T.C
i
slaNeu
r-
nauqnliEVLnR epr_Eoiyp na grcaN r_rcr
(lmar ve gehircilik Mtidtirlti[ii Durum Bi.irosu)
Sayr : M.3 4. 3. BAI-1.0. I 3. 00.00-3
1
,1
0.05 .02-5 5 47
Konu:
fi4
-04-
ISTANBUt, VALILici
DFFI EI{DARI IK AVRUPA YAKAST MiLLi EMLAK DAiRESi BAgKANLTGINA
ilgi :17.0.\.2014-farih ve 8.07.04.DEF.0.34.01.01/1 551 340401007411024275
savrh vazrnrz
B.Evler Ilgesi Kocasinan 244 dt 4d pafta 1255 ada23 parsel sayrh yer 1il000 cilgekli
2l'06.20('t9 tastik tarihli Bahgelievler Revizyon Uygulami imar planrnda KAKS:1.50
yaprlanmii ;artlannda Ticaret+Hizmet alantnda kalmaktadrr. Ancak soz konusu parsel tek
baqrna )'aptlantna gartlartnr saglamadrfrndan komqu 10910 parselle tevhit eclilmesi
serekmektedir.
125.5 ada 23 parselin tevhitten sonra cephe aldrgr Pelit sokakta
mevcuttur ve 2014 yrlr iqin belirlenen arsa m2 rayig bedeli 1600.00 TL. dir.
alt yapr tesisleri
Bilgilerinizc arz olunur.
./"
Yakup DALKILIQ
..Baqkan a.
Bagkan Yardrmcrsr
s i Ln
i
t
"',:;...::
,.');
I
L, ''rr
1L .' ' '' \
I
|
.
\
,t.
arxftrig
\I
,
irrrar ve $ehircilik Mudurltigti Tetetbn (,0212 484 3s 00) irtibat Rt;\Ergut Kupgu
e-posta:[email protected] Elektronik Ag: www.bahcelievler.bel.tr.
, atl.e.+i.
'/
.:..
/;
t"r,....
'ti
lr:,
lr- ..,'
.'
r.'")
r."..,t*.._
(
"\l'
.$lt!,
la
'
t
;\!t;:t*
2Jll
Download

i Ln ( \I