T.e. .,
.,...,.
MU~
VALILIGI
il Mull Egitim Miidiirliigii
Say. : 32026198/100/4738226
Konu: DynEd Ingilizce Dil Egitim Sistemi
Kullamcl Sifreleri
22/1012014
........................ KA YMAKAMLIGINA
iIye Milli Egitim Miidiirliigii
............................... MUDURLUGUNE iIgi : Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Miidiirliigiiniin 17/10/2014 tarihli ve
4644637 saYlh yazlsl,
iIgi saYlh yazlda, DynEd ingilizce Dil Egitim Sistemine ait eri~im bilgilerinin Bilgi
i~lem Dairesi Ba~kanhgmca MEBBis sistemine i~lendigi ve il, ilye, okullann MEBBis
kurum ktslt1amah kullanlcl hesaplanndan DynEd ~ifrelerini alabilecegi ifade edilmi~ olup, ii,
ilye ve okullar MEBBis kurum klsltlamah kullamcl hesaplanndan sadece kendi kurumlanna
ait DynEd ~ifrelerini ogrenebilecekleri belirtilmektedir..
Soz konusu yazl ekte gonderilmitir. iIgi yazl dogrultusunda ~ifrelerin ilgililerce en klsa
zamanda edinilerek Sistem'in etkili ve verimli bir ~ekilde uygulanmasmm saglanmasl
hususunda;
Ggeregini rica ederim.
Mahmut KARAKAYA Vali a. Milli Egitim Miidiir V. Ekler:
l-Yazl
Dagltlm: TUm Okul Kurum Miid. Ilye Kaymakamhklanna Bu evrak gilvenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~l1r. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden
cc6c-aOl a-381 b-a4e4-Qh I (, Iud.. ,,- •.. "
...... .
T.e.
•
A .
""
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Temel Egitim Genel Miidiirliigii
SaY' : 43769797/30/4644637
17/10/2014
KOBu: DynEd ingilizce Dil Egitim Sistemi
Kullamcl Sifreleri
........................ V ALiLioiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigii)
i1gi : a) MUll Egitim Bakanhgma Bagh Resmi brgUn Okullara DynEd ingilizce Dil Egitimi
Yazlhmlannm Sanko Tekstil i~letmeleri Sanayi ve Tiearet A.S. Tarafmdan Bagl~lanarak
Lisanslanmasma iti~kin 24 Oeak 2013 tarihli Protokol,
b) Temel Egitim Genel Miidiirliigiiniin 13/09/2013 tarihli ve 43769797/20/2476532 saYlh
Makam OnaYI,
e) Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin 07/08/2014 tarihli ve 43769797/30/3278077 saYlh
yazlSl,
~)Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin 29/08/2014 tarihli ve 43769797/30/3629771 saytll yazlSl.
2008-2009 egitim ogretim ytlmdan itibaren tUm resmi ilkogretim kurumlanmn 4, 5, 6, 7 ve 8.
simflannda uygulanan DynEd ingilizce Dil Egitim Sistemi, ilgi (a) Protokol kapsamtnda
ortaogretim 9, 10, II ve 12. slmf ogreneileri tarafmdan da kullamlaeaktlr. DynEd ingilizce Dil
Egitimi Sistemi'nin etkili ve verimli bir ~ekilde uygulanmaslm saglamak amaelyla yapllmasl gereken
i~ ve i~lemler ilgi (b) Onay dogrultusunda Genel Miidiirliigiimiiz
koordinatorliigiinde
yiiriitUlmektedir.
iliniz DynEd ingilizee Dil Egitimi Sistemi'nden sorumlu DynEd il koordinatorii ile DynEd il
koordinator yardlmcllarmtn Genel Miidiirliigiimiize bildirilmesi ve Sistem'in etkili ve verimli bir
~ekilde uygulanmasl i~in gerekli tedbirlerin ahnmasl hususu ilgi (~) yazl ile Valiliginize bildirilmi~tir.
iIgi (c) yazl geregi BHgi i~lem Dairesi Ba~kanhgl tarafmdan okul, il~e ve illere ait DynEd
kullanici ~ifrelerinin nasll temin edileeegi, gizlilik esaslanna riayet edilerek 04/09/2014 tarihinde itsis
yonetieilerine gonderilen e-posta ile apklanml~ttr. Soz konusu e-postada DynEd ingilizce Dil Egitim
Sistemine ait eri~im bilgilerinin Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgmca MEBBis sistemine i~lendigi ve il,
il~e, okullann MEBBis kurum ktsltlamah kullamci hesaplanndan DynEd ~ifrelerini alabilecegi ifade
edilmi~tir. ii, il~e ve okullar MEBBis kurum ktsttlamah kullamcl hesaplanndan sadece kendi
kurumlanna ait DynEd ~ifrelerini ogrenebileeeklerdir.
Bu baglamda, soz konusu ~ifrelerin ilgililerce en ktsa zamanda edinilerek Sistem'in etkili ve
verimli bir ~ekilde uygulanmasmm saglanmasl ve bunun iyin it koordinatorleri tarafmdan okullara
yonelik bilgilendirme toplanttlannm diizenlenmesi hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Funda KOCABIYIK
Genel Mudur
Atatiirk Blv. 06648 KIzday/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynnhh bilgi i~in: Emine DEMiREL MiUi Egitim Uzman Yard.
Tel: (0312) 41313 24
Faks:(O 312) xxx xx xx
Bu evrak gilvenli elektronik irnza He imzalanml~IL http://evraksorgu.meb.gov,tr adresinden c2e3-602f-3159-b469-5defkodu
.1" tl'Vit "Ailuh;t;.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız