SIEMENS
Molecular lmaglng
Miigteri Giivenli$i Tavsiye Bildirimi (CAN 001-2014)
G6nderilen: Radyoloji Departmant Direkt6rii
Niikleer Trp Departmant Direkt6rfi
Risk Y6netimi Yetkilisi
e.cam ve Symbia E kamera sistemleri kullantctlarl
Ynt: Kolimat6r Arabastntn Arka Kasteri
Deoerli Siemens Mugterisi,
ya da
Kolimator arabasrnda bir donantm sorunundan etkilenmi$ olabilecek bir e.cam
ahyorsunuz.
bu
mektubu
igin
SVmUia e sistemine sahip olduOunuz geklinde tantmlandrgtng
Bi,
Or.rrn
sisteminizde olmasr halinde bir guvenlik sorunu ortaya gtkabilir'
Bu mektup, yakrnda gergeklegtirilecek olan saha duzeJtmesinin bildirimi gorevi gormektedir.
yOntrnde._raporlar
Saha dijzeitmesi, rolimjt<ir irabasrnrn arka kasterlerinin gevgeyebildi0i
yagandr$rna. dair
y€ralanma
bir
herhangi
iqin gereklidir. Bu sorunun sonucu olarak
ve gerekrse
inceleyecek
kelepgesini
kaster
"ra,o,rri
oii r""poi"i,""i'r. Servis muhendisiniz, arabanrn
Bu yeni
edecektir.
monte
da
cihazr
tespit
bir
on"riiiv"pr".rttr. sahadayken muhendis, ikinci
tutacaKlr'
kasterleri
halinde,
cihaz, kelepgelerin gelecekte gevgemeleri
Bu sorun ne zaman mevdana qelir vp qgt4nslvql dshler nelerdir?
epqe gUcU yetersizdir ve.2' Etkilenmig
-iiririna"
da meydana .gelmesi -halinde
iki
kosulun
ge9er.
Her
a[ak bir no6ada-n
["s"r,
operatdre doSru yatmastna
arkaya'
grklrak
arabanln
iaster, arafanrn aittndaki yerinden
neden olabilir.
kolimator deoigimi
Kalibrasyon, sistem kurulumu ya da ekipmantn rutin servisi. slraslnda bir
degigimini
yoktur.
kolimat6r
Ancak,
g.drme
ihtimati
zarar
v"p,ro,gi iii" nuit"n,n herhangi bi
bulunmaktadlr'
yaralanma
ihtimali
leiqem-egt'iren operatorun
Onanm oerceklesene kadar ne vaDmahslnlz?
p"mlanlp gergeklegmesini bek]erken sisteminizi
'drilr; ,oa sore, ""ha du."lt,"sinin
gahgrrken sarsarak
irthil"ya devam edebitirsiniz. AnCak, agrktandrgr gibi araba
6ii i""t"rin gerj"diginden siipheleniBeniz kolimat6r kartnrn kullantmtnt durdurun ve
yerel Servis temsilcinize bildirin.
igerisinde, tespit
Aksi takdirde yerel servis muhendisiniz sizinle onumiJzdeki yaklagrk Uq ay
Urafetinin ,ont"|, iqin iletigime geqecektir. Bu iglem yaklagrk 30 dakika altr'
Si.rlErE M€dior Solulixtt Us , ln
Molc(ul.r lrnaglng
25Ol N.
Brtuton
Road
Hotfma.r Ettat€r. $irlois 601 95
Ierephone: +1 U7 -104'770.
F.r:.1 847.3Oa 7712
m.si€m"ne @.n,medk l
.
LUtfen bu guvenlik bildiriminin, Sistem'in Kullantm Ktlavuzu igerisine
olun. Her zaman olduOu gibi Siemens, hastayr galtgmalar strastnda gdzlemlemenizi
ekipmanr saftrysanrz ve arttk sizin mulkiyetinizde degilse, bu guvenlik bildirimini
yeni sahibine iletmenizi rica ederiz. Lutfen ekipmantn yeni sahibi hakktnda bizi
Bu onemli guvenlik bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lirtfen, a9aolda
numaralanndan yerel Servis temsilcinizle iletigime gegin.
Amerika: 1-800-888-7436
Avrupa, Orta Dogu ve Afrika: +49 9131 940 4000
Asya ve Avustralya: +86 (21\ 3811 2121
.
.
o
Saygtlartmzla,
Matt Shah
gagkan VarOrmcrst, Ruhsatlandtrma lgleri/Kalite KontrolU ve Qevre, Saohk ve Gilven
Molekiiler
G6ru
cAN001-2014
iilerne
Download

sıemens