DODATOK K CENNÍKU
Platný od 01. 04. 2014
3.5. JEDNOD OVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOS
3.5.1. GYNEKOLÓGIA
Interrupcia vykonaná na žiados pacientky, bez zdravotnej indikácie
pred 12 týžd om gravidity
250,00 €
Sterilizácia vykonaná na žiados pacientky, bez zdravotnej indikácie
300,00 €
Sterilizácia ako sú as iného opera ného výkonu
20,00 €
USG vyšetrenie na žiados pacientky + gynekologické vyšetrenie
20,00 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska
35,00 €
Flowmetria – vyšetrenie prietokov a. umbilicalis
1,00 €
USG foto plodu
2,00 €
Zavedenie vnútromaternicového telieska
35,00 €
Potvrdenie na žiados a pre potreby pacienta, rod. príslušníka:
- bez vypísania dokladu – pacient si prinesie vlastné potvrdenie
- s vypísaním dokladu – pacient nemá vlastné potvrdenie
1,00 €
2,00 €
Vypísanie tla iva na žiados pacientky pre komer né pois ovne
10,00 €
Pacientky bez zmluvného vz ahu so zdravotnou pois ov ou
Kopírovanie jednej A4
(prepúš acie správy, výsledky vyšetrení, predopera né vyšetrenia)
cena za výkon
pod a bodovníka
vydaného MZ SR
1,00 €
Ing. Juraj Be atš
riadite NsP Ilava, n. o.
Download

Dodatok k cenníku JZS - gynekológia platný od 1.4.2014