T.e.
il
MU~ v ALiLiGi Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 633265271774.0112750561
Konu: YGS Gorevleri
12/03/2015
................................. YGS SINAV MERKEZi OKULU MOoORLOdUNE 15 Mart 2015 Pazar giinii yapliacak olan Yiiksekogretime Ge9i~ Smavmda (YGS)
gorev alan ogretmenlerin ve smavm yapilacagi okul Miidiirlerinin dikkat etmeleri gereken
hususlar ~aglda maddeler halinde yazliml~tJr.
Gereken hassasiyetin gosterilmesini onemle rica ederim.
Cevdet ARSLAN MiUi Egitim Miidiirii OiKKAT EoiLMESi GEREKEN HUSUSLAR:
1-YGS smavmda gorevli olan ogretmenlerin smav giiniinde TC niifus ciizdam ve
smav gorev belgesini mutlaka yanlannda bulundurmalan gerekmektedir.
2-Smavm yapdacagl okul miidiirleri ve gorevli personeUer ile birlikte, 14/03/2015
Cumartesi giinii sabah 08:00 ile ak~am 17:00 saatleri arasmda kendi okullannda hazlr
bulunacak, binalan smava hazlrlaYlp smIf1an gormek isteyen ogrencilere rehberlik edecekler.
3-Yiiksekogretime Ge9i~ Smavmm yapllacagl okullarda 15 Mart 2015 Pazar giinii
herhangi bir faaliyet ve etkinlik yaplimayacaktlr.
OAGITIM: Smav Merkezi Okul Miidiirliiklerine Bu evrak govenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenbc9b-412b-33da-b2d9-e 139 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Yazı için Tıklayınız