¬¬ %XTR£MNEODOLN£VOĚITEPLOT×M
Kyvné brány a pásové závesy
4RANSPARENTN£RIEÞENIAPREKAÅD«OTVORBR×NY
PTF
Flexibilné kyvné brány
flexibilné riešenie brány
4ECHNICK£PARAMETRE
&LEXIBILN£RIEÞENIEBR×NY
Flexibilné kyvné brány Hörmann sú koncipované pre nasadenie
VOVN¢TRIBUDOVPRINORM×LNEJPREV×DZKEVYSOKOZDVIÅN£HOVOZ¤KA
+YVN£BR×NYS¢KV¹LIJEDNODUCHEJMONT×ÅIVYEXPEDOVAN£
kompletne predmontované.
Konštrukcia
/CEĄOV£DIELYPOZINKOVAN£
2×MOV£PROFILYMMüAÅK£PRIEMYSELN£VYHOTOVENIEMM
STREDNEüAÅK£PRIEMYSELN£VYHOTOVENIE
6EĄKOSTIOTVOROV
"R×NYBYMALIBYüDVAKR×TTAKÞIROK£AOMMVYÞÞIEAKO
prepravovaný tovar.
+R¤DLOBR×NY
-ÜKK«PLASTTRANSPARENTN«Ě¤RYHR¢BKACCAMMSDODATOĚN«M
plastovým zosilnením rohov ako ochrana proti natrhnutiu
$ODATOĚN£VYBAVENIE
s +R¤DLABR×NYSOSIEüOVOUVLOÅKOUVYSOKOODOLNOUVOĚIROZTRHNUTIU
s &
AREBN£KR¤DLABR×NYSCELOPLOÞNOUTKANINOVOUVLOÅKOUVYSOKO
ODOLNOUVOĚIROZTRHNUTIUSPRIEHĄADN«MIOKNAMIPRIEHĄADN«MI
pruhmi
s +R¤DLABR×NYZPLASTUMM
s +R¤DLABR×NYPRENASADENIEVMRAZIARENSKEJZ˜NEODOLN£VOĚI
TEPLOT×MOD—#DO—#
s /CHRANAPROTIN×RAZUZ06#SCELOPLOÞNOUTKANINOVOU
VLOÅKOUVYSOKOODOLNOUVOĚIROZTRHNUTIU
s -AGNETICK£ARETAĚN£ZARIADENIESUHOLN¤KOV«MDRÅIAKOM
pozinkované
s :×RUBĠA5ALEBODIELNAPREMONT×ÅDOMONTOVANEJ
steny alebo pórobetónu
´PECI×LNEVYHOTOVENIA
s 04&KYVN£BR×NYV6!UÞĄACHTIL×OCEĄNEHRDZAVEJ¢CA
s %LEKTRICK£KYVN£BR×NY
čALÞIEÞPECI×LNEVYHOTOVENIANAPOÅIADANIE
:×RUBĠA
üAÅK£PRIEMYSELN£VYHOTOVENIE
UZAVRET«PROFIL¾MM
PLOCH«PROFIL ¾ MM
STREDNEüAÅK£PRIEMYSELN£
UZAVRET«PROFIL¾MM
VYHOTOVENIE
PLOCH«PROFIL ¾ MM
SPREDVĖTAN«MIUPEVĠOVAC¤MIDIERAMINAMONT×ÅPOMOCOU
HMOÅD¤N
2OZSAHVEĄKOST¤
üAÅK£PRIEMYSELN£VYHOTOVENIE
STREDNEüAÅK£PRIEMYSELN£
VYHOTOVENIE
Þ¤RKA
V«ÞKA
Þ¤RKA
V«ÞKA
DOMM
DOMM
DOMM
DOMM
/VL×DANIE
MANU×LNEZATV×RACIASILANASTAVITEĄN×DO.M
:ATV×RACIEZARIADENIESNASTAVITEĄNOUZATV×RACOUSILOUVR×MOVOM
PROFILEINTEGROVAN£PREOBOJSTRANN«UHOLOTV×RANIAVEĄKOSTI—
:AüAÅENIEVETROM
ÅIADNE
SVF
Flexibilné pásové závesy
priestorovo úsporné riešenie
-INIM×LNASTRATAENERGIE
Flexibilné pásové závesy Hörmann sú vhodné predovšetkým
AKOCENOVOV«HODN£UKONĚENIEPREVEĄK£OTVORYH×L
/DOLN£06#P×SYZATV×RAJ¢MAXIM×LNETESNEAOTV×RAJ¢
sa len na šírku vozidla alebo nákladu.
4AKSAAJPRIINTENZ¤VNEJPREJAZDNEJDOPRAVEZN¤ÅIATEPLOTN£
STRATYNAMINIMUM4OÞETR¤ENERGIU
0RVOTRIEDNAPRIEHĄADNOSüFLEXIBILN«CHP×SOV«CHZ×VESOVZLEPÞUJE
SVETELN£POMERYAZNIÅUJEN×KLADYNAOSVETLENIE
Vhodné pre nasadenie v potravinárskej výrobe alebo výrobe
liekov a v mraziarenských zónach.
