MiKRODALGA TUMOR ABLASYON
PROBU
L. Prob, ablasyon esastna dayalr
olmalr ve uygulama alanr olarak; karaciger,
akciger,
kemik' bobrek ve yumugak dokulardaki primer
ve sekonder tumorlerinin
tedavisinde
kullanrlabilmelidir' Bu bolgelere interstiyel
tumor ablasyonu yaprlmasrnr saglayabilmelidir.
2,
Prob, 2'45 Ghz dalga boyunda 60-'140w
gug ureten cihazlarauyumlu olmalrdrr,
Prob perkutan
uygulamaya uygun olmalrdrr. Bu nedenle
11G, 14c,16G kalrnlgrnda ve 14017Omm, 190-220 mm uzunlugunda uygulama
boylan bulunmalrdrr.
4,
Prob ile track ablasyon uygulama yapllabilmelidir.
5.
Problar' sogutma sistemli problar olmalt
ve olugan yuksek rsrlar kontrol altrna alrnabilmelidir.
Sistem bunu igerisinden slvr akrmt gegirerek
saglamalrdtr"
Yaptlan ablasyonun gevre dokulara
zarar vermemesi igin, sistemin ortaya grkan
srcaklrQr,
proplartn kendisinde bulunan tst
olgerler yardrmryla surekli olarak olgebiliyor
olmalrdir"
7
Mikrodalga proplart, 5,5 cm' e kadar
tumorlerin ablasyonuna izin verebilmeli
ve bu ablasyonu
da maximum 10 dakika igerisinde yapabilmelidir.
Urun' steril olarak orijinal ambalajtnda
bulunmalrdrr, Urun ambalajr rjzerinde,
uretim yeri,
uretim tarihi,
sterilizasyon gekli, son kullanrm tarihi yazmalrdrr,
'"^\"\-
''-'
-
|iilK$tK illTisi\s LGf ve AR$. HST
l) r'. l\tr.lbnret Yl.Jiil)r\l(tll
F-{ndyololt Uznlftrll
Dllr NQ 7'119
Download

MiKRODALGA TUMOR ABLASYON PROBU