i LAN T.C. KECioREN KAYMAKAMLIGI iL<;E MiLLi EGiTiM MiTDURLiTGiT Ke~iOren il~esine bagh a~aglda belirtilen okul kantinlerinin kiralama i~lemleri 2886 say til ihale
kanununun 511g maddesi geregince pazarhk usulii ihale edilecektir.
S.
N.
i~iN ADI
,
I
AY~D
YILLIK
MUHAMMEN. MUHAMMEN
KiRA BEDELi I KiRABEDELi
GE<;ici
TEMiNAT
iHALE
TARiHi
2.550,00.-TL
22/10/2014
liHALE
/SAATi
I
~uri Pakdil Anadolu Lisesi
1.500,00.-TL
i
12.750,00.-TL
1
14:00
1- ihale Yukanda Belirtilen gUn ve saatte Ke<rioren il<re Milli Egitim MiidiirlUgU toplantl salonunda yapllacaktlr. 2- ihale dosyalan Ke<rioren il<re Milli Egitim Mlidiirli.igli Strateji Geli~tinne(2) Boliimiinde bedelsiz olarak goriilebilir. 3- isteklilerden ihaleye kattlabilmek i~in istenilen belgeler. a) Ke<rioren i1<re Milli Egitim Miidilrliigiiniln Ziraat Bankasl Ke<rioren $ubesi nezdindeki TR62 0001 0008 1106 1773 3350 10 nolu hesabma, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle, ytlhk muhammen bedelin % 20'si kadar ge<rici teminatm yattnldlgma dair banka dekontu, b) Niifus ciizdant arkalt onlU fotokopisi, c) Cumhuriyet Ba~savclhgmdan almml~ olan sablka kaYlt beJgesinin ash, d) Herhangi bir saghk kurulu~lIndan almacak Portor Muayene Raporu, (l-bogaz kiiltiirii 2-akciger grafigi 3-gaita)
e) Kantin i~letmeciligi ile ilgili Ustahk veya kalfahk belgesinin ash,
Katlhmcllardan ustahk belgesine sahip olan isteklilerin belgelerinin tamam olmasl durumunda, kalfahk
belgesine sahip olan isteklilerin belgeleri degerlendinneye almmayarak istekliye iade edilecektir. Usta
Ogreticilik belgesi Ustahk belgesi i1e aym degerlendirilecektir. Usta Ogreticilik belgesine sahip olan
katlhmcllar diger Ustahk belgesine sahip olan katthmcllara bir ilstiinltik saglamaz ikisi de aym
degerIendirilecektir.(Usta ogreticilik beJgesi ve Ustahk belgesi)
Ancak, ustahk belgesine sahip olan
isteklilerin evraklarmm eksik olmasl durumunda, kalfahk belgesine sahip isteklilerin belgeleri
degerlendirilecektir.(3308 Sayllt Mesleki Egitim Kanunu geregince Milli Egitim Bakanhgl tarafmdan
verilen Ustahk veya Kalfahk belgesi yoksa Ustahk veya Kalfahk Belgesini almaya hak kazandlgma dair,
kurs merkezi miidiirliigtinden ahnacak belgenin ash.)
Kantin i~letmeciligi meslek dah, 06.02.2006 tarih ve 26072 saYl1t resmi gazetede yaYlmlanarak 3308
Saylll Mesleki Egitim Kanunun kapsamma almdlgmdan, diger meslek kurulll~lari tarafmdan veri len
Ustahk ve Kalfahk Belgesi ge<rersiz saYllacaktlr.
t)ihaleye katllacaklardan Kantinciler odasmdan adma kaYlth kantin i~letmesi bulunmadlgma ve ihaleden
men yasagl olmadlgma dair beIge (Ash) yeni tarihli (ilamn yaym tarihi ile ihale tarihi arasmdaki
tarihlerde) olacaktlr.
