BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI’NIN GENEL GEREKÇESİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Fon uygulamalarının artması, mali disiplinin bozulması ve
bütçe birliğinin zedelenmesine neden olmuş ve bu durum kaynakların etkin, verimli ve rasyonel
kullanımını güçleştirmiştir. Dünyada değişen mali koşullar ve mali yapı çerçevesinde; bütçenin
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin, verimli ve
rasyonel kullanılması amacıyla fonların tasfiye edilmesi ile birlikte Devlet bütçesinin gelir ve
giderlerinde birliğin ve şeffaflığın sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla da Beden Eğitimi ve
Spor (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor (Değişiklik) Yasa Tasarısı
dokuz maddeden oluşmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1.
Yasa’nın Kısa İsmi düzenlenmiştir.
Madde 2.
Esas Yasa'nın 2’nci maddesinde yer alan “Fon” tefsirinin kaldırılması
amaçlanmıştır.
Madde 3.
Esas Yasa’nın 20’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendinde yer alan
Fon ibaresinin kaldırılması ve Esas Yasa’nın 20’nci maddesinin (4)’üncü
fıkrasının (D) bendinin, Spor Fonu’nun tasfiye edilmesine bağlı olarak
kaldırılması amaçlanmıştır.
Madde 4.
Esas Yasa'nın “ALTINCI KISIM” başlığının, Spor Fonu’nun tasfiye
edilmesine bağlı olarak değiştirilmesi amaçlanmıştır.
Madde 5.
Esas Yasa’nın 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasının (D) bendinin Spor
Fonu’nun tasfiye edilmesine bağlı olarak değiştirilmesi ve Esas Yasa’nın
26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasının (E) bendinin (c) alt bendinin Spor
Fonu’nun tasfiye edilmesine bağlı olarak değiştirilmesi amaçlanmıştır.
Madde 6.
Spor Fonu’nun tasfiye edilmesine bağlı olarak Esas Yasa’nın;
27’nci maddesi Yan Başlığının değiştirilmesi,
27’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının kaldırılması,
27’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının değiştirilmesi,
27’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasının (A) bendinin değiştirilmesi,
27’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasının (B) bendinin değiştirilmesi ve
27’nci maddesinin (4)’üncü, (5)’inci ve (6)’ncı fıkralarının kaldırılması
amaçlanmıştır.
Geçici
Madde 1.
Esas Yasa, Fon’un devir ve tasfiye işleri ile ilgili Geçici Madde eklenmek
suretiyle değiştirilmiştir.
Madde 7.
Fon’un tasfiye edilmesine bağlı olarak Yürürlükten Kaldırma maddesi
eklenmek suretiyle değiştirilmiştir.
Madde 8.
Yasa'nın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmiştir.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki
Yasa'yı yapar:
1.
Bu Yasa, Beden Eğitimi ve Spor (Değişiklik) Yasası olarak
isimlendirilir ve aşağıda "Esas Yasa" olarak anılan Beden Eğitimi ve
Spor Yasası ile birlikte okunur.
Esas Yasanın
2’nci Maddesinin
Değiştirilmesi
2.
Esas Yasa, 2’nci maddesinde yer alan, “Fon” tefsiri kaldırılmak
suretiyle değiştirilir.
Esas Yasanın
20’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
3.
(1)
Kısa İsim
67/1999
40/2004
12/2011
Esas Yasa, 20’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (C) bendi
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (C) bendi konmak
suretiyle değiştirilir:
“(C) Bu Yasa ile elde edilecek gelir kaynaklarını artırıcı
önlemler alır.”
(2)
Esas Yasa’nın
ALTINCI KISIM
Başlığının
Değiştirilmesi
4.
Esas Yasanın
26’ncı
Maddesinin
Değiştirilmesi
5.
