SIEMENS
Miigteri Giivenligi Tavsiye Bildirimi
Molecular lmaging
cAN 007-2014
Kime: Radyoloii BdliimU Direkt6rii
Nukleer TrP Bttliimii DireKorii
Risk Yiinetimi Sorumlusu
Symbia S ve T Serisi kamera sistemleri kullanlctlarl
Ynt:SymbiaSveSymbiaTSerisikamerasistemlerininkomutverilmeyenmekanik
hareket igin incelenmesi
De$erli Siemens Muglerisi'
S. Serisi kamera sisteminiz iqin
Bu mektup sizi dniimuzdeki gunlerde Symbia 9 veya Symbia
yaprlacak olan gtlvenlik incelemeii ite itiiti nitgitenoirmeyi ama9lamaktadlr'
bildirimler aldr$tmtz igin
Bu inceleme, dedeKorlerin istenmeyen radyal hareketine iligkin gelmesi halinde hasta
hareket' meydana
Ji"lri-goiulr"kt"dir' Sciz t<onusu Liunrney"n
Symbia S veya T sisteminiz^bu. tur
olabilir'
ned'en
oagtr yaratanmalara
ii"iinU"'
",r,sraya o:toriratiX oiara[ kapanacak gekilde iasarlanmrqtrr. Sisteminiz 'Svstem
t"lp,,i
."*i"".representative" (sistem, servis i$l€mi
"JL*r
"ii"ilii
eu"""
requires service.
"ont""iyoui
temsilcinizle iletigim kurun) mesa,r ile kapantyorsa'
hi#etleri"riio."r
;;ktil;. Liitfen mirgteri
:;il;y,;;uel
olarak giderene kadar sistem devre dtgt kaltr'
Yaklagrkl4o0sistemdengelenverilerikullanarak'buhareketinartzamodunulespitettikve
inceleme gerqeklegtirecegaz.
sisteminizin etkitenip etkilenm"Oigini U"iirf"*"i igin bi|.
orijinal fabrika performanstna
ve
sistem
gozulecet<
;iki;;;"t *,n oboiqtitilm""ivLiorun
ddnecektir.
yaralanma bildiriminde bulunulmaml$tlr'
Bu potansiyel hareket sonucunda herhangi bir
beklerken sisteminizi siivenle
il"tfi;;;l;;
&r",-'g",9"kdt-'1"1"[ orin incLlemevi
kullanmaya devam edebilirsiniz'
ve gerekli onanmlar iqin randevu
Yerel servis mtihendisiniz incelemeyi gerqeklegtirmek
lnceleme yaklaetk iki sat
;;;;;k ;.;;; ni"rii zora,"-r-J"i.iirri itetigime segecektir.
silrmektedir.
stlrecektir'
baqarlsrz olursa, onartm yaklagtk tig ila altl saat
i;;;br"
bildiriminin sistem kullanrm
o *rrunr"r" 0",", "o"oil*.su'"1!k
gibi' lutfen kullanrm
uJr
otun
talimatlarr igerisine konuld"g;;;;; ;;"
-z-amanki
gallgmalar slraslnda hastalartntzt gozlemleyin'
krlavuzunuzdaki lkazlar ve uv"'i f iu
'vun '"
.
SErnens M.dicd SoMidls USA, lnc'
Molccrrtar lmaoing
2501 N. Barhgtd Road
Hdnn'l Est les, lllinoG 60195
Tdaf o.r: +13/t7-30l-r/(P
Fatis +1417-?o+n12
wrry-stxl€n3.cdnin€di5l
ne vapmallstnlz?
sorucuna bagh olarak, servis milhendisiniz onanmdan 6nce sistemin kullanlmlnl
sUrdtirme konusunda tavsiye verecektir. Gerekirse, servis miihendisiniz gerekli onanmlar igin
randevu verecek ve onanmlart gergeklegtirecektir.
Lutfen bu guvenlik bildiriminin Sistem Kullanlm Ktlavuzu igerisine konulduoundan emin olun.
Siemens iaricindeki bir servise baglrysanrz, liitfen bu meklubu destek personelinizle
paylagrn. Bu ekipmanr satttysantz ve artik sirin mUlkiyetinizde delilse, bu gUvenlik bildirimini
-incelemenin
!t iprrn,n yeni sahibine iletmenizi rica ederiz. Lutfen ekipmantn yeni sahibi hakktnda bizi
bilgilendirin.
Bu Onemli tavsve bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lutfen agaglda verilen iletigim
numaralartndan yerel Servis temsilcinizle iletigime gegin'
.
.
.
Amerika:1-80G888-7436
Avrupa, Orta DoOu ve Afrika: +49 9131 940 4000
Asya ve Avustralya: +86 (21) 3811 2121
Saygrlanmtzla,
,*-*/a4
Matt Shah
d"'i'rini"ra,r",tr,
Molecular lmaging
cAN007-2014
Ruhsatlandrrma lgleri/Kalite Kontrolu ve gevre' Sa01k ve Guvenlik
Download

sıemens