--SAckıK BAKANllGI
57.DÖNEM DEVLET HiZMETi YÜKÜMLÜlÜÖÜ MAZERET KURASı
SONUÇLARI
26 Haıiran 2014
1027
Sayfa: 11 3
lDm KATıLıMCıNIN
,%"
494287
494987
50085'
400773
495193
498472
496335
490198
496747
497435
489296
49:J.570
496312
499389
5(X)788
497419
<9"7
499323
490870
496202
498261
495761
497868
''''"
490517
497805
494761
494754
496628
496346
495199
489381
498397
497898
,%%<
4932:l6
493887
498362
489288
489412
498359
497648
490814
'%983
494251
493212
497680
490818
,,,"ro
489109
"'''O
489736
491160
493530
489110
ADI SOYADı
ONVANi BRANS
YERlESTlRlLOiGi
BiRiM
ABDllL RAGIPAKANSEL
IJZMAN TABIp. COCUK SAGLIGlVE HN HOANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESI
AJ-IMETBUBER
UZMAN TA6lp. COCUK VE ERGEN RUH 26 PAMUKKALE ÜNIVERSITESI
""MET BUVÜKYÖRUK
UZMAN TABIp. RADYASYONONKOlOJI 67 KONYA EGITIM VE AMSTlRMA HASTANES
AHMET HAMDI AYTEKiN
UZMAN TABIp. PLASTIK,REKQNSTRÜK 90 MAlATYA DE\1ET HASTANESI
AHMET SEFAEYLEVLER
TABi? YOK
155 ANKARA ETIMESGUTTOPLUM SA~L1~1Mi
AHMET YILMAZ CELTiK
_UZMAN TA8Ip.COCUK SA~L1~1VE HA~ l09VAN EGITIM VE ARASTIRMAHASTANESI
AHMET CELER
UZMAN TASIp. AILE HEKIMLI~I
167 DüZCE GüMÜSOVA ILÇE OEVLET HAS7A!
ALPER ADNAN OAGISTAN
~ UlMAN TABIp. RUH SAGlIGI VE HASTt 64 KONYA EGITIM VE ARAŞTIRMA HAŞTANES
ALISOZooLAN
TABi? YOK
• 144 HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESI
ANDAC SALMAN
- UZMAN TABi? DERi ve ZUHREVI HASl 7SISTAN6UL SA~IK 8AKANLlGI MARMARAU
ANIL TALAS
-- UZMAN TASIp. RUH SAGLlGI VE HASU
ISTAN8UL TUZLADEVLET HASTANESI
AYŞE SAHA
UZMAN TABlp.G6GCrSHASlALIKLARI
96 OSMANIYE DEVLET HASTANESi
AYSE EOA GENCALiOOLU
UZMAN TABI? ENFEKSIYONHASTAlIKl 106 TRABZON FATiH DEVLET HASTANESI
AYŞE AAVASOOLUTOSUN
"UlMAN TABI? • KADıN HASTALıKLARı 55 KIRKLARElı DEVLET HASTANESI
AYŞE KIRIS
UZMAN TASIP .IC HASTALıKLARı
53 KAYSERIEGITIM VE ARASTIRMA HASTANE
AYSE ÖKTEM
UZMAN TASip. DERI VE ZOHREVI HAsı 119ANKAAA NUMUNE E~ITIM VE ARASTIRMO
AY$EGCrLDEMIR
- ... UZI>WI TABI? NÖROLOJI
__ 63 KONYA EGITIM VE ARASTIRMA HASTANE$
AY$EGCrLYILDIRI'..IUZMAN TABI? KADıN HASTALıKLARı'I" 85 ANKAAA KIZILÇ»jAMAM DEVLET HASTANI
AYSEGÜL CreCrNcüKEFElI
UZMAN TABi? RADYASYONONKOLOJI 57 KOCAELI DEVLET HASTANESI
AYŞENGÖK
UZMAN TABI? COCUK SA~I~I VE HM 171 ANKARA DRSAMI ULUS KADıN DOOUM Cı
AYŞENURKAYA
- UZMAN TABI? COCUK IMMCrNOLOJlsl 17 ISTANBUL SISLI HAMIDIYE ETfAL ECITIM li"
8AHAOIR DEDE
UZMANTABI? HALK SACLlCı
164 MUt";LAHALKSACLICı MÜOCrRLÜGÜ
BENGÜ GIRENIZ TATAR
UZMANTABIp. ENFEKsIYON HASTALIKI mIZMiR YENiSEHIR ECiTiM VE ARAŞTIRMA
BEReHAN BESiMooLU
- UZMAN TABI?_KADIN HASTALıKLARı 91STANBULGAZIOSI.WJPAŞA TAKSIMECITlf.'
