03/06/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARAR TUTANAĞI
Sındırgı Belediye Meclisinin 1. Seçim dönemi 1.Toplantı yılı, 03/06/2014 tarihli olağan toplantısının
1. BirleĢimi; Meclis BaĢkanı Ekrem YAVAġ'ın BaĢkanlığında Emendere Termal Otel'de saat
18.00’de açıldı.
Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir izin
talebi olmadığı anlaĢıldı.
YAPILAN İSİM YOKLAMASINDA;
Meclis Üyeleri; Mehmet AKAR, Mehmet ZENGĠN, ġevket BARKIR, Bahtiyar KOCAER, Hasan
AVCI, Hüseyin ĠLHAN, Emin DUMAN, Mevlüt YILMAZ, Hasan DAġKAFA, Fahrettin DOLAR,
Mehmet TUNCEL, Hüseyin TEMEL, Tuna DEMĠR, Mehmet YAVUZ’un toplantıya iĢtirak ettikleri
görüldü. Meclis Üyesi Mehmet BAKKAL'ın toplantıya katılmadığı görüdü.
GÜNDEMİN TEKLİFLER BÖLÜMÜNE GEÇİLDİ:
Sındırgı Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve 09 Ekim
2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi ÇalıĢma
Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince toplandı. Yapılan yoklama sonucunda meclis üyelerinin salt
çoğunluğunun toplantıya belirtilen gün ve saatte katıldıkları anlaĢıldığından 5393 sayılı Belediye
Kanununun 22. maddesi gereğince oturumun açılmasına ve gündem gereğince maddelerin tetkik ve
müzakeresine geçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 68- 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 4. maddesinde "Belediye
Meclislerinin her seçim sonrası yenilenmesinde, çiftçi malları koruma meclisi üyeleri yenilenir"
denildiğinden;
Sındırgı Belediye Meclisinden 15 Meclis Üyesi ve Sındırgı Ziraat Odası Meclisinden 21 üye
olmak üzere toplam 36 üyenin katılımıyla ilgili kanun gereğince gizli oylamaya geçildi. Çiftçi
Malları Koruma Meclisi Üyeliği ve Çiftçi Malları Murakabe Heyeti Üyeliği için iki adet liste ile
adaylık için müracaatta bulunduğu görüldü. Usulüne uygun olarak yapılan gizli oylama neticesinde
tasnif sonucunda 36 adet oy kullanıldığı, kullanılan oyların 2 adedinin geçersiz olduğu toplam 34
adet geçerli oyun kullanıldığı görülmekle;
1. Listede bulunan; Rehber BULUT, BarıĢ BOLAT, Necdet KAVCAR, Mehmet AYDIN,
Rıdvan CAN koruma meclisine asil üye olarak
Kadir GÜVENDĠREN, Ġsmail AYTULUM, Ömer AYDIN, Kenan ERYILMAZ, Emin ġEN
koruma meclisine yedek üye olarak,
Ali Osman ġENLĠK, Kasım DAĞLAR, Ahmet BAĞRIYANIK, Ruhi ġENTÜRK, Mustafa
ÖZCAN murakabe heyetine asil üye olarak,
Mehmet KAHRAMAN, Ġsmail ÇELĠK, Zinnur ġÜTAġ, Hasbi BUĞDAY, Halil
KARABATUR ise murakabe heyetine yedek üye olarak, 20 adet geçerli oy aldıkları;
2. Listede bulunan; Adem AKYÜZ, BarıĢ BOLAT, Zinnur ġÜTAġ, Himmet ÇAKIRCA,
Mustafa ÖZCAN koruma meclisine asil üye olarak,
Mehmet Ali ÇAPAR, Mehmet KAHRAMAN, Yusuf KAYA, Önder TOSUN, Kadir ġAHĠN
koruma meclisine yedek üye olarak,
Ġtibar PATLAR, Ali TUFAN, ġemsit ÇAKIR, Halil KARABODUR, Necdet KAVCAR
murakabe heyetine asil üye olarak,
Halil ÇELĠK, Ömer AYDIN, Mehmet SIĞINÇ, Veysel GÜRBÜZ, YaĢar YILMAZ ise
murakabe heyetine yedek üye olarak, 14 adet geçerli oy aldıkları görülmekle, 1.Listede bulunanların
seçildiği görülmüĢ, iĢ bu karar gereği yapılmak ve ilgili kurumlara tebliğ edilmek üzere Belediyemiz
Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiĢtir.
Madde 67-
Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait 03/06/2014 tarihli talep müzekkeresi ve
ekli 13/05/2014 tarih D152 kayıt numaralı Gölcük Mahallesi Muhtarlığına ait dilekçenin tetkiki
neticesinde, 2006 yılı ve daha öncesinde Köy Tüzel KiĢiliğine haiz olan Karayaka Köyü Muhtarlığı
2006 yılında yapılan referandum neticesinde Gölcük Belediyesine mahalle olarak katılmıĢ ancak
6360 sayılı yasa gereğince Gölcük Belediyesi mahalle olarak Sındırgı Belediyesine bağlandığından
Karakaya Mahallesi ilga olmuĢtur. 100 yılın üzerinde bir tarihi geçmiĢe sahip ve 520 civarında
nüfusu olduğu ekli dilekçede belirtilen Karakaya'nın 5393 sayılı Belediye Kanununun 9.maddesi
2.fıkrası hükümleri gereğince mahalle olarak kurulabilmesi amacı ile;
1. Yerinde coğrafi tespitinin yapılması ve 1/25000 lik krokisinde sınırlarının tespiti amacı ile
iĢ bu meclis kararının Fen ĠĢleri Müdürlüğüne,
2. Yörenin ekonomik - kültürel ve sosyal yapısının yerinde tespit edilmesi, nüfusunun tespiti
amacı ile Ġlçemiz Nüfus Müdürlüğü, Türkiye Ġstatistik Kurumu ile gerekli yazıĢmaların yapılması,
gerekirse yerinde nüfus tespiti yapılarak tutanağa bağlanması amacı ile iĢ bu meclis kararının Kırsal
Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine,
ĠĢ ve iĢlemlerin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün koordinesinde yapılmasına,
a) Daha önce Karakaya Muhtarlığına bağlı olan Ilıcapınar, Çanlılar, Mazaklar, ve Sivrikaya
mezralarını da gösterir Ģekilde 1/25000 lik kroki,
b) Nüfus tespitine iliĢkin resmi yazı ve tutanaklar,
c) Yörenin sosyo-kültürel, ekonomik, coğrafi ve tarihi yapısının ayrı mahalle statüsü
oluĢturulması için gerekli Ģartlara haiz olup olmadığı konusunda gerekçe raporundan oluĢacak olan
dosyanın tekamülünden sonra konunun belediye meclisinin Temmuz ayında yapılacak olan
toplantısının gündemine alınmasına OY BĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
Madde 69-
Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait 03/06/2014 tarihli talep müzekkeresi ve ekli
12/05/2014 tarih D102 kayıt numaralı Sındırgı Jeotermal A.ġ. ye ait dilekçenin tetkiki neticesinde,
Sındırgı Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi ana isale hattı imalatları için Sındırgı Jeotermal A.ġ. ve
belediyemiz tarafından yapılan 06/05/2008 tarihli sözleĢmeye istinaden yapılan çalıĢmaların devam
ettiği; Ģirkete teslimi yapılan ana isale hattı güzergahının zorunlu olarak tadil edildiği, belediyemizce
firmanın talepleri neticesinde DSĠ ve Orman Bölge Müdürlüğü alanlarında yapılan güzergah
değiĢikliğinin belediyemizce uygun görüldüğü, güzergah değiĢikliği ile ilgili olarak yukarıda
belirtilen kurumlara sorulan görüĢlerin henüz sonuçlanmadığı gerekçeleri ile ek süre talebinde
bulunan;
Sındırgı Jeotermal A.ġ. ne daha önce 12/05/2014 tarihine kadar verilmiĢ olan ek sürenin
01/09/2014 tarihine kadar uzatılmasına,
Sındırgı Jeotermal A.ġ.ne sözleĢme hükümleri gereğince 01/09/2014 tarihini geçecek baĢkaca
ek süre verilmemesi ve iĢin belirlenen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda sözleĢme
hükümlerinin uygulanmasına,
Kararın gereği yapılmak ve Sındırgı Jeotermal A.ġ. ye tebliğ edilmek üzere Fen ĠĢleri
Müdürlüğüne gönderilmesine,
Belediye meclis üyesi Tuna DEMĠR' in RED oyuna karĢılık OYÇOKLUĞU ile kabulüne
karar verildi.
