T.C.
KARABUKVALILIGI
IIMilliEgitimM櫨dnr1時屯
Sayl:92302672/915.02915.02/3978121
14/04/2015
Konu:YetkiliSendikaBelirlemeCallimalarl
・・…・・…・:・・・…・…・・……・KAYMAKAMLIGINA
(IlCeMilliEgitimM的tlrl蒔u)
MUDURLUGUNE
KARABUK
Ilgi:BakanllglmlZhsanl額ynaklanGenelM関田近郊nthO6/04/2015ta皿ive3636650saylllyaZISl.
Yetkili Sendika belirleme CallSmalarlileilgili BakanllgmlZ]血融1KymkLm Genel
M的融ld軸nthilgiyazISlekleriilebirlikteMtld揖ln軸mhze aithttD:〟karatMLk,meb.govtl∵intemet
adresindeduyurularbOl血mmdeyaylmlanmlStlr,
ilMilliEgitimM的皿的ndeSendikaSubeBaSkamanileyapllacaktoplantlyaeSaSOhak
uzereokulunuzda言kururnlmuZdag6revlisendikallperSOnellerin15MaylS2015maa申bor血osues*
almarakTevkifatListelerinin14/05/2015PerSembegtinbmesaibitiminekadarilgilisendikalarmII
Sube BaSkanlklarmぬ01acak Sekilde g6nderilmesi,konunml購m personele duyLmllarak EK−l
Fomunun6gretmenlerodasmdaveyapersonelinrahatllklag6rebilece菖iuygunbiryerdeilmedihesi
gerekmektedir.
Aynca4688 SaylllKamuGerevlileri Sendikalannatabi01arak∴kurumlardaCallmnkamu
g6revlilerirLin15MaylS2015tarihiitibariylesay血InmteSPitiicin okulvekurumtlarlmlZlnilgl
yazldi日光IirtilenaClklamalardo菖rultusundal−ilMerkezindeolanOkulveKurumlarSendikallPers。nel
TespitiFomuEK−1−1idolduraraktevkifatlisteleriilebirlikte,15MaylS2015Cumagunumesai
bitiminekadarilMimEgitimM同軸博単eteshedecekJerdh日時eMilliE菖itimMud山肌..ininise
OkulvekunlmlartaranndanEK−lleri一,IleeSendikallPersonelTespitFomuEK−2・・yed6nni価rerek
OkulvekunmlardangelentevkifatlistelerininbirerntishalanEK−1Fomlanilebirlikte18MaylS
2015Pazartesignn櫨masaibitiminekadar M血dnrlngtlm竜zinsanKaynaklmOzmkmrosunaelden
teslimetmelerini6nemlericaederim.
AHKOSE
Valia.
IIMilliE菖itimMud誼ru
Bk:Ya幻(3sayゆ
Daむtm:
−5IlCeKaymakamllgma(IIceMilliEgtMud)
一Merkez−TumOkulvekun田m.Mud.
−Mud揖lh沸muzMaarifM龍批iSleriBaSkanll喜lna.
−Miidhrl竜弗mnzDestekHizmetleriBurosuna
AtattirkBIv.78100Merkez/KARABUK
ElektronikA喜:http:〟karabuk.meb.gov.tr
e−POSta:Ozluk78@meb.gov.tr
AyrlntlllbilgilCin:D.PARLAKCIMemⅢ
Tel:(0370)4122280−121
Faks:(0370)4242333
BuevrakguvenlielektronikimzaileimzalanmlStlr・http・〟evraksorgu・mebgov・tradreslndenb762−3311−3f41−9696−9f54kodujleteyitediJebilir
T.C.
MILLfEeiTjMBAKANLIGI
InsanKaynakIarlGeneIM迫d鉦1時迫
Sayl:28892082/915.02β636650
06/04/2015
Konu:YetkiliSendikaBelirlemeCallSmalarl
DAGITIMYERLER主NE
Bilindigi uzere4688saylllKamu GerevlileriSendikalarlVe Toplu SOzlesme
Kanununun30,uncu maddesinde;I′TtやiteiliJkin toplantD)a kurumuniSVeren Vekiliile
tahakkukmemuluVり′amalihizmetlerbirimiyetkilisivekurumunhizmetkolundajha砂ette
bulunansendikalardanbirertemsilcika妨rTむIantheryll15mの,lStarihindensonrabesit
gunulCerisindekurumcabelirlenereksendikalarabildirilenyervegundey‘Pll肌
Bu Kanuna tdbiolarak kurumda SallllSan kamu gbrevlilerinin,15mqylS tarihl
itibarリノlalistesiile砂elerindenaidatkesinttsiyql刀Iansendikalarlnib)elerinigesterirliste,
tqlantD′akatllanlarcadkerlendirilir・Budegerlendirmedensonra,tOplamkamugOT・eylisi
Sの梱ilesendika砂esikamugorevlilerinin sendikalara goretqlam sql′llarlnlbelirten
tutanaktqplantリノakatlhntarqParcaimzalanlr.Lnzalltutanak,kamu毎Verenivesendikalarca
M砂sqylnlnSOniSgununekaddrCallSmaVeSoyalGuyenlikBakanllglnagenderilir.