Esas Yasa’nın 20’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının (D) bendi
kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasa, ALTINCI KISIM başlığı kaldırılmak ve yerine aşağıdaki
yeni ALTINCI KISIM Başlığı konmak suretiyle değiştirilir:
“Şans Oyunlarının Düzenlenmesi ve Mali Kurallar”
(1) Esas Yasa, 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasının (D) bendi
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (D) bendi konmak
suretiyle değiştirilir:
“(D)
48/1977
28/1985
31/1988
31/1991
23/1997
54/1999
59/2010
Bu madde uyarınca Bakanlar Kurulunca verilecek
iznin süresi bir yıl olup her mali yılın başında
yenilenmesi gerekir.
İznin verilmesinde ve
yenilenmesinde, her yıl için 180,000 Euro (Yüz
Seksen bin Euro) tutarında harç alınır. Ocak ayı
içerisinde ödenmeyen izin harcı için, Kamu
Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasında öngörülen
şekilde gecikme zammı uygulanır.
Bakanlar Kurulu bu harç miktarını, ülke
koşullarını gözönünde bulundurarak her yıl
%100’ünü aşmayacak oranda ve herhalükarda on
katını aşmayacak tutara kadar arttırabilir.”
(2) Esas Yasa, 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasının (E) bendinin
(c) alt bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (c) alt bendi
konmak suretiyle değiştirilir:
“(c)
Esas Yasa’nın
27’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
6.
Müşterek Bahis oyunları düzenleme iznine sahip
gerçek ve tüzel kişiler bu izni devredemezler.
Ancak bu izni, açacakları diğer şubeler için de
kullanabilirler. Her şube için, şube açılacağında ve her
mali yılın başında 20,000 Euro (Yirmi bin Euro)
tutarındaki harcın yatırılması koşuldur. Ocak ayı içinde
ödenmeyen harçlar için, Kamu Alacaklarının Tahsili
Usulü Yasasında öngörülen şekilde gecikme zammı
uygulanır.”
(1) Esas Yasa, 27’nci maddesi yan başlığı kaldırılmak ve yerine
aşağıdaki yeni yan başlık konmak suretiyle değiştirilir:
“Gelir ve Giderler”
(2) Esas Yasa, 27’nci maddesinin (1)’inci ve (2)’nci fıkraları
kaldırılmak ve yerlerine aşağıdaki yeni (1)’inci fıkra konmak
ve mevcut (2)’nci fıkradan hemen sonra gelen fıkralar yeniden
sayılandırılmak sueretiyle değiştirilir
“(1)
Gelirler:
(A)
(B)
(C)
(Ç)
(D)
(3)
Bakanlığa ait olmayan spor tesislerinde spor
federasyonlarınca düzenlenen ve geliri bu
federasyonlara ait olan etkinlikler ve spor
yarışmalarının brüt gelirlerinin %10’u;
Milli ve temsili müsabakaların brüt gelirlerinin
%20’si;
Spor toto, spor loto, sayısal loto, tombala,
bingo, milli piyango ve Devlet Piyangosu, at
yarışları, köpek yarışları gibi her türlü şans
oyunları ile müşterek bahisten elde edilecek
gelirden alınacak yasal paylar;
Yayın gelirleri;
Reklam gelirleri;
Esas Yasa, 27’nci maddesinin mevcut (3)’üncü fıkrasının (A)
bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (A) bendi konmak
suretiyle değiştirilir.