BERNA CALıSKAN
UZMAN TABıp.ANESTEZIYOLOJI VE RE 43 iSTANBUL HASEKI EGITIM VE ARAŞTIRMA i
BERRINOJALVO
UZMAN TABI? GENEL CERRAHI
131sTANSUL ESENYURT DEVLET HASTANES
BETüL ŞEHER UYSAL
UZMAN TABI? .GÖZ HASTALıKLARı
86ANKAAA ATATÜRK E~tTiM VE ARASTIRMA
BURAK ASILTAS
UZMAN TABiP. TIBBı BIYOKiMYA
149 SURSA HALK SACUCllABQRA TUVARI
BURCU BAŞARAN
UZMANTABIp. ANESTEZIYOlOJI VE RE 43 ISTANBUL HASEKi ECITIM VE ARAŞTıRMAl
BURCUYASEMiN ZENGIN
UZMAN TABIp. ADLI Tl?
52 ISTANBUL BAKıRKöY DRSADI KONUK ECI.
BURCUYILMAZ
UZMAN TASı? KADıN HASTALıKLARıv 45 GIRESUN GÖRELE OPDRERGUN ÖlD£Mil
BliLENT BARIŞ KUŞKONMAZ
UZMAN TABI? - COCUK HEMATOLOJISi' 126 HAeETIEPE CrNM:RSiTESI
BILGE KURNAZ KA?LAN
UZMAN TABI? KULAKBURUN BooAZ i 89 MALATYA YESILYURT HASAN CALIK OEVL,
CAN GUNAY
UZMAN TASı? KADıN HASTALıKLARıV 84ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESI
CANAN AKBULUT
UZMAN TABI? .AlLE HEKIMllGI
174 iSTANBUL BACClLAR TOPLUM SAGLlGı M
CANAN PORGALIONAN
UZMI\N TASIp. TIBBı PATOLOJI
95 OSMANIYEDEVLET HASTANESI
CANANYOLCU
UZMAN TABI? .COCUK KARDtyOLOJISI 51 ISTANBUL HASEKi EGiTiM VE ARASTIRMAI
CANSEVERAYDIN KAYA
UZMAN TABIp. COCUK SA~IGI VE HM JMSAFlAY DEVLET HASTANESI
CEMALEniN KUNAT
UZMAN TASlp-ORTOPl:DI VE TRAVMA. 118ANKARA ?OLATLI DUATEPE DEVLET HAS
CENGIZ BAYRAM
UZMI\N TABI? .COCUKHEMATOLOJISI' 7sIsTANBUL KANUNI SULTAN WLEYMAN EC
eEREN KARACAYLI
UZMAN TABi? KULAK BURUNBOOAZ i 107 ANKAAA ELMAOAGORHULUSI ALATAŞ D
CEYDA ÖZYAAI,AC
UZMAN TABI? COCUK SACuGı VE HA~ 56 KIRKLARELı DEVLET HASTANESI """"COŞKUNKAYA
UZMAN TABi? • NEFROLOJI
98 ONDClKUZMAYlS ~~I~~iTE
- -- ,CiHAN KARAOAC
UZMAN TABIp. KADıN HASTALıKLARıV e ISTANBUL SAô!:1k1MM-iQl;
DEMET ÖZTüRK GÖKSAKAN
UZMAN TABI? FIZIKSEL Tl? VE REHAE niSTANBUL ERENiYIf
DENIZ NAZIRE CACDASAYVAZ UZMAN TABI? COCUK IMMLJNOLOJlsl 105 HACETIEPE ÜN ••i:!.!lll
; e
E '
DENIZ VAROL
UZMAN TABI? RADYOLOJI
20 BARTIN OEVlET
;\9,~ .'.