g) Ogrenim Belgesi Ash veya noter onayh sureti (En az ilkoklll veya ilkogretim okulu mezunu
olmayanlar bu ihaleye katllamazlar)
h) lstekli tarafmdan ~artnameyi "okudum tum ~artlarl kabul ediyorum, ihaleyi kazandlglm takdirde
sozle~me yapdlrken ~erh koymadan imzalayacaglm" diye yaztlarak, imzalanml~ ~darece diizenlenen
~artname ornegi
I) Teklifmektubu (Kapah Zarfi<rerisinde)
i) ihaleye katllmak i<rin Sartname bedeli olan 50,00. TL. nin iJ<re Milli Egitim Miidiirltigiiniin Ziraat
Bankasl Ke<rioren $ubesi nezdindeki TR62 0001 0008 1106 17733350 10 nolu hesabma yattnldlgma
dair banka dekontu.
j) Okul idaresinden ahnml~, Okul kantinini veya kantin yerini Gordugilne Dair Yer Gordii
Belgesi, Ash -Teklitlerin degerlendirilmesinde, isteklinin i~in yapllacagl yeri inceledigi ve
teklifini buna gore hazuladlgl kabul edilir.
istenilen belgelerin (f maddesi bari~) ihale tarihinden once 6 (altl) ay i~erisinde diizenlenmesi
gereklidir. Duzenleme tarihi 6 (alb) ayhk sureyi gecen belgeler ge~ersizdir.
4- istekliler tekliflerini ihale saatine kadar i1<re Milli Egitim Miidiirliigiine vereceklerdir. Posta ile gonderilen
tekliflerdeki gecikmelerden idaremiz sorumlu olmaYlp, postada geciken teklitler degerlendirmeye
almmayacaktlr.
5- Ash istenilen belgelerin fotokopisi verildigi takdirde mutlaka noter onayh olacaktlr.
6-MUracaat evrakl ie;erisinde, yukanda belirtilen beIgelerin tamaml bulunmayan isteklilerin teklifleri degerJendirmeye almmayacaktlr. 'Mh~l~y~ IIftd~I:!O gCI'~ok lIsulde gellr verglsi mUkellefl olmaYI kabul eden gere;ek ki~lIer kabul edllecektlr. 8- istekliler Yllkanda belirtilen okul kantini ihalelerinden istedikleri bir okulun kantininin ihalesine katl\abilirIer. 9-Taksirli sue;lar ile tecil edilmi~ hiikUmler harie; ohnak i.izere hapis veyahut affa ugraml~ olsalar bile Devletin ~ahsiyetine kar~1 i~lenen sue;larJa basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rii~vet, Imslzhk, dolandlrlclllk, sahtecilik, inanci koti.iye kullanma, dolanh iflas gibi yiiz klzartici veya ~eref ve haysiyeti kmci sue;tan veya istimal ve istihlak kae;ake;lhgl harie; kae;ake;t1lk, resmi ihale ve ahm-satlmlara fesat kan~tlrma, Devlet Slrlanm ae;lga vurma sue;larmdan dalaYI hi.ikiimlii bulunanlar ve kamu haklarmdan yoksun blrakJlanlar ihalelere katllamaz. 10-Daha once herhangi bir okulun kantin veya benzeri yerlerin i~letmeciligi ihalesini kazamp i~letmecilik yaparken, kendi kusurundan dalaYI idarece sozle~mesi feshedilenler bu ihaleye katllamazlar. Bu durumda OlllP, ihale iizerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde teminatlan gelir kaydedilecek sozle~meler fesh edilecektir. 11- ihaleyi kazanan i~letmeci: a) ihale karan kendisine tebliginden sonra veya teblig edilmeden kantin i~letmeciliginden vazgee;tigini veya gerekli ~artlan yerine getirip sozle~meyi imzalamadlgl takdirde ihaleye katJlmak ie;in yatlrml~ oldugu gee;ici teminat idareye gelir kaydedilir. b) sozle~meyi imzalamakla birlikte bir YII ie;inde i~letmecilikten vazgee;tigi
ya da sozle~meyi feshettigi takdirde ise yatlflnl~ oldllgu kesin teminatl iade edilmeyerek idareye gelir
kaydedilir.
