SAGLlK BAKANllGI
- ~
,
56.DÖNEM DEVLET HizMETi VÜKÜMLÜLÜ(;Ü KJ1t4,'J;Q1ıı&L8R'
29Nis.1oı2014
10:22
Sa)'1'a1/15
\Dm KATIUMCININ
488600
488484
488529
488925
488437
488506
488197
488297
488877
488219
489:170
488695
488763
488802
488267
488661
489085
488512
489059
489015
488966
489026
488717
488262
488683
488885
489074
488491
488319
488631
4B899'.l
488954
488231
488546
488445
488867
489008
489017
488558
488710
4B8290
4B8977
488409
488289
488991
488691
488625
488644
488630
4&963
48$812
488565
488770
488942
489057
488917
ADI SOYADı
YERLESnRllDiGI
UNVAN iBRANS
BIRiM
li:iII
UlMAN TABIp. ORTOf'EDi VE TRAVMA. 464 AGRI DOGuBEYAZIT DR.YAŞAR ERYILMA
ABDUL FETIAH BüYUK
UZMAN TABIp. GÖZ HASTAlıKLARı
266 TUNCELI DEVLET HASTANESI
ABDULHAKIM TEKÇE
UZMAN TABIp. ANAsmtvOLOJI VE RE 58KONYACiHANBEnl DEVLET HASTANESI
ABDULlJlJ' ÇELEP
UZMAN TABlp.lç HASTAlıKLARı
ıHADANA TUFANBEni DEVLET HASTANESI
ABDULlJlJ' CERIT
UZMAN TABIp. KARDlvOLOJI
313AGRI DEVLET HASTANESI
ABDULLAH ORHAN DEMiRTAŞ
TABIp. YOK
no GÜMÜ$H.'J"jE KElKIT TOPLUM SAGLlGI Mi
ABOOLLAHSELVI
UZMAN
TASlpBEVIN
VE
SINiR
CERRA
83 BITLIs TATVAN DEVLET HASTANESI
ABDiJlSEMAT GÖKALP
UZMAN
TABlp-lc
HASTALıKLARı
301 MARDIN MIDYAT DEVLET HASTANESI
ABDURRAHMAN DEMiR
UZMAN TABlp .GENEL CERRAHI
223 MUS MALAZGiRT DEVLET HASTANESI
ABDÜLHllliM SERDEN AY
UZMAN TABIp. BEyiN VE SINIR CERRA 86 ERZ\JRUM BCtGE EGITIM VE ARAŞTIRMA i
ABUZER GÜNGÖR
TABip.
YO!<
759 ERZINCAN ILIC ILÇE DEVLET HASTANESi X
ADEM AKBAL
UZMAN
TABip.
RADYCtoJI
521 SiiRT DEVLET HASTANESI
ADEMAKTüRK
TABIp.
YOK
n5
HAKKARI YÜKSEKOVA TOPLUM SA(';I.IGI ~.
ADEM DEMIR
TABlp-VOK
637ŞANLlURFAAKÇAKALEDEVLETHASTANE
x
ADEM SAVUR
UZMAN
TABIp.
KARDiYOLOJI
:m
KOCAELI
GEBZE
FATIH
DEVLET
HASTANE
ADEM YILMAZ
TABlp- YOK
596 HATAY HASSADEVLET HASTANESI
AFRAHAFIZEBERTA
TABIp.
YOK
593 HAKKARI DEVLET HASTANESi
x
AHMADI.M HURAI.BAT
UZMAN
TABiP.
ÇOCUK
CERRAHISI
93HAKKARIYÜKSEKOVADEVLET
HASTANES
x
AHMET iLLi TUNCER
TASIp. YOK
185 KOCAEllÇAVIROVA TOPLUM SAGLI(';I ME
AHMETAYKlJT
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı vi 356 siiRT KADıN DOGUM VE ÇOCUK HASTALll
AHMET BARIŞCIL
TABIp. YOK
735 ARDAHAN ILAMBULANS SERVISI KOMUTI
AHMET DEVECI
UZMAN TABIp. GOOÜŞ CERRAHiSI
233 ARDAHAN DEVLET HASTANESI
AHMET DUMANLI
TABip. YOK
744 AGRI TAŞLIÇAYTOPLUM SAGllGI MERKE.
AHMET EMIN O!<UTAN
UZMAN TABlp .ANATOMI
700 ISTANBUL ÜNIVERSiTESi CERRAHPASA 1
AHMET ERTAS
UZMAN TABlp - Iç HASTALıKLARı
268 HAKKARI DEVLET HASTA.'JESI
X
AHMET ESKIOCAK
UZMAN TABlp-ORTOPEDI VE TRAVMA. 483 RIZE DEVLET HASTANESI
AHMET GüDÜK
UZMAN TABlp- KARDiYOLOJI
374ARTVIN HOPA DEVLET HASTANESI
x
AHMET GüRDAL
TABlp- YOK
632 SiiRT ERUH tCE DEVLET HASTANESi
X
AHMET IiALIT AYDIN
715 LC, ADALET BAKANllGI ADLI TIP KURUM
AHMET HÜSAMETTiN AYDINER UZMAN TASIp. ADLI TIP
TASIp. YOK
182 KASTAMONU ÇATALZEYTiN ILCE DEVLET
AHMET KAMiL ALwG
UZMAN
TABlp
•
ANASTEZivOLOJi
VE
RE
70 ŞANLIURFA BALIKUGOL DEVLET HASTANE
AHMET KANTER
TABlp _YOK
765 ERZURUM TEKMMI TOPLUM SAGUGI MEI
AHMET KAR
TABIp. YOK
&L3 ŞIRNAK ULUDERE TOPLUM SAGLIGI MERI
AHMET MARAŞLIOOLU
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
212 HAKKARI DEVLETHASTANESI
x
AHMET RAGlp ıYıOL
UZMAN TABlp. COCUK NEFROLOJISI 109 DIYARBAKıR ÇOCUK HASTAlıKLARı HAST
AHMETTANER ELMAŞ
TABlp _VOK
769GÜMÜ$H.'J"jE MERKEZTOPLUM SAGUGII
AHMET YETER
UZMAN TABiP. COCUK IMMÜNOLOJISI 105 GAZIANTEP ÇOCUK HASTALıKLARı HASTı
AH~'ET ZÜLFiKAR AKELMA
UZMAN TABIp. BEYIN VE SiNiR CERRA 81 BATMAN BCtGE DEVLET HASTANESI
AHflET OORENCI
UZMAN TABiP. TIBBı MIKROBiYOLOJi
8321$PARTA HALK SAGUGlLABORATUVARI
AHU söNMEZ
UZMAN TABIp. ÜROLOJI
688 ERZURUM OLTUDEVLET HASTANESI
AKIF ERSOV ERKMEN
UZMAN TABIp. TIBBı BIYOKIMYA ,
EilEVLET
HASTANESI
ALPASl.l<NSAVRAN
UZMAN TABip _GENE~!>J>i5..
llRFA VIRANŞEHIR DEVLET HASTAI
iııPER AYTEKIN
UZMAN TABIp. KADıN I1ASt
.N
SEBINKARAHlSAR DEVLET HAS
AJ,PERERASLAN
TABIP.YOK
mY~rin,
.•
y
UMKARAYAZıTüRKEClAClLARIE
X
ALPER KURT
UZI.'ANTABiP.KAR
• {)
\ft.A
FES
,
ADEVlETHASTANESI
ALPER VURAL
UZMAN TABlp- AILE EKiM Gr-,
NGOL KIGIILÇE DEVLET HASTANESI
ALTYNAYDOSBAVEVA
UZMANTABlp.FlzIK
ı;,p
..
.1'&1 AYBURT DEVLET HASTANESI
ALIALTUNALAN
TABlp.YOK
\:.~'
,,"
GöKCEAIlADEVLETHASTA~
ALI CEMALKALSEN
UZMAN TABip. AILE HEKir.\.
' _;.;.1'813 SiiRT SIRVAN ILCE DEVLET HASTANESI
ALI CÜCEL
UZMAN TABIp. GENEL CER
i
216 KARŞDEVLET HASTANESI
ALICIHATYILDIRIM
TABIp. YOK
745AGRI TUTAK TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
ALi ERDEM DAL
UZMAN TABIp. PLASTiK,REKONSTRÜK 494 ARDAHAN DEVLET HASTANESi
illi GOOAL
UZMAN TABIp. GÖl HASTAlıKLARı
265 SIRNAK SILOPI DEVLETHASTANESI
i
ALI KUTLAVTUFAN
TAEiP. YO!<
583 ERZURUM KARAÇOBAN IlCE DEVLET HA:
ALI rNAT
TABIp. YOK
807 ARDAHAN POSOF ILCE DEVLET HASTANE
ALI PEKKUZ
UZMAN
TABlp
GöCÜS
HASTIllIKLARI
247 MERSIN SILIFKE DEVLET HASTANESI
ALI RlZAFATiH BÜYÜKKUTLU