“(A)
Aşağıda öngörülen amaçlar için bütçede ödenek
öngörülebilir:
(a)
(b)
(c)
Spor federasyonu, spor kulübü ve spor
derneklerine spor tesisi veya spor binalarının
yapımı, geliştirilmesi, bakımı tamiri ve onarımı,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Milli
Olimpiyat Komitesine, spor federasyonu, spor
kulübü ve spor derneklerine katkı sağlanmsı,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Milli
Olimpiyat Komitesine, spor federasyonu, spor
kulübü ve spor derneklerinin idari yapılarını
desteklemek için makine ve teçhizat alınması,
(ç)
(d)
(e)
(f)
Bu Yasanın 29’uncu maddesine uygun
yapılacak ödüllendirme ve teşvik harcamaları,
(g)
Alt yapının geliştirilmesi,
(h)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Milli
Olimpiyat Komitesine, spor federasyonu, spor
kulübü, spor dernekleri, bireysel sporcu ve
takım sporcularının yurt içi ve yurt dışındaki
kamp çalışmaları,
Başarılı
bireysel
sporcular
ve
takım
sporcularına katkı sağlanması,
(ı)
Geçici Madde
Bu (Değişiklik)
Yasasının
Yürürlüğe
Girdiği Tarih
İtibarıyle Fon’un
Varlık ve
Kaynakları ile
İlgili Kurallar
1.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Milli
Olimpiyat Komitesine, spor federasyonu, spor
kulübü, spor derneklerinin ve Spor Dairesinin
katılacakları
veya
düzenleyecekleri
organizasyon, seminer, kurs ve benzeri
faaliyetler,
Spor tesislerinin veya sosyal tesislerin yapımı,
geliştirilmesi, bakımı, tamiri, onarımı ve
idamesi,
Teknik alet ve teçhizat alımı,
(i)
Yerel yönetimlere spor tesisi yapımı,
geliştirilmesi, bakımı, tamiri ve onarımı,
(j)
Okullardaki spor
geliştirilmesi,
alt
yapı
tesislerinin
(4)
Esas Yasa, 27’nci maddesinin mevcut (3)’üncü fıkrasının (B)
bendi kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
(5)
Esas Yasa, 27’nci maddesinin mevcut (4)’üncü, (5)’inci ve
(6)’ncı fıkraları kaldırılmak suretiyle değiştirilir.
Bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak
Spor Fonu’nun mevcut vadeli ve vadesiz mevduatları, borçları ve
alacakları Maliye işleri ile görevli Bakanlığa, taşınır ve taşınmazları
ise Spor işleri ile görevli Bakanlığa devredilir. Devir ve tasfiye işleri
Maliye işleri ile görevli Bakanlık tarafından yerine getirilir.
Yürürlükten
Kaldırma
7.10.2005
R.G.171
EK III
A.E.583
27.7.2007
R.G.136
EK III
A.E.529
7.8.2008
R.G.148
EK III
A.E.586
7.
Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Esas Yasa’nın
27’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası ile 28’inci maddesi altında
çıkarılan “Spor Fonu Harcamalar Tüzüğü” ve 23’üncü maddesinin
(8)’inci fıkrası altında çıkarılan “Spor Dairesi Müdürlüğü Spor
Tesislerini İşletme Tüzüğü” ile 29’uncu ve 30’uncu maddeleri
altında çıkarılan “Gençlik ve Spor Bakanlığı Ödül Tüzüğü”
yürürlükten kaldırılır.
Ancak, Esas Yasa’nın 27’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası ile
28’inci maddesi altında çıkarılan “Spor Fonu Harcamalar Tüzüğü”
ve 23’üncü maddesinin (8)’inci fıkrası altında çıkarılan “Spor
Dairesi Müdürlüğü Spor Tesislerini İşletme Tüzüğü” ile 29’uncu ve
30’uncu maddeleri altında çıkarılan “Gençlik ve Spor Bakanlığı
Ödül Tüzüğü” nün yenisi çıkarılıncaya kadar, Tüzüklerin bu
(Değişiklik) yasası ile çelişmeyen kuralları yürürlükte kalır.
8.
Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
23.1.2003
R.G.7
EK III
A.E.34
19.12.2000
R.G.154
EK III
A.E.900
11.4.2001
R.G.40
EK III
A.E.221
14.3.2002
R.G.28
EK III
A.E.135
Yürürlüğe Giriş
Download

Beden Egitimi ve spor (1)