DEVELİ BELEDİYESİ
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR
TARİHİ
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
05/05/2014
KARAR
NO
27
28
29
30
31
32
KARARIN KONUSU
Gündem No: 1
*Paşa TÜRKMEN, Adem SOLAK, Osman ERKAN, İsmail GÜLLÜ ve Adem TORMUŞ Çiftçi
Malları Koruma Meclisi asil üyeliklerine, Şahin ERKİN, İhsan TOYBIYIK, Kemal ÇOBAN,
Ahmet GÜNDÜZ, Ramazan ANDIÇ ise Develi Çiftçi Malları Koruma Meclisi yedek
üyeliklerine oyçokluğuyla seçildiler. Çiftçi Malları Murakebe heyeti asil üyeliklerine
Hasan ŞAHBAZ, Ramazan ERCİYES, Yaşar SİNİN, Cemal UZUN, Mustafa KILIÇKAYA
oyçokluğuyla ve Erhan SOMSUR, Gökhan Emre GÜÇLÜ, Yaşar BALCI ve Mehmet
ÖZKARA ise yedek üye olarak oyçokluğuyla seçildiler.
Gündem No:2
*2013 Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Kesin Hesap cetvellerinin görüşülmesi teklifinin Plan
Bütçe Komisyonuna gönderilmesine, 2013 Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Kesin hesap
cetvelleri ve Plan Bütçe Komisyonunun konu hakkında hazırlayacağı raporu 09/05/2014
Cuma günü saat 14.oo’de Belediye Meclis toplantısının 2.Birleşiminde görüşülmesine
oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No: 3
*5393 Sayılı Kanunun 49.maddesine istinaden, Belediye Başkan Yardımcılarının
ödeneğinin 5.250,00 TL olarak belirlenmesine, memur maaş aylık katsayılarına gelen
zam oranlarının aynen yansıtılmasına, oyçokluğuyla karar verildi.
Gündem No: 4
*Ortağı olduğumuz Kayseri Erciyes Turizm İnşaat Etkinlikleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketinin artırılan 3.000.000,00 TL sermaye ile ilgili olarak rüçhan hakkımızın
kullanılmayarak sermaye artışına iştirak oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No:5-6
*Belediyemizde yetki memur sendikası arasındaki Sosyal Denge Sözleşmesinin
yenilenmesi için Belediye Başkanı Mehmet CABBAR’a yetki verilmesi teklifinin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
*Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliğe istinaden Belediyemiz Norm
Kadrosunun 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (l) bendine istinaden yeniden ihdas
edilmesi teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar
verildi.
Gündem No:7
*Belediye hizmetlerinin ilçemizin her noktasına daha hızlı kapsamlı olarak verilebilmesi
için mevcutta bulunan yükleyici kepçe yetersiz kaldığından yeni bir yükleyici kepçe ile
iki adet damper kasa kamyon ve iki adet binek araç alımı finansman temini için İller
Bankası A.Ş’den 1.000.000,00 TL kredi kullanılmasına, kredi ile ilgili her türlü belge ve
protokolleri imzalamak ve bu hususta tüm iş ve işlemleri takip etmek ve yerine
getirmek üzere Belediye Başkanı Mehmet CABBAR’a yetki verilmesine oyçokluğuyla
karar verildi.
Gündem No:8
*2014 Yılı Bütçesindeki kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında ekli listede belirtilen şekilde aşağıda yazılı
toplam 1.227,300 TL ödenek aktarılmasına, oyçokluğuyla karar verildi.
