-i.t. 02-o6 %l\
T.C.
D A N r$ TA Y
ALTINCI DAIRE
Esas No :201317566
Karar No :201413408
Temviz Eden (Davahlar)
:1- istanbul Biiytikgehir Belediye Bagkanh{r
Vekili
:Av. $ugle Krnrk (Aynr Yerde)
Vekili
2- Kijlttlr ve Turizm Bakanlr$r - ANKARA
l Giilbin Zeren (Hukuk Mtigaviri)
ISTANBUL
Karsr Taraf
(Davacrlar) : 1- TMMOB Peyzl Mimarlarr Odasr (istanbul $ubesi)
2- TMMOB Mimarlar Odasr (istanbul BUytikkent gubesi)
3- TMMOB $ehir Plancrlarr Odasr (istanbul$ubesi)
: Av. $erafettin Can Atalay
Kemankeg Cad. No:31 - Karakciy/ Beyo$lu
isrRNeuL
lstemin Ozeti
: istanbul f . idare Mahkemesince verilen 06/06/2013
tarihli, E:20121778, K:2Q13l1084 sayrh kararrn, usul ve hukuka aykrn oldu$u ileri slrrlilerek
bozulmasr istenilmektedir.
Savunmanrn Ozeti
:
Savunma verilmemigtir.
: Levent Kzrler
Diisiincesi
: Dava, 17.01.2012 tarihinde onaylanan "Beyollu llgesi,
Taksim1Vlegkin"i/5o00ci|9ekliKorumaAmag|rNaztmimarP|anr
Danrstav Tetkik Hakimi
ile 1/1000 cilgekli Koruma Amaglr Uygulama lmar Planr degigikliklerinin iptali istemiyle agrlmrg,
ldare Mahkemesince; yerinde yaptrrrlan kegif ve bilirkigi incelemesi sonucunda diizenlenen rapor
esas altnarak; dava konusu Koruma Amaflr lmar Planr degigikliginin gehircilik ilkeleriyle, planlama
tekniklerine uygul olmadt$r gerekgesiyle dava konusu plan degigikliklerinin iptaline karar verilmig,
bu karar davalr lstanbul Bliyiikgehir Belediye Bagkanlr$r vekili ve di$er davalr Kirltitr ve Turizm
Bakanl r$r tarafr ndan temyiz edilmigtir.
Dosyanrn incelenmesinden, idare Mahkemesi tarafrndan yaptrrrlan bilirkigi incelemesi
sonucu d0zenlenen raporda; dava konusu Koruma Amagh lmar Planr de$igikliklerinin gevre,
ki.iltiirel ve do{al miras, sosyal k0ltiirel ve ekonomik yapr, teknik altyapr, sosyal donatr, yapr ve
sokak dokusu, miilkiyet yaprsr, ulagrm, dolagrm sistemi, cirgutlenme bigiminin gehircilik ilkeleri
planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadrjr, plan notlannda Taksim Gezi Parkr ile ilgili plan
notlarr ve cinceki kurul kararlarrna atrflar bulunmasr nedeniyle bu kapsamda, planlama alanrndaki
yegil alanlann ne gekilde etkilenece{i plan notlarr ile planlama alanr agrsrndan planlarrn belirsizlik
igerdi{i, dava konusu plan degigiklikleri sonucu ortaya grkan planlarn .11100.000 cilgekli lstanbul
Qevre Duzeni Planrna aykrrr oldu$u, dava konusu Koruma Amaglr lmar plan de$igikliklerinin
bcilgedeki trafik ditzeni ve gi.ivenli$i agrsrndan Taksim gibi cinemli kavgak ve kesigme ve odak
noktalarrnrn bulundu$u bu bcilgede bu mevzi plan tadilatlarr yerine makro diizeyde "Ulagrm Ana
Planr" kapsamrnda ele alrnmasr gerekti$i, plan onama srnrrr igerisindeki bir alanrn planlanmasrnrn
sonradan diizenlemek irzere ayrrlmasrnrn, plan biitunlu$iine plan kapsamrnda cinemli bir odak
noktasr olmasr nedeniyle cinemli etkisinin olaca{r, bu ycintemin gehircilik ilkelerine ve planlama
esaslarr gergevesinde yer almadr{rndan dava konusu, Koruma Amaglr Tadilat lmar Planlarrnda
gehircilik ilkeleri planlama ve koruma ilkelerine uygun olmadr{r ydn[inde gciriig bildirildigi
anlagrlmaktadrr.
