T.e. .
. "" .
MUS VALILIGI
:iI MiU'i Egitim MiidiirIiigii
Sayt : 32026198/100/1069719
Konu: Toplantl
30/01/2015
w
............................................KAYMAKAMLIGINA
I1ge Milli Egitim Miidiirliigii
................................................... MlJDURLUGUNE it
Glda, Tanm ve Hayvanclhk Miidiirliigiiniin 28/0112015 tarih ve 399.04-96/658
saylh yazmda; okul ve kurum yemekhaneleri He ilgili yasal mevzuat, resmi kontroller ve bu
i~letrnelerde ya~anan slkmttlar ile ilgili toplantt yapdacagl belirtilmektedir. Yemekhanesi
olan tiim pansiyonlu okullar ve yatlh bolge ortaokullanndaki okul miidiirii veya miidiir
yardlmclsl He birlikte bir yemekhane personelinin 03/02/2015 tarihinde saat 14:00'da Valilik
ToplantJ Salonunda (alt kat) yaptlacak toplantlya kattlmalan hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii
EKI: Yazl (I Adet) Dagltlm: iIge Kaymakarnhgma (iIge Milli Egitim Miidiirliigii) Tum Pansiyonlu ve Yatlh Bolge Ortaokulu Miidiirliiklerine Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile irnzalanm~. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
a92e-3ac7-347f-a614-bdc7 kodu ile teyit edilebilir
KiMDEN:TAR1M lL MUDURLUGU MUS
FAKS NO. :04362122055
29 OCAK 2015 11:30
T.e MUS VALiLtGt 11 Glda, Tarun ve Hayvanclhk MUdtlrlOIO SaYI : 63904782-399.04-8b
b 5' 2
28.01.2015
Konu : Toplantl
tL MiLLi EGiTIM MODURLOOONE
MUS
Okul ve kurum yemekhaneleri De ilgili yasal mevzuat, resmi kontroller ve bu
i$letmelerde YIiiMan sdantdar ile iJgiJi tcplantJ yaptlacaktlr. Bu yazmm ivcdilikle yemekhanesi
clan pansiyon ve okullara fakslanmasl ve her okulu temsilen, okul mUdurU ve!veya mUdtlr
yarmmcls1 ve 1 yemekhane personelinin 03.02.2015 tarihinde saat 14.00'da Valilik Teplantl
Salonlwda (alt kat) yapl1acak. olan toplantlya katlhmm saglanmasl hususunda;
Gere~jni rica eder1m.
Vc~ilyurt Mall. Bitlis Karayolu O:4!ri OtQgar Yaml Mli$
Tel; 0436 211 379()..172 Fax: 0436 216 3969
r;posta :49I;.[email protected] intcmc;\ Adrcsi: www.mmlt4!·im.gQv.\r
S1
Download

Duyuru İçin Tıklayınız