Kurumlarln taSra teSkilatlarらyukarldaki esaslara gere taraPdrln katlllmlile
y‘Pllacakt‘珂antlneticesindeduzenlenecektutanaklarlkuTummerkezindeyqlmIacakteやitte
digerlendirilmekuzere15mの′lStarihinitakやedeniki専gul接icerisindekurummetkezine
genderirler・Bu tutanaklar kurum merkezinde tardIarm katlllmlile tek tutanak haline
getirilir・’’聯kmtlneyerverilmistir.
AynlKanunun3mncumaddesininbirincihkraslnln(a)bendinde;kamugOrevlisinin,
buKanunkapsamlndayeralankurumvekuruluslarlnkadroveyapozISyOnlarlndaistihdam
edilenlerdenisCista請sudlSlndaCallSankamugOrevlileriniifadeedecegibelihilmis;25,inci
maddesindeise;’Rdmu gOrevlileri sendikaslna,kamu gOrevlisinin dd砂eCegliiyelik
eientileri,14協cilma‘ne cercevesinde doldurulaniiyelik ba坪mrujbrmuna ve sendika
tuz姫undebelirtilenqyllkedentitutarlnagerekamulSVereninceの′lゆndankesilerekbeSgun
icindesendikalarlnbankahes‘PlarlnayatlrlllrVeOdentilistesininbirdrnegii砂Iisendikaya
genderilir・KamuかerenLsendikqyaib)eOlanve砂elikOdentisike短Ienkamugereylilerinin
ltstesiniherqylnSOnh擁aslnda,iD,erindeherkesingdrebilecegiye′切vekummsalduz砂de
d均mrulabilecekdigeraraelarlailaneder.′′denilmi函r.
DigertaraRm,Maliye BakanllglMuhasebatGenelM的url鴫tlnce yapllansendika
aidatlarlileilgiliduyuruda;l’KurummaaJhesabry曲卯Idlktansonra弓Mのnscylmaaynddn
SendikakesintisiytzE刀Imの′anla′)MqylSqy,mn15枕ekadarherhangibirsendikyayeni砂e
Ohn peTSOnelicin,pe棚Onelden nakden tahsil edilen sendika kesinttsi tutarl PefWnel
Mbdulunde bulunan Bord・O Biゆ GiriSi Fbrmunddn girilerek ek bordrosu sistemde
OluSturulacaktlTll−aClklamaslnayerVerilmistir.
BuCerCeVede,BakanhglmlZlntaSrateikilatlnda2015ylllyetkilisendika belirleme
Atatul“kBtv・06648KIZllay/ANKARA
Ayrmtlllbilgiicin:VolkanERSAHAN(SeO
ElektronikAg:WWW・meb・gOV・tr
e−pOSta:Sendikalar@meb・gOV・tr
Tel;(0312)4131787
Faks:(0312)4252359
BuevrakguvenlielektroniklmZaileimzalanmlStlr・h叩〝evraksorgumebgovtradresinden19冊0399−3fa8−90b4−tBb3kodujleley,tCdileb而
9allSmalarlkapsamlndayapllacakislemlerasagldabelirtilmiStir.
1−ilveilCemilliegihmm珊mkleriileegidmkurumummmkleri;
a)Sendikadanistifa・Kamu G6revlileri SendikalarlVe KonfederasyonlarlnCa
DuzenlenecekUyeligeBasvuruBelgesi,CekilmeBildirimlerininSekli,jCer萌Tutulacak
DetterlerinSekli・IhtivaEdecegiBilgilerileKayltlarlnmZenlenmesineiliskinUsulve
EsaslarHakklndaY6netmeligeekliEk−3KamuG6revlileriSendikalarlKamuG6revlisinin
Uyelikten Cekilme BildirimiFomununisyerigelen evrak kaydlnaislendigitarihten
baslayarakotuzg慣nsonrageCerliolacaglndan,nyeSiolduklarlSendikalardanist的edenlerin
bus融eieindekimaaslarlndanuyelikedentisikesintisiyapllmasl,
b)Sendikauyesiolmakisteyenlerden・adayllkveyadenemesuresinitamamlamlS
Olmagibibirsartaranmamasl,
C)SendikallPerSOnelsaylSlnlnteSPitinde・MEBBjsverilerinebakllmadandogrudan
TevkifatListelerinindikkateallnmaSl,
9)100vedahafazlakamug6revlisining6rev yaptlglisyerlerinin,Sendikauyesi
Olamayacaklar hari901mak uzere y6netici ve yardlmCllarlnln da sendikalara uye
Olabilecekleri,
d)Tevkitat Listelerinin belirtilen surelerieerisinde mutlakailgilisendikalara
g6nderilmesininsaglanmasl,
e)MaylSaylnailiskinbordrolarlnhazlrlanmaslndansonra15MaylStarihine(15
MaylStarihinden6ncekisonisg珊mesaibitimine)kadarkesinlesmiSSendikauyelikleri
PrOSed批euygunolarakkurumlarmabildirilenveekbordroilebilaheremaaslarlndankesinti
yapllanpersonelinuyeliklerinin,SendikauyesayllarlnlnhesaplanmaslndadikkateallnmaSl,
f)AynlandaikisendikanyesiolunTailnaimkanverilmemesi・birden90ksendikaya
uyelikhalindeisesonrakiuyelikleringeCerSIZOldugu,
g)ilveileemilliegitimmudm山eriileegihmkurumlarlndasendikallPerSOnel
Olmasada・bu yazlyaekliEk−10kulveyaKurumSendikallPersonelTespitFomunun
doldurulmasl,
g)AyllksIZizneayrllanprofesyonelsendikavesubeyOneticilerinin,buyazlyaekli
Ek−44688SaylllKanunun18,inciMaddesineG6reAyllksIZIzneAyrllanSendikallPersonel
Tespit Fomunaislenmesive gOrevyaptlklarlbirimlerde sendikalarlnln uye Sayllarlnln
belirlendigitutanaklardadegerlendirilmesi,(AyllksIZizneayrllanpersonelolmasadabufbrm
doldurulacaktlr.)
h)IlbazlndasendikalarlnuyeSayllarlnlne*tolmaslhalindeiseen90kuyekaydetmis
ikisendikanlnmutabakatlilekmlaCekimiyapllarakyetkilisendikanlnbelirlenmesi,
hususlarlgezOntlndebulundurulacaktlr.
2−ilveilCemilliegitimm珊rlukleriileegitimkmmum嗣曲田erince,15MaylS
2015maasbordrosunaaitTevkifatListelerimalmd融uklerinden/saymanllklardanallnlPbu
TevkitatListelerineg6rebuyazlyaekliEk−10kulveyaKurumSendikallPersonelTespit
Fomudoldurulacakvevarsasendikayetkililerinedeimzalatllarakenge918MaylS2015
Pazartesigu皿mesaibitiminekadarba51101duklarliVileemilliegitimmud血博klerineteslim
edilecektir.
3−ilveileemimegitimm同調ukleriileegitimkurumumudurmklerindesendik。ll
PerSOneIbulunmamaslhalindedeEk−lFomdoldurularakbagllOlduklarlil/ilCemilliegitim
mu(比rltklerineteslimedilecekvedoldurulanEk−lFomunbir6meglPerSOneling6rebileceg1
6gretmenlerodaslVebenzerlyerlereasllacaktlr.
4−119e milli egitim mtld融証ikleri,egitim kurumu mudmuklerinden gelen Ek−l
Fomlarl,buyazlyaekliEk−2IlCeSendikallPersonelTespitFomunadOn的mrecekvevarsa
SendikalarlnilCetemSilcilerinindeimzaslnlalarak20MaylS2015Carsambagut荊mesai
bitiminekadarilmilliegitimmud血luklerineteslimedecektir.
Ata筒irkBlv.06648KIZllay/ANKARA
ElektronikAg:www.meb.gov.tr
e−POSta;Sendikalar@meb.gov.tr
Ayrlntlllbilgiicin:VolkanERSAHAN(Sef)
Tel:(0312)4131787
Faks:(0312)4252359
BuevrakgnvenlielektronikimzaiIeimzalanmlStlrJrtltP・〝evraksorgu・meb・gOV・tradresinden19鯖0399−3fa8−90b4−f8b3koduileteyitedilebllIr
5−ilmilliegitim m撮請mkleri,ilCe milliegidm m諏mrl拙erindengelenEk−2
Fomlarl,buyazlyaekliEk−34688SaylllKamuG6revlileriSendikalarlVeTopluS6zleSme
Kanununun30uncuMaddesininjkinciFlkraslnln(a)BendiGereginceYapllanToplantl
TutanaglFormunad6両mrecek;Sendikalarlnilsube yetkilisi(yoksailtemsilcileri)ile
toplantlyaParak tutanakimzaaltlna allnaCakvebirnushasltOPlantlya katllan sendika
yetkilisine/temsilcisineverilecektir.
6−jlveilCemilliegitimmu(龍山岨kleriileegitimkurumumudurmklerince,Sendikall
PerSOneltespitfbmlannlnSendikalartarahndanimzalanmasl191nyaPllanyazlllduyuruda
belirtilentarihteveyerdetoplantlyagelmeyensendikaolmaslhalinde,gelmeyensendikaiein
tutanaktul山acak;belirlenentarihteveyerdetoplantlyagelmeyensendikaiCintoplantltarihi
ertelenmeyecektir.
7−ilmilliegitimmn(mmklerinceimzalananEk−3veEk−4Fomlarenge922MaylS
2015Cumagm mesaibitiminekadar sendikalar@meb・gOV血e−POSta adresine.pdf
fbmatlndagenderilecek;ayrlCa・Ek−3veEk−4FomlarresmlyaZlylaenklSaZamandaInsan
KaynaklarlGenelMud血1鴫血eg6nderilecektir,
8−ilmillie軸immdd融旭klerindesendikatemsilcileriileyapllantoplantldasendika
temsilcilerinin tutanagI Serh yazarakimzalamalarlhalinde,ayrlbir kaglda yazllan bu
Serhlerinbiremegl,1mZalananEk−3FomilebirlikteBakanllglmlZagenderilecektir・Aynca,
SOmutbilgive belgeye dayallSerhlerilgilimevzuat CerCeVeSindeincele血ilecek;VarSa,
SOrumlularhakklndaislemyapllacaktlr・Yapllanincelemeninsonucu,?emyazansendikaya
(Subeveyatemsilciligine)veinsanKaynaklarlGenelMud肌ugunebildirilecektir.
9−ilmilliegitimm批mrl脚erindeyetkilisendikabelirlemeCallSmalannlyumtecek
yetkilininiletisimbilgileri,15MaylS2015tarihinekadarsendikalar@meb.gov五adresine
g6nderilecektir.
10−YetkilisendikabelirlemeCallSmalarlnlnilgilimevzuatlnauygunytm融mesinin
SaglanmaslamaClyla,buyazlekindeyer alanfbmlarlTevkifatListelerine uygunolarak
doldumayan okulve kurum mtld融eriile6zellikle sendikalarauye olma ve sendika
uyeliginden eekilmede yapllacakiS Veislemleri mevzuata uygun olarak zamanlnda
gereekle担meyenlerhakklndavaliliklerceincelemebaslatllacaktlr.
、}′ ● ●
Bilgilerinizivegereglnlricaederim・
FethiFahriKAYA
Bakana.
GenelMudurV.
Ek:Fom(4adet−4sayfa)
Da到tlm:
Gere鏡:
Bilgi:
8lIIValiligine
Egitim,egretimvebilimhizmetlerikolundafaaliyet
gesterensendikalara
AtaturkBIv.06648KJZllay/ANKARA
ElektronikAg:www.meb.gov.tr
e−pOSta:Sendikalar@meb.gov血
Ayrlntlllbilgi函n:VolkanERSAHAN(SeD
Tel:(0312)4131787
Faks:(0312)4252359
BuevmkguvenlielektronikimzaileimzalanmlStlr・mP:侮vraksorgumebgov・tradresinden19紐0399−3魚8−90b4−f8b3koduileteyjtedileblllr
EK−4
4688SAYII・IKANUNUN18,tNCIMADDESfNEGOREAYLIKSIZizNEAYRlLANSENDiKALIPERSONEL
TESPIT
FORMU
lLADI;
Slra No
V襷霧
F
7
踉
SENDiKAADI Tik‘
V襷霧
貳
6V襷霧
蹤
W&カVオW帽
カ
Fニ藐乏
6
滅4
1 " urlyeEgltlm・OgretlmVeBlllmHIZmetlerlKoluKamuCallSanlarISendlkasl (TURKEGiTIM−SEN)
2
B
EBitimveBilimEmekcileriSendikasl(EGiTIM−SEN)
3
E軸imcilerBirl蘭Sendikasl(EG宣TIMBIR・SEN)
4 鼎2
TumEBitimveEBltimMu売血sleriSendikasl(TEM−SEN)
5
b
6
"
7
b
8
#
9
#R
3"
11
3
12
S2
14
15
16
TumE如timCallSanlarlSendikasl(TEC−SEN)
E離m、0効℃timveBilimCallSanlarlHakSendikasl(EGITiMHAK.SEN)
AnadoluEBitimCalISanlarlBirI商Sendikasl(AND−SEN)
E宙timCallSanlarlSendikasl(ECSEN)
SB
Tum岐南mcilerBirl商Sendikasl(TUMEdiTiM−BIR−SEN)
Sb
BaBImSIZE軸im.OBretimveBilimHizmetKoluKamuGorevIileriSendikasl(BEC_SEN)
c
DemokratEBitimcilerSendikasl(DES)
c2
17
c
18
s
1,