DUYGU KAVAK CÖMERT
UZMAN TABIP- KADıNHASTALıKLARı v IlJANKAAAECITIM VE ARASTI~_ _, ••
DUYGU ILKE CIKMAN ~
UZMAN TABI? .IC HASTAlıKLARı
16 ISTANBUL ÜMRANIYE ECITIM' ~P,f.lft.fi~'".;
DiLEKAZKUR
UZMAN TASi? COCUK IMMCrNOlOJIsi 146 KIRIKKALE ÜNIVERSiTESi~""'"
ELMASBEYAZYÜZ
UZIMN TABIp. RUH SAClICı VE HASTf 24 ÇANAKKALEBlGA DEVLET HASTANESI
ELiF B;LGIC
/.:
UZIMN TASIP-COCUK SA~IG' VE HA~ 31 ERZURUM NENEHATUN KADıN ooGUM Ht'
ELlF TURAN
UZIMN TASIp. ENOOKRINOLOJIVE ME 111 BOZClKÜNIVERSiTESi REKTÖRlliCli
EMRE ÜNAL
- UZIMN TABI? RADYOLOJI
113 ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTAN!
EMINE DEMIRBAşeAKIR
UZMAN TABI? COCUK VE ERGENRUH 23 BOLU IzzeT BAYSAL RUH SACuCı VE HAS
EMiNE ERCAN(jlAY
UZMAN TABI? KARDIYcx.OJI
128ANKARA MESLEK HASTAlıKLARı HASTAN
n
v
v
"ır
(I'"';)
V
>JP~~Mj'
ı
f
"7.
ı=-m
493899
499816
493802
497780
499306
497962
493442
497700
492514
493674
498064
495048
498046
489720
493117
493927
496621
497400
498035
49:3052
495451
492210
489773
495564
492745
499519
499977
493587
495275
494390
494134
492733
497127
494855
493299
492006
494871
491921
4~115
492716
497919
493775
496137
491050
500932
494859
490337
494723
493826
498863
4W148
497835
493699
494155
498467
496238
499771
498958
499878
497996
49.>578
496092
2014 1027
Sayla: 2/3
li:iI
EMINEYASEMiNINM.ÖI
UZMANTABI?- KADıNHASTALıKLARıv )J ERZURUMNENEHAnıN KADıNDOGUMHA
ERDEMKAMiLÖZER
UZ~
TABI? TIBBıFARMAKOLOJI 68 SELCUKÜNiVERSiTESI
ERIiAN eVReEYlAN
UlMAN TABI? GöcCts CERRAHISI
36 ESKIŞEHIRDEVLETHASTANESI
ERHANOZTURK
UZMANTASı? AADYOl.OJI
103SIvAS NUMUNEHASTANESI
ERSıNÖZTÜRK
UZMANTASı? - COCUKSA(jLlC;1VE HA~ 49 KARAMANDE'v1.ETflASTANESI
ESATAK
UZMANTABi? OROlOJI
131ANKARA29MAYI$ DEVLET!'!ASTANESI
ESLEMINCEYILMAZ
-- UZMI<NTABI?.ANESTEZlvOlOJIVE RE 94 MUSDEVLETHASTANEsl
ESMAUÇAR
UZMANTABlp. Iç HASTAlıKLARı
58 KONYAEGITIMVE ARASlIRMAHASTANES
ESRAAKYILMAZ
UZMANTABi? .COCUK MGLIGI VE HA~ 60 ISTANBULGAZIOSlMNPA$A
TAKSIMEGITII
ESRAKOCA
UZMANTASı? RUHSAI~L1GI
VE HAST,. 71]STANBULERENKÖYRUHVE SiNIRHASTA
ESRALAlOOLll
UZMANTABI? TIBBıB!YQKIMYA
162ERZURUMHALKSAGUGlLABORA.TUVARI
ESveT MUTLU
UZMANTABIp. TEMELIMMUNOLOJI SAKOENIZÜNIVERSITESI
EYlEM KARATAV
UlMAN TABip. GASTROENTEROlDJI 37 ISTANBULGAlIDSMANPASATAKSIMEGITII
FADLIDOGAN
UZMANTABip. GENELCERRAHI
29ELAZıGEGITiMve ARAŞTIRMAHASTANES
FATMATEZELMAVALI
UlMAN TABIp. FIZIKSELTIP VE REHAB 92MANISAMERKElEFENDIDEvtET HASTANI
FATMAZEHRAÖZTEKCELEBI UZMANTABip. COCUKSAGLlGıVE HA~ ınANKARA CUBUKHAlIL SIVGINDEvtET iii
FATIHGENCER
UZMANTABlp .Iç HASTAlıKlARı
168AVDINDEvtET HASTANESI
FERHATSEZER
UZMANTABIp. RADVOLOJI
68 KONVANUMUNEHASTANESI
FERIDEÇAGLAR
UZMANTABlp .Iç HASTALıKLARı
21 BOLUIllET SAVSALDEVLETHASTANESI
FERITKULALI
UZMANTABip. NEONATOLOJI
123ANAARAETLIKZÜBEVOf.HANıMKADıNH.
FETHUlLAHGERIN
UZMANTABip. TIBBıBIVOKiMYA
163ISTANBUL2 NOlUHAlK SAGLlGILABORA X
FEVZIBEDiR
UZMANTABIp. ÜROlOJI
33 ERZURUMBÖLGEEGITIMve ARAŞTIRMAi
FULVA YARAR
UZMANTABip. AILEHEKiMLiGI
166SINOPMERKEZTOPLUMSAGLlGIMERKE
FURAANSAVAŞ
TABip. VOK
154ANKARAALTINDAG
TOPLUMSAGLlGıMEI
GONCAGöKMEN1\JRGUTAAVA UZMANTABip. ÇOCUKSAGLlGIVE HA~ 1351lMIR DRBEHCETUZ COCUKHASTAlIKl
GöKCENGÜNGÖRSEMIZ
UZMANTABlp .IC HASTALıKLARı
129ıZMIRSAGLIK8AKANLlGIIZMIRAATlpÇEl
GÜl.AVDALDEMIRElli
UZMANTABip. COCUKSAGLlGIve HM 31 ERZURUMNENEHATUNAADINDOC;UMHfl
GÜLENSAFlvETEMEL
UZMANTABIp. RADYOLOJI
78 ISTANBULOKMEYDANIEGITIMVE ARASTil
GOlNIHANKIRBAŞ
UZMANTABIp. COCUKGASTROENTRC122ANAARAEGiTiMve ARAŞTIRMAHASTANI
GOlSÜMY!LMAl
UZMANTABip. ÇOCUKSAGt.IGIve HA~ 32 ERZURUMBÖLGEEGITiMve ARASTIRMAI
GULSUNÇAVOAR
UlMAN TAelp.ENFEKSIYONHASTALıK!91 MANISAAKHISARDEVLETHASTANESI
HASANCEYLAN
TABIp. YOK
156ANKARAMAMAKTOPLUMSAGLlGIMERKI
HASANSOZEL
UZMANTABip.lç HASTAlıKLARı
4ANTALYAATATÜRKDEVlET HASTANESI
HASRETAGAoGLU
UZMANTAelp .Aiı.E HEKIMllGI
161ÇANAKKAlEECEABATILCEDEVLETHAS.
HATICEAPAYDINKORUCU
UZMANTABlp.MJEsınlyOLOJI VE RE 44 ISTANBULDR.SIYAMIERSEKGOOÜSKALP
HATICEKÜBRAAVCIGÜLEN
UZMANTABip. N6ROlOJI
93 MARDINDEVLETHASTANESI
HULEYDESENLlKCI
UZMANTAeip. ACILTIP
117MJAARA29 MAVISDEVLETHASTANESI
HÜSEVINBALASAN
UZMANTABlp .IC HASTAlıKLARı
81ANKARA29 MAYISDEVLETHASTANESI
HÜSEyiNGöKHANAARAHMJ
UZMANTABiP. ORTOPEDIVE TRAVMA 136ıZMIRBDZYWA EGITiMVE ARASTIRMAH
ISINSINEMBAGCI
UZMMJTABip. DERIVE ZÜHREVlHAsı 120ANKARA29 MAYISDEvtET HASTANESI
MEHMETBURAKÖZEN
UZMANTABIp. KARDIYQOJI
127ANAARAATATüRKEGITiMVEARASTIRMJ
MEHMETGÜNDÜZ
UZMANTABip. ÇOCUKSAGt.IGIve HA< B2ISTANBUI.SÜREYYAPASA
GöGÜSHASTALI
MEHMETÇAAAN
TABIp. VOK
146TOKATDEvtET HASTANESI
MELEKVOKARIBAŞGÜZEL
UZMANTABIp. ANESTEZIYOlOJIVE RE 94 MUSDEVLETHASTANESI
MELIHÜÇER
UZMMJTABIp. BEVINVE SINIRCERRA 4IJISTMJBUl AANUNISULTANSÜLEVMANEG
MELlsEMiNESiREl CELIK
UZMANTABIp. TIBBıPATOLOJI
35 ESKISEHiRDEVLETHASTANESI
MELlSÇOBAN
UZMANTABIp. DERIVE ZÜHREVIHAS1 141ıZMIR60ZYAKAEGITiMVE ARASTIRMA
MUHAMMEDAKiF DENIZ
UlMAN TABIp- RADvOLOıl
28OIYARBAKlRGAlIVASARGILE.OITiMVE ..
MUKADDERKARAHANYILDIZ
UZMANTABIp. ACILTIP
.
74IsTAN8UL GAlIOSı\Wlf!!&1;.fMsIM
['.v~
İLİ
MURATAYSiN
UZMANTABlp.1WJ( SAGLlGI
153ıZMIRBORNOVATOPlU~mGılGl1
MURATKORKMAZ
UZMANTASIp. ORTlYEDI VE TRAVMA' 131sTAN6Ul şiŞLI HAMIWiit!Ôİ
'j
MUSTAFAAHMETHUVUT
UZMANTABIp. KARDIYOlOJI
18AVDINDEVlET HASTIIl«ifiti
'
\
MUSTAFAAARAGÜllE
UZMANTABIp. HEMATOlOJI
39 ESKISEHill.YUNUSEMREb€VL
TA
••
MUSTAFAKÜRŞAT$AHiN
UZMANTABIp. AILEHEKIMllGI'
165$.olMSUN
CANIKTOPlUM MGli' tMERK~ •• },
MiNE ÇETINBALıKÇı
TABip. YOK
145MANISAOEVLETHASTANESh}:", t~~pX
MlRAVERSOZ
UZMANTABIp. GöGÜSCERRAHISI
80 iSTANBULDR.SIYAMIERSEKGooiJSKl\U>
NADiRETUNCER
UZMANTABIp. KADıNHASTALıKLARıV 47 HAKKARIYÜKSEKOVADEvtET HASTANES
NAiMEBASAKSEKEREKIZCELI TABip. YOK
147ISTANBULlÜTFlvE NURiBURATDEVLET
NEBAHATDEMET
AKPOlAT
UZMANTABIp. DERIVE zOHREVIHAsı 75ISTANBULBEVKOZDEVLETHASTANESi
NESLIHJl1.I
SENGÜLSiMSEK
UZMANTABIp. TIBSIPATOlOJI
104ŞANLIURFAMEHMET
AKiF iNANEGITIMV
NURHAVATKILlNÇÖZGÜN
UlMAN TABlp.ANESTEZiVOlOJIVE RE mIZMIll. BOZVAKAEGITIMVE ARAŞTIRMAH
NIHALAYDIN
~
_.UlMANTABIp. ÇOC1JK
ŞAGt.IGIVE V91STANBUL
ARNAVUn<:ÖVDEvtETHASTAN
.c:.
re-
L
ı-
,
ii" 7 2 aJJ.....
