-1T.C.
SALfflLi BELEDJYESi
MECLISKARARI
Karar No
2014/138
Evrak Dairesi YAZl i§LERi MUDURLOGU
Karar Tarihi
01/10/2014
Konusu
Evrak No
666617
Saat
6z Su (FRIDA) Gtda ve icecek Mam. San. ve Tic.
A.§.ile yapilan kira sozies,mesinin fesh edilmesi
nedeniyle yeniden ihale edilmesi hususunun
gorus.ulmesi.
21.00
Geli§ Tarihi
30/09/2014
Kesinle§tirme Tarih 03/10/2014
Tekrar Gbru^illecek mi?
H
BELED1YE BALKAN I
DIVAN KATfBI
MECLIS UYERLERI
:Zeki KAYDA
:Beray ERlMZeynel Abidin ALPASLAN
:Zeki'KAYDA,Zchra TiRYAKJ.Sabahattin TEKDAJUYahm §ENKAYA,Osman
VURAL.Cevdct ZURNACLBeray ERlM.Nuri KAYA,Segil CAKCemal SAHIN.
Huseyin Emre EROL,Basri ERSOY.Yiicd KA§IKCI,Giirol ERSOY.Hasan
DGRGA, isaYlLDIRJM,MiislaraMERMf.CemYALVAC,Mesut CEYLAN,
Koray KAPLAN,Zeynel Abidin ALPASLAN,Mehmet CAKlR.Mustafa BULUT,
Mehmet SANVER,Cilwn SARLVolkan GOKMENER,MevIi PEHLIVAN.Alpaslan
BALCLFerayi ASLAN,Abdulkadir AKKAPLAN.Murat GtRGtN(XatiImadi)1
Hidayet DENiZ(Katilmadi)
KATIBi
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri geregince
giindeminde bulunan konulan goru§iip karara baglamak iizere 01/10/2014 giinii saat 21.00 'de
Belediye Meclis Salonunda Ba§kan dahil 32 meclis mevcudunun 30 uyesinin katihmiyla
toplandi.
GUNDEM MADDESl: 10- 6z Su (FRIDA) Gida ve icecek Mam. San. ve Tic. A.$. ile
yapilan kira sozlesmesinin fesih edilmesi nedeniyle yeniden ihale edilmesi hususunun
gorusuLmest
Yazi isjeri Mudurii Talat YILD1RIM: Belediye Ba§kanhgma; Kur§unlu Kaphcalan
Mevkiinde bulunan Kaynak Suyu ve Maden Suyu Dolum Tesisi 21.09.2004 Tarihli Kira
Sozles,mesi ile Oz-su(Fnda) Paz. Gida icecek. Mam. San. Tic. Lmt. §ti. ne 10 yil sure ile kiraya
verilmisrir 06.06.2008 tarih ile yapmis, olduklan ba§vuai nedeniyle 10.06.2008 tarih ve 2008/962
sayili enciimen karan ile sozle§me bitim tarihinden itibaren kira stiresi 3 yil uzatilmi§ ve kira
siiresi toplamda 13 yila cikarilmi§tir. Ancak 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun 64. maddesinde
kira siiresinin 10 yildan cok olamayacagi beiirtilmi§ oldugundan 2008/962 sayili enciimen karan,
23.09.2014 tarih ve 665 sayili encumen karari ile iptal edilmis.tir. Aynca belediyemizce
olu§turulan heyetin yapmi§ oldugu incelemelerde kiralanan yerde kira sbzle§mesine aykin ve
ruhsatsiz olarak enerji i^ecegi ve gazoz iiretildigi 22.09.2014 tarihli tutanakla tespit edilrni§tir.
Yukarida sayilan turn bu nedenlerle ana kira sozle§mesi ve buna ek 13.06.2008 tarihli ek kira
sozles.mesi 23.09.2014 tarih ve 2014/665 sayili encumen karari ile iptai edilmi^tir.
Kira sozie§mesinin fesih edilmesi nedeniyle i§yerinin yeniden ihale edilmesi ve ihale
siiresinin belirlenmesi hususunun karara baglanmasim arz ederim. Emlak ve Istimlak Md. Vk,
Belediye ve Meclis Bas,kam Zeki KAYDA, §imdi, degerli arkadas.Ianm, bu konuyla ilgili
enciimende degerlendirme uzun siireden beri yapiyorduk. Yasal bir siirec bir aydan beri
arkadasjanmiz tarafmdan inceleniyordu, Uziilerek ifade edelim ki sikmtih bir durum tespit edildi.