12-Sozle~me 12 (oniki) ayhk imzalanacak OlllP, Okullln kapah oldugu Haziran, Temmuz ve Agustos aylan
ie;in kira odenmeyecektir.
13-Tekliflerin ae;llmasl neticesinde; istekliler tarafmdan verilen tekliflerin komisyonca uygun goriilmemesi
halinde komisyol1 istedigi takdirde isteklilerle pazarhk yapabilir
14-ihaleyi kazanan i~letici, Kantinciler Odasma i.iye degil ise, 1 (bir) ay ie;erisinde i.iye olmak zorundadlr.
Aksi halde i~letmecilikten vazgee;mi~ sayJlacak ve sozle~mesi fesh edilecektir.
lS-ihaleyi kazanan i~leticiler, 09.02.2012 tarih ve 28199 saYlh Resmi Gazetede yaYlmlanan Milli Egitim
Bakanhgl Okul Aile Birligi Yonetmeligi ekinde yaymlanan EK-2 kantin kira sozle~mesi ve ihale
~artnamesi ile Okul Aile Birligi Yonetmelik hiikiimlerine lIymayan i~leticinin sozle~mesini tebligata gerek
kalmakslzll1 fesh eder ve kesin teminatml idareye gelir kaydedilir, aynca; taahhiidiinii yerine getirmeyenler
2886 SaYlh Devlet ihale Kanlll1l1nUn 84.maddesince 1(bir) yll sure ile ihalelere kattlmaktan men edilirler.
16-ihaleyi kazananlardan, ihalede belirlenen ayllk kiranm dokuzla e;arpllmasl ile bulunacak ytlhk (9 ayhk)
sozle~me bedelinin %6 Sl kadar kesin teminat almacak olup, kesin teminat sozle~me imzalamadan Kee;ioren
ile;e Milli Egitim MUdiirlugunUn Ziraat Bankasl Kee;ioren Subesi nezdindeki TR62 0001 0008 1106 1773 3350
10 nolu hesabll1a okuJun ve kiralanacak yerin adl belirti!erek nakit o!arak yatmlacaktlr. ihaleyi
kazanamayanlann gee;ici teminatlan bir halh sonra kendilerine iade edilecektir.
17- 09.02.2012 tarih ve 28199 saylll Resmi Gazetede yaylmlanan Milli Egitim Bakanhgl Okul Aile Birligi
Yonetmeligi EK: 2 sozle~me orneginin Oze! ~artlar 1. maddesine gore;
18-ihale i.izerinde kalan istekli sozle~me imzalamadan, Hepatit ve Hiv Virusu taramalanm yaptJrarak kan
sonue;laflm Okul MiidiirlUgune sunacaklardlr. Rapor sonucu olumsuz olan istekli ile sozle~me
diizenlenmeyecektir.
19- ihaleyi kazanan i~letici kantini kendi e;ah~tlracak olup, hie;bir suretle devir veya temlik yapamaz
20-idare ihaleyi yaplp yapmamakta ve teklifini uygun gordiigune verme te serbesttir.
14..1(02014
Sube Mudtirii
T.C KE(:ioREN KAYMAKAMLIGI KE(:ioREN iL(:E MiLLi EGiTiM MOOiiRLUGUNE BAGLI OKULLARIN
KANTiN iHALESi ~ARTNAMESi
MADDE-l-h Sahibi idareye ili!$kin Belgeler
idarenin Ad : Ke~ioren Kaymakamhgt il~e Milli Egitim MUdUrltigti
Adres
: Gii~liikaya Mah. Cumhuriyet Cad. Savur Sok. No: 1
Telefon
: 312 361 19 10
Faks
:03123611112
MADDE-2-ihale Edilecek Okul Kantinleri
°
-
'-.
S.
