DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI
UYGULAMA YÖNERGESİ
AMAÇ
Madde 1- Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı uygulamasının amacı,
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir işte çalışarak ve
becerilerini geliştirerek iş disiplini edinmiş, üretken bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır.
KAPSAM
Madde 2- Bu uygulama metni Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenim gören ve katkı payı
ücretini yatırmış kayıtlı tüm öğrencileri kapsar.
DAYANAK
Madde 3- 2457 sayılı kanunun 46. maddesi ile Yükseköğretim Kuramları Cari Hizmet
Maliyetine Öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına
İlişkin Esas ve Usullerin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4- Uygulamada geçen terimler
a- DPÜ: Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünü,
b- SKS: Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
c- DPÜÖÇ: Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma
Programını,
d- Birim: Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma tahsis edilen Fakülte, Yüksekokul, Enstitü,
Daire Başkanlıkları ve Rektörlüğe bağlı bölüm, birim ve müdürlükleri,
e- Birim Yöneticisi: Yukarıda adı geçen birimlerin yöneticilerini,
f- Birim Yürütücüsü: Yukarıda adı geçen birimlerde DPÜÖÇ yürüten ve birimin program
sorumlusunu, ve çalıştırma ile ilgili birimden irtibata geçilecek kişiyi,
g- Kısmi Zamanlı Öğrenci: Dumlupınar Üniversitesine kayıtlı ve katkı payım yatırmış,
herhangi bir disiplin suçu almamış ve bu uygulama metni esaslarına göre çalışan öğrenciyi,
ifade eder.
ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN VE ÖĞRENCİ SAYILARININ
BELİRLENMESİ
Madde 5- Eğitim-Öğretim yılında hangi birimde ne kadar kısmi zamanlı öğrenci
çalıştırılacağım, bütçe imkanları da dikkate alınarak SKS belirler.
BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI
Madde 6- Hangi birimde, aylık kaç saat ve kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağına dair
genel duyuru Eylül ayı içinde SKS aracılığı ile birimlere resmi yazı yolu ve internet aracılığıyla
yapılır.
Her birim; öğrencilerin haberdar olabilmesi için duyurularında afiş, internet gibi iletişim
yollarını kullanır. Başvurular İş Başvuru Formu ile öğrenci çalıştırılan her birime ayrı ayrı yapılabilir.
ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ
MADDE 7- Çalıştırılacak öğrenciler ilgili birim tarafından uygun görülecek bir yöntem ile
belirlenir.
KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK
ÖZELLİKLER
MADDE 8a- DPÜ’ne kayıtlı öğrenci olmaları,
b- Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmalı,
c- Hiçbir disiplin cezası almamış olması,
d- Başarısız olduğu dersinin bulunmaması,
e- Af yasasından yararlanan öğrencilerin kısmi zamanlı statüde çalıştırılmama’lıdır.
ÇALIŞMA, ÜCRET ve ÖDEME ESASLARI
MADDE 9a-Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere yapılacak ödemede esas alınacak ücreti Üniversite
Yönetim Kurulu belirler,
b-Günlük çalışma saati en fazla 4 saattir. Öğrenciye günde 4 saatten fazla çalıştırma
yaptırılamaz.
c-Hafta sonu ve Resmi tatillerde öğrenci çalıştırılamaz,
d-SSK girişi yapılmadan öğrenci işe başlatılamaz.
e-Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciler hakkında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri uygulanır.
f-Ücretlerin tahsili için her öğrencinin T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesinde hesap
açtırması, açtırılan hesabın SKS’ye bildirilmesi gerekir,
g-Öğrenci için her ay Aylık İmza Föyü düzenlenir. Düzenlenen bu föyler birimde saklı tutulur.