•
2014 1027
Sayfa 313
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı ,
49n45
493574
489108
494874
498135
490793
498155
"ma
498985
493620
497472
4894&1
~9no
'"'"'
"""'
495437
493144
491866
497&10
491928
492181
499760
492997
ONVAN i BRANS
OSMANBEOiR
UZMAN TABip .IC HASTAlıKLARı
PINARANGıN
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı V
PıNAR KAPLAN ÖZER
UZMAN TABIp. FIZIKSEL TIP ILE REHAB
RAHMAN BiLAL GEOiZ
UZMAN TABIp. KA.RlJrvCtOJI
REMZIYE NUR EKE
UZMAN TABIp. AILE HEKIMLIGI
SADIKAl'MET UYANıK
UZMAN TABlp - RADYCtOJI
SADıK VCtKAN EMREN
UZMAN TABIp. KARDIYOLOJI
SEDAT KOVUNSEllER
UZMAN TABIp. KULAK BURUN BoGAZ i
SELCA.'J ÖZGUÇLU
UZMAN TABlp-IMMONCtOJI VE AlERJI
SELCEN DOGRU KÖSKER
UZMAN TABip. RUrt $AGLıGı VE HASTt
SELMA YUCEL
UZMAN TABIp. RADYO-OJI
SELVI AYDIN SENEL
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı V
SELINBALTA
UZMAN TABlp - FIZIKSEL TIP VE REHAB
SERAP EGE
UZMAN TABip. KADıN HASTAlıKLARı V
SERHAT SAyiN
UZI>Wl TABip .Ie HASTAlıKLARı
SERPIL '!.AVA CELEBI
UZMAN TABIp. COCUK SAGı.ıGı VE HA~
SEZAI YURDAKUL
UZMAN TABlp -ANESınIYOLOJi
VE RE
UZMAN TABip. COCUK SAGı.IGI VE HM
SULEYMIIN SUNKAK
SÜNKAR KAYABAYRAK
UZMAN TABip .ANESTEZiYOLOJI VE RE
-.-UZMAN TABIp. COCUK SAGUGI VE HA~
TCtGAAKBAS
TUGBAAKTAN KÖSKER
UZMAN TABlp -Le HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. GöGÜS HASTALıKLARı
TUGBA KAPLAN
UZMIIN TABIp. DERI VE ZüHREVI HAsı
ruGCE GULERVÜZ
UZMAN TABlp. DERIlIE ZÜHREVlliAsı
VEYSi FIDAN
UZMAN TABlp .ANESTEZIYCtOJI VE RE
ViLDM, ÖZKUBAT
UZMAN TABip. COCUK SAGl.IGIVE HA~
YASEMIN ONURSAL HELVACI
UZMAN TABIp. AILE HEKIMllGI
YASIRTUNCER
UZMAN TABIp. COCUKSAGLıGıVE HA~
YILDIZ EKEMEN KELEŞ
UZMAN TABip. KARDiYO-OJI
VUSUF ÇAN
UZMAN TABIp. ÜRO-OJI
Yl)SUF ÖZLÜLERDEN
UZMAN TABIp. ÜROLOJI
Yl)SUF SENoGLU
UZMAN TABlp .IC HASTAlıKLARı
ZEHRA NARU ÖZOEMiR
UZMAN TABIp. KULAK BURUN BoGAzI
ZEYNEP ERDOGAN CETiN
UZMAN
TABIp. COCUK ENFEKSIYON H,
ZÜMRÜT ŞAHBUDAK BAL
UZMAN TABip. ACIL TIP
CiGDEM KATıRCı EKŞI
UZMAN TABIp. HEMATO-OJI
CIGDEM pAı.AOnÜRK
UZMAN TABlp - ANESTEZIYO-OJI VE RE
ÖMERTAWlGCt
UZMAN TABIp. RADYOLOJI
ÖMERÖZVIGIT
UZMAN TABlp - COCUK SAGLIGI VE HA~
ONDERMRAMYA
UZMAN TABiP. COCUK SAGı.IGllIE HM
ÖZGEATAY
UZMAN
TABIp. KADıN HASTAlıKLARı V
ÖZGE KlZllOOE YlLOIRIM
UZMAN
TABIp.
RUH SAGLlGılIE HASH
ÖZGE $AHMELlKoGLU ONUR
UZMAN
TABIp.
GENELCERRAHi
ÖlGU KEMAl BEK$AC
UZMAN
TABlp
.AlLE
HEKiMllGI
ÖZGÜR EVREN ÖZTÜRK
UZMAN
TABIp.
