeklinde alınan İmar Komisyon kararının 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin (c) bendi gereğince kabulüne;
İş bu kararın
gereğini yapmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir.
Madde 129-İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde 49 ada, 34 parselin bulunduğu alanda,
Cahit-Fevziye AÇIL' ın nizam değişikliği hakkındaki 11/07/2014 tarihli
dilekçesinin görüşülmesine ilişkin, 05/08/2014 tarih ve 2014/106 sayılı
Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konu hakkında, İmar
Komisyonu 23/09/2014 tarihinde Salı günü saat 10:00 de Belediyemiz İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde toplanmış ve komisyona havale edilen konu
görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.
'' Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 2014/106 sayılı
kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi 28 27
F.b pafta 49 ada 34 nolu parselin bulunduğu imar adasında nizam değişikliği
ile ilgili talep komisyonumuzca incelenmiş olup, yapılan değerlendirme
neticesinde, söz konusu imar adasında talep sahibi ile 14 adet parsel
bulunduğu, yapılan değişikliğin ada bazında yapılabilecek olması sebebiyle,
bu değişikliğin diğer parselleri de etkileyecek olması, bu nedenle imar
adasında bulunan diğer parsel maliklerinin de bu değişikliğe muvaffakiyet
verdiklerine dair görüşlerinin alınarak talebin tekrar değerlendirilmesinin
uygun olacağına karar verilmiştir.'' şeklinde alınan İmar Komisyon
kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c) bendi gereğince
kabulüne;
İş bu kararın gereğini yapmak üzere İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Madde 130-İlçemiz Camicedit Mahallesinde, Atatürk Caddesi ile Anadolu Sokak
arasında kalan, 326 ada 1 nolu parselin bulunduğu İmar adası Cumhuriyet
Meydanının devamı niteliğinde olan Atatürk Caddesi boyunca devam eden
güzergahın bütünlüğünü bozduğundan, yapılacak olan meydan düzenlemesine
engel teşkil etmesi sebebiyle, meydana dahil edilmesi için plan değişikliği
yapılması talebin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (c)
fıkrası gereğince oy birliğiyle kabulüne; İş bu kararın gereğini yapmak
üzere kararın bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 5216 sayılı
kanunun
14.
Maddesinin
son
fıkrası
gereğince
Balıkesir
Büyükşehir
Belediyesi
Meclisince
görüşülüp,
değerlendirilmek
üzere
Balıkesir
Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verildi.
Madde 131-İlçemiz Bayırlı Mahallesinde bulunan, DSİ Genel Müdürlüğü XXV.
Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Taşkın Koruma İnşaatı Kamulaştırma
planına ilişkin ekli dosyada belirtilen tapunun, J20D03AC Pafta 654
Parselde Eşe Fatma ÇAY' a ait tarla vasıflı taşınmazın a ve b parsel olarak
2 ye ifrazı, b ile gösterilen kısmın yol olarak, J20D03AC Pafta 655
parselde Mustafa DEMİR' e ait tarla vasıflı taşınmazın a ve b parsel olarak
2 ye ifrazı, b ile gösterilen kısmın yol olarak, J20D03AC Pafta 656
parselde İbrahim DEMİR' e ait tarla vasıflı taşınmazın a ve b parsel olarak
2 ye ifrazı, b ile gösterilen kısmın yol olarak, J20D03AC Pafta 657
parselde Metin ŞAHİN' e ait tarla vasıflı taşınmazın a ve b parsel olarak 2
ye ifrazı, b ile gösterilen kısmın yol olarak, 1 Pafta 800 Parselde Halime
ŞAHİN' e ait Arsa vasıflı taşınmazın a ve b parsel olarak 2 ye ifrazı, b
ile gösterilen kısmın yol olarak, 1 Pafta 839 Parselde Mehmet ÇAY' a ait
tarla vasıflı taşınmazın a,b ve b1 parsel olarak 3 e ifrazı, b ve b1 ile
gösterilen kısmın yol olarak, 1 Pafta 835 Parselde Mehmet Emin BARUT' a ve
Müştekilerine ait avlulu kargir ev ve ahır vasıflı taşınmazın a ve b parsel
olarak 2 e ifrazı, b ile gösterilen kısmın yol olarak, 1 Pafta 845 Parselde
Mustafa ALABALIK' a ait avlulu kargir kerpiç ev ve ahır vasıflı taşınmazın
a ve b parsel olarak 2 e ifrazı, b ile gösterilen kısmın yol olarak, 1
Pafta 803 Parselde Adnan AKBULUT' a ait avlulu kargir ev vasıflı taşınmazın
a ve b parsel olarak 2 e ifrazı, b ile gösterilen kısmın yol olarak, 1
Pafta 803 Parselde Adnan AKBULUT' a ait avlulu kargir ev vasıflı taşınmazın
a ve b parsel olarak 2 e ifrazı, b ile gösterilen kısmın yol olarak, 1
Pafta 777 Parselde Ayşe KARAMAN' a ait avlulu kargir ev vasıflı taşınmazın
a ve b parsel olarak 2 e ifrazı, b ile gösterilen kısmın yol olarak, 2942
sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesine göre kamulaştırılmasının oy
birliği ile kabulüne; İş bu kararın gereğini yapmak üzere kararın bir
suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye
kanunun 14. Maddesinin son fıkrası gereğince, Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi
Meclisince
görüşülüp,
değerlendirilmek
üzere
Balıkesir
Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verildi.
