T.C.
MANisAVALiLici
IiM冊EgitimM関前1時ii
l’
Sayi:63852063/0/3738415
07/04/2015
Konu:OkuliardaYard−mToplanmasl
……KAYMAKAMLIGINA
(IICeMiliiEgitimMud血ugn)
llgi:a)19/08/20i3tarihIive83203306/825・03・02′2117801say1−1yaZl.
t))I用0/2014tar帖ve83203306/0/4502011sayll−yaZL
C)L:gitlmVCBlllmiSgerenleriSendikas−nln19/03/2015tarihlive400/410/437saylll
Egitim veBilimlSgercnleriSendikaslnln一皿insaniYardlmVakfl…OkulIarda
yard−mtOPlamas∼konuluilgl(C)yazISL;konuyla−1g消01arakilgi(a)vc(b)yazllardaIHH
InsaniYard−mVaknncay批tiiIenIiHerS…血BirYetimKardcSiVarM prqJeSikapsamlnda
Orgm10時10g1−両正目ku…11a…CaSOZkonusuplqeyegOnul−ulukesas−nadaya一一Olarakgere姐
desteginsaglanmaslkonusununvaliliklercedegerlendirilmesiistenilmId用
Konununyanllmnlamayasebebiyetvermeyecekvegon…mkesaslnlZedelemeyecek
SekildeiIgi(a)ve(b)yazllar cercevesindedegehendirilmesivegereklihassasiyetin
g6steriimesihususunda;
BilgiIerimZivegeregLnjricaederim
RecepDERNL:KBAS
Valia.
MilllEgitimM融urLi
EK:ladetyazl(lsayfa)
Daか1匹
−17il9CⅣlli目しg血一lMud川向guIle
N函nc−PaSaMahAtaturkBlVNo:245020Merkez/MANISA
EiektronlkAgwwwma…Samem@meb.govtr
Tei(0236)2314608
巳pO討a onaogrcllm@Illebgovtr
Faks・(023°)2311251
BueYrakgnv朝日elek一ronikI,nZaileimZ症n爪印「
T.C.
MtLLiE(主ITIMBAKANLIGI
OrlaogretlmGe,lelMudur申ii
Sayt:83203306/0/3660465
06/04/2013
Konu:OkuliardaYardlmToplanmasl
Iigi:a)19/08/2013tarihlive83203306/825・03・02/211780−say−11yaZlmlZ.
b)13/10/2014tar刷ve83203306/0/450201−saylllyaZlmlZ.
J)LglllmVeBⅢ‘1−J*O一・enierlScndikasln1−119/03/2015tar刷ve400/410/437say血
Egitim ve Bilim kgorenlerlSendikaslnln皿HInsaniYard−m Vakm,n。kulla.da
yardImloplamasIkonuluilgl(C)yazISliIICelenmistir.
Jく0−1uyh=glllOlalakIlgl(a)Ve(b)yaz−lardaiHHlnsaniYardlmVakflncay踊mlen
’●HerSlnflnBirYetimKarde$iVar一一 prqIeSikapsamlnda6rgunortagretimkurumlarlnCa
S6zkonusuprq−eyegOn…lukesaslnadayallOlarakgereklidestegmsaglanmasIkonusunun
VaiilikiercedegeriendirilmesiistenilmlStir.
Konununyanll$anlamayasebebiyetvermeyecckvegon…lukesas皿ZCdelcmeyecek
Sekildeilgi(a)Ve(b)yazllar cercevesinde degt症endirilmesive gerek−ihassasiyetin
go両川用い目し一、日、ui血i壷ilciiIli/L、egCi・CgHlilicaedeI・皿
Muhterem KURT
Bakana.
MnsteSarYardImCISl
Dagil…
Gereg仁
一B Planl
AlaturkBiV 06648Ki在1〉′/∧NKAi\∧
Eicklr。ilikAg wwwmebgovtr
e ̄POSta Ogm_meVZuallのIllebgovlr
Ilue、「akgut”iiel血ro…kiil開Iici…州一ai、illi=…
Biigi:
−E皇帝mveBllimiSgerenleriSendikaslna
Ayrll−tiiib時Iein EroIGUN∧Y鳴U抑一
Tei(0312)413269l
l、水S(0312)4180739
血i)//e、raksorgumcbgovtradresindci14733−e45b−3C9C−8cc0−8e51
kodu高一eyI一ediiebliir
Download

,ı lı s - Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü