/
!
L
f-.sk;
G E M - ..
M Ü D Ü RLÜ
İL
İLÇE
K
:
K U R U .v .
KÜRÜM
İt H ı
KO DU
i
i
KURUM
Y eni
2 0 1 3 -2 0 1 4
U . SEKLİ
4
D e r s lik S a y ıs ı
2014-
2015
D e r s lik
S a y ıs ı
[> -rs k Sayisl
•
M ERSİN
T A R SU S
T em el 5 3 in
Genel
|
M üd ür
Ülkak
j
;;
727634
A iC U ilit
|k jliii nücrı,
.3 i 'i k
Ki 1a ıi m ayan,
ilkokulu
A ra s ım ı dahil)
TARSUS
14
İS
10
17
16
28
27
11
5
12
11
45
25
21
18
21
17
4
3
36
32
S
7
b
14
13
b
16
15
S
7
I) ıs k Sayisi
...... ......... I
T e m e l Eğitini
t
M ERSİN
-t *
15
(k jllr n ila n ,
G enel
'
Müdürlüğü
İİlfcofcj,
727632
A k t je d ik
Kııl a ıi m ayan,
İ lk o k u lu
Anaslnifl dahil)
'i
~
D trs k Sayisl
( » JİsrniiEn,
T e m e l H ğ -jı
Genel
M ERSİN
TARSUS
Müdürlüğü
: -akı
K ıT a n i m ayan,
İikcku ıu
A rt,s n fi dahil)
a
Ilk îiK j
746235
U" '
--------
rs k Sayisl
1
T e m e l Eğ ti r.
(► Jll.nnüsn,
G enel
M ERSİN
TA RSU S
Müdürlüğü
f-
İ İlkokul
■
’ 38232
Atatürk
K la .ı. m ayan,
İlk o k u lu
Aı ts T r fı dahil)
b
0 rs k Sayisi
(k jll.n ü c n ,
T e m e l 5 ; tin
Gene
M ERSİN
TARSUS
3! 1;1C\
Müdür!üğ I
İ lk J k j .
'•oku u
Kı Ta il m ayan,
ai
e s n 1 dahil)
b
D rs k Sayisl
M ERSİN
TARSU S
jlitn lıE n ,
T em el Eğilim
.11 I.K
[Y
Gene!
.3 : 3 ür-t
Kulla al m ayan,
İlkokulu
Aı e s in ti dahil)
rüısan
(kullen ilen,
M üdürlüğü
-------------(
¡İlk o k j.
-
727437
b
I) rs k Sayisl
T e m e l Eğ tim
Genel
M ERSİN
TARSUS
Müdürlüğü
: İlk in i
Ki-ram ehm et Kı. 1ani m ayan,
A resinifl dahil)
il * r kulu
D ; 3201
b
Li nts k Sayisi
Tem el
ğh. j||;;ını!c.n.
K î r rne Özkul K ıla n ı m ayan,
Gene;
M ERSİN
TA RSU S
Müdür! jğ ü
.
İlk o kji
K k o k u 'J
I? İ3 2 6 9
!“ “
...........
(k jllt nüc,rı,
i
Gene!
TARSUS
b
i i ir s k Sayisi
T e m e l Eğitiri:
M ERSİN
.A rtsın T i dahil)
Müdürlüğü
!k >• ,
A tr luluş
Kı.lıani m ayan,
İlkckuıu
Aııesinıfi dahil)
b
!) as k Sayisl
(K jilenden,
T e m e l E ğ ti.ı
Gene:
M ERSİN
TARSUS
Müdürlüğü
.:■
■
■m .tağa
•
;!lk .ık j.
•m; 7,493
T
.İ'Aoku'U
------- !
Ş
Gene!
M ERSİN
TARSUS
Müdür iğ
ilk o k j'
T e m e l Eğ ti 1
TARSUS
Müdürlüğü
j 3 ehm et Akif (k jilenden,
Kı.lıani m ayan,
>EE'jOy
[ilkokulu
tire sin fi dahil)
i
t)
1ilk o k j
i
i
iü’ ü 3502
i ü ic k u u
m ım et Sarı
G ene1
TARSUS
Müdürlüğü
, ilk o k j
i 727416
TARSUS
Tem el Eğ d i
i
G en e
i
Müdürlüğ
ilk li .1
Genel
TARSUS
Müdürlüğü
Ü ;7 4 6 3
i
T e m e l Eğ tim
M ERSİN
ai
ts n
0
ıs k Sayisi
lı
dahil)
;:) rcrnedl
K ı T a ı i m ayan,
irck u ıu
tu e s n f i dahil)
ı.'lk o K j
!
[737929
'
î) rs: k Sayisi
!
M ERSİN
K ı.l!anl mayan,
(k ali,m ücn,
T e m e l Eğ tim
M ERSİN
b
irs k Sayisi
(k jü.-ın.icn,
I
G ene1
M ERSİN
;
; ■'7 2455
f
E>ıırs k Sayisl
:
T e m e l Eğitim
K ı l a .ı i m ayan,
m i s n 1 dahil)
Süıne
I 3 relin mez
i 'o ku u
(k jll, in ile n ,
ü l a v ra y a n ,
ıi t.s n ti dahil)
.1 it k Sayisl
'Y v n ü g ıils ü
"1
tırıl',
ı ü 'ik U iü
(k jlle n fe n ,
Kı 1a ni .ra y a n ,
Aı a sm ıi dahil)
~r
/
—
i) rs k Sayisl
M ER SİN
T e m e l E i r iı
■
:m ic e
)k jlirn ü c n ,
Gene;
O attır*
Kı.l.a ıl r a y a n ,
Iluokuiu
ni asm 11 dahil)
Müdür! j ı j j
TA RSU S
K lk o O
;!i 7 3 7 7
î
T e m e l E ğ 'tim
TA RSU S
Müdürlüğü
12
11
23
22
30
24
J k jlla n iicn ,
i
Gene!
M ER SİN
27
İlkokul
727381
v eş:ıtep e
K ı la n i m ayan,
İlkokulu
Anasınıfı dahil)
TA RSU S
M ER SİN
TA RSU S
Ö zel Öğretin
S A Ğ LIK
D e rs k Sayisl
Kururrla-ı
E Ğ İT İM
(l< JİI,: nilan,
•'1 R
K ııla ıl m ayan,
L .O K U L U
ni asm 1 dahil)
Gene:
1 )2 : 1 T i
Müdür! j ğ j
il k o k jı
rl.
9- S
74
ÖZEL
-1 .)!!*.IV HA
■
Ö zel ö ğ retim
T E Ğ D İM
Ders- k Sayisl
Kurum lan
KURUML.ARI
(Kullanılan,
SAHAF-
K ı l a ıi m ayan,
İLK O K U LU
Anasın fı dahil)
Genei
M ERSİN
TA R SU S
Müdürlüğü
b
.) rs k S ıy is
:
*
28
; öze!
T ü rk
ilkakuiL
45 9 1 2 0 8 2
b
I
1
İL
İLÇE
GOCL
MÜDÜRLÜ
K
KURUM
TÜRÜ
KURUM
KODU
KURUM
Eski
Yeni
2 0 1 3 -2 0 1 4
201 4-2 015
D erstik
KUL-SEKLI
Sayısı
Derslik Sayısı
D erslik Sayisi
¡!* Ö 5 3
-W B H 5
On&âğpGtöm
Sene
Müdürlüğü
(Kullanılan,
Anadolu Lisesi
757777
A kdeniz Anadolu
Kullanilm ayan,
Lisesi
Anasinifi dahil)
12
4
26
25
23
19
30
28
D erslik Sayisi
O rtaöğretim
(Kullanılan,
Genel
TARSUS
M üdürlüğü
Anadolu Lisesi
964198
Ayhan Bozpınar
Kullanilm ayan,
A nadolu Lisesi
Anasinifi dahil)
C u m hu riyet
(Kullanilan,
M esleki ve
D erslik Sayisi
T e k n ik Eğitim
MERSİN
TARSUS
Genel
Endüstri M eslek
M üdürlüğü
Lisesi
745815
f^ s le k i v e T ekn ik
Kullanilm ayan,
Anadolu Lisesi
Anasinifi dahil)
D erslik Sayisi
O rtaöğretim
(Kullanilan,
Genel
MERSİN
TARSUS
M üdürlüğü
Anadolu Lisesi
301667
Mustafa Kem al
Kullanilm ayan,
Anadolu Lisesi
Anasinifi dahil)
İL
İLÇE
!
GENEL
KURUM
M ÜDÜRLÜK
TÜRÜ
KURUM
KODU
KURUM
*
KUL-SEKLI
Eski
2013- Yeni
2014 Derslik 2 0 1 4 -2 0 1 5
Sayısı
D erslik Sayısı
(K u lla n ıla n ,
“ - n e t^CiBB G en el
O rta o k u l
723009
Ç u k u ro v a S a n a y i
K u lla n ilm a y a n ,
O rta o k u lu
A n a s in ifi d a h il)
33
32
Download

Liste - tarsus ilçe millî eğitim müdürlüğü