Madde 132-Danıştay 6. Daire Esas No:2003/7544, Karar No: 2005/5112 sayılı
kararın uygulanmasına ilişkin; İlçemiz Camicedit Mahallesi 667 ada 31nolu
parselde bulunan 69/215 hisse ve 670 ada 3 nolu parseldeki 60/367 m2 lik
hisselerin karşılığında, Kurtuluş Mahallesi 30 L II pafta 656 ada 6 nolu
407,51 m2 arsa vasfındaki parselden hisse ile takas yapılması talep
edilmektedir. Konu hakkında gerekli araştırma ve çalışmanın yapılması için,
5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale
edilmesine, İmar komisyonun toplantı ve yerinde tespit çalışmalarına
iştirak edilmesi maksadı ile de, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne
gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Madde 133-İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesinde 28 27 E A pafta,
112 ada 5 nolu parselin bulunduğu Belediye Hizmet alanındaki, Belediye
Kademesi Taş ocağının bulunduğu alana konuşlandırılacağından, İtfaiyenin
ise Büyük Şehir Belediyesine geçmesi nedeni ile başka bir alana
taşınacağından, Mülkiyeti Belediyemize ait 112 ada 5 nolu parselde bulunan
taşınmazın değerlendirilmesi amacı ile Plan Değişikliği yapılarak, Konut
Alanına dönüştürülmesinin oy birliği ile kabulüne; Konunun gereği,
yapılacak olan çalışmalar ve hazırlıkların tamamlanması amacı ile kararı
bir suretinin Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine; ;
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifimizin 5216 sayılı kanunun 14.
Maddesinin son fıkrası gereğince Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisince
görüşülüp,
değerlendirilmek
üzere
Balıkesir
Büyükşehir
Belediyesine
gönderilmesine karar verildi.
Madde 134-BASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Daire Başkanlığının 22/08/2014
tarih ve 1931 sayılı yazısı ile Yağmur Suyu Proje ve Yapım İşleri ile
ilgili Tesislerin yapılması ve işletilmesi konusunda gerekli harcamalar
tarafımızca karşılanmak suretiyle, BASKİ Genel Müdürlüğüne Yetki verilmesi
istenmektedir.
Su ve kanalizasyon idarelerinin iş ve işleyişini düzenleyen
2560 sayılı kanunun 25. Maddesinde '' Yağmur sularının uzaklaştırılması ile
ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi, gerekli
harcamalar ilgili belediyelerce karşılanmak şartıyla… '' yapılacağına
hükmettiğinden, İlçemiz sınırları dahilinde yapılacak olan yağmur suyu
şebekesi projelendirilmesi ve yapım işleri için, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin (j) bendi gereği BASKİ Genel Müdürlüğüne Yetki
Verilmesinin kabulüne; İş bu kararın gereği için evrakın bir suretinin Fen
İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Madde 135-Belediye Meclis üyelerine bildirilen, Yazı İşleri Müdürlüğünün
2014/1443 sayılı davet kağıdında belirtilen 16 adet gündem maddesi üzerinde
gerekli tetkiklerin yapıldığı anlaşılmakla, gündem dışı gelen ve gerekli
karar alınmak üzere Belediye Başkanınca belediye meclisine havale edilen
Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait iki adet müzekkere, Kırsal Hizmetler
Müdürlüğüne ait bir adet müzekkere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
8.maddesinin son fıkrası gereğince gündeme alınmasına ilişkin yapılan
oylama neticesinde üç adet evrakın gündeme alınmasına oy birliği ile karar
verilmiş olup evrakların tetkikine geçildi.
