,.
..,
·t$l·SEis
TOR iYE SAGLIK ENDOSTRisi
i~VER NLERi SENDIKASI
I
HEALTH INDUSTRY EMPLOYERS'
ASSOCIATION OF TURKEY
•
27.01.2015
REF: GS/2015-004
rORKivE ODALAR VE BORSAl.AR BiRLiGi
Oda ar Borsalar sektorter ve Giri~imcilik Dairesi'ne
15 Mavis 2014 tarihind Resmi Gazete 'de yaymlanarak yOrOrluge giren Tibbl Cihaz Sans,
Reklam ve Tarutrm YO etrneligi ile trbbi cihaz sans: yapan isletmelerin faaliyetlerini
surdurrnek icln yetki bel esi almaIan zorunlu hale getirilmlstir. Yetki belgesi alabilmek lcin
isletrnelerln bazt kosullar verine getirmesi istenmektedir.
Bu kosullardan biri pers nelin belgelendirilmesidir. Medikal market, distributor ya da bayi
olarak trbbl cihaz sans yapan turn isletmelerin mutlaka; belgeli bir sorumlu mudur
bulundurmalan, bu islet elerde sans, tanrtim ve klinik destek elernanrru olarak gorev yapan
turn personelin belgele dirmeleri sarn getirllmistir. Beige alabilmek icin vonetrnellkte
belirtilen egitim sarnru y rine getirmek veya vonetmellgin vavmlandrg: 15.05.2014 tarihinden
itibaren 18 ay icinde gitime katllarak bu belgeyi almak gerekmektedir. Yonetrnellkte
vavimlanan 18 ayhk sure 5.Kaslm 2015 tarihinde dolacaktrr.
lsletmelerin ve cahsanl nn bu sure ic;inde herhangl bir hak kaybma ugrarnarnalan icin
vonetmelik ve egltlm k nusunda Birliginize bagh turn ticaret, sanayi ve esnaf odalann
bilgilendirilerek, trbbi ihaz/ medikal alanmda faaliyet gosteren mensuplanna konunun
duyurulmasmm saglan asrru, egitimlerle ilgili bllgive
www.tcesis.org
ulasablleceklerinl ve 0 50 450 45 45 numarah telefondan
duvurulmasrm arz ederiz.
adresinden
bilgi alabileceklerinin
Av. Refi a ESER
GENElSEKRETER
ISaghk 1 Sokak No: 12/3 Yeni§ehir 064 0 AnkaraITurkey • Tel: +90 (312) 430 65 63 • Fax: +90 (312) 43061 83· www.seis.org.tr I
Download

SEİS Yazısı