I
{[I
Ege Trp Oergisi(Ege 0niversitesiTrp FakohesiDergisi)29 (4) :109&1099, 1990
oBSTRUKS|YON
V E l r u V n C i r u n S Y O NNAE D E N O L A N l l e O q e r a r
DUPLIKASYONLAR
AND INTUSSUSCEPTION
ILEOCAECAL
DUPLICATIONS
CAUSINGOBSTRUCTION
ULMAN ErotBALTK
ATaERDENER AIiAVANOGLU satihqETINKURSUN lbrahim
Ege Universitesi
Trp Faki.iltesi,QocukCerrahisiAnabilimDalt,Bornova,lzmir
A n a l r t a r S o z c t i k l e r : o b s t r r j k s i y o n i, n v a g i n a s y o nd, u p l i k a s y o n
K e y W o r d s : o b s t r u c t i o ni,n l u s s u s c e p t i o nd,u p l i c a t i o n
6zet
yapanileogekalduplikasyonlu
3 olgusunulmugtur.
Qok andergoriilmesinedeniyleobst\ksiyonve invaginasyon
S U T'T
MARY
Threecasesof ileocaecalouplication,causingobstructionand invagination,are presenteddue to the rarityof theclinical
oicture.
c i ni g
OLGULAR
gastro-intestinal
Duplikasyonlar
traklusunher yerindegOrUlebilirler.En srk ozofagus ve ileumdayerlegenduplikasyonlar ender olarak kolondada bulunabilirler.
Gastro-intestinal
d u p l i k a s y o n l a r yr na l n r z% 4 - 18 ' i n i nk o l o n d ab u l u n d u g ub i l d i r i l n r i : ; t i(rB ) . B u n l a r i q e r i s i n d eg o k a z b i r k r s m ri s e q e k a l
y e r l e g i m l i d (i r1 ) . G e n e l d et u b u l e rv e y a k i s t i ko l a b i l e nd u p l i k a s y o n l a r r nq e k a ly e r l e g i m loi l a n l a r rk, 0 g U ki n t r a m u r akl i s t l e r g e k l i n d e d i(r1 , 4 , 6 ) . Y e r l e g i my e r l e r in e c l e niil e , g o s t e r d i k l e rsi e m p t o m l a ra q r s r n d aonz e l l i kt a g r r l a rB. a z rk i s t l e r
i l e u m u nq e k u m a a q r l d r gyr e r d e d i r e k tb a s r i l e o b s t r 0 k s i yona nedenolurken,bir krsmrpresipitanbir fakt6rgibi rol oyn a y r pi n v a g i n a s y o nnae d e no l u r l a r( 1 , 3 , 4 , 6 , 7 ) . O b s t r i i k s i y o n y a p a n l i p i i n v a g i n a s y o n u nk l i n i k t a b l o s u n ut a k l i t
e d e b i l i r( 5 ) .
Olgu 1 :
I n t e s t i n a ol b s t r U k s i y o vne i n v a g i n a s y o nb u l g u l a ror l a n 0 g
i l e o q e k adl u p l i k a s y o o
n l g u s us u n u l m u g t u r .
10 9 8
E . 8 . , 1 , 5 a y l r k ,k r z ; i . i gg u n d e nb e r i k a r r n d a g i g l i k ,s a r r
r e n k l ik u s m a y a k r n m a l a rirl e g e l e n h a s t a k l i n i g ey a t r r r l d r .
K a r t n d ad i s t a n s i y o nr,e k t a lt u g e d e a z m i k l a r d ak o y u s a r r
r o n k l i ,p i s k o k u l ud r g k rb u l u n d u ;b i r k e z a z m i k t a r d ag i l e k
j o l e s ik a r a k l e r i n d d
et g k r l a m a
g O z l e n d iN
. a z o g a s t r itku p t e n
fekaloitmateryelalrndr.Ayaktadirekt karrn gralisindemult i p l h a v a s r v r d 0 z e y l e r si a p t a n a nh a s t a y ak l i n i kt a b l o n u n
agtr olmasrnedeniylebaryumlavmanrile redriksiyon
denenm e d i v o o l g u i n v a g i n a s y oonn t a n r s ti l e o p e r a s y o n a l r n d r .
gekumdaiki intramuralkitlesaptandt;bunlarrn
Lapartomoide
invaginasyon
oiugturmadr$r,
ancaktam obstriiksiyona
neden oldugugozlenerekileogekalbolge rezeksiyonu
ve uquca
i l e o k o l i ka n a s t o m o zu y g u l a n d rH
. i s t o p a t o l o j iikn c e l e m e d e
g e k u m d a ,b i r i 2 c m g a p r n d a ,l t i m e n e2 m m ' l i kb i r d e l i k l e
agtlan;dif eri 1 cm gaprndali.imeneaqrlmayan,ig yi.izeyleri
EgeTrpDergisi
I
;
ii il
.1 r
'I
ktsmen atrofikkrsmende kolon mukozasrile kaph iki ileocekal duplikasyonkisti saptandl.Hasta posloperatif10. g0n
onma ile grkarrldr.
ri ahnmryordu.Ayakla direk karrngralisindemultipl hava
. a s t a y am e k a n i k b a Q r r s a ko b s t s t v t d U z e y l e rgi d z l e n d i H
rUksiyonu6n lanrsrile acil laparatomiuygulandr.Para gekal
y e r l e g i m l3i c m g a p h b i r d u p l i k a s y o nk i s t i n i nb a f r r s a kl t i Olgu 2 .
r o r 0 l e r e kg, e k u mk i s t l eb i r l i k t e
m e n i n i t a m o l a r a kt r k a d r g g
edildiva ugucaileokolikanastomozyaprldr(gekil 1).
rezeke
S . A . , 6 a y h k , k t z . A n | s t e n b a g t r s a $ r nd r g a r r g r k m a s r
yakrnmasrile gelenolguklinigeyattrtldt.Sol all kadranauza- Histopatololikincelemede duplikasyonkistininkolcn mukozasrile d<igeliolduQu ve gekumliimeniile iligl<isi
olmanan sucuk geklindekikitleninbir ucununan0sten 4 cm kas a p t a n d rH. a s l ap o s t o p e r a t1i f5 .g U no n m a i l eg r k a r r l d r .
d
r
g
r
goriildti.
prolabe
Ayakta direkt kann grafisinde
dar
oldulu
i n t e s t i n ao
l bstr(iksiyob
n u l g u s us a p t a n d r .K l i n i k t a b l o n u n
TARTT9MA
a!rr olmasrnedeniylebaryumlavmanrile reduksiyondenenau
l p l i k a s y o n l agra s t r o - i n t e s t i n a
s il s t e m i n
medi. Invaginasyonon tanrsrile yaprlanlaparotomideileu- G a s t r o - i n t e s t i n d
(1, 4, 6, 8). Kdqi.ik,kistik,intramum u n s o n k r s m t i l e b i r l i k t et i i m k o l o n u n i n v a g i n eo l d u g u her yerinde gorrllebilirler
9 6 r i r l d U .I n v a g i n a s y o nk i t l e s i e l l e k o l a y c a r e d i i k t e e d i l - ral duplikasyonlargogunluklaileoqekalbolgedeyerleqirler.
yalnrz
diginde,ileogekalbolgedemezenlerikyijzdeki2 cm gapliin- l n v a g i n a s y o nnae d e no l a b i l c c e ke t k e n l e r ihna s t a l a r t n
iginde
ileoEekal
duplikasyon
bunlarrn
tramuralkitlenininvaginasyonaneden oldu$u dijgijnUlerek "h Z-9'indesaptandtgr,
g e k u m ay a p r l a nb i r i n s i z y o n l ak i t l e n i ne k s i z y o n u q
d e y e r a l d r g rb i d i r i l m i g t (i r4 , 6 ) . B u k i s t l e rd i r e k t
, ekuma kistlerinin
s 0 t 0 r v e a p p a n d e k t o mui y g u l a n d t .H i s t o p a t o l o j i ki n c e l e - b a s r y a p a r a kd a i n t e s t i n aol b s t r t l k s i y o nnae d e n o l a b i l i r l e r
mede iq yUzti kolon mukozasrile dogeliileoqekalduplikas- ( 1 ,3 , 4 , 6 ) .
y o n k i s t i s a p t a n d r .O l g u p o s t o p e r a t i f1 0 . g 0 n o n m a i l e
l l e o g e k a ld u p l i k a s y o nk i s t l e r ib a z e n i n v a g i n a s y o no i u g grkarrldr.
l u r m a d a nh a s t a h fr n t i p i kb u l g u l a r r ngto s t e r e r e ki n v a g i n a s yonu taklh edebilirler(5). Olgulardanbirincisindegilekjolesi
Olgu 3 :
k a r a k t e r i n ddet g k t l a m a9 6 z l e n m e s ii,k i n c i s i n d seu c u k5 e k D . A . , 1 2 g i i n l t i k ,k r z . B e g g U n d 0 rs a f r a l rk u s m a , k a r t n d a linde kitleninpalpe edilmesi,periyodikabdominalkcliklerin
igintipikbulgularclraustur.Her iki olgug i g l i kv e d e f e k a s y o ny a p a m a m a y a k r n m a l a r ti l e k l i n i g e olmasrinvaginasyon
b a g v u r a n h a s t a , i n t e s t i n a l o b s t r i i k s i y o n 6 n t a n t s t i l e da da ileogekalduplikasyonkistleriinlramuralyerle5imliolyatrrrldr.Karrndistandii,tugederektumbog,baStrsaksesle
up, birindeinvaginasyon
olugturmug,digerindeise obst;0ks i y o n l ai n v a g i n a s y o ntua k l i te t m i s t i rU Q r i n c si i! g u d ai n v , r g i n a s y o n a6 z g i i b u l g u s a p t a n m a m t sh, a s l a i n t e s t i n aol b s t r 0 k s i y o nv e t a n r s ri l e a m e l i y a t a l l n r n r s t t r .
D u p l i k a s y okni s t l e r ig, e n e l l i k l et ,e k t i r l e ra: y n to l g u c l ab i r d e n
fazla duplikasyongorillmesigok seyrektir(1, 2). Birinciolguda duplikasyonuniki ayrr intramuralkist geklindekoldugu
v e b u n l a r d a nb i r i n i ni n t e s l i n al lu m e n ea q r l d r g rd,i g e r i n i nk a paholdugugorUlm0gtUr.
D u p l i k a s y o n l ay re r e lv e y a e k t o p i ko l m a ku z e r ed e r j i s i !r<: p i histopalol,rjik
t e l l ed o g e l io l a b i l m e k t e d(i 1r , 4 , t i ) . O l g u l a r C a
i n c e l e m e i e r dhee r t l c t n d e d e k i s t d u v a r l a r r n rkn< - ; l oenp t q l i
i l ed o g e l oi l d u Q ug S r 0 l m t i g t U r .
$ e k i l 1 . Q e k u m d ad u p l i k a s y o nk i s t i .
G a s t r o - i n t e s t i noabl s t r 0 k s i y ovne i n v a g i n a s y obnu l g u l a rirl e
g e l e n o l g u l a r d aq o k a z g o r L i l s ed e , o b s t r i i k s i y o nn e d e n i
v e y a p r e s i p i t a nl a k t o ro l a r a ki l e o q e k aCl u p l i k a s y okni s t l e r i
.
d i l g U - n U l mveel ia r a g i r r r l m arhr d
KAYNAKLAR
'197B.
s c h i l d r e nA
. n n S u r g 1 B B: 6 6 9 - 6 7 4 ,
r B : A l i m e n t a r yl r a c l d t r p l i c a t i o ni n
B o i l e r R J . S i o b e rY / X , K i e s e w e r l eW
B u r a s R F l , G u z e [ a P C . M a j d 1 " 4 : M u l t i p l ed u p l i c a t i o nos i t h o s m a l li n l o s l i n oJ. f t e d i a t rS u r o 2 . r : q 5 7 - 0 5 4 ,1 { ) t 1 6 .
C u n n i n g h a mP , f l o s e J S , S o k o ln : A c a s e o l n c o n d t a li n l u s $ u s c e p t i oJn .P o d i a l rS u r g 1 5 : 2 0 3 - 2 0 4 ,1 9 1 1 0 .
J G , R A v i t c hl " l M , O l l e i l l J
4 . R a v i t c hM M : D u p l i c a t i o nosf t h e g a s t r o i n t e s t i ni ar al c l . p e d l a t r l c S u f g o r y , 4 . e d l l i o n( E d : W e , c h K J , R a n d o l p h
A . R o w e ,M l ) ' d a .C h i c a g o Y
, e a r B o o k M e d i c a l ,1 9 8 6 , 9 1 7 - 9 2 .1
1.
2.
3.
5.
6.
Saroda N : Duplicationof lhe caecum in a neonate simulatingintussusccption.Pediatr Radiol 15'. 427-429,1985.
W r e n E L : A l i m e n t a r yt r a c t d u p l i c a t i o n sP
, B S a u n d e r sC o m p a n y ,1 9 8 0 ,
. e d l a t r l c S r r r g e r y , ( E d : H o l d e r T M , A s h c r a f tK W ) ' d e . P h i l a d e l p h i aW
445-448.
7.
Yadav K: Caecal duplicationcyst presentingas an intussusceplionin an in'ant.J Indian Med Assoc B5 : 57-S0, I 987.
8.
Y 0 c e s a nS , Z o r l u d e m iU
r , O l c a y | : C o m p l e t ed u p l i c a t i o no l t h e c o l o n .J P e d i a t rS u r g 2 l : 9 6 2 - 9 5 3 ,1 9 8 6 .
Cilt29 Sayr 4
Ekim 1990
10 9 9
Download

Erdener A, Avanoğlu A, Çetinkurşun S, Ulman İ, Balık E