altmyatak
\ 1~
I'
I
I
fa'
I
/
o~,2.{J/~
PERAKENDE FiYAT LiSTESi
YATAI< GRUBU
~
altmyatak
YATAI< GRUBU
~
bnyata 'tA\'L! VAIAJ<LAlt
..
•
II
KLASIK
Ah$k.anhktar1ndan vazge<;emeyenler i~in. bonet
yay sistemi lte Oretllen Klasik. uzun OmUrlU uyku
konforunu en ekonomlk ~kltde sizlere sunar.
II
OXFORD
/
Orta sertlikte yatak tercih edenter i~in zengin
Ozel dotgu malzemeterlyte \fllcuda destek ve
rahaU1k ~gtayan Oxford. bonet yay slsteminin
dayan1khhg:1n1 fatkh konfor seviyetcrinde sunat.
OXFORD PLUSH
S1n1fln1n en yumuiak modeli clan Oxford
Plush • ayn1 zamanda vOcudun nemini ahr,
terlemeyi azalt1r, Sa~hklt, konfol1u ve kesin·
tisiz bir uyku sunar.
OXFORD EUROTOP
f~erdi~i pamuk s.ayesin<le daha yumu$ak zeminde yatmay• sevenler ic;in ideal olan Oxford
Eorutop, yatatin Ost k1sm11la dlldli Talatay tateks
ic;eren ped ue vOcvdun ~eklini eur. Mak.simum
kontor s.a~tar.
WINDSOR
Teiclhinl sen yataktan yana kuttananlar i~1n
Windsor. bonel yay1ngUc;lU yap1s1 lle vUcut
akirl•i• normalln U2e1indeki ki~ller i(in 6ner1ten
modeldir
90x 190
90x 200
ioox 200
120x 200
140x 200
150x 200
160x 200
80
83
88
97
113
122
138
480
495
530
580
680
730
830
90 x 190
90x 200
100x200
120x 200
140x 200
150 x 200
160 x 200
180x 200
200x 200
135
138
143
160
195
215
227
265
315
810
825
860
960
1.170
l.290
1.360
1.590
1.890
90x190
90x200
1oox200
120 x 200
140x200
150x200
160x200
180x200
200x200
172
178
185
217
257
282
300
353
415
1.030
1.070
1.110
1.300
1.540
1.690
1.800
2.120
2.490
90x190
90x 200
100x200
120 x 200
140x 200
150 x 200
160x200
180x200
200x200
247
260
315
378
418
425
498
590
1.480
1.560
1.630
1.890
2.270
2.510
2.550
2.990
3.540
90x190
90x 200
lOOx 200
120 x 200
140x 200
isox 200
160x200
180 x 200
200x 200
153
162
165
180
223
240
265
305
363
920
970
990
1.080
1.340
1.440
1.590
1.830
2.180
272
Ki~ 2015 fiyat Listesi
~
altmyatak
YATAI< GRUBU
WINDSOR PILLOWTOP
Windsor serisinde yata~1n btr taraf1n(l,a kullanllan
6zel plllowtop pedl, ayn1 yatakta \ki farkh konfo1
sec;en~ini sunar. YumuF'k zemin seventer ic;in
pedli. sett zemin sevenler i~in pedslz ktsmmm
kullan1lmas1 Onerilir.
OTTOMAN
Bonet yay slsteminln vocut aa:ut1~1tun ta}1n·
masina destek veren gUc;lO yap1s1 ve her iki
tarafma entegre edllm1$ kQnfor pe-dltui lte
ekstra rahatllk arayan.lar i~in ideatdir.
•
•
Kij
2015 Fiyat Listesi
PEARL MEDIUM
Micro Paket yay sistemiyle vGcudun her Mlgeslni
destekter. lc;erdigi pamuk vUcot 1s1s1ni dengeler ve
uulemeyi azaltir. GUne daha C!Oetjik uyanman1z i\in
size saghkh ve konfortu bir uyku cnaen sunar.
PEARL FIRM
Pearl serisinin daha sert yatak tetdh edenter i~in
tasarlanan Peart firm. micro paket yay sistem'
~
s.ayesinde vucudu destekler. i~eidili pamuk, VOcuL
•s•s1nt dengefer ve terlemeyl azaltu. ccoe dah.a
enerjlk uyanmaruz i\ln size sa~ltkh ve konfortu bit
uyku crterm sunar.
90x 190
90x 200
ioox 200
120x 200
140x 200
150x 200
160x 200
180x 200
200x 200
193
200
205
237
282
303
337
385
462
1.160
1.200
1.230
1.420
1.690
l.820
2.020
2.310
2.770
90x 190
90x 200
lOOx 200
120• 200
140x 200
150x 200
160x 200
180x 200
200x 200
225
233
240
270
297
355
380
428
520
1.350
1.400
1.440
1.620
1.780
2.130
2.280
2.570
3.120
90x190
90x 200
lOOx 200
120 x 200
140x 200
150x 200
160x 200
180x 200
200x 200
245
252
277
337
368
423
448
503
565
l.470
l.510
1.660
2.020
2.210
2.540
2.690
3.020
3.390
90x 190
90x 200
lOOx 200
120x 200
140x 200
150x 200
160x 200
180x 200
200x200
225
232
255
312
340
392
415
465
525
1.350
1.390
l.530
1.870
2.040
2.350
2.490
2.790
3.150
~
altmyatak
YATAI< GRUBU
DuntOOIOO
LA rf1cs v111 At<i.A11
-•
•
IMPERIAL
5 zonlu paket yay slsteml ve Talalay Lateks bl<>gunun
birllkte kvltandd1g. Imperial bhbinnden ayn pakedenen fatkh scrttikteki yaytar sayesinde farkh vOcut
tipterine eym konforu sunar. Aynca bereket transferini
engetteyerek. e~lerin yatak i<erisindeki hareketlerin·
den etkitenmeden daha katheli ve k~sintisiz uyvma-
lanna yard1mc1 otur.
-----~---
-IMPERIAL PLUS
Bonet yay ve Talalay late1c.s blogunun bir arada
kutlan1td1l1 lmpeti.11I Plus. vUcuda ihtiyac1 olan
deste!i s.a~tar.Ooa;at lateksin beva ge<irgenOzetli~
Ile bakte1i olutumuna uygun ortam yaratma?.
Gece boyunca daha saithkll uyku iklimi sunar.
DIAMOND
En iyi hava transfefini sattayan at k1h. pamuk. Tatalay
Lateksgibi dofal matzemel~1de:n 01etllmi~ 01amond,
dogal klima Ozeltigine sahiptir. S zonlu paket yay
sistemi ve ozeri dogal bambu kuma~la kaptanm1~
Diamond, rahauna dO~kOnlerin vazgec;emeY'('cegi bir
s~e:nek.
•l
•-
f
•
90x 190
90"200
roox 200
120x 200
140x 200
150x 200
160x 200
180x 200
200x 200
365
387
420
470
568
585
625
747
853
2.190
2.320
2.520
2.820
3.410
3.510
3.750
4.480
5.120
90x 190
90x 200
lOOx 200
120 x 200
140x 200
150x 200
l60x 200
180x 200
200x 200
400
425
460
517
607
643
&85
825
938
2.400
2.550
2.760
3.100
3.640
3.860
4.110
4.950
5.630
90x 190
90x 200
lOOx 200
120x 200
140x 200
150x 200
160x 200
180x 200
588
615
667
783
905
942
1.025
1.190
3.530
3.690
4.000
4.700
5.430
5.650
6.150
7.140
523
550
587
675
805
867
922
3.140
3.300
3.520
4.050
4.830
5.200
5.530
617
648
685
787
938
1.022
1.083
1.278
1.547
3.700
3.890
4.110
4.720
5.630
6.130
6.500
7.670
9.280
90xl90
90x200
FIRM REST 100x200
120 x 200
Fumrest.ha1eketll s1stemter o-iedn.<le de raha1hkla 140x 200
kullanabilece~niz. i~lndeki blok Talalay Lateks
150x200
sayesin.de hava. 1s1 ve nem transfed yapabilen
l60x 200
sa~hkh ve konforlu bir yatakur
ORCHID
lc;indeki 18 cm.lik Talalay Lateks blo&u Xlyesinde
1s1, nava ve nern ttansferini sagtayarak vdcut
1~in uygun uyku iktimini haz1rlar. (Toplam yatak
yuksekllgi 21 cm'dir.) G3zenekll yap1S1yla kendl
kendlni de havelandnen Orchid. yumu~ak yatak
sevenler ic;in ideal.