AnadoluB組m.0むetimveBilimHizmetleriSendikasl(ANADOLUEGITIM_SEN)
AtaEBItimBilimveKtilturCallSanlarlSendikasl(ATASEN)
E離mveBilimls的renleriSendikasl(EGiTIM_is)
10
13
OzgurB組mveBilimCallSanlarlSendikasl(OzGUREGITIM_SEN)
E軸m、0軒etimveBilimHizmetleriCallSanlarlSendikasl(BIRLIKEGITIMSEN)
BilincliveGelisimciEBitimCallSanlarlSendikasl(BiLGEC)
E宙timveBilimCallSanlarlnlnSOztiSendikasl(EGITIMSOz−SEN)
s2
TumEBitimGOnulluleriSendikasl(TEG−SEN)
20
DemokratikE軸imCallSanlarlSendikasl(DEMOKRATIKEGITIM−SEN)
21
MesleklVeTekmkEgltlm,OgretlmVeBilimHizmetKoluKamuCallSanlarlSendikasl
(METESEN)
22
ッ
23
ビ
BalmSIZEltlm,O etlmVeBlllmHIZmetlerlKamuGorevlllerlSendlkasl
(BAGIMSIZEGITIM−SEN)
E軸imveBiIimCallSanIarlSendikasl(EGITBIL−SEN)
24
E如imCallSanlarlSozcnsuSendikasl(SOzEGITIM−SEN)
25
YeniNesilEBitimveBilimCallSanlarlSendikasl(YENl−SEN)
26
澱
27
唐
28
湯
29
30
E宙timciKamuCallSanlarlSendikasl(EKSEN)
IlkeliB組mveBilimCaIISanlarlDavanlSmaSendikasi(EGITiMILKESEN)
E宙timveSavmanllkCalISanlarlSendikasl(SAY−SEN)
YetistimeYurtIarlndanAvrllanlarEBltimCallSanlarlSendikasl(YURTAY−SEN)
r
AktifE宙timcilerSendikasl(AKTIFEGITiM−SEN)
31
3B
TumE高くimveBilimCalISanlarlSendikasl(TUMEGITIM−SEN)
32
Cr
TumOむemenlerSendikasl(TOs)
GENELTOPLAM
liMilliEgitlmMudurtJ
SubeMudum
AdlSoyadl
AdlSoyadl
Imza
lmza
Not B岬ZC鴫ede,Sadcce4688saylllKanun…18一日lCilnaddesmcgorcsclld】kaWaSしIbe〉廟cm一両IuIL…読mdc”小向ks−Z−ZnCa)「血lalbcl剛cc湘「
6
滅6ツ
V襷霧
ヨ
F
ユW乏
6
iLCESENDiKALIPERSONELTESPiTFORMU
BiRIMADI
汎4TDTカ
D
ト
ヤエ
ERKEK 閥
SIra No
1
2
6襷霧
"
7
E 末ヨ6免W$&
ノ'%6V襷霧
V襷霧
6ネ
6ネ
乃t疋蛮
乃t彦番'%(
ナ4T
ナ4T
Oz如rE離mveBilimCahsanlarlSendikasl(OzGUREGITIM−SEN) 剪
"
AnadoluE虫 冓m・0割・C,imveBilimHizmetleriSendikasl(ANADOLUEGmMSEN)
7
b
AaE由tim 冓mvcKultorCaJISanlarlSendikasl(ATASEN)
#R
10
3"
3
12
S2
13
SB
14
16
17
V襷霧
貳
F
ユW乏
E虞tim、0割・ 冦vcBilimCallSanlarlHakSendikasl(EGITIMHAK−SEN)
E鮒imCaJISanlarlSendikasl(ECSEN) 剪
TumB離imcilerBirl蘭Sendikasl(TUMEGITiM−B忠一SEN) 剪
Ba如msIZE畳 冦、0加timveBilimHimetKoluK創muGOrevlileriSendikasl(BEC−SEN)
c2
c
Bをitim、0むe 冓mveBilimHizmetlenCallSanJanSendikasl(BIRLkEGmMSEN)
BilincliveGe 冓simciEBItimCalISanlarlSendikasl(Bn.GEC)
s
20
E如timveBi 冦CaJISanlarmlnSozuSendikasl(EGITIMSOz−SEN)
TtlmEBitimGonollolerlSendikasl(TEG−SEN) 剪
DemokratikE 剽」imCaJISanlaJ・lSendikasl(DEMOKRATIKEGniM_SEN)
MesleklVeTekmkEltlm・O etlmVeBlllmHIZmetKoluKamu ahSanlanSendikasl
剪
(METSEN)B
21
ッ
ビ
a msIZ lt
m, etlmVeIlmlZmeten amu OrevlerlenlaSl
(BAGIMSIZEGniM−SEN)
E軸imveBilimCallSanlarlSendikasl(EGmBIL−SEN) 剪
24
Bを1 末ヤ6
25
Yen 疲W6牝YD
澱
27
唐
28
湯
29
r
3B
Cr
ニナ6
貳
&ナ6
儲fT&免網6
ヲ7W7U6V襷霧
ニナ6
貳
6ネ
ィ
S
、Tt疋蛮
6V襷霧
6ネ
ナ4T
部T譏
「
ナ4T
「
EBltimciKamuCallSanlarlScndikasl(EKSEN) 剪
