T::rk lnesteziyoloji ve aeaEimasyofiOerneii
lu.k,shAnaesthesioiogy
ard Roanimat,on
Society
Lrl
{:
,'/ti:)
Founded
1956
T.C
SAdLIKBAKANLIdI
TIPTA UzMANLIKKURULUBA$KANLIdINA
ANKARA
ztlt "2416
Ulkemizde
anesteziihtiyacrve yogunbaklmlardaqaltpacak
hekim ihti]'acr gdz dnrine altnarak uzun yrllardan beri
anesteziyoiojive reanimasyonuzmanllk eEitiminin siiresi 4 ytl
olarak uygulanmaktadlr.Ancak giinrimtizde anestezi uzmanl
olmayan hiqbir hastane kalmadlgr ve trim Trirkiye'de yaklagrk
arhk
uzmanlbulundugundan
4500 anesteziyoioji
ve reanimasyon
ad1r. zekeny.AL NooLU
anesteziyolojive reanimasyonuzmanhk eEitiminin kantitatif
ydnrinden
ziyade
daha
9ok
kalitesinin
artlnlmasl
gerekmektedir.Hem
yeni olutturulan yan dallaraI yogun bak]mve
Pioioi [tusl.k (eftel &\YAR
algoloji Jkatkrsrhem de ileri teknolojilerinuygulamadayer
almaslna gok yatkrn olmasl nedeniyle anesteziyolojive
uzmanllkeEitimstiresininartlrllarak4 ylldan5 ylla
reanimasyon
ihtiyathalinegelmiStir.
Elkanlmasl
P.oi !'. F ii! Ur70N€F
tarafrndan
Avlupa birliEi koordinasyondairesibagkanLgl
2002 tarihinde yaylnlanangairttayraporundaUEivlS{ Avrupa l)p
Uzmanlar BirliEi ) taraflndan Avrupa da anesteziyolojive
reanimasyonegitimininminumum 4 yll olan stiresinin5 ylla
glkanlmaslnrtavsiyeedilmektedir'
nisan
TUKMOSSrubunun 16
Anesteziyolojive Reanimasyon
4 ytla gore
2014 tarihindeyaptrF miifredatgaltgmastnda
bulunan929yoEunbakrm
rilkemizde
yaprlaneEitimprogramtnda;
'kui.ro,r,,^,*r,@rn,.,,g
n
""'-* |;li.,',liliiill-,1'"';.:ll1''111lifi*:];
"**",ilifi,,lijyt'ij';l""ill'fiill$,'Ixl';igi''?ifJjli$i:'iifs'""yj'r,y,:i'.:fir:i'i
T*rk lie3leziyoloji ve Reanimasycn DerneSi
iurkishAnaesthesiology
andReanimation
Society
Founded
1956
rinitesinde16.351yogun bakrm yataElndakihastalarahizmet
verecek yogun bakrm uzmanr I trim Tlirl<iye'de208 uzman ]
ve reanimasyonuzmanltl<
ihtiyaclnlkartllayacakanesteziyoloji
dgrencilerinin 12 ay reanimasyon linitelerinde ig rotasyon
xt14- 4416
yapmalannr dngdrmritlerdir.Bunedenlede geriye kalan 3 yllhk
eEitim siiresinin anestezinin diger miifredat konularlnln
F:.lig€n*
yeterli olmayacaktlr.
dEretilmesive uygulanmaslnda
dolaylSerekUEMS'in
YukandasaydlflmrzgerekEelerden
tavsiyeleri gerekse TUKM0S anesteziyoloji ve reanimasyon
ProL& z*e.iy3 ALANO6LU
grubunun dnerilerinin dikkate allnarak anesteziyolojive
reanimasyonuzmanhk egitim sriresinin 1 (bir) yll artrrrlarak 4
(ddrtl y dan 5 (be9) yrla gtkar maslnl Ttirk Anesteziyolojive
DerneEiolaraksaygllanmlzlaarz ederrz,
Reanimasyon
Piot.ar tiusl.la Kehal BAYAi
Potr. Hssan(OCO6|.U
Ydnetim
DerneEi
ve Reanimasyon
Tirk Anesteziyoloji
KuruluAdlna
ALKI$
Prof.Dr.Neslihan
[email protected]
l1jt4
1 t tr,[a!r:
BA$kanr'
n'"
sao.tliz'
Sag'
#.tgs'"ss;TF"J$""p:
""*'
ru
rnrurr
ffi rilrli'iiiillifi
lnsrtCrd.,/rdt
'{or' 11ltr)i
ii,l,io:]-ii,i;i;:
il4lil-r.nhl
Tur\rl
rrk\:ro?12i '5 )n
radot rt
E-Po\r1:n(d('0
iJiif,,!ij5i!j;i'"[K?:','Jl;:ixxfr,s.,^ffi::?li]"j*.*^*1"r3f,l9"j1
Download

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği başvurusu