UYAP Biliqim Sisteminde yer alan bu dokiimana http://vatandas.uyap.gov
U - FTlti/D - coU6AbW - iWwdiQ:
koduileerisebilirsrniz
T.C. .
A N tg TA Y
ALTINCIDAIRE
Esas No :201317566
Karar No :201413408
D
idare Mahkemesince yaptrrtlan kegif ve bilirkigi incelemesi sonucunda dirzenlenen raporda,
uyugmazltk konusu alana iligkin olarak yapllan de$erlendirmelerin soyut nitelikte oldu$u,
davactlartn iddialarrnr kargrlayacak yeterlilikte olmayan krsa bir de$erlendirmeden ibaret oldr-i$u,
sciz konusu raporun biiyuk bir ktsmrnrn davacr ile davalr iddialarive uyugmazlr$a konu ala-na
iligkin koruma kurulu kararlartntn tam metninin alrntrlarrndan olugtulu, plan degigikligine iligkin
bilirkigi raporunda olmasr gereken temel tespit ve deferlendirmelerin yer almadig,, bi,nun yln'
stra davact Odalarrn dava dilekgesinde ayrrntrsryla ortaya koydugu iddialarrn (ptan Oegigikligi igin
cin aragttrma yaprlmadt{t, yaptlan de$igikli$in bcilge igin yo{unluk artrgr geiirecegl, iratit< lgin
yaptlan alt gegitlerin isnat duvarlarrnrn yaya gegigini engellendi{i, mevcut tescilli yaprlarrn plin
de$igikli$i ile tehdit altrnda kaldrgr, taksim gezi parkrnrn cizgun bir nitelikte oldu$u) yeterti diizeyde
deierlendirilmedi$i, cine surulen iddialarrn bilimsel ve teknik ycinden geiekgelendirilmedigi,
ytizeysel de$erlendirmelerin yaprldl$r, iist cilgekli plan delerlendirmesinin sadece sonug krsmrnda
gerekgelendirilmemig olarak yer aldr$r; dolayrsryla bilirkigi raporunun htikme esas ahnabilir
nitelikte olmad r{ r kanaatine varrlmrgtrr.
Bu durumda, ldare Mahkemesince, dava konusu alana getirilen fonksiyonun temel allndrjr,
cilgekli planlara uygunlu{unun degerlendirildigi, yaprlan degigikli$in Taksim Meydanr ve
gevresine etkilerinin bilimsel verilerle ortaya konuldufu, meydantn kentsel ve do$al niteliklerinin
dava konusu degigiklikle etkilerinin tartrgrldrgr, yeni bir bilirkigi raporunun hazrrlanmasr amacryla
aralarlnda gehir planctst, mimar, ulagrm uzmant, sanat tarihgisi ve dendroloji (agaq bilimi)
uzmanlnln bulundu$u, aynt zamanda lrniversite cigretim liyesi olan yurdun farklr Universitelerinde
gcirev yapan alantnda uzmanlt$t bilimsel gevrelerce kabul gcirmug kigilerden olugan yeni bir
heyetle mahallinde kegif ve bilirkigi incelemesi yaptrrrlmasr suretiyle yeniden karar verilmesi
gerektigi diiglinulmektedir.
iist
rUnx uill.eriADINA
Karar veren Dantgtay Altrncr Dairesince Tetkik Hakiminin agrklamalarr dinlendikten ve
dosyadaki belgeler incelendikten sonra igin gere$i gciruguldii:
Durugma istemi yerinde gcirtilmedi.
Dava, 17.01.2012 tarihinde onaylanan "Beyo$lu ilgesi, Taksim Meydanr yayalagtrrma
projesine iligkin" 1/5000 cilgekli Koruma Amaglr Nazrm imar Planr ile 1/1000 cilgekli Koruma Amaglr
Uygulama lmar Plant degigikliklerinin iptali istemiyle agrlmrg, idare Mahkemesince; yerinde
yapttrtlan kegif ve bilirkigi incelemesi sonucunda dlizenlenen rapor esas alrnarak; dava konusu
plan degigikliginin onaylanma stirecinde, Gezi Parkrnda var olan a$aglar ve di{er peyzal dzellikleri
itibariyle Tabiat Varllklarr Koruma Komisyonuna herhangi bir bagvuru yaprltp gcirug ve/veya onay
altnmadt$t,21.12.2010 onaylr 1/1000 cilgekli Beyoglu Kentsel Sit Alanr Koruma Amaglr Planrn
Beyoglu Belediye Bagkanlr{rnca hazrrlanmasrna kargrn plan degigikligi srrasrnda Beyo$lu
Belediye Bagkanlt{tndan gcirUg ya da onay alrnmadr$r, bu bcilgedeki yaya ve tagrt trafi$inin mevzii
planlama yaklagtmlartyla delil, makro cilgekte "Ulagrm Ana Plant" ile gcizilmlenmesinin gerekti$i,
plan hazrrlama slirecinde plan yaprlacak alanla ilgili meslek odalarr, sivil toplum kuruluglarr,
ilniversiteler, koruma alanr iginde yagayan hane halklarr ile bu alanda faaliyet gcisteren igyeri
sahipleriyle etkilenen hemgerilerin katrhmr saflanrp, gcirtigleri ahndrktan sonra vizyon hedef ve
startejilerin olugturulmak suretiyle taslak planrn koruma kuruluna sunulmasr gerektigi, aynca uzun
ytlardrr park kullanrmrna ayrrlmrg ve 21.05.2009 onanh 1/5000 ve21.12.2010 onanlr 1/1000 cilgekli
Beyoglu Sit Alanl Koruma Amagh Planlarrnda "Gezi Parkr" olarak ayrr kullanrma brrakrlmrg olan
alantn ktsa bir sttre sonra bu fonksiyonunun degigtirilmesinin ancak zorunlu hallerde ve yakrn
bcilgede egde{er bir alan ayrtlmasr suretiyle yaprlabilece$i, mevzuat gere{i oldufu halde
zorunluluk sebepleri ortaya konulmadrgr gibi gevrede egde$er bir alanrn da aynlmadr{lnrn
anlagrldr$r, yine plan onama slnrrr i
"planlamasrnrn" sonradan dtrzenlenmek
Uzere ayrrlmasrnrn plan kapsamrnda
olmasr nedeniyle plan b0tiinl0jUne
olumsuz etkilerinin olabilece$i, ayn
"Taksim Krglasr"yla ilgili hiikiim oldu{u
halde dava konusu planlarda bunu
yaprlmadr$r, son olarak, dava konusu
tiiry,,.
,,2
UYAP Biligim Sisreminde yer alan bu doktimana http://vatandas uyap.gov tr adresinden
GzWFTMU
- FTItjlD -
coU6AbW - jwwdjQ:
kodu ile erigebilirsiniz
T.C.
,
DANr$TAY
ALTINCIDAIRE
Esas No
=201317566
Karar No:201413408
Koruma Amagll imar Planr tadilatlarrna kargr dava agrldrktan sonra istanbul Btiytrkgehir
Belediyesince haztrlanan 31.07.2Q12 tarihli Taksim Meydanr D[izenleme ingaat Uygulima
Projesinin kurula iletilmesi tizerine ll Numaralr K.V.K.B. Kurulunun 10.10.2012 gijn ve 7'S-g sayrh
faralVll faksim Meydanr Yayalagtrrma Projesi ile ulagrm akrgrnrdi.rzenlemeyi hedefleyen ismet
Incinii (GiimUgsuyu) Caddesi, Srraselviler Caddesi- Mete Caddesindeki dalig tlinellerinin iptal
edilerek trafik akrgrnt zemin dtizleminde sallayan cineri do{rultusunda dava konusu planlarrn
revize edilmesine, aynt projede cinerilen Tarlabagr Caddesi ile Cumhuriyet Gaddesindeki yo$un
trafik aktgtnt zemin.. altrna alan ulagrm projesinin bu krsmrnrn 2863 sayrlr Kanun ag's,n-an
saktncastntn olmadtfrnln belirtilmesi kargrsrnda, dava konusu planlarrn ismet incinti Caddesi-Mete
Caddesi-Srraselviler Caddesindeki dalrg ttrnellerine iligkin krsmrnrn bu ycin0yle de koruma ilke ve
kararlartna uygun olmadt{1, bu durumda, dava konusu Koruma Amagllimar Planr de$igikliklerinin
gehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine uygun olmadr$r sonucuna varrldr{r gerekgesiyle dava
konusu iglemlerin iptaline karar verilmig, bu karar davalr istanbul B0yiikgehii aeteOiye Bigkanlrgr
vekili ve diler davalr Kiiltur ve Turizm Bakanlr$r tarafrndan temyiz edilmigtir.
2863 sayllt Killti.lr
ve Tabiat
Varhklarrnr Koruma Kanununun "Amag" baghklr
1.
maddesinde: "Bu Kanunun amact; korunmasr gerekli tagrnrr ve tagrnmaz kirltirr ve tabiat varhklarr
ile ilgili tantmlart belirlemek, yaprlacak iglem ve faaliyetleri dirzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve
uygulama kararlartnt alacak tegkilatrn kurulug ve gcirevlerini tespit etmektir." htikmir yer almrg;
"Tantmlar ve klsaltmalar" baglrklr 3. maddesinde "Sit"; tarih cincesinden gtnUmi.rze kadar gelen
gegitli medeniyetlerin iirilnij olup, yagadrklarr devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri
cizelliklerini yansttan kent ve kent kahntrlarr, kijltlr varhklarrnrn yo$un olarak bulundu$u sosyal
yagama konu olmug veya cinemli tarihi hadiselerin cereyan etti$i yerler ve tespiti yapllmrg tabiat
cizellikleri ile korunmast gerekli alanlar olarak tanrmlanrrken "Koruma amaglr imar pl6nr"; "bu
Kanun uyannca belirlenen sit alanlannda, alanrn etkilegim-gegig sahasrnr da gciz ciniinde
bulundurarak, kiiltiir ve tabiat varltklarrnrn strrdi.rriilebilirlik ilkesi do{rultusunda korunmasr
amactyla arkeolojik, tarihi, dojal, mimari, demografik, kultiirel, sosyo-ekonomik, miilkiyet ve
yaptlagma verilerini igeren alan aragtrrmasrna dayalr olarak; halihazrr haritalar Uzerine, koruma
alant iginde yagayan hane halklarr ve faaliyet gcisteren ig yerlerinin sosyal ve ekonomik yaprlarrnr
iyilegtiren, istihdam ve katma de$er yaratan stratejileri, koruma esaslarr ve kullanma gartlarr ile
yaptlagma stntrlamalartnt, sa!hklagtrrma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve
programlartnt, agtk alan sistemini, yaya dolaglml ve tagrt ulagrmlnr, alt yapl tesislerinin tasarrm
esaslart, yo$unluklar ve parsel tasanmlarrnr, yerel sahiplilik, uygulamanrn finansmanr ilkeleri
uyartnca kattltmcr alan ycinetimi modellerini de igerecek gekilde hazrrlanan, hedefler, araglar,
stratejiler ile pldnlama kararlarr, tutumlarr, pl6n notlan ve agrklama raporu ile bir birtiin olan nazrm
ve uygulama imar pl6nlarrnrn gerektirdi$i cilgekteki pl6nlardrr." geklinde tanrmlanmtgtrr.
Plan Yaptmtna Ait Esaslara Dair Ycinetmeligin 3. maddesinde, imar planlarrnrn detaylr bir
rapor ile agtklanaca$t ve raporu ile bir biit[in oldu$u belirtilmigtir. Aynr Ycinetmeli$in 14.
maddesinin son ftkrastnda; plan kararlarrnrn yaprlan inceleme ve aragtrrma sonuglarr
de$erlendirilerek olugturulaca$r, plan raporunda, yaprlan tum inceleme ve aragtrrmalarrn, ahnan
gcirug ve cineriler ve yaptlan de{erlendirmelerle birlikte, planrn gergeklegtirilmesini sa$layacak
uygulama araglart, kurumsal yapr ve denetim konularrna dair ilkelerin de yer alaca$r
cingcirirlm0gtUr.
Korunmast Gerekli Tagtnmaz Kiiltiir Varlrklarrnrn ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkrnda
Ycinetmeli$in "Tanrmlar" baglrklr 3. maddesinde Kentsel Sit: Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve
sanat cizelli$i bulunan ve bir arada bulunmalarr ve bir bUttrn olarak o yerlegmenin ait olduklarr
dcinemin yagam bigimini gelecek nesillere aktarmalarr sebebiyle teker teker tagrdrklarr krymetten
daha fazla ktymeti olan, kitlturel ve tabii gevre elemanla4nrn (yaprlar, bahgeler, bitki cirtuleri,
yerlegim dokulan, duvarlar, sokak ve meydan
kte bulunduklan alanlar olarak
tanrmlanmrgtrr.
UYAP Biliqim Siskminde yer alan bu dokUmana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
GzW
- FTltj/D -
coU6AbW - jwwdjQ:
koduileerisebilirsiniz
T.C. ,
A N t$ TA Y
ALTINCIDAIRE
Esas No :201317566
Karar No :201413408
D
Dosyanrn incelenmesinden, istanbul I Numaralr KUltiir ve Tabiat Varlrklarrnr Koruma
Kurulunun (KTVKK) 07.07.1993 tarihli, 4720 sayfi kararr ile Taksim Meydanr ve gevresinin
Kentsel Sit Alanr olarak kabul edildigi, istanbul I Numarah Ktrlt0r ve Tabiat Varltklarrnl Koruma
Kurulunun 12.03.2001 tarihli, 12665 sayrlr kararr ile Taksim Meydanr'na yaprlacak olan
galtgmalara iligkin temel prensiplerin ortaya konuldu$u, Kentsel Sit karannrn ardrndan ilk olarak
Beyoglu Kentsel Sit .Alanrna iligkin 1i5OO0 cilgekli Koruma Amaglt Nazrm imar planrnrn
21.05.2009 tarihinde lstanbul Bi.ryiikgehir Belediye Bagkanlrgr tarafrndan onaylandr{r, 1/1000
cilgekli Koruma Amaglr Uygulama imar Planrnrn 21.12.2Q10 tarihinde istanout Btyukgehir
Belediye Bagkanlr$r taraftndan onaylandr$r, istanbul ll Numarah Kiilt0r ve Tabiat Vadrklarrnr
Koruma Kurulunun 09.02.2011 tarihli, 4225 sayfi karan ile "Taksim Krglasr"nrn 1. grup kultur
varlt$t olarak tesciline, ihyasrna ve a{ag rcilcive galrgmasrnln yaprlmasrna karar verildi$i, istanbul
Ulagtm ve Trafik D0zenleme Komisyonu tarafrndan 15.07.2011 tarihinde Taksim yiyalagtrrma
Projesinin kabul edildi{i, lstanbul Buyiikgehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarihti, 2111- sayfi
kararr ile dava konusu plan degigikliklerinin kabul edildigi, kabul edilen dava konusu plln
de$igikliklerinin istanbul ll Numaratit<Uttur ve Tabiat Varlrklarrnr Koruma Kurutunun 04.01.2012
tarihli, 165 sayrlr karart ile onaylandr$r,17.01 .2012 tarihinde dava konusu Koruma Amagh imar
Plant de$igikli$inin lstanbul Btiyi.ikgehir Belediye Bagkanh$r tarafrndan onaylanarak ylrurttige
girdiQi, lstanbul ll Numaralr KTVKK'nrn 04.01.2012 tarihli, 165sayrlr kararr i|e0g.02.2011 tarihli,
4225 sayfi karartntn yeniden de$erlendirilmesi ve "Taksim Gezi Parkr"nrn korunmasr gerekli
kultitr varlr$r olarak tescili igin gegitli sivil toplum kuruluglarr taraflndan yaprlan bagvurulara iligkin
lstanbul ll Numaralt KVKK'ntn 04.04.2012 tarihli, 350 saytlr kararr ile; dava konusu plan
degigikliklerive "Taksim Ktglasr" yciniinden itirazrn reddine, "Taksim Gezi Parkr"na iligkin ise karar
verme yetkisinin, 648 saytlt Kanun HilkmUnde Kararname uyartnca Tabiat Varhklarr Koruma
Bc5lge Komisyonuna ait oldu$una karar verildi{i, istanbul Bi.iyilkgehir Belediyesinin Tabiat
Varlrklarr Koruma Bcilge Komisyonuna gciriig sormasr uzerine, istanbul lV Numaralr Tabiat
Varltklart Koruma Bcilge Komisyonun 04J22012 tarihli,240 sayrlr kararryla; Cumhuriyet Caddesi
ljzerindeki a{aglar igin rcilcive, revizyon ve transplantasyon gahgmalarr igin istanbul Universitesi
Orman FakUltesinin 04.12.2012 tarihli raporunun uygulanmasr ile birlikte "Taksim Gezi Parkr"na
iligkin olarak istanbul BiiyUkgehir Belediyesi tarifrndan usulune uygun revizyon ve rcilcive
galtgmast yaptlarak bilimsel uzman raporunun sunulmasrnrn ardrndan talebin
de$erlendirilebilece$ine karar verildili, "Taksim Krglasl"nrn ihyasl igin hazrrlanan avan projenin
lstanbul ll numaralt KVKK'nrn 11.12.2012 tarihli, 883 sayrlr kararr ile reddedildigi, Kirltiir
Varltklartnt KorumaYUksek Kurulunun 27.02.2013 tarihli, 139 sayllr kararr ile istanbul ll Numaralr
KVKK'ntn 11.12.2Q12 tarihli, 883 sayrlr kararr K0ltiir Varlrklarrnr Koruma Yijksek Kurulu tarafrndan
iptal edilerek, "Taksim Krglast"nrn ihyasr igin hazrrlanan avan projenin Yirksek Kurulun
27.02.2013 tarihli, 139 sayrh kararr ile kabul edildigi anlagrlmaktadrr.
Uyugmazltk konusu alanda, ilk olarak 1993 yrhnda Taksim Meydanr'nl da igine alan
kentsel sit karart altnmtg, bu kentsel sit kararr ile birlikte yukarrda bahsi gegen Taksim
Meydant'nda yaprlacak galrgmalarrn temel gergevesini ortaya koyan istanbul I Numaralr
KTVKK'nrn 12.03.2001 tarihli, 12665 sayrlr karannda da, Taksim Cumhuriyet Alanrnln,
Cumhuriyet antttyla vurgulanan bir prestij mekanl oldugu belirtilmig, Meydan; Cumhuriyet Anrtr,
Taksim Su Maksemi ve Havuzu, Atatiirk Kirltirr Merkezi, Gezi Parkr ile bir birttrn olarak
tantmlanmtgttr. Sciz konusu karar ile Meydan'rn kentsel sit niteli$inin korunmasr gerektigi tespiti
yaptldtktan sonra bu ilkelere uygun olarak yaklagrk 17 yrl sonra ilk koruma amaglr planlama
gallgmast yaptlmtgken aradan gegen krsa bir slire sonra bu ilkelerden sapma olarak
nitelendirilebilecek bir gekilde gevresitamaman yaprlagmlg alana kentsel sit tanrmlamasrnda yer
almayan Taksim Ktglast'ntn, asrl planlarda belirleme olmaksrzrn plan notu ile yeniden
yapllagmastntn cingclriilmesi, koruma ilke ve kararlarrna, koruma amaglr imar planlarrnrn yaprlrg
amacrna aykrrr oldu$u gibi, plan notu ile
fonksiyon getirilmesi, yapr yo{unlu$unun
artrrrlmasr suretiyle teknik ve sosyal
yetersiz krlacak olmasr nedenleriyle
planlama esaslarr, gehircilik ilkeleri ve
ugmektedir.