+LIPSOV«Z×VESN«SYST£M
3T«MTOSYST£MOMJEMONT×ÅNAÞICHP×SOV«CHZ×VESOVVEĄMI
jednoduchá.
0LASTOV«KLIPSSPRINITOVAN«M06#P×SOMSAJEDNODUCHOZAVES¤
DOHLIN¤KOVEJPROFILOVEJKOĄAJNICEBEZPOMOCN«CHN×STROJOV
+LIPSYA06#P×SYSADOD×VAJ¢AKOHOTOV×KONÞTRUKĚN×JEDNOTKA
0×SYSADAJ¢VPR¤PADEPOTREBYĄAHKOZVESIüAVYMENIü
$ODATOĚN£VYBAVENIE
s #LONAPROTIOSLNENIUPREZ×VESYPREZV×RAĚOV
3AUTOG£NZELEN×ALEBO
3SVETELN«OBL¢KĚIERNAP×SY¾MM
s 06#MATERI×LPRENASADENIEVMRAZIARENSKEJZ˜NE
ODOLN£VOĚITEPLOT×MDO—#
PORUÞENIEPRIZN¤ÅENEJTEPLOTE—#PODĄA$).
´PECI×LNEVYHOTOVENIE
s %
LEKTRICK«POHONPREBOĚNEPOS¢VATEĄN£VYHOTOVENIE
NAPOÅIADANIE
4ECHNICK£PARAMETRE
6YHOTOVENIA
s (LIN¤KOV×KOĄAJNICA
0
6#P×SYSAZAVESIAPRIAMODOHLIN¤KOVEJKOĄAJNICE
AM¹ÅUSAVOĄNEK«VAüVROZSAHU—
s (LIN¤KOV×KOĄAJNICABOĚNEPOS¢VATEĄN×
(
LIN¤KOV×KOĄAJNICAS06#P×SMISAUPEVN¤PROSTREDN¤CTVOM
VALĚEKOV£HOSYST£MUDOVODIACEJKOĄAJNICE
3üAÅN«MLANOMJEMOÅN£Z×VESBOĚNEPOS¢VAü
6OLITEĄNEJEMOÅN£VODIACUKOĄAJNICUVYBAVIü—OBL¢KOMA PR¤SLUÞN«MIVALĚEKOV«MISYST£MAMINAVEDENIEVOBL¢KOCH
Konštrukcia
0LASTOV«KLIPSSPRINITOVAN«M06#P×SOMHLIN¤KOV×NOSN×
KOĄAJNICAVALĚEKOV£SYST£MYSKLADKAMISGULIĚKOV«MLOÅISKOM
VOVODIACEJKOĄAJNICI
2OZSAHVEĄKOST¤V MM
-AX MONT¸wNA
VÔsKA VO VNÑTRI
p p -AX MONT¸wNA
VÔsKA VONKU
p
p p -ATERI×LP×SOV
Hrúbka materiálu
-AX MONT¸wNA
sÄRKA
6ÜĚÞIEÞ¤RKYNAPOÅIADANIE
06#P×SYSOPREKRYT¤MAĚIASTOĚN«MPREKRYT¤M
ODDOMOÅN£
(ÙRMANNå+'å!MSHAUSENå
(ÙRMANNå+'å!NTRIEBSTECHNIKå
(ÙRMANNå+'å"RANDISå
(ÙRMANNå+'å"ROCKHAGEN
(ÙRMANNå+'å$ISSENå
(ÙRMANNå+'å%CKELHAUSENå
(ÙRMANNå+'å&REISENå
(ÙRMANNå+'å)CHTERSHAUSEN
6‡`[O\\95ES`\S
6‡`[O\\5S\Y<D0SZUWQY]
6‡`[O\\0SWXW\Uv\O
6‡`[O\\5ORQ]::1D]\]`SB<CA/
Ako jediný výrobca na medzinárodnom trhu, ponúka skupina Hörmann
GARÁÏOVÉ BRÁNY
všetky dôleÅIT£MONT×ÅNEĚasti z jednej ruky. Vyrábané sú vo vysoko
POHONY
(Vydanie 03.08) 85 728 SK/P - - $ÖTUMTLAĘE 05.08
Hörmann: Kvalita bez kompromisov
špecializovaných závodoch, podĄANAJNOVÞIEHOSTUPĠA rozvoja techniky.
PRIEMYSELNÉ BRÁNY
Celoplošným pokrytím Európy svojimi výrobnými závodmi a servisnou
NAKLADACIA TECHNIKA
Vaším významným partnerom pre vysokohodnotné stavebné výrobky.
DVERE
V kvalite bez kompromisov.
ZÁRUBNE
www.hoermann.com
sieüOUASVOJOUPR¤TOMNOSüOUV!MERIKEAVĊ¤NEJElRMA(šRMANN
Download

Kyvné brány a pásové závesy