DACRON DOZ GREFT 26.28.30.32 MM 15 CM WOVEN
1.
Greftler Dacron-Woven yaptda olmaltdtr.
2.
Greftler teker teker steriil ambalajlarda teslim edilecektir. Paketlerin
Uzerinde son kullanrm tarihi ve ne ile sterilize edildi$i belirtilmig olacakttr.
3. Greftlerde oblik, transvers kesilme esnastnda, yada greftlerden parga
grkarrldt$rnda, 619U yapt$tna ba$lr olarak tiftiklenme ve ayrllma
olmamalrdtr.
4. Greftler kollajen veya gelatirr ile muamele edilmig olmaltdtr.
5. Greftler yumugak ve handlingi kolay olacakttr.
6. Greftlerde drgta spiral bulunmayacakttr.
7. UrUnUn Uzerinde ve/veya ambalajr Uzerinde CE igareti bulunacaktrr.
8. Teklif veren firmalar agrlmadan incelenmek Uzere orjinal paket igerisinde
adet numune ile greft 6z:elliklerinin incelenebilmesi igin 1 adet steril
1
olmayan greft 6rne$i ve istenilen Ozellikleri gosterir katalog ve/veya belge
verecektir. $artnameye uygunluk agrsrndan bUtUn maddelerinin birebir
cevaplanlp dOkUmanlanyla birlikte yazlt olarak agrklandr$r
bir
belge
sunulacaktrr.
9.
Greftin ig yUzeyi trombojeniteyi azaltrcr ozellikte olmahdrr.
10. Greftlerin su gegirgenli$i (porosite)
.t
O
ccldVcm2 olmalrdrr.
ll.Greftler 26-28-30-32 MM 15 cm boyutlannda olacak, uhdesinde kalan
firma, de$igik gaptaki greftleri klini$in talep edece$i sayrda teslim etmeyi
ve gerekti$inde de$igtirme'yi taahhUt edecektir. Her greft ile greft koteri
verilecektir.
12. Paketlerin Uzerinde firma ver marka adr yazrlr olacaktrr.
1
3. Numune Uzerinde de$erlendirme yaprlacaktrr.
14. Uhdesinde kalan
teslim edecektir.
POLYPROPiLEN NO:S;/O 16.17MM YUV.qiFT iG. 90 CM
1.
$artnameye uygunluk agrsmdan biiti.in maddelerin birebir cevaplantp
dciktimanlarryla birlikte yazit olarak aqrklandr[r $artnameye Uygunluk Belgesi,
hem teklif dosyasmda, hem cll numune teslim tutanafr ekinde numune teslimi
esnasrnda ihale komisyonu tel,lnik i.iyelerine sunulacaktrr. Bu belgeleri vermeyen
firmalar delerlendirme drgr brralirlacaktu.
Absorbe edilmeyen, polyprbpilenden veya muadili malzemeden imal
edilmiq monofilament dikigtir.
3. ignesi dokudan ve yapay dokudan kolay gegmeli, ipi kolay kopmamah ve ilneler
kolay yrpranmamahdrr.
4. ifnelerin dokudan gegerken kolay e[ilip, biikiiliip krilmamasr igin yiiksek
alaqrmh gelikten olmahdrr. 30i
5. i[ne govdesi portegtiden kaymr
etmemeli , bu
6. Stitiir ile i[ne birlegme noktasr
nedenle ilne ile si.itiir birlegme qoktasr gapr uyumlu olmaltdrr.
7. Stiti.irler paketten dtiz bir gekildlo grkmah, bunun igin ozel bir sistem ile paketlenmiq
olmahdrr.
8. Paketlerin iizerinde firma ve ma,lka adryaz:/rt olacaktrr. Drg paketten grkarrldr[rnda
masa izerinde karrgmamasl igin ig ambalaj iizerinde de siitiiriin ve ilnenin ttim
bilgileri yer almahdrr.
9. ihale listesindeki miktar arnbalajtaki miktar nedeniyle tam olarak teslim
edilemiyorsa aradik fark kadar iflik orijinal pogetlerinde teslim edilebilir.
10. Sutiir paketlerinin tizerinde son l<ullanmatarihi ve ne ile steril edildi[i agrk olarak
belirtilmiq olacaktr.
1 1.
eya ambalajr
12.
orjinal paket
en az I diizine
ve istenile
velveya belge
verecektir.
13. idare ihale deperlendirmesi aguirasrnda gerekli g<irdiigiitakdirde istedi[i sutiirlarr,
gerekli gordtilii testlerden (Bu festler; lif cinsi tayini, gap tayini, ipli[in uzunluk
Eiim kopma mukavemetitayini, cerrahi
itliginin tayini testleridir. Bunlarrn hepsi
trrabilecektir.) gegirmek tizere bu testleri
ilecek ve test sonuglarrm delerlendirmede
kullanabilecektir. Yaptrrrlacak fiim testlerin bedeli teklif veren istekli tarafindan
yetersiz gelmesi
afsrz laboratuarlara
(6rn: ODTU lrtetatti4i Mi.idtirftilii'ne)gondererek inceletebilecek, masraflarr
teklif veren firma tnafrndan karirlanacaktrr.
,1
tl^
.,.
lJtit
da
Download

DACRON DOZ GREFT 26.28.30.32 MM 15 CM WOVEN