UYAP Biliqim Sist6minde yer alan bu doktimana http:/ivatandas.uyap.gov.tr
U - FTlrilD - coU6AbW - jwwdjQ:
koduiteerieebilirsinrz
T.C.
,
DANtgTAY
ALTINCI DAIRE
Esas No :2Q1317566
Karar No :201413408
6te yandan, Taksim Meydanr'nrn yayalagtrnlmasr amact do{rultusunda bu bcilgedeki
arag trafiginin trafik kesigmesiz olarak akmast igin buradakiyollarrn yer altrna alnmasr Oir
iciztim
olarak ditgtinUlebilecek ise de, bunun igin cincelikle bahsi gegen Kurul kararlalndaki ilkeler
gcizetilerek yaprlacak. gahgmalarln bcilgenin cizg0n yaptslna zarar verip vermeyece$i, yer
altrna
altnan yollarrn bu bcilgeye ba{lanan ulagrm alryla nasll entegre olaca{1, yollarrir yer altrna
allnmastndan sonra bu bcilgeye ycinelecek arag trafi$i ile birlikte arag yoguniu$unun ne kadar
olaca$t, bu yolu kullanan araglartn birikime yol agmadan diger ana arterterJnasriaktarrlaca$rgibi
hususlarda ayrtnttlt teknik ve bilimsel aragtrrmalar ile gevre dljzeni cilgeginde plan galrgfial-arr
yaptlmast gerekmektedir. Uyugmazllk konusu olayda ise bu ycinde yeteful inceleme ve arigtrrma
ile ulagrm ana plan gahgmasrnrn yaprlmadrgr anlagrlmaktadlr.
Diger taraftan, planlama kararlannrn gerekgelerinin ayrrntrlr bir raporla agrklanmamrg
olmast nedeniyle de dava konusu 1/5000 ve 1/1000 cilgekli koruma amaglr imar
ptanr
degigikliklerinde hukuka uyarlrk bulunmamaktadlr.
Agrklanan nedenlerle, temyize konu istanbul f . idare Mahkemesinin 06/06i2013 tarihli,
E:2Q121778, K:201311084 sayrlr kararrnda 2577 sayiL idari Yargrlama Usultj Kanununun 49.
Maddesinde belirtilen bozma nedenlerinin higbirisinin bulunmamair nedeniyle, temyiz isteminin
reddi ile antlan karartn yukarrda belirtilen gerekgelerin de ilavesi suretiyle ONANMASINA,
dosyanln adr gegen Mahkemeye gcinderilmesine, bu kararrn tebli$ tarihini izleyen giinden itibaren
15 giin igerisinde karartn d0zeltilmesi yolu agrk olmak ilzere, 2glo4l2o14 tarilrinoe oygokluguyla
karar verildi.
Bagkan
Habibe
urunl
!iv"
Unal
DEI\4iRCi
Uv"
Osman
QIRAK
Uye
Ramazan
EROL
Musa
A.LBAYRAK
(x)
(x)
uye
5
UYAP Biliqim Sisteminde yer alan bu dokiimana http://vatandas.uyap.gov.tr
adresinden
GzWFTMU
- FTltj/D -
coU6AbW - jWwdje:
kodu ile eriqebilirsiniz
Download

Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Bahaddin ACAT Dersin