Ilkc 又Yz6儲fT&免網6
ニナ6
霾テ
F
f
貲6ヨ
6V襷霧
6ネ
乃t疋磐
4エU4T
「
EBitimveSavmalulkCallSanlanSendikasl(SAY−SEN) 剪
Ye 友
30
31
Sendikanln KadlnUye SaylSl
Demokr劃E 冓timcilerSendikasl(DBS)
s2
26
ツ
AnadoluE離mCaIlanlanBirl商ScndikasI(AND−SEN) 剪
Sb
19
23
册
TomE鮒imCahSanlarlSendikasl(TEC.SEN) 剪
c
18
22
6
EBitimveB 冓misgOrenleriSendikasI(EGiTiM_is)
11
15
W&カVオW
TumE緬imvcE融mM嶋融slehSendikasl(TBM−SEN) 剪
6
#
貳
「
b
8
儺OPLAMOKULVEKURUMSAYISI
「
5
9
舶4
TOPLAM
SENDiKAADI TorkjyeEgitimogretimveBilimHitl‘Kl 剳6V襷霧
E 末ラfT&薄網&ヨVカ6免W&
4 鼎2
32
踉
D披
$Udニ
仰RKEGmM−SEN) Zmeer10uKamuCdlmlmSendikasl 剪
B
3
F
ユTt
EK−2
ヨU邑&F
跏F
g&ニニ
貳
)Iリ
網6
貳
&ナ6V襷霧
6ネ
封U%D
ナ4$
「
AktifE出timcilerSendikasl(AKT血EGiTIM_SEN) 剪
TumB組imveBilimCahSnlanSendikasl(TUMEGrriM_SEN) 剪
TumO虹etmenJerSendikasl(TOs) 剪
GENELTOPLAM 剪
IlCeMilliEgitjmMudtm
AdlSoyadl
imza
SENDtKAYETKtLILERI
DosvaNo
6襷霧
Fツ
SendiぬYetkilisininAdlSoyadl
冤m
za
NoくりAylIkslZJmeayrlla一一prOfeSyOnCIsc,、dJkave河、CyonCtlCISaYJrali(8順sIZIZ捕l)erSOnCllnbellricndJglEK−4for,一l)、yukarldak=a一)一odauycs∼OJduk一肌sendlkasayiSlnacklellecekur
2)Dosyanumara81156ve186eiaLnSendlkalarlnadlarIbe一一ZCrOLし一P,buscnd最高m剛yCSaYll細teSPl,ie…ldc,一el,一allgJ一)一rVanll埴yap一一ma−naSlbak一一mdandlkkated.一一neSlgcrekmcktedlr
6
滅6ツ
EK−1
OKULVEYAKURUMSENDIKALIPERSONELTESPiTFORMU
Slm No
V襷霧
F
7
SENDiKAADI TurkieEit’ot‘B’l‘
V襷霧
貳
W&カVオW
6
滅6ツ
Sendikanln KadlnUye ‘sayISl
V襷ヲカ
貳
F
ユW乏
1 " yglm,grelmVellmHIZmetlerlKoluKamuCallSanlarlSendlkasl (TURKEGITIM−SEN)
2
B
E離mveBilimEmekcileriSendikasl(EcITIM−SEN)
3
E軸imcilerBirl蘭Sendiksl(EGITIMBIR−SEN)
4 鼎2
TumE宙timveE宙timM場面sleriSendikasl(TEM−SEN)
5
b
‘
"
7
b
8
#
9
#R
10
OzgurE緬imveBilimCallS紬1anSendikasl(OzGUREGmM_SEN)
AnadoluE軸im.0むetimveBilimHizmetleTiSendikasl(ANADOLUEGITM.sEN)
AtaE宙timBilimveKtIlturCallSanlanSendikasl(ATASEN)
E軸imveBilimtsgorenlehSendikasl伯GITIM_ls)
TomE宙timCallSanlarISendikasl(TEC.SENl
3"
11
3
12
S2
E離m、0如timveBilimCallSanlanHakSendikas1億6ITIMHAK.SEN)
AnadoluE如imCallSanlanBir般iSendikasl(AND−SEN)
E如imCallSanlarlSendikasl伯CSEN)
13
SB
TumE琉timcilerBir般iSendikasl(TUMEGITnvLBm−SEN)
14
Sb
BaBlmSIZE軸im、0むetimveBilimHizmetKoluK創muGorevlileriSendikasl(BEC_SEN)
15
c
16
DemokratE宙timcilerSendikasl(DES)
c2
17
c
18
E離m.0計etimveBilimHizmetleriCallSanlarISendikasl(BfRLIKEGmMSEN)
BilincliveGelisimciEかtimCallSanlarlSendikasl(BILGEC)
s
1,
s2
E軸imveBilimCallSanlamlnSozuSendikasl(EGITIMSOz−SEN)
TumE緬imGonolluleriSendikasl(TEG−SEN)
20
DemokratikEBitimCallanlarlSendikasl(DEMOKRATIKEGITIM−SEN)
21
MesleklVeTeknlkE宮浦m,OgretimveBilimHizmetKoluKamuCallanlanSendikasl
(METESEN)
22
23
ッ
ビ
24
E離mCallSmIarlSozcusuSendikasl(SOzEGITIM−SENl
25
26
BalmSIZEltlm,OretlmVeBlllmHIZmetlerlKaJIluGorevlllenSendlkasI BAGnvISIZ
EG宣丁重M−SEN)
E凄くimveBilimCallSanlarlSendikasl(EGITBn._SENl
YeniNesilEBitimveBilimCallSanlarlSendikasl(YENl−SEN)
澱
27
唐
28
湯
29
E宙timciKamuCallSanlanSendikasl(EKSEN)
11keliE軸imveBilimCaIISanlarlDavanlSmaSendikasl(EGITIMILKESEN)
E宙timveSavmanllkCallSanlanSendikasl(SAY−SEN)
YetistimeYurtlanndmAvrllanlarE軸imCallSanlarlSendikasl(YURTAY_SEN)
30
r
31
3B
32
Cr
AktifE鄭timcilerSendikasl(AKT止EGITnvf_SENl
TumBBitimveB硝mCallSanlarlSendikasl(TUMEGITIM−SEN)
TumOむetmenlerSendikasl(TOS)
Okul/KurumMudum
AdlSoyadl
lmza
Ger9eklestlmeGorevlisi
AdlSoyadl
Imza
Muhur
SENDiKAYETKiLiLERi
DosyaNo
V襷霧
Fト
SendikaYetkiiisininAdlSoyadl
薄ラヲ
N°口)Ay博S高一狐eayr而mprofcsyo一一CiseildlknvesIIbcyt・netlCLSay−lan(ayllksに閤nlIpe」SOれC杭b鉦icnd漣l栄一4請周n)、!′lIka・tJak白ablod…yeSjoldukJarlScnd−kasay‘SluaCklencccktlr
Z)。osyanllmaraSl156ve1860la一一SendIkalnrJ1−adi8−1bc−1狐0時、し,uS㈲d」krtJa…n母CSay−lantespltTcmdcl画一anglb”yanliSⅢyas肌namaSlbaklml油置一dlkkatedJlmeslgCICkmcktedll
6
抹4
4688SAYILIKANUNATAB宣KAMUGoR 廼dニ
汎v
TotIlamKamuGtirevIisiSaylSi
埜&カ6エカ
ラTwF
Wf沫6
抹6ツ
KadlnKam GO I‥S
u rev−SlaylS− J
KURUMDAF 僊ALtYETTEBULUNANSENDiKALARINUYELiKBiLGILERi
Slra No
V襷魔
F
7
踉
Sendibnln
剳6V襷霧
SENDiKAADI ErkekUye Turk−E・t・ot B・1・ SayIsl 剩カ
1 " ly (TURK 坊v友木 6w&VニユfVニニヤ ヲヨWFニW&トカ ヌTカ ラT6 ニナ6 貳
2
B
b
6
"
7
b
8
#
,
#R
3"
11
3
12
S2
13
SB
V襷ニカ 6ツ Tt疋蛮 ナ4T 「
OzgurE離mvcBilimCallSanlanSendikasl(OzGUREGITIM_SEN)
Anado 裕Yz6リ
D
AmE 友網&免儲fTカ
WF儲fT&免網
ヌGW$6
ニナ6
貳
率ヨWFニV
&ナ6V襷霧
V襷霧
6ネ
D
6ネ
D
ナTTt彦軫h
E離m.0むetimveBiIimCallSanlanHakSendikasl(EGITIMHAK_SEN)
ニナ6
貳
&ト&
4
6V襷霧
6ネ
腥
ナ4T
「
EBitimCallSanlanSendikasl(ECSEN)
TumE如imcilerBirl蘭Sendikasl(TUMEGITIM−BIR−SEN)
Sb
BalmS
滅、VヌD木
(BEC−SENl
c
4
&WFニユfT&ニニニヤ
ヲヨWDカ
ヌTカ
ラTt
&WfニニニW&ナ6V襷ニカ
6ツ
DemokratB軸imcilerSendikasl(DES)
1‘
c2
c
18
s
19
s2
E緬im、0むetimveBilimHizmetleriCallSanlanSendikasl(BIRLIKEGITIMSEN)
Bilincl 蒜TvVニ
蒙6悩(⑦網6
ニナ6
貳
V襷霧
6ネ
汎tT8
「
E宙timveBilimCallSanlannlnSozuSendikasl(EGITIMSOz−SEN)
TumE如imGonullulehSendikasl(TEG−SEN)
20
DemokratikEBitimCallSnlarlSendikasl(DEMOKRATIKEGITIM−SEN)
21
MeslekiveTeknikEgitim,OgretimveBjlimHizmetKoluKamuCallanlanSendikasl
(METESEN)
ッ
ビ
BaglmS
滅、Vv友木
EGInM_SENl
4
w&WF儲fT&免網
率ヨWFニW&噺
ラTv
E宙timCallSanlanSozcusuSendikasl(SOzEGITIM−SEN)
25
YeniNesilEBitimveBilimCallSanlarlSendikasl(YEN1−SEN)
28
澱
唐
湯
29
&Wfニ免W&
V襷霧
6ネ
,ト
t盤4覆
E出timveBilimCallSanlarlSendikasl(EdlTBIL−SEN)
24
27
4T貭
4T貭
TumE出timCallSanlanSendikasl(TEC−SEN)
Anado 裕Yl末ヤ6
17
26
To函mUye SaylSl
B組imveBilimISgOrenleriSendikasl(EGITIM−IS)
10
22
滅6ツ
TumEBitimveE軸imMufettisleriSendikasl(TEM−SEN)
5
23
SendikanIn
6
E威timcilerBirl商Sendjkasl(EGITIMBIR−SEN)
4 鼎2
15
Fニ藐乏
B組imveBilimEmekcileriSendikas1億GITnvf−SEN)
3
14
貳
EBitimciKamuCallSanlarlSendikasl(EKSEN)
tIkeliE宙timveBilimCallSnlarlDavamsmaSendikasl(EGITIMILKESEN)
EBitimveSavmanIlkCallSanlarlSendikasI(SAY−SEN)
YetistimeYurtlarlndanAvrllanlarEBitimCallSanlanSendikasl(YURTAY−SEN)
30
r
31
3B
32
Cr
AktifE出timcilerSendikasl(AKT虹EGITIM−SEN)
TomE宙timveBilimCallSanlanSendikasl(TUMEGITIM_SEN)
TumOむetmenlerSendikasl(TOs)
GENELTOPLAM
’●46883aylllKanunun30lamaddesigeregince……JO5I2015tarihindeyubndaadlgeCen kurumda/isyerindeyapliantoplantlSOnucundaiSbulutanaktaranmlzCa
hazlrlanarak.,.。.。.JO5I2015tarilIindeimzaaltlnaallnmlStlr..,
TOPLANTJYARATnANTARAFIARVEiMzALARI
ToplmtlyakallJankurum心yerjvesendika
adl
彦
&
&ニ
Fト
IIMilli較ltmMbdumvcyaTcITLsiIcisi
D
Ta n U
彦
&
d
&ニ莓ラヲ
T雨具iyeEgitm,OgrctlmVeBjImHi和議則IcnKoluKamu Cai一給血mS釦dぬ3100RKBcmM・SH0
磁1thvcDilhEm出cilchScmi血sl(EdlnM−SEN)
駿ltimcilerBirlinSendikasl(EcmMBIR−SEN)
TmlE壷tmveE鮪tlmMuf5時leriSctdLkaslqEM・SEN)
0雪印rE郎mvcD撮nCdl細山mSの腿1 (OzGOREcmM・SEN)
A肱bluEgitim.ogi璃imvcBilimHiⅢtCtIehScndikaSl (ANADOLUEcmM−SEN)
Ata嘩itmBilimvcKumrCallanhrtSndikasl (ATASEN)
EB・tlmVeBiliml鮒rcnlcr.Scndik的(EGrTIM−ls)
nlmE離mCallSanianSendikaSI(TEC−SEN)
郎(叫OgretimvcBilimC山科nIanHaJ否kl dikas一(E働TIM HAK−SEN)
AmdoluEgltmCa頂pl山mDirl頓S地1 (AND・SEN)
睦itmCaJISallianScI血as,(ECSBN)
TmEgitJmCilcrBirl的ScndiasI (TOMEcmM−EIR・Sm)
助如nSIZEgl血10如IimveDiIhⅢぶictKeIuKamu G6時VI撮hS餌血k館,(BBC・SEN)
mkl膜E通timcilcrS敏也比衝I(DES)
Egitim.OglttlmVCBilimHJZmetIcnCdlanl紬ScIdiasI (BIRLIKEdmMSEN)
Ei血91ivece的imciEgibmCdl呼止mSel通k連日 (BmGEC)
EgitimvcBilimCallSnlammSozOScnddmI (BclnMS02−SEN)
TumE宙tmGenu皿lenScndiasI(TEG−SEN)
Dem血掠EgitmC加科iIlan気l櫓ik柳(DEMOKRAnK EGmM・SEN)
MesはivenIm撮Egidm,Og噌hveBiIhm狐tctK°1u KaJmCaJlSaillanSel心地9SI(MBTESEN)
BagJmlZEgitim,0grCtimveBilimHum慨KeluKamu cOrevlilehSendikasl(BAcIMSIZEcmM−SEN)
E軸imvcBiIimCalmnlanScndikSI億chBIL−SEN)
EgitmCallSanlanSO駄mSOS00diasl (SOzEenlM・SEN)
YemNesil園dmveBinmCm将nl調印ぬsl OEN1−SEN)
ILkeliEgitimveB航mCi両ialiiarIDaymlSmaSendikasl (EclTIMILKESEN)
E如irIIVCSaYnlaIlILkC軸Scfdikasi(SAY・SEN)
YetISIimeYurdanIdanAynIaniar嘩直mCallSanIan
AktlfE離mc的rScIJiksI(AKTiFEdnIMSEN)
T櫨m聴ItlmVcBillmCaiISanlanScndjkasl (TOMEcnlM・SEN)
TmO劇額m劇症rSのdk戴lnoS)
Notl)DosynllumarOSl156ve1860100SendlkaJalmitdlnrJben撫erOlup,buscndlk諒m…yeSnylJarltCSplt面ndcllCrha噂blryal両lIkynp両期間SIbaklnlllld”dlkkatedllmcsigeIekmcktedl1
2)KunmmBagliIsyerlSayJSI(Oklli/Kllruln)BligJSlb融け)細Il日周ulJakado同ullIJlnaSigCrck一m諒kttdlr
6ツ
Download

2015 Yetkili Sendika Belirleme Çalışmaları