Madde 136-Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz Hisaralan Mahallesi J20-b22 pafta, 133 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan 2.628,97m2 yüzölçümüne sahip
gayrimenkulün satış talebine istinaden yapılan değerlendirmede; 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince gayrimenkulün
satışının kabulüne; gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 137-Belediye Hizmet Binamızın yetersiz kalması nedeni ile Yeni Hizmet
Binası yapımı için verilen karar neticesinde
2007/3 genelge gereğince
Başbakanlık Ekonomik ve Kültürel İşler Başkanlığından gerekli izin
alınmıştır.
Ancak 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi hükmü
gereğince
İller
Bankasından
Borçlanılması,
plan
keşif
tutarı
olan
3.000.000,00 TL ye kadar tutar için İç İşleri Bakanlığından izini
gerektiğinden 3.000.000,00 TL ye kadar tutarında borçlanmanın 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendi gereği yapılmasına (oy birliği
ile); 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi hükmü gereğince İç İşleri
Bakanlığı onayına sunulmasına (oy birliği ile); gereği için evrakın Mali
Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 138-Belediye Meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda, hizmet binası
inşaasının, İller Bankasından alınacak kredi ile gerçekleşmesine, kredi
ödeme taksitlerinin İller Bankasınca hazırlanan Genel Kredi Sözleşmesi,
Mevduat Kredi Sözleşmesi ve matbu evraklar çerçevesinde Belediyemizin tüm
gelirleri ile yasal paylarından karşılanmasına, bu konu ile ilgili
yürütülecek her türlü işlem ile her türlü belgenin imzalanması hususunda
Belediye Başkanımız Ekrem YAVAŞ' a yetki verilmesine oy birliği ile
kabulüne; gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine
karar verildi.
Madde 139-05/06/2014 tarihli S.S.Osmanlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin
talebine istinaden, Osmanlar Mahallesi 233 ada, 4 parseldeki harman
yerinden
yaklaşık
50
dönüm
arazinin
kooperatife
tahsisi
konusunda
05/08/2014 tarih ve 103 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar Komisyonuna
havale edilen konu hakkında, İmar Komisyonu 23/09/2014 tarihinde Salı günü
saat 10:00 de Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde toplanmış
ve komisyona havale edilen konu görüşülerek aşağıdaki karar alınmıştır.
'' Belediye Meclisinin 05/09/2014 tarih ve 2014/106 sayılı kararı ile
İmar Komisyonuna havale edilen, İlçemize bağlı Osmanlar Mahallesi, Köyiçi
mevkiinde bulunan, 233 ada, 4 parselden, 50 dönüm arazinin S.S. Osmanlar
Tarımsal Kalkınma Kooperatifine verilmesine ilişkin konu incelenmiş olup,
yapılan
değerlendirme
neticesinde,
S.S.Osmanlar
Tarımsal
Kalkınma
Kooperatifi'
nin
resmi
kurum
olmaması
sebebiyle
tahsis
işlemi
yapılamayacağından, Belediye Meclisinin uygun görüşü ile söz konusu
taşınmazın ifraz edilerek oluşturulacak 50 dönüm miktarındaki yerin
satışının yapılarak verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.'' şeklinde
alınan İmar Komisyon kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.
Maddesinin (c) bendi gereğince kabulüne;
İş bu kararın gereğini yapmak
üzere Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir.
Madde 140-Belediyemiz tarafından 11/02/2014 tarih ve 2014/18 sayılı Meclis
kararına istinaden 14/02/2014 tarihinde Türk Ekonomi Bankası Manisa Sanayi
Şubesinden, 1,55 faiz oranı ile alınan kredinin güncelliğini yitirmesi,
faiz oranının düşmesinden dolayı yeniden yapılandırılmasına ve 800.000,00
TL ana paralı 60 ay vadeli kredi kullanılmasına, kredi ile iş ve işlemler
yapmak ve kredi için temlik vermek husussunda Belediye Başkanına Yetki
verilmesinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendi
gereği kabulüne;
gereği için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde
141-Bugünkü
birleşime
ara
verilerek
belediye
meclisinin
10.
birleşiminin 2. oturumunun 20.10.2014 Pazartesi günü saat 15:00’de
yapılmasına, 2. oturumda belediye bütçe komisyonunun 2014 Mali yılına
ilişkin raporunun görüşülmesine Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 15.
maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.
Ekrem YAVAŞ
Belediye Meclis Başkanı
Hasan AVCI
Zabıt Kâtibi
Mehmet ZENGİN
Zabıt Katibi
Download

10-Ekim Tutanağı 1.Oturum 2014