N.
i~iN ADI
I
i
AYLIK
~UHAMME~
KlRABEDELI
1 Nuri Pakdil Anadolu Lisesi
MADDE-3- ihale ile ilgUi BilgHer
ihale Usulii
ihalenin Yapdacagl Adres
1.500,00.-TL
I
I
I
YILLIK
I
Ke~iOrenl ANKARA
I
GE(:ici
M:UHAMMEN. i TEMiNAT •
KlRA BEDELl i
i
12.750,00.-TL
iHALE
TARiHi
liHAL~
SAATI
i
/2.550,00.-TL i 22/10/2014 /14:00
: 2886 Sayllt ihale Kanununun 511g maddesi pazarltk usuW
: Gii~liikaya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Savur Sok. No: 1
KE<;ioREN
MADDE-4-ihaleye katIlmak i~in istenilen belgeler
a) Ke~iOren i1~e Milli Egitim Miidiirliigtintin Ziraat Bankast K.oren ~ubesi nezdindeki TR62 0001 0008
1106 1773 3350 10 nolu hesabma, kiralanacak oklll kantininin ismi belirtilmek sllretiyle, ytlltk
muhammen bedelin % 20'si kadar ge~ici teminatm yattrtldtgma dair banka dekontu,
b) Ntifus ctizdam arkalt onlti nUfus ctizdan fotokopisi,
c) Cumhuriyet Ba~savctltgmdan ahnmt~ olan sabtka kaytt belgesinin ash
d) Herhangi bir saghk kurulu~undan almacak Portor Muayene Raporu (l-bogaz ki11ttirti 2-akciger grafigi
3-gaita)
e) ) Kantin i~letmeciligi Ustahk veya kalfaltk belgesinin ash,
Kattltmcllardan ustahk belgesine sahip olan isteklilerin belgelerinin tamam olmast dllrllmllnda, kalfaltk
belgesine sahip olan isteklilerin belgeleri degerlendirmeye almmayarak istekliye iade edilecektir. Usta
Ogreticilik belgesi ve Ustahk belgesi aynt degerlendirilecektir. Usta Ogreticilik belgesine sahip olan
katthmcllar diger Ustaltk belgesine sahip olan kattltmctlara bir tisttinltik saglamaz ikisi de aym
degerlendirilecektir.(Usta ogreticilik belgesi ve Ustaltk belgesi)
Ancak, ustahk belgesine sahip olan
isteklilerin evraklarmm eksik olmast durumunda, kalfahk belgesine sahip isteklilerin be1geleri
degerlendirilecektir.(3308 Say tit Mesleki Egitim Kanunu geregince Milli Egitim Bakanhgl tarafmdan
veri len Ustaltk veya Kalfahk belgesi yoksa Ustaltk veya Kalfaltk Belgesini almaya hak kazandtgma dair,
kurs merkezi mtidtirliigUnden almacak belgenin ash.)
Kantin i~letmeciligi meslek dall, 06.02.2006 tarih ve 26072 saYlh resmi gazetede yaytmlanarak 3308
Say!lt Mesleki Egitim Kanunun kapsamma ahndlgmdan, ilgi meslek kurlllll~lan tarafmdan veriten Ustaltk
ve Kalfaltk Belgesi ge~ersiz saytlacaktlr.
f)ihaleye kattlacaklardan Kantinciler odasmdan adma kaytth kantin i~letmesi bulunmadtgma ve ihaleden
men yasagl olmadlgma dair beige (Ash) yeni tarihli (Hantn yaym tarihi ile ihale tarihi arasmdaki
tarihlerde) olacakur.
g) Ogrenim Belgesi Ash veya noter onaylt sureti (En az ilkokul veya ilkogretim oklilu mezunu
oImayanlar bu ihaleye katllamazlar)
h) istekli tarafmdan ~artnameyi "okudum tiim !$artlarl kabul ediyorum, ihaleyi kazandlglm takdirde
sozle!$me yaplhrken !$erh koymadan imzalayacaglm" diye yaz!larak, imzalanml~ idarece dtizenlenen
~artname ornegi (Bu beige) ~artname bedeli yattrlldtktan sonra il~e MiIli Egitim Mtidtirltigtinden
almabilecegi gibi internet sayfasmdan da temin edilebilir.
