CeGyS, s.r.o.
28. októbra 1179/28
911 01 Trenčín
www.cegys.sk
e-mail: [email protected]
CENTRUM
GYNEKOLOGICKEJ
STAROSTLIVOSTI
Cenník výkonov
Výkony na žiadosť pacientky, nehradené zo zdravotného poistenia
Konzultácia pri sonografickom vyšetrení v I. alebo III trimestri
€
3,00
Konzultácia pri sonografickom vyšetrení NT s vyhodnotením rizika certifikovaným softvérom
5,00
Konzultácia pri sonografickom vyšetrení v II.trimestri
6,00
Výkon
Sonografické vyšetrenie na žiadosť pacientky - v I. a III. trimestri
10,00
Sonografické vyšetrenie na žiadosť pacientky - v II. trimestri - morfologický ultrazvuk
20,00
Sonografické vyšetrenie na žiadosť pacientky - NT s vyhodnotením rizika certifikovaným
softvérom
15,00
Sonografické vyšetrenie na žiadosť pacientky - gynekologický ultrazvuk
10,00
Fotka zo sonografického vyšetrenia 2D
3,00
Fotky zo sonografického vyšetrenia 2D (2-3 fotky)
5,00
Fotka zo sonografického vyšetrenia 3D
6,00
Fotky zo sonografického vyšetrenia 3D (2-3 fotky)
10,00
Morfologický ultrazvuk v II. trimestri s využitím multiplanárneho (3D) zobrazenia
20,00
3D/4D sekvencie so záznamom na prinesené pamäťové medium (USB kľúč, 2 sekvencie)
15,00
3D/4D ultrazvuk s CD/DVD záznamom najkvalitnejších sekvencií
50,00
Objednanie na dátum a hodinu
5,00
Telefonické objednanie pacientky na vyšetrenie/konzultáciu
2,00
Intrauterinná inseminácia
45,00
Konzultácia o zdravotnom stave (za každých 5 minút)
3,00
Jednorazové gynekologické vyšetrovacie zrkadlo
2,00
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na žiadosť pacientky
5,00
Vystavenie žiadosti na interupciu vrátane vyšetrenia, odberov a poučenia
30,00
Vystavenie žiadosti na sterilizáciu vrátane odberov a poučenia pacientky
25,00
Vystavenie potvrdenia o návšteve lekára
2,00
Odber kultivácie na chlamýdie alebo mykoplazmy - doplatok za nehradený jednorazový materiál
5,00
Cytologický ster LBC - doplatok za nehradený materiál
25,00
Odber krvi na žiadosť pacientky (za skúmavku)
2,00
Podanie injekcie na vlastnú žiadosť
2,00
Doplatok za vyšetrenie v deň pracovného pokoja alebo sviatok
15,00
Konzultácia a poradenská činnosť s doporučením individuálne vhodnej absorbčnej pomôcky
podľa stupňa inkontinencie
10,00
Prevzatie pacientky do starostlivosti (mimo prideleného spádu)
25,00
Odregistrovanie pacientky z kapitácie pred uplynutím zákonného 6-mesačného limitu
10,00
Vyšetrenie pacientky mimo ordinačných hodín
30,00
Urodynamická štúdia na žiadosť pacienta alebo iného lekára s vyhodnotením a kópiou vyšetrenia
15,00
Urogynekologické vyšetrenie a klasifikácia POP na žiadosť pacienta pred operačnou liečbou
mimo gynekologického pracoviska vrátane UZV, potrebných testov a dotazníkov podľa
doporučení IUGA a ISC
25,00
PAD weight test – meranie závažnosti inkontinencie na žiadosť iného lekára pred operačnou
liečbou
3,00
Vyhodnotenie dotazníkov doporučených IUGA a ISC pri POP a inkontinencii, nehradených
zdravotnými poisťovňami
2,00
Vyšetrenie nepoistenej/neregistrovanej pacientky vrátane UZV
35,00
Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť neregistrovanej pacientky
10,00
Zavedenie vnútromaternicového telieska u neregistrovanej pacientky
25,00
Vybratie vnútromaternicového telieska u neregistrovanej pacientky
10,00
Vyšetrenie spermiogramu
15,00
Konzultácia pri liečbe sterility - vstupná konzultácia a vyšetrenie
20,00
Konzultácia pri liečbe sterility (za každých 5 minút)
3,00
Folikulometria
5,00
Manažment páru v ambulancii pre liečbu sterility počas 6 mesiacov/cyklov
Platný od 01.02.2012
65,00
Download

Cenník výkonov