İstenildiği takdirde SKS've beyan edilir,
h-Öğrenciler çalıştıkları süre karşılığında ücret alırlar. Birimler önceki ayın 15 i ile içinde
bulunulan ayın 14. günü arasını bir ay olarak kabul edip Aylık Puantaj Cetveli’ni hazırlayarak
ve Aylık Bilgi Formu ile birlikte bu cetvelleri onaylayarak kamu kesimi ödeme dönemi olan
her ayın 15 ine kadar SKS’ye teslim ederler.
i-Zamanında teslim edilmeyen puantaj cetvelleri için geriye dönük maaş bordrosu
düzenlenmez ve ayrıca aylık puantajını teslim etmeyen birimin öğrencilerine o ay içinde
çalışmış olsa dahi işten çıkış işlemi uygulanır,
j-Öğrenci yalnızca bir birimde çalışabilir, aynı anda iki birimde çalışamaz. Bu konu ile ilgili
olarak işe alınacak öğrenci için SKS’den çalışıp çalışmadığına ilişkin bilgi alınması ileride
çıkacak problemleri önceden engelleyecektir,
k-Öğrenciler çalıştıkları sürece öğrenci disiplin yönetmeliğine uymak zorundadırlar.
l-Kendiliğinden ve mazeret göstermeden işten ayrılan öğrenciler o öğretim yılı içinde tekrar
kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışamazlar. Ancak, mazereti uygun bulunanlar, o birimde yada
başka bir birimde tekrar işe alınabilirler. Boş kalan kontenjanlara bu uygulama metninde
belirtilen esaslar çerçevesinde yeni öğrenciler alınabilir.
ÖĞRENCİ İŞE ALIMI
Madde 10a-Birim tarafından belirlenen öğrenciler bir üst yazı ve Öğrenci Listesi ile birlikte SKS’ye
bildirilir.
b-Öğrenci işe alım tarihleri her yıl 15 Eylül—15 Ekim ve 15 Ocak-15 Şubat tarihleri
arasındadır. Bu tarihler arasında öğrenci işe giriş işlemleri yapılır. Bu tarihler dışında öğrenci
işe giriş işlemi kesinlikle yapılmaz,
c-Birimin yazacağı üst yazı SKS'ye ulaştıktan sonra öğrenci gerekli belgeleri tamamlayarak
SKS’den işe giriş işlemleri yaptıracaktır. İşe giriş işlemlerini bizzat öğrencinin kendisi
yapacaktır,
d-SKS tarafından işe başlaması uygun görülen öğrencilerin dosyaları Sosyal Sigortalar
Kurumu’na gönderilir,
e-Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından işe giriş işlemleri onaylanan öğrenciler işe giriş
bildirgelerinde yazan tarih itbariyle işe başlayabilirler.
İŞE BAŞLAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER
Madde 11- İşe başlayacak her öğrenci aşağıdaki evrakları hazırlayıp birimi tarafından yazılan
üst yazı ile SKS’ye ulaştıktan sonra işe giriş işlemleri yapılacaktır.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
İş başvuru formu
1 adet nüfus cüzdan fotokopisi.
İkametgah belgesi
Yeni tarihli öğrenci belgesi,
Savcılık kaydı
4 adet fotoğraf
Banka hesap numarası, (T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesinden)
YETKİ VE SORUMLULUK
MADDE 12- Yöneticiler, memurlar ve öğretim elemanları yanlarında çalışan kısmi zamanlı
öğrencilere yetki ve sorumluluklarını devredemezler. Kısmi zamanlı öğrenciler, iş ve işlemlerin daha
hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur
ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler.
Birimlerde bu işlemlerden sorumlu olacak personelin ismi ve ulaşılabilecek telefon, email adresi SKS’ye yazılı olarak bildirilecektir.
DENETİM
MADDE 13- Birim yöneticileri çalıştırdıkları kısmi zamanlı öğrencilere sürekli denetim
uygularlar. Sistemin verimli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün önlemleri alırlar.
MALİ KONULAR
MADDE 14- DPÜ’de çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin ücretleri SKS Bütçesinden
ödenir. Ödemeler, konuyla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 15- Bu Yönerge Dumlupınar Üniversitesi Senatosunda kabulü tarihinden itibaren
yürürlüğe girer.
Download

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI