SIEMENS
Healthcare
Siemens AG, H lM AX QM SCM, Siemensstr. 1, 91301 Forchheam, Germany
RU irtibat:
Large Display ile birlikte kullanrlan tiim Artis zee ve
Artis zeego sistemleri kullantctlanna
-
Saha olgiimii ile ilgili itnemli miigteri giivenligi bildirimi:
<Adr>
<Adr>
Departman
E-posta
Tarih
GG-AA-YYYY
AX007/14/S
Large Display ile birlikte kullantlan Artis zee ve Artis zeego sistemleri
iqin daizeltici teknik giivenlik iinlemi ile ilgili bilgi.
du mektup, etkilenmlg miiqterilere AX 01,1/1lyS Gtincellemesi olarak dagttlacaktlr.
Degerli Mugterimiz,
VC21B yaztltm surumu ile Qaltgan ve Large Display ile birlikte kullanrlan Artis zee ve Artis zeego
sistemlerindeki olast bir soruna dikkatinizi gekmek istiyoruz.
Bu sorun ne zaman ortaya clkar ve olasl riskler nelerdir?
faaliyetleramiz slraslnda bazl durumlarda radyasyon sallnlmlnln . gereksiz gekilde
engellenebildilini gorduk. Bu durum, sistem aqrldrktan sonra ve Large Display'de slstemin- radyasyon
engitteriesine neden olan bir hatanrn ortaya grkmaslnrn ardtndan ortaya Slkmaktadlr..Bu durumun
durumda
yapllamadlgl
""[n,.,n,
g"fi"i
Ui1. teikleyicisi olsa bile bunun ardrndan sisiem, radyasyon sallnlmlnln
.bir
(klsa
iletigim
hatalarl
sureli
kalkmaktiadlr
lalhatta ve hati kogulu birkag saniye sonra kendili$inden ortadan
orun takibi
gibi).
Olasr riskleri hafifletmek hanoi onlemler allnmaktadlr?
MOOT/14lS diJzeltici Onlemi, bir yaztltm yamasl sunmaktadtr. Bu yaztllm yamasl, radyasyon sallnlml
"NO X-RAY' try
engelini uq saniye ile srnrrlandrrrr ve tetkik v; kontrol odasrndaki ekran 9u mesail gOrUntiller:
karyrlagmadan
bir
engelle
(X ]gfNf VOK, t"kr", deneyin). Bir sonraki denemede radyasyon herhangi
(Ekran
sistemi tekrar
sorunu
"giin"
sltrnaUitir. bagka bir mesaj gOsteritii: "Display problem - try system restart'
yuklemelidir.
Bu gekilde
yeniden
sistemi
f-gtatmayr deneyin). Kultanicr bu mesaj goruntulendikten sonra
sorun tamamen ortadan kaldtnltr.
Sicmerc aG
Sbmensslr.
Healthcare Seclor; CEO:Hermann Requardt
lmaging & Therapy Systems Division; ManaoementBemd Montag
Aogiogiaphy & lnterventional X-Ray Syslems; ManagementHeanrich Kolem
Germany
1
91301 Forchheam
Tel
+49 (9191) 18 0
Fax: +49 (9191) 18 9999
Prcsrdent and chief Executve officer:
sr€mens Aktiengesellschan:chairman of the sup€Msory Board:Gerhard cromme, Managlng BoadlJoe Kaeser,
Roland Buscn, iEus Helmnch, Hemann Requardt, Siegfned Russrwrm Ralf P Thomas
Munictr, Germany; Comm;rclat Registries:Bertin charlottenburg, HRB 12300, Munich, HRB 6684
c"siji","d od""i,g"din
"nd
IryEEE Reg. No. OE 23691322
scF 05/2014 V13 06
Sayla
1
l2
SIEMENS
Baze gore bu sorunun ortaya gtkmast, hastanrn tekrar tetkik edilmesini gerektirmez. Bu, hastalarrn tedavisi
uzerinde higbir etkisi olmayan olasl bir donanlm hatasldlr.
Bu mogteri guvenlik bildirimine gosterdiginiz ilgi igin tegekkur ediyoruz ve organizasyonunuzda.bu sorun ile
ilgili bilgibniirilmesi gereken tUri galrganlara acilen gerekli bildirima yapmanrzr ve bu yonde gerekli talimatlarr
v-ermen-izi rica ediloruz.
organizasyonlara iletin.
Lutfen
bu
guvenlik bildirimini
bu
6nlemden etkilenebilecek diger tum
yeni sahibine
Eger cihaz satrlmrgsa ve artrk sizin mulkiyetinizde deqlbg lltlgl bu gtivenlik bildirimini cihazrn
rica
ederiz.
de
bildirmenizi
bize
ilitin. Aynca m0m(unse cihazrn yeni sahibinin kimlik bilgilerini
scF 05/2014 V13 06
sayta
2l
2
Download

Yaz Dağcılık Kazalarında Temel Eğitim Projesi