90x 190
90 x 200
lOOx 200
120x200
140x 200
150x 200
160x 200
180x 200
200x 200
Ki~ 2015 fiyat Listesi
~
altmyatak
YATAI< GRUBU
AMOUR
-
•
,;
Ounlopilto yataklann en kahn1 otan Amour, i<;indeJd
20cm.. lik Talatay lateks bloAu ile vUcudunu:ta her'
noktadan temes ederek mGkemmel bir konfor ve destel<.
•
sa~tai. Itoptam yatak yUks.ekli~i 22 cm'dir.}An'tou1,
medium s~eneg:i ile tOm yUzeyde one sertliktekonfor
arayant:ua. blr tarah medium(yumu}Clk) blr tarafl firm
(sert) se<;ene~ ile de eym yatakta ama farkh sertlikte
uyumak isteyen ~iftlere ideal uyku cnarmm sonar. Ozel
olarak s~itmi~ % 100 pamuktuve hava alabitenkuma~1
uyesinde tertemeyi azaltu. Ya1a~1n performans1n1n
art1rmas1 i<;in Amour baza lle kullanilmasi Onerilir.
•
DUNLOPPER TOPPER
Ya1ag1nda eks11a rahathk lsteyenter l~ln
Tatalay lateks dotgu malzemesinden
Uretilml~ yatak pedi lie (Ok d.lha konforlu
ve keyifl.i uyku ortam1 sa!lar.
p
.~lt1r.yatak
742
783
825
950
1.140
1.235
1.317
1.543
1.800
4.450
4.700
4.950
5.700
6.840
7.410
7.900
9.260
10.800
90x 200
lOOx 200
120x 200
140x 200
150x 200
160x 200
180x 200
200x 200
162
172
207
223
252
268
320
373
970
1.030
1.240
L340
1.510
1.610
1.920
2.240
l\.!ll/ll ~R-1Al/l~I 'JlllJrll F.R
SABiTBAZA
YataA1m41n formu ne ise onu koruyarak secece ta11y1c1
t>zeltl~e sahip otao bazam1z, tercih edltcn kuma$ ve
deri s~enekleri ile kaptanarak ya1ak cdenue ~1k ve
estctik g'5rOnam kazand1nr.
LATALI SANDll(ll BAZA
Tasanm1n latah otuju Ozerindeki yataAa esnekltk ka·
zand1nr. latalat yarag1n formuna gt>re ()ne afkaya
hareket ederek. O.ierine geten darbenin yayilmas1n1
sagtad1t1ndan yatal1n1z daha uzun '5milrt0 otur.
Sand1k k1sm1mn Vzeri tamamen k.apanmad1g1 i~in have
sirkOlasyonu ger~ekte1ir, bu da koku ve bakteri
olu~umunauygun ortam yaratmaz. GU~tO amortiSOrteri
Kij 2015 Fiyat Listesi
90x 190
90 x 200
100x200
120x 200
140x 200
150x 200
160x 200
180x 200
200x200
-
size kutlantm kolayh#l sa,ttarkel'\ cmniyet kilidi gilvenli
bir }ekilde kullamma yard1mc1 otur.
90x 190
90• 200
100• 200
120x 200
140x 200
150x200
160x 200
80x200x2
90x 200x2
ioo« 200 x 2
110
113
117
132
138
148
155
220
225
233
660
680
700
790
830
890
930
1.320
1.350
1.400
90x190
90x 200
ioo« 200
120x 200
140• 200
150• 200
160x 200
80x200x2
90x200x2
100x200x2
223
233
242
275
300
317
332
447
465
482
1.340
1.400
1.450
l.650
1.800
1.900
l.990
2.680
2.790
2.890
~
altmyatak
YATAI< GRUBU
MOTORLU BAZASI
S HAREKETLi MOTORLU LATA
VE MOTORLU BAZASI
Ozetlne konan tateks Ounlopillo yataktarta mUkemmel
uyum sa&layan motorlu tete el kvmadas1 ile kultamm
kolayt1g1 saglar. Sor1 ve ayak Mlilmlerl, dlz bukOmO ve
boyun ktsrneun kolayhkla ayarlanabilmes1 her kcnumda size e~siz konfor sunar.
Motorlu bazas1 ve
mototlu hareketU lata
80x 200
90x 200
ioo« 200
120x 200
140x 200
147
147
157
172
l85
880
880
940
1.030
1.110
•
MOTORLU HAREKETli LATA
80x200
90x 200
100• 200
120x 200
140x 200
355
382
402
572
653
2.130
2.290
2.410
3.430
3.920
SABiTLATA
80x200
90x 200
ioo« 200
120 x 200
Sabit Lala
55
57
58
72
330
340
350
430
PRO Fil AYAK TAKIMI
Tek Kljilik
DunlOOlllo
22
130
!IA".' A I A fl.
AMOUR BAZA
l\indekl y<ry sistemi sayeslnde Amour yataga
ekstra esneitlik saglayarak rah<lt bir zemin
haz:ulayan Amour baza. farkh ~n~o sec;enekteriyte
konfo1 .Jrayanlar ir;inuygun bir sei;enek.
80x200x2
90x200x2
100x200x2
520
547
572
3.120
3.280
3.430
YAYLIBAZA
lc;indeld yay sistemi sayesinde Uzerine koyacagin1z
yataga ekstra esneklik sagtayarak rahat bir zemin
ha211tayan yayh baza, farkh Ol<;O atternatifieriyte ekstre
kol"lf01 arayantar i~in uygvn bir sec;et"lek.
80x200x2
90x200x2
100x200x2
443
470
497
2.660
2.820
2.980
K•~ 2015 fiyat Listesi
~
altmyatak
YATAI< GRUBU
KARIA • FIORE • VENUS • DAISY
100
120
140
150
670
760
860
890
930
1.040
1.170
112
127
143
148
155
173
195
160
180
200
Ven Os
Nova
ROYAL· NOVA· HELEN
. .
"
•
•
•
ii>
•
. '.
•
Daisy
120
140
150
160
180
200
•
•
•
165
185
195
203
225
257
990
UlO
1.170
1.220
1.350
1.540
VERONA CHESTER
VeronaChester
160
180
200
1.400
1.520
1.640
233
253
273
CORONET
t.
Karia
160
180
200
Royal
235
275
323
1.410
1.650
1.940
AYAl(LAR
Metal- Krom
Ah\ap • Efes· Me1e
Ahjap • Efes· Ceviz
Ah~ap · Efes - Venge
Ah\ap - Truva • Me\e
Ah\ap • Truva • Ceviz
Ahiap · Truva · Venge
fiote
Helen
I I I
Truv~
Venge
Kij
2015 Fiyat Listesi
Iruva
Ceviz
1,67
3.33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
Iruva
Me~e
I I I
Efe•
Venge
Efes
Ceviz
Efes
Me~e
Krom
10
20
20
20
20
20
20
BEBEI< GRUBU
~
altmyatak
BEBEI< GRUBU
ALTIN SEBEK
•
70x130
Ottapedik ve sett yapts1 Ile bebeigin1zln vGcuduna 70xl40
destek veren Alun Sebek. saf bebek tenine uyomlu
dogat liflerden dokunrnuj orme kuma~1 lie deliks12 80x 130
ve sa~llktl bit uyku sa~lar, 80x 140
NATURA BABY
Paket yay sistemt. bebeginizin vUcudunu her
noktadan destektet. ic;:etdl!l pamuk sayeslnde
beb~inizic;:in gerektiuyku ikliminl saAlar.
bunlODlllo
70x
70x
80x
80x
130
140
130
140
6 Tabi!
Tor.>W '
55
57
60
64
330
340
360
385
68
410
430
72
78
83
1.10
500
B£ nu~. v:lT·\1<1.A111
IMPERIAL BABY iJlcOte:<
70x 130
70x 140
80x 130
80x 140
Bebeginizin saAbkh geli~imini dU~Onerek tasartanan
Imperial Baby. paket yay sisteminin destekleyid.
Tatalay lateksin gOzenekli yap1s1 ile uyku esnesiode
vUcvdun r\e4n dengesini kotumas1na ya1d1mc1 otur.
80y1ece bebeg:iniz gece boyunca tiuzurla uyur.
OUNLOPILLO BABY
•
Talatay Lateksin csnek yap1s1 boebe~nizin vcccouoa vyum gOsterir. OoA,al yap1s1n1n saglad1g. have
dola$1m1 ite baktefi olu$umuna uygun ottam yarat·
ma:c.. Sebeginize ihtiyac1 olan uykvyu su~r.
70x 130
70x 140
80x 130
80x 140
6 Faksit
Iopler
98
105
113
118
590
630
680
248
1.490
1.630
1.770
1.850
272
295
308
710
GOLDENGOOSE KAZ TOYO BEBEK YASTIK VE YORGANI
O.t) 100 pamuktu kuma$1. kaz tOyOnOn yumu~akhgl ve nemi ayarlama
Otelh~i sayesin<f.e beb~ginii ii:;in gerekli otan uyku atmosferini saglar,
Kij 2015 Fiyat Listesi
Goldengoose Silver Feather Sebek Yas!lj!l
Goldengoose Silver Feather Sebek 'rorgem
Linette 51v1 Ge~irmez Sambu Sebek c;ar~n
13
40
15
80
240
90
UYl<U GRUBU
UYl<U GRUBU
GOLDENGOOSE YASTll(LAR
Silver Feather %30 - %70
Golden Sleep Twin %60 - %40
Golden Sleep %60 - %40
210
275
340
3S
46
57
Golden Sleep V~st1k
{%60 g1d1k t0y0+%40 Slit tuyij}
GOLDEN SLEEP YORGANLAR %60-%40
_______,.
'
Golden Sleep Yotgan
Golden Sleep K1il1k Tek
Golden Sleep K1jllk <;ift
Golden Sleep Satt.Jl
130
150
195
780
900
1.170
(%60g1d1~1Uyu•%40 sut tuyu)
ii
GOLDEN DREAMS YORGANLAR %80-%20
Golden
Golden
Golden
Golden
Golden
Golden
Golden
Dreams Yazllk Tek
Dreams Yazllk <;ift
Dreams K•jhk Tek
Dreams K11llk <;ift
Dreams Baual
Dreams lkiz Tek
Dreams lkiz <;ift
112
132
178
223
282
260
307
670
790
1.070
1.340
1.690
1.560
1.840
Golden dteams yorgan
{%80 g1d1k tiiyu•%20 ••" •uvul
SATIN DREAMS YORGANLAR %90-%10
GOLDENGOOSE 0R0N OZELLiKLERI
Dogaldu. Vilcuda tam uyum gOstererek. keyifii bir uyku sagta.r. VOcudun nem dOzeyini ayar·
l.ar. Tertemey1 a::atur. K1~1n sicak, yaz1n serln tu1ar.Yast1klarda g1<11k ve sm tOyteri en uygun
oranda k.an~t1nbr. Hem hafif hem esnektir.
DuntoOIUo
Satin Dreams Ktjllk Tek
Satin Dreams K•jhk <;ift
212
273
330
1.270
1.640
1.980
Serenity Deep
Serenity Zone
Serenity Feather
37
38
60
40
40
220
230
360
240
240
Satin Dreams Battal
1(.:1srm1.AR
!.An.Ks
.
.
Serenity Deluxe
Contour
LATEKS YASTIKLAR 0R0N OZELLiKLERi
Contour
Kij 2015 Fiyat Listesi
Serenity Zone
Talalay Lateksten Uretilmi~tir. Hava,1st ve nem transferi
yapar. Ba~ ve boynun ~eklini atarak tam destek saglar.
UYl<U GRUBU
YASTll(LAR
SOPER BONCUK YASTIK
Dlger elyaf yasuktata oranla mOkemmel bir
yumu~khk ve esneklik sa~layan boncuk elyafla
doldurutmuitur. K1bf1 % 100pamukludur.
Super Boncuk
Pamuk
Yun
so
B
12
23
70
140
24
26
26
33
38
43
145
155
155
200
230
260
13
13
15
17
18
20
22
25
80
80
90
100
110
120
130
150
23
25
32
35
37
38
40
43
140
150
190
210
220
230
240
260
PAMUK YASTIK
Ona sertlikte bir destek isteyen ve eski ahikanhklanm de&iitirmeyenler i~indo~a1. yijksek
ELYAF YORGANLAR
kalile<le pamuk dotguludur.
SOper Boocuk ve YOn Yasuk
Yazhk Tek Kijilik
Yazhk <;ift Kljilik
K1jhk Tek Kijilik
K1jhk <;ift Kijilik
lkiz
Iek Kijlik
Elyaf yorganlarda %100 pamuklu
kumai kullamlmlihr. lkiz c;;ft Kljilik
ALEZLER
90
100
120
140
150
160
180
200
Elyaf yorgan
\
YORGAN ALEZLER
Atez ve yorgan atezterde %100
pamuklu kuma~ kutlan1lm1it1r
Alez
90
100
120
140
150
160
180
200
SIVI GE<;:iRMEZ ALEZLER
90
100
120
140
150
160
180
200
15
15
18
20
23
25
28
32
90
90
110
120
140
150
170
190
PAMUK SATEN NEVRESIM TAKIMLARI
SIVI GE<;:iRMEZ BAM BU <;:AR~AF
Tek Kijilik
<;ilt Kijilik
Banal Boy
Yastik K1hh
18
23
32
7
110
140
190
40
Tek Kijilik <;ariaf
<;ift Kijilik <;ariaf
Banal Boy c;ariar
Tek Kijilik Nevresim
<;ift Kijilik Nevresim
Banal Boy Nevresim
Yast1k Klllf1
Tek Kijilik Takirn
<;ift Kijilik Takun
BanalBoyTak1m
12
15
lB
18
22
25
4
33
43
52
70
90
110
110
130
150
25
200
260
310
Kij 2015 Fiyat Listesi
'
OTURMA GRUBU
~
OTURMA GRUBU
l
•
,.,
(OLT<WLJll
Ahiap Doner Baza
119 Idaho
704 Nora
235 Aspen
708 Empire
584 Parker
505 Rialto
505 Rialto
505 !PT Rialto
505 lPT Rialto
512 Pinnacle
512 Pinnacle
812 Grand Pinnacle
512 GS Pinnacle
512 lPT Pinnacle
512 lPT Pinnacle
520 Norman
520 Norman
547 Aros
550 Cardinal
550 Cardinal
559 Eden
560 Grand Canyon
650 Corona
650 Corona
702 Impulse
765 Rowan
765 Rowan
770 Ace
770 Ace
512 Pinnacle
859 Grand Eden
32T505 Rialto
32T505 Rialto
32T512 Pinnacle
32T512 Pinnacle
35T505 Rialto
35T505 Rialto
35T512 Pinnacle
35T512 Pinnacle
alnnyatak
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
@
@
@
@
@LIFT
@LIFT
Sallanir TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
5allanir TV Koltugu
Saltemr TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallamr TV Kolt\Jgu
Motorlu. 5allamr TV Koltugu
Motorlu. 5allamr TV Koltugu
5allamr TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallanir TV Koltugu. Xlarge
Sallamr. Doner TV Koltugu
Motorlu. 5aUamr TV Koltugu
Motorlu. Sallanir TV Koltugu
Sauamr TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallanir TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallamr TV Kolt\Jgu
5allanir TV Koltugu
Sallanir TV Koltugu
Sallamr TV Koltugu
Sallamr TV Kolt\Jgu
Liftli TV Koltugu
Uftli TV Koltugu
lkili TV Koltugu
lkili TV Koltugu
lk1li TV Koltugu
lkili TV Koltugu
0<;10. Ortasr Katlanan TV Koltugu
0<;10. Ortas1 Katlanan TV Koltuj!u
O<;IG. Ortass Katlanan TV Koltugu
O<;IO. Ortas1 Katlanan TV Koltugu
• RMimlerde ytr e11an 01011 1enklen kumat stoktan de det.1tkentlk
••3STS12 Pinna<le ve lSTSOS Rialto modetletinde
g6.ste1el'.>)tir
Kumai
Kumai
Kumai
Kumai
Ku mat
Kumai
AV Deri
Kumai
AVDerl
Kumai
AV Deri
Kumai
Kumai
Kumai
AVDerl
Kumai
AVOeri
Kumai
Kumai
AV Deri
Kumai
Kumai
Kumai
Fl Oeri
AV Deri
Kumai
LB Deri
Kumai
LB Deri
Kumai
Kumai
Kumai
AVDeri
Kumai
AV Oeri
Kumai
AVDerl
Kumai
AVOeri
one koltuk siru kapatllarak ~hpalmasa
73
248
298
332
343
380
482
575
628
798
482
575
532
557
628
798
580
665
508
527
650
475
625
612
915
665
492
665
508
700
808
975
827
1.187
827
1.187
l.187
1.650
1.187
1.650
440
1.490
1.790
1.990
2.060
2.280
2.890
3.450
3.770
4.790
2.890
3.450
3.190
3.340
3.770
4.790
3.480
3.990
3.050
3.160
3.900
2.850
3.750
3.670
5.490
3.990
2.950
3.990
3.050
4.200
4.850
5.850
4.960
7.120
4.960
7.120
7.120
9.900
7.120
9.900
otarak kutlan1labilir.
23S
Aspen
708
Empire
sos
Rialto
K11 2015 fiyat Listesi
~
alnnyatak
OTURMA GRUBU
" 0
B
512
Pinnacle
0
Y' kOl l'lJKlJHI
520
Norman
559
Eden
Grand Canyon
702
Impulse
@LIFT
859
liftti
@LIFT
512
Llftli
Pinnacle
}2T505
Rialto
Kij 2015 Fiyat Listesi
Grand Eden
3ST512
Pfnnad~
~
alnnyatak
OTURMA GRUBU
.-.,C
1(01 l lll\l All
Silverstone RS 230
Prince RG 201
Prince RG 201
Brando 295
Brando 295
Brando 395
Brando 395
Brando 395
Divani RG 225
Divani RM 225
Olvani WM 325
Nordic 10 M
Nordic 10 L
Sabit TV Koltugu
Sallamr, Doner TV Koltugu
Sallamr. DOner TV Koltugu
Satlamr, Doner TV Koltugu - Medium
Sallamr. Doner TV Koltugu • Medium
Sallamr. Doner TV Koltugu • Large
Sallantr, DOner TV Koltugu - Large
Sallanir. Doner TV Koltugu ·Large
Saltamr, Doner TV Koltugu
Motorlu. Saltanir. Doner TV Koltugu
Motorlu. Sinema Slsteml
TV Koltugu ve Ayak Onitesi ·Medium
TV Koltugu ve Ayak Onitesi ·Large
Kuma~
Kumai
Deri
Kuma~
Deri
Kuma~
Deri
Hunter
Deri
Deri
Deri
Deri
Deri
307
388
573
512
715
562
705
793
798
1.100
1.967
573
642
1.840
2.330
3.440
3.070
4.290
3.370
4.230
4.760
4,790
6.600
11.800
3.440
3.850
"' Resimlerde yer atan UrOn renkterl kuma1 stoktan ile delitkenUkgOstereblli,.
Silverstone
Olvanl RG 225
Brando RG 295
Oivani WM l2S
Prince RG 201
Nordic 10
Brando 395 l
K1~ 2015 fiyat Listesi
~
alnnyatak
OTURMA GRUBU
148
149
148
149
148
149
538
539
538
539
309
5348
4638
lkili Yatakll Kanepe - Full Sleeper
O~lu Yatakll Kanepe - Queen Sleeper
lkili Yataklt Kanepe - Full Sleeper
O~IU Yatakl1 Kanepe - Queen Sleeper
ikiti Yatakt1 Kanepe - Full Sleeper
0<10 Yatakll Kanepe • Queen Sleeper
lkili Yataklt Kanepe - Full 5leeper
O~iu Yatakll Kanepe - Queen Sleeper
lkili Yatakl1 Kanepe - Full Steeper
O<IO Yatakll Kanepe • Queen Sleeper
0<10 Yatakll Kanepe - Queen Sleeper
lkili Yatakll Kanepe - Full Sleeper
lkili Yatakll Kanepe ·Full Sleeper
Ophelia Tweed
Ophelia Tweed
Ophelia leaf
Ophelia leaf
Captica Grey
Caprica Grey
Griffin Charcoal
Griffin Charcoal
Fitzpatrick lute
Fitzpatrick Jute
Oum Oum Natural
Hudson Street Autumn
Oum Oum Natural
875
908
875
908
888
923
888
923
888
923
850
942
755
S.250
5.450
5,250
5.450
5.330
5.540
5.330
5.540
5.330
5.540
5,100
5.650
4.530
• Resimtefde ye' atan liflin tenkleri kuma~stcktan ue de~~kenlik glistefebilk
148 Full Steeper
149 Queen Steeper
309 Queen Sleeper
538 Full Sleeper
4638 Full Sleeper
Kij
2015 Fiyat Listesi
539 Queen Sleeper
5348 Full Sleeper
Download

Fiyat Listesi