21.09.2004 tarihinde meclis, o donemdeki meclis bir karar aliyor, 20. yilligma bu i§letmenin
kiraya verilmesini karar ahyor. Meclisimizce almiyor. Fakat encumen bunu yapmis. oldugu
hemen 2 - 3 gun sonra yapmi§ oldugu toplantida, onunda tarihini sizlerle payla§ayim 17.06.2004
tarihinde yaptigi ve aldigi kararla 10 yilhgma bu §irkete Ozsuya kiraya veriyor. 2886 da 10 yili
gecemez diyor, bunu uygulayanlar bilirler. Fakat daha sonra 10.06.2008 tarihinde ilgili firmamn
tizerine su, su andaki tesislere ta§imyor. Ve o donemde encumen vasitasiyla ii^ yil,
ericiiitien aracihgi ile 119 yil daha uzatiliyor siire. 2886 ya aykiri bir is.Iem yapihyor burada. Kira
-••:-••
:;
;.:
-2T.C.
SALIHLJ BELEDJYESi
MECIJS KARAR!
siiresi on yil olmasi gerekirken 13 yila cikanhyor. Dolayisiyla bu 2886 ya aykiri bir islem
oldugunu tespit ettik. Ama yine esas sikmti daha farkli bir sikmti da yapilan incelemelerde ortaya
cikti. Kiraya verilen, Kur$unlu Kaphcalanmn buiundugu yerde kiraya verilen isietmede, yihni
tarn bilmiyorum ama ortalama iiQ yil ifade ediliyor arkadaslanmiz tarafmdan, belediyeden izin
alinmadan, hip izin verilmeden ruhsatsiz olarak enerji icecegi, gazozun iiretildigi tespit edildi. Bu
tespit bizim ilgili dairedeki memur arkadaslanmiz, miidur arkadaslanmiz ve hukukculanmizla
22.09.2014 tarihinde bir tutanakla tespit edildi. Belediye hicbir sekilde izin vermemis, hicbir
sekilde evraklara rastlamadik, ilgili dairelerde yapilan ara§tirmalarda da, encumene de gelmemis.,
meclise de gelmemis, hicbir sekilde buradan gesmeyen bir uretimi maalesef bu firma, ilgili firma
burada gazoz, enerji i^ecegi ?ok azda meyveii soda §eklinde bir uretim yapmis ve su anda
yaptyor. Enciimenin, 24.09.2014 tarihinde biz bunu enciimene gundem olarak aldik. Hukukgu
arkadaslanmiz da encumene ifade etikten sonra arkadaslarimizm karan ile tesisin
miihiirlenmesine, yukandaki tesisin muhiirlenmesine ve 15 glin siire iperisinde de bosaltilmasma
karar verildi. Yasal bir surety baslatildi. Bu konuda da bilgi vereiim. Dolayisiyla meclisimiz suna
karar verecek bugun gundem olarak onun icin aldik. Burada daha hizh davranmamiz gerektigini
biliyoruz, oradaki cahsan insanlan da magdur etmcme adina bir an once bu siireci basjatmak
istedik. On yil sureyle yine 2886 sayifi kanun geregi 10 yil sure ile ihaleye vermek icin buradan
yetki istiyoruz. Encumen vasitasi ile ihalesi yapilacak. Bunun icin bu konu gundeme ilave olarak
geldi arkadaslartm, bu konuyta itgili g6rii§mek isteyen gorus bildirmek isteyen Cumhuriyet Halk
Partisinden arkada§lanmiz? Yok AK Parti'den? Yok. Konu hakkinda soz almak isteyen olmadigi
gonilerek geregi goriisuldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Oz-su (Fnda) Paz. Gida icecek. Mam.
San. Tic. Lmt. §ti. ne kiraya verilmi§ olan Kur§unlu Kaplicalan Mevkiinde bulunan Kaynak Suyu
ve Maden Suyu Dolum Tesislerinin ana kira sozlesmesi ilc buna ek 13.06.2008 tarihli ek kira
sozlesmesinin 23.09.2014 tarih ve 2014/665 sayili encumen karan ile iptal edilmis olmasi nedeni
ile Kaynak Suyu ve Maden Suyu Dolum Tesislerinin 10 yil sureli kiraya verilmek uzere ihaleye
cikanlmasi hususunda encumene yetki verilmesini oylanraza sunuyorum. Kabul edenler. 30 oy.
Kabul etmeyenler? Yok. Qekimserler? Yok. Oybirligiyle kabul edilmistir.
Bf ray F-RIM
Meciis Cyesi
Divan Kutihi
'
•
' .
•
Teynrt AbitHn ALPASLAN
Meclis Cyesi
Divan Katibi
Download

2014/138 ÖZSU(FRIDA)