Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı
Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Çevre (Değişiklik) Yasası” Anayasanın 94’üncü
maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından
Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan olunur.
Sayı: 30/2014
ÇEVRE (DEĞİŞİKLİK) YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı
yapar:
Kısa İsim
18/2012
1. Bu Yasa, Çevre (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas
Yasa” olarak anılan Çevre Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın
77’nci
Maddesinin
Kaldırılması
2. Esas Yasa, 77’nci maddesi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Geçici Madde
Bu (Değişiklik)
Yasasının
Yürürlüğe
Girdiği Tarih
İtibariyle Fonun
Varlık ve
Kaynakları ile
İlgili Kurallar
1. Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, bu
(Değişiklik) Yasası ile yürürlükten kaldırılan Fonun mevcut vadeli ve
vadesiz mevduatları, borçları ve alacakları Maliye İşleri ile Görevli
Bakanlığa, taşınır ve taşınmazları ise Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu
Bakanlığa devredilir. Devir ve tasfiye işleri Maliye İşleri ile Görevli
Bakanlık tarafından yerine getirilir.
Yürürlüğe Giriş
3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.
Download

Çevre (Değişiklik) Yasası