Arn3
、
鰭1喩薦食
@里 唖
11 Arahk 2014, Pergembe
0930-1100
1100-1130
1130-1230
1230-1430
1430-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
AgrI5 Konugmalarr
Kahve Arasr
Davetli Konu5macr: inovasyon Modelleri ve Tiirkiye'deki Uygulamalar
O言 le Vemetti― Kokteyl
Panel: Fikirden Uriine Teknoloji Ser0veni
Kahve Arasr ve Networking
Teknoloji Sohbeti
Koridor Sohbetleri - Sergi Alanr Ziyareti
12 Arallk 2014
0930-1030
1030-1100
1100-1230
1230-1400
1400-1530
1530-1600
1600-1730
1730-1830
Davetli Konu5maci:inovasyon ve isbirli=iA=lari
Kahve Arasr
DEFINE ADASi― Patent YansmaslSunumian{l B611m)
ёЁle
Vemetti
DEFINE ADASi― Patent Yarismasi Sunumlart(2.B01● m)
Kahve Arasr
Panel: KuluEka Merkezlerinin Yerli Teknoloji Uretimine Katkrsr
Od口 l TOreni
Dunyada ci言 :r Acan
Ven‖ ik,i Teknol可 iler
ilham KaynaЁ !Videolar
Google Glass ile neler
yaprlabilir?
Gelin test edin
Ev Yapimi uretim
Butik Oretimin celecetti
!
ln市 ersite― Firma lk‖ i G6rO,me:en i323)
Universite patentleri - firma etletmeleri
Giriqimciler igin Sergi Alanr
PATENT
aa
Universite
Potentleri Yon1yor !
Ozel Oduller
Frrsatlar
11・ 12 ARALIK 2014
EU ATAIURK KULTUR‖ ERKIZl
lZ‖:R
1l ARALIK 2014
0930-1100
:::§ Konu,m● :ori
∼
l100-11 30 Kohve
Aros:
1130-12 30 Dovet‖ Konu§moc!:inOvOsyon Mode‖
e‖
ve Tu晨 うに■eki Uygul● mol● r
普
‖
ι
.hd¨ %磁 面
1::認
li::三
:111111[113‖
1600-17 00 Kohve Arosive Toni§ m。
1700-18 00 Teknoloii SOhbeti
1800-1900 Ko‖ do「
Sohbelleri‐ Sergi Aloni Ziyoreti
12 ARALIK 2014
0930-10 30 Dove‖ i Konu§ maci:inOvOsyon ve i§ birliOiメ 短loロ
1030-11 00 Kohve Arosi
l100-12 30 DEFiNE ADASi― Polent Yon,mosi Sunum:o口 11.36:Om}
1230-1400 0o!9 Yem∞
i
1400-15 30 DEF:NE ADASl―
1530-16 00
Potent Yo“ §moS:Sunumi● n{2.Bol● m}
Kohve Arosi
1600-17 30 Pone::Ku:ucko Merkezie‖ nin Yerli Tekno:o10retimine Kolklsl
1730-1830
0dO:T6reni
COn Boyu
Goo91e Closs lzmir′ de
TED Videoloロ
Qr$rr,A(on
Yenilikqi Teknoloiiler
D0nyodo
3D Yozrcr Devrimi
Uretim
Google Gloss ile neler yoprlobilir?
Ev Yoprmr
Gelin test edin!
Butik Uretimin GeleceOi
ilhom Koynoir Vdeolor
OniverJte Firmo lkili corb§ mele門
Oniverslle polen‖
hip://―
en-lrm●
eslesmele市
orege ege edu tr/b2b
(B2B)
Potenl Pozorr - Posler sunumlort
Poienl Trlneli
Girigimciler igin Sergi Alonr
Steve Jobs Sergisi
bo;vuru vc oynnlth bilgi !in; www.rregG..gc.cdu.lr
(国》
ゴfrgttkar7 0叩 LT丁 9う無踊瀧
:
1l Ⅲ12 ■RALIK
2014
R‖ EREE]
PATENT
3 EU ATATURl‖ 器
Polenl Pozorr;
Ulusol bozdo Universile koynokh orogftrmolorrn sonuElorrno doyonrlorok
potent bogvurusu yoprlmrg veyo lescili oLnmrg polentlerin sergilenece$i
ve poionsiyel yerlil yoboncr giriEimcilere lonrtrlocogr bir etkinlik olorok,
0niversiieleri ve oroEfirmocrlon potenl bogvurusuno tegvik ederken,
sonoyicilere ise yeni yotrrrm olonoklorr sunocokfir.
P.olenl Yorrgmosr;
Universite koynokh bilimsel Eolgmolordon potenl tescili olmrg veyo
bogvurusu kobul edilerek incelemesi devom eden tjm potentlere oErk
olup, lisons/ lisoniistri oQrenciler ve Universilelerdeki lUm oroEfirmocrlor
kohlobilir. Bogvurocok polenllerin T0rkiye'de bir iiniversitede yUrtit0lm0E
ve tomomlonmrg olmosr dn kogul olorok belirlenmigtir.
Universite Polen,leri Yori§ mOSI ile!lgi!i Onemli TO
rihler
Son Bogvuru Torihi (Potent Pozon iEin de geEerlidir) I Kosrm 2014 soot
'10
llk
Potentin AErklonmosr
2l Kosrm 2014
Online Egilim
26 Kosrm 201 4
Sunumlor ve 6dul Toreni (Define Adosr)
l2 AroLk 2014
17.0o
Universile Sonoyi lkili Gor0gmeleri (B2B);
AreGE3 - "2. Universile Polenlleri Sonoyi ile Buluguyor" Potent Pozorr ve
Potenl Yorrgmosr ile brltlnlegik olorok losorlonon bu siireEte Yorrgmo ve
Pozor kotrLmcrlorr Fikri MUlkiyet Hoklon kopsomrndoki goLgmolorrnr
sonoyiyle birebir gcirtjgmeler ile tonrlmo qonsr yokolorken, odokL yoprlon
bu Eolr5molor lisonslomo iEin de verimli bir orlom sunocohrr.
Universile- Sonoyi ikili Grir0gmeleri- (B2B) ile ilgili Onemli Torihler
Son Koyrl Torihi
: 25 Kosrm 20,l 4 soor 17.00
Polenl-Firmo E5legme Tolepleri Boglongrcr : 3l Ekim 20.14
Potenl-Firmo Eglegme Tolepleri Sonu
: 22 Kostm 2O'l 4
Eglegtirme Progromr ve Duyurusu
: I Arohk 2014
B2B Etkinligi
; I I -12 Arolk 20,14
bo;vuru
vG
oyr!! rh bilgi i;in; www.orcgc.cge.cdu.lr
Download

@里唖鰭1喩薦食、