05/05/2014 33
05/05/2014 34
09/05/2014 35
46.38.07.33.05.09.09.01.5.03.05.01.04’den46.38.07.37.01.01.0.01.5.03.05.01.04’e 450.000 TL
46.38.07.33.05.09.09.01.5.03.05.01.04’den46.38.07.31.04.04.03.01.5.03.05.01.04’e500.000 TL
46.38.07.40.01.03.09.01.5.03.05.01.02’den46.38.07.32.01.01.01.01.5.03.05.01.02’e 30.000 TL
46.38.07.40.01.03.09.01.5.03.05.01.03’den46.38.07.32.01.01.01.01.5.03.05.01.03’e 48.800 TL
46.38.07.40.01.03.09.01.5.03.05.01.06’den46.38.07.32.01.01.01.01.5.03.05.01.06’ya50.000 TL
46.38.07.40.01.03.09.01.5.03.05.02.01’den46.38.07.18.01.01.01.01.5.03.05.02.01’e 10.000 TL
46.38.07.40.01.03.09.01.5.03.05.02.02’den46.38.07.32.01.01.01.01.5.03.05.02.02’ye28.500 TL
46.38.07.40.01.03.09.01.5.03.05.02.03’den46.38.07.32.01.01.01.01.5.03.05.02.03’e 15.000 TL
46.38.07.40.01.03.09.01.5.03.05.02.04’den46.38.07.32.01.01.01.01.5.03.05.02.04’e 10.000 TL
46.38.07.40.01.03.09.01.5.03.07.01.02’den46.38.07.32.01.01.01.01.5.03.07.01.02’e 75.000 TL
46.38.07.40.01.03.09.01.5.03.07.02.01’den46.38.07.32.01.0.01.01.5.03.07.02.01’e 10.000 TL
Toplam
1.227,300 TL
Gündem No:9
* Fenese Yukarı mahallesinde bulunan ve imar planında yaklaşık 786 m2’si yolda kalan
944 ada 11 nolu parselin yola giden kısmının Camicedit mahallesinde bulunan ve
mülkiyeti Develi Belediyesine ait 1494 ada 9 nolu parseldeki 493 m2 arsa ile
takas/trampa yapılması teklifinin
*İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Belediye hisselerinin m2 satış fiyatlarının yeniden
belirlenmesi teklifinin,
* Güney Yukarı mahallesinde bulunan mülkiyeti Develi Belediyesine ait 389 ada 1 nolu
parselin satışının yapılması teklifinin
*Bahçebaşı mahallesinde bulunan mülkiyeti Develi Belediyesine ait 286 ada 53 nolu
parsel üzerinde Ali İhsan oğlu Nazmi KILIÇ’a ait tapu tahsis belgesi bulunduğundan 286
ada 53 nolu parselin Ali İhsan oğlu Nazmi KILIÇ’a tapu devrinin yapılması tekliflerinin
komisyonlara havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Gündem No.1
* İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Fenese Aşağı mah. 188 ada 44 ve 46 nolu parsellerin
Gençlik ve Kadınlar Merkezi yapılması amacıyla Belediyemiz adına tahsis edilmesi ve
Harman mahallesinde bulunan 2171 ada 1 nolu parselin inşaat yoğunluğunun aynı
kalması şartıyla kat yüksekliğinin beş kattan yedi kata çıkarılması tekliflerinin gündeme
alınarak imar komisyonuna gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.
*2013 Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Kesin Hesabı Komisyonun 07/05/2014 tarihinde
yaptığı toplantıda görüşülmüş, 2013 Mali Yılı Bilançosu, 2013 Mali Yılı Gelir ve Gider
Kesin Hesap Cetvelleri ve 2013 Mali Yılı Mizan Cetveli incelenerek uygunluğuna dair
rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan komisyon raporu okundu.
Belediyemizin 2013 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 27.000.000,00 TL olarak
belirlenmiş, yıl sonu itibariyle
Gelir Bütçemiz, Vergi gelirleri 2.631.467,94 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri
2.987.445,97 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 825.511,30 TL, Diğer gelirler 13.002.574,76
TL, Sermaye gelirleri 608.734,69 TL olup toplamda 20.055.734,66 TL yaklaşık % 74,28
oranında gerçekleşmiştir.
Gider Bütçemiz, Personel giderleri 4.081.415,17 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi gideri 671.907,59 TL, Mal ve Hizmet alım giderleri 15.123.976,27 TL, Cari
Transferler 684.211,26 TL, Sermaye Giderleri 5.899.080,74 TL olup toplamda
26.523.735,96 TL yaklaşık % 98.24 oranında gerçekleşmiştir.
Bütçe ile verilen ödenekler YERİNDELİK ilkesine uygun olarak harcanmıştır.
Giderler belli bir gider karşılığı olarak hizmetin yürütülebilmesi için söz konusu mal,
yapım ve hizmete uygun miktarda ihtiyaç karşılığı yapılmıştır.
Giderler 5393 Sayılı Yasanın 60.maddesindeki giderler olup bu konuda KANUNİLİK
ilkesine önemli hassasiyet gösterilmiştir.
Gelirler 5393 Sayılı Yasanın 59.maddesindeki gelirlerden olup buna göre tahakkuk
ve tahsilatı yapılmıştır.
5393 Sayılı Kanunun 22.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
13.maddesinin b bendi gereğince yapılan işaretli oylama neticesinde, 2013 Mali Yılı
Bütçesi Gelir Gider Kesin hesabı, oyçokluğu ile kabul edildi.
09/05/2014 36
Meclis Başkanı
Mehmet CABBAR
Belediye Başkanı
Gündem No:2
*Belediye Bütçe imkanları dahilinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm
memurlar ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre görev yapan
sözleşmeli personeli kapsayan Belediyemiz ile Bem-Bir-Sen memur sendikası arasındaki
Sosyal Denge Sözleşmesinin yenilenmesine ve Belediye Başkanı Mehmet CABBAR’a
yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
Katip Üye
Celal BAYAR
Meclis Üyesi
Katip Üye
Adnan SEZER
Meclis Üyesi
Download

Mayıs Ayı Meclis Karar Özeti