I) Teklif mektllbu (Kapalt Zarf i~erisinde)
i) ihaleye katllmak i~in ~artname bedeli olan 50,00. TL. nin il~e Milli Egitim Miidiirltiglintin Ziraat
Bankasl Ke~ioren ~ubesi nezdindeki TR62 0001 0008 1106 1773 3350 10 nolu hesabma yattrlldlgma dair
banka dekontu.
j) Okul idaresinden ahnml~, Okui kantinini veya kantin yerini gordiigiine dair yer gordii
belgesinin ash
Tekliflerin degerlendirilmesinde, isteklinin i~in yapdacagl yeri inceledigi ve teklifini buna gore
hazlrladlgl kabul edilir.
istenilen belgelerin (f maddesi hari~) ihale tarihinden once 6 (alh) ay i~erisinde diizenlenmesi
gereklidir. Diizenleme tarihi 6 (altl) ayhk siireyi gecen belgeler ge~ersizdir.
MADDE-5-Tekliflerin Hazlrlanmasl ve Sunulmasl:
Son Teklifverme tarihi ve saati: 22/10/2014 tarihi ve yukanda belirtilen ihale saatine kadar
Tekliflerin sunulacagl yer
: Ke~ioren il~e Milli Egitim Miidiirliigii
DI~ Zarfm Hazlrlanmasl:
ihaleye katllmak i~in istenilen belgelerin tamaml ve teklif mektubu (kapalt zarf i~erisinde) bir zarfm i~erisine
konularak agzl kapatJ/arak yapl~tlrlhr, yapl~tlrdan klslm istekli tarafmdan imzalamr. Zarfm iizerine isteklinin
adl soyadl, adresi, telefon numarasl ve ihale edilecek okul kantininin adl yazllarak idareye sunulur.
Teklif Mektubunun Hazlrlanmasl:
~artname ekindeki ornege gore doldurulacaktlr. ~artnamenin okunup kabul edildigi ve teklif mektubu
oldugu belirtileeek, teklif edilen fiyat rakam ve yaZl ile yazdaeak, silinti kazmtl olmayaeak, adres ve irtibat
i~in telefon numarasl yazllaeak, teklif mektubu ayn zarfa konularak zarfm agzl kapatllarak yapl~tlrlhr,
yapl~tJnlan klslm istekli tarafmdall imzalamr zarfm iizerine teklif mektubu oldugu ve isteklinin adl soyadl ve
adresi yazJlaeaktJr. Drnege uygun diizelllenmeyen teklitler degeriendirmeyeeektir.
Teklitlerin a~llmasl netieesinde; istekliler tarafmdan verilen tekliflerin komisyonca uygun
goriilmemesi halinde komisyon istedigi takdirde isteklilerle pazarhk yapabilir
MADDE-6 DI~ zarflarm ve tekliflerin a~tlmasl
DI~ zarflarm altm~ slfasma gore isteklilerin huzurunda a~Jllr. istenilen belgeler kontrol edilerek, belgeleri
eksik olanlann veya usuli.ine uygun belgesi olmayanlann teklif mektuplan a~J1madan isteklilere iade ediJir.
Belgeleri yeterli goriilen isteklilerin teklif mektuplan a~llarak, teklif edilen fiyatlar istekliler huzurunda
duyurulur.
MADDE-7 ihaleye Kahlamayacak Olanlar:
1- ihale komisyon ba~kanl ve iiyeleri ile okul aile birliginin yonetim ve denetim kurulu iiyelerinin
ii~iineii dereceye kadar yakmlan katllamaz.
2- Taksirli su~lar ile tecil edilmi~ hiikiimler hari~ olmak iizere hapis veyahut affa ugraml~ olsalar
bile Devletin ~ahsiyetine kar~1 i~Jenen sUylarla basit ve nitelikli zimmet, irtikilp, rU~vet, hlrSIZhk,
dolandmclhk, sahtecilik, inanci kotiiye kullanma, dolanh itlas gibi yiiz klzartici veya ~erefve haysiyeti klnel
su~tan veya istimal ve istihlak ka~ak~lhgl hari~ ka~ak~J\lk, resmi ihale ve alnn-satlmlara fesat kan~tmna,
Devlet slrlannl a~lga vurma su~lartndan dolaYI hUkiimlii bulunanlar ve kamu haklanndan yoksun blfakllanlar
ihalelere katllamazlar.
3- Daha once herhangi bir okulun kantin veya yemekhane i~letmeciligi ihalesini kazanlp i~letmecilik
yaparken, kendi kusurundan dolaYI idarece sozle~mesi feshedilenler bu ihaleye katllamazlar. Bu durumda
olup, ihale iizerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde teminatlan gelir kaydedilecek sozle~meler fesh
edileeektir.
4- Ozerine kaYlth kant in i~letmesi bulunanlar.
MADDE-8 ihaleye Katdacaklar
l-ihaleye sadece ger~ek usulde gelir vergisi mlikellefi olmaYI kabul eden ger~ek ki~iler girebilir.
2- Her bir istekli sadece bir okul kantini ihalesine katllabilir.
MADDE-9- Teminatm Verilmesi
Ge~ici Teminat: Teminatml nakit yatlrmak isteyen istekJi, ihale edilecek okulun yJlllk muhammen
bedelin % 20 ge~ici teminatl Ke((ioren i1~e Milli Egitim Miidlirlliglinlin Ziraat Bankasl Ke~ioren ~ubesi
Ill..'zdilldeki TR62 0001 0008 1106 1773 3350 10 nolu hesabll1a yatlfllacaktlr.
Kati Teminat: i~letmeci tarafmdan yJlhk (9 aylJk) sozle~me bedelinin %6'sl tutarmda Kati Teminat
verilecektir.
2886 SayJlI Devlet ihale kanununda 26. maddesinde belertilen degerler teminat olarak kabul
edilecektir.
MADDE-I0- Sozle~meye ili~kin Bilgiler:
1- Sozle~me Siiresi: Ekim 2014 - Ekim 2015 tarihleri arasmda 12 ayhk slireyi kapsar
2- ihale lizerinde kalan istekli sozle~me imzalamadan, Hepatit ve Hiv Viriisii taramalarml kan
okul idaresine sunacaklardlr. Rapor sonucu olumsuz olan istekli ile sozle~me
diizenlenmeyecektir.
3- ihaleyi kazanan i~letici, Kantineiler Odasma iiye degiJ ise, I (bir) ay i~erisinde Uye olmak
zorundadlr. Aksi halde i~letmecilikten vazge~mi~ sayJlacak ve sozle~mesi fesh edilecektir.
4-istekli sozle~me imzaladlktan sonra ger~ek usulde vergi miikellefi oldugullu kamtlayan belgeyi 1
(bir) ay igerisinde Okul mOdtirlHgiine ibraz edecektir. Soz konusu belgeyi ibraz etmeyenlerin sozle~meleri
fesh edilerek k~ti teminatlan idare~t:: kaydedilecektir.
sonu~larml
/5~
(.1\
I
S-ihaleyi kazanan i~letmeci: a) ihale karan kendisine tebliginden sonra veya teblig edilmeden kantin
vazge9tigini veya gerekli ~artlan yerine getirip sozle~meyi imzalamadlgl takdirde ihaleye
katllmak i9in yatlrml~ oldugu ge9ici teminat idareye gelir kaydediJir.
b) sozle~meyi imzalamakla birlikte bir yd i9inde i~letmecilikten
vazge9tigi ya da sozle~meyi feshettigi takdirde ise yatlrml~ oldugu kesin teminatl iade edilmeyerek idareye
gelir kaydedilir.
6- Yaz tatilinde kira almmayacaktlr.(Haziran, Temmuz, Agustos aylarmda kira almmayacak. Subat
aymda yarnn kira ahnacaktlr.)
7- ihaJeyi kazanan i~letici Kantini kendi 9ah~hracak olup, hi9bir suretle devir veya temlik yapamaz.
Devir yaptldlgl tespit edildigi zaman yapdan sozle~me fesh edilerek kesin teminat idareye gelir kaydedilir.
i~letmeciliginden
8- Sozle~me konusu kantinin elektrik, su, lSltma gideri, okulun sayaylanndan ayn ise
tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilat mtidtirlliklerine, okulun sayaylanyla aym ise oncelikle
slizme sayay konulmasl ve okul idaresi tarafmdan takip edilerek kullamlan elektrik, su, dogalgaz, miktan i~letmeci tarafmdan okul Aile Birligi hesabma yatmlacak, tahakkuk donemlerinde okul Aile Birligi hesabmdan odenerek dekontlar Milli Emlak MlidlirlUgline teslim edilir. MADDE-l1 Sozle~me Feshi: idare bu ~artnameye ve 09.02.2012 tarih ve 28199 saydl Resmi Gazetede yaylmlanan Milli Egitim Bakanbgl Okul Aile Birligi Yonetmeligi ekinde yaymlanan EK-2 kantin kira sozle~mesi
He Okul Aile Birligi Yonetmelik hiikiimlerine uymayan i~leticinin sijzle~mesini tebligata gerek
kalmakslzm fesh eder ve kesin teminatIm idareye gelir kaydeder, aynca; taahhiidiinii yerine
getirmeyenler 2886 SaYlh Devlet ihale Kanununun 84.maddesi geregince 1(bir) yd siire ile ihalelere
katdmaktan men edilirler.
MADDE-12: 09.02.2012 tarih ve 28199 say II I Resmi Gazetede yaytmlanan Milli Egitim Bakanllgl Okul
Aile Birligi Yonetmeligi EK: 2 sozle~me omeginin Ozel ~artlar I. maddesine gore;
MADDE-13Yiiklenici idareden izin almadan her hangi bir sabit tesis masrafl yapmayacaktlr. idareden izin
ahnarak yapllan sabit tesise ait faturanm bir omeginin okul MiidilrlUgilne teslim edilmesi, Yilklenici I (Bir)
ydhk sozle~me siiresi sona ermeden kendiliginden kant in i~letmeciligini blrakttgl takdirde, yilklenicinin
yapmt~ oldugll sabit tesis masraflart ile bir onceki yilkleniciye odenen oku! kantinine yapl!an tilm sabit lesis
masratlan Oklll Aile Birligine irad kaydedilir. Yilklenici btl dllrumda her ne ad altmda olursa olsun okllla
yaptlgl sabit tesislerle ilgili her hangi bir hak iddia edemez.
MADDE-14: idare ihaleyi yaptp yapmamakta ve teklifini uygun gordiigiine vermekte serbesttir.
/~IIO~2
4
Hilmi KARAOT
Sube Miidiirii
istekli
Ad. Soyadl
(imza)
YER GORDO BELGESi
..................................TL. Ayllk muhammen bedel uzerinden ihaleye t;lkartllan Ket;ioren ilt;esi ................ilk/orta/lisesi okulu kantin veri ve t;evresi ihaleye katllacak olan .................................................................... tarafmdan gorOlmO~tOr. Okul MOdOrO
AdlSoyadl
imza
TEKLiF MEKTUBU ORNEGi
iHALE KOMiSYONU BA$KANLIGINA
...............TL. Ayllk muhammen bedel Ozerinden ihaleye C;lkartllan Kec;ioren
......................................................
ilk/orta okulu kantininin kiraianmasl ic;in idarenizce
dOzenlenen ihale ~artnamesini okudum ve ~artnamede belirtilen hususlann tamamlnl
kabul ettim.
KeC;ioren .................................... .ilk/ortaokulu/Lisesi kantinini ayllk C.....••••••••.............•.• )
TL.yazlyla
............................................................. TL.'den
kiralamaYI
taahhOt
ediyorum
Adres ve Telefon No: Tarih
AdlSoyadl
imza
Download

Nuri Pakdil Anadolu Lisesi İhale İanı