Madde 70-
Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait 03/06/2014 tarihli talep müzekkeresi ve ekli
12/05/2014 tarih D100 kayıt numaralı Alayaka Mahalle Muhtarlığına ait dilekçenin tetkiki
neticesinde, Ġlçemiz Alayaka Mahallesinde "Kemikçi Sokak" isminin "Hacıoğulları Sokak" olarak ve
"Çaykıyı Sokak" isminin ise bir kısmının "Çaykıyı Sokak" olarak kalmasına bir kısmının ise
"Ahmetağa Sokak" olarak değiĢtirilmesi talebi meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun
81.maddesi hükmü gereğince uygun görülmüĢ olup;
5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin 1. Fıkrası (g) bendi gereğince iĢ
bu kararımızın büyükĢehir belediye meclisinde görüĢülmek üzere Balıkesir BüyükĢehir Belediyesine
gönderilmesine ve konu ile ilgili olarak da bilgi amaçlı Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ve Kırsal Hizmetler
Müdürlüğüne gönderilmesine OYBĠRLĠĞĠ ile karar verilmiĢtir.
Madde 71-
Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait 03/06/2014 tarihli talep müzekkeresinin tetkiki
neticesinde, Ġlçemiz KurtuluĢ Mahallesinde 30MI Pafta 48 adada 2 adet imar adasında imar
uygulama çalıĢması ile ilgili arazi / arsa düzenlemesi sırasında dağıtımında sorun yaĢandığından
nizam değiĢikliği konusunda gerekli çalıĢmanın yapılması için iĢ bu meclis kararının 5393 sayılı
Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Ġmar Komisyonuna, komisyonun toplantı ve yerinde
tespit çalıĢmalarına iĢtirak edilmesi maksadı ile de Belediyemiz Fen ĠĢeri Müdürlüğüne
gönderilmesine OYBĠRLĠĞĠ ile karar verilmiĢitir.
Madde 72-
Belediyemiz Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 28/05/2014 tarihli talep
müzekkeresinin tetkiki neticesinde,
Belediye meclisinin 2013/117 sayılı meclis kararı ile 2014 yılı için iĢçi vizelerine dair karar
alındığı ancak belediyemize 6360 sayılı kanuna göre tüzel kiĢiliği kaldırılmıĢ olan Yüreğil Belde
Belediye BaĢkanlığından 4 adet geçici iĢçinin devir ile geldiği, 03/12/2013 tarrihli be 2013/117 sayılı
meclis kararı ile 18 X 5 Ay 29 Gün olarak verilen vizenin 5620 Sayılı Kanunun 3.maddesinin
2.fıkrasının (c) bendinin vermiĢ olduğu yetkiye istinaden, Belediyeler ve Bağlı KuruluĢları Ġle
Mahalli Ġdareler Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi
çerçevesinde 30 X 5 Ay 29 Gün olarak vize verilmesi talep edildiğinden,
Talebin uygun bulunarak 2014 yılı içerisinde 30 X 5 Ay 29 Gün süreli geçici iĢçi
çalıĢtırılması hususunda vize verilmesine ve kararın gereği yapılmak üzere Ġnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine OYBĠRLĠĞĠ ile karar verilmiĢtir.
Madde 73-
Belediye Meclis üyelerine bildirilen davet kağıdında belirtilen 6 adet gündem
maddesi üzerinde gerekli tetkiklerin yapıldığı anlaĢılmakla, gündem dıĢı gelen ve gerekli karar
alınmak üzere Belediye BaĢkanınca belediye meclisine havale edilen Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne ait üç adet müzekkere, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait bir adet müzekker, Zabıta
Müdürlüğüne ait bir adet müzekkere, Belediye BaĢkanlığına ait bir adet müzekkere Belediye Meclisi
ÇalıĢma Yönetmeliğinin 8.maddesinin son fıkrası gereğince gündeme alınmasına iliĢkin yapılan
oylama neticesinde altı adet evrakın gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilmiĢ olup evrakların
tetkikine geçildi.
Madde 74-
Belediyemiz Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 03/06/2014 tarihli talep
müzekkeresinin tetkiki neticesinde,belediyemizde münhal bulunan Mühendis kadrosunda 2014
yılında yıl sonuna kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereği sözleĢmeli olarak Ziraat
Mühendisi çalıĢtırılmasına, ücretinin ise 2014 yılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıĢtırılacak tam zamanlı sözleĢmeli
mühendise verilecek olan ücret tavanını aĢmamak üzere ücretinin asgari ücret olarak tespitine; ve
yine aynı genelgede ekli 2 sayılı cetvelde 0-11 yıl arası hizmeti olan SözleĢmeli Mühendise %130
oranında verilmesi tespit edilen ek ödemenin de verilmesi husususun5393 sayılı Belediye Kanununun
49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 05/06/2014 tarihinden itibaren iĢe alınarak çalıĢtırılmasının
kabulüne, iĢ bu kararın Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine OYBĠRLĠĞĠ ile
karar verilmiĢtir.
Madde 76- Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürlüğüne ait 03/06/2014 tarihli talep müzekkeresi ve ekli
02/06/2014 tarihli dilekçenin tetkiki neticesinde, konunun sanayi, ticari, zirai ve turizm alanları için
verilecek olan imar durumunun ücretinin tadili talebinde bulunulduğundan konunun 5393 sayılı
Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince imar komisyonuna sevk edilmesine, komisyonun toplantı
ve yerinde tespit çalıĢmalarına iĢtirak edilmesi maksadı ile de Belediyemiz Fen ĠĢeri Müdürlüğüne
gönderilmesine OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
Madde 75-
Belediye meclisimizin 06/05/2014 tarihli ve 2014/52 sayılı kararı ile belediyemizde 5393
sayılı kanunun 48.maddesi hükmü gereğince kurulmuĢ olan "Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü" nün
kaldırılarak, yerine "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü" kurulmasına 5393 sayılı Belediye
Kanununun 48.maddesi gereğince OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
Madde 77-
78- Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait talep müzekkeresi ve ekli BoĢ Kadro
DeğiĢikliği cetvelinde yer alan 4 dereceli Temizlik ĠĢleri Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 4
dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosu ihdas edilmesine 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrası gereğince OYBĠRLĠĞĠ ile karar verildi.
Madde
Zabıta Müdürlüğüne ait talep müzekkeresi tetkik edildikten sonra; 6360 sayılı kanun
gereğince belediyemizin görev yetki ve sorumlulukları hususunda iĢtigal konuları ve coğrafi anlamda
hizmet vereceği alanın geniĢlediği, aynı zamanda belediyemize bağlı bulunan itfaiye amirliği araç ve
ekipmanları ile birlikte büyükĢehir belediyesine devredildiği, daha önceleri itfaiye marifeti ile
yapılmakta olan afiĢ asma, çadır germe, bayrak asma, baca temizleme, ağaç budama, sulama gibi
hizmetlerin aksamadan yapılabilmesini temin maksadı ile 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununa ekli T cetvelinin 7 sayılı sırasında belirtilen bir adet kamyonet (platform aracı yapılmak
üzere) ve 13 sayılı sırasında belirtilen bir adet kamyon (sulama aracı yapılmak üzere) satın
alınmasına, kararın gereği yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne gönderilmesine OYBĠRLĠĞĠ ile
karar verildi.
Madde 79-
BaĢkanlık Makamına ait talep müzekkeresi tetkik edildikten sonra; 6360 sayılı kanun
gereğince belediyemizin görev yetki ve sorumlulukları hususunda iĢtigal konuları ve coğrafi anlamda
hizmet vereceği alanın geniĢlediği, mevut araç parkında bulunan araçlarımızın model yıllarının eski
olması, bakım onarı maliyetlerinin yüksek olması, mevcut araçlardan yeterli ölçüde
yararlanılamaması nedenlerinden dolayı belediyemizde gerek kültürel ve sanatsal etkinliklerde
gerekse de yurtiçi gezilerinde kullanılmak üzere 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli T
cetvelinin 5 sayılı sırasında belirtilen bir adet minibüs ve 10 sayılı sırasında belirtilen bir adet
midibüs;
UlaĢım hizmetlerinde kullanılmak üzere de yine 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa
ekli T cetvelinin 2 sayılı sırasında belirtilen 2 adet otomobil ve 4 sayılı sırasında belirtilen 2 adet
arazi binek aracı alınmasına 237 sayılı taĢıt kanununun 10.maddesinin 2.fıkrası gereğince
OYBĠRLĠĞĠ ile kabulüne, iĢ bu kararın gereği yapılmak üzere baĢkanlık makamına gönderilmesine
karar verilmiĢtir.
Madde 80-
Belediye Meclisimizin Temmuz Ayı toplantısının 02/07/2014 tarihinde Salı günü Saat :
18.00' de Belediyemiz Hizmet Binasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
Madde 81-
Ekrem YAVAŞ
Belediye Meclis Başkanı
Hasan AVCI
Zabıt Kâtibi
Mehmet ZENGİN
Zabıt Katibi
Download

06-Haziran Tutanağı 2014