RUH
SAGLlGI
VE HASV
ÖZLEMPAlTACı
UZMAN TABIp. COCUK GASTROf.NTRC
ÖZLEM VÜCE
UZMANTABIp. KARDIYO-OJI
ıBRAHiM ER$OY
UZMAN TABlp .ACIL TIP
19RAHIM KAYITMAZBATIR
UZMAN TABIp. AILE HEKIMllGI
IlKNURYA$AR
UZMAN TABIp. NORCtOJI
IREM YILDIRIM
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı v
ŞEBNEMAlANYA TOSUN
UZMAN TABlp - PLASTiK,REKONSTRÜK
ŞERIFYAVUZ
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı V
$EYMA YÖNEY AKCAY
,..,~
493540
497535
496734
49511S
500233
'~m
493709
497583
498811
495485
489141
'9560'
<9'0"
494388
493261
4913JO
495679
494555
495864
."'~
493528
496707
494928
495029
494177
491788
497130
494392
493348
••• LISTE SONU •••
7"
YERLESTiRiLDIGi
BiRiM
14 ISTANBUL BEYKOZDEVl.£T HASTANESi
19 BALIKESıR SINDIRGI DEVlET HASTANESi
101 SIVAS DEVlETHASTANESI
143 ıZMIR URLA DEVLET HASTANESI
160 ANTALYA KEPEl TOPlUM SAGLlGI MERKI
124 ANKARA 29 MAYIS DEVlET HASTANESI
2 AFYOOKARAHlSAR DEVlET HASTANESI
42 GAZiANTEP DRERslN ARSlAN DEVlET Ht
121 ANKARAOI$l(API YILDIRIM BEYAZıT EGiTi
27 DIYARBAKıR GAZI YAŞARGIL EGITIM VE AR
103S1vAS NUMUNE HASTANESI
7 ISTANBUL KARTAL DRLÜTFi KIRDAR EGITil
142 ıZMIR MENEMEN DEVLET HASTANESi
1t2 ZOOGUlDAK KADıN DOGUM VE COCUK H
58 K0NYAEGITiMVE ARASTIRMA HASTANES
108 TRABZON KANUNI EGITiM VE ARAŞTIRM!
lIOYOZGAT DEVlET HASTANESi
54 MYSERI EGITIM VE ARAŞTIRMA IiASTANE
41 ISTANBUL BAKıRKÖY PROF,OR,MAZHAR O
mANKARAKAZAN
HAI~DI ERiş DEVLETrtA:
82 ANKARA ELMADAG DRHULUSI ALATAS DE
aa ANKARA ULUS DEVlET HASTANESI
t40 ıZMIR MENEMEN DEvtET rtASTANESI
139 OIYARBAKIR GAZI YA$ARGIL EGITIM VE A
41 ISTANBUL BAKıRKÖY PROf.DRMAZHARO
135 ıZMIR DR,BEHCETUZ COCUK HASTAUKL
t7SISTANBUL MAl TEPf: TOPLUM SAGLlGı ME
134lzMiRALlAGA CEZA INFAZ KURUMLARı KJ
97 SAKARYA SAGUK BAK;\NLlGı SAKARYA W
169AYDIN ATATÜRK DEVLET IiASTANESI
137 ıZMiR AllA.GA DEVLET HASTANESI
13Q ıZMIR FOCA DEVLET HASTANESI
11 ARDArtAN DEVLET HASTANESI
138 EGE ÜNIVERSiTESI
99 SAMSUN EGITIM VE ARASTIRMA HASTANE
12SANKARA DIŞKAPIYILDIRIM BEYAZıT EGiT,
25 CORUM ISKIUP ATıF HOCA DEVLET HASV
34 ERZURUM BöLGE EGITIM VE ARASTIRMAI
171 ANMRA DRSAMi ULUS KADıN DOGUM C,
61 KONYA DR.FARUK SÜKAN KADıN DOGuM \
aiSTANBUL BEYKOZ DE1AET HASTANESI
69 ISTANBUL BAKıRKÖY PROFDRMAZHAR O
102ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLA/152 ıZMiR KARŞıYAKA TOPlUM SAGLIGI M::RI
1 ADANA DREKREM TOK RUH SAGLlGI VE HA
100 SAMSUN KADıN DoGUM VE COCUK HAST
4GISPARTA DEVl.£T HASTANESI
65 KONYA BEYHEKiM DEVLET HASTANESI
159ANKARA YENiMAHAllE TOPlUM SAGuGı
50 KARS OEVLET rtA$T ANESI
46 GiRESUN ESPIYE DEVLET HASTANESI
22 BO-U illET BAYSAL DEVlET HASTANESI
10 ISTANBUL ARNAV\JTKÖY DE1AET HASTAN
x
Download

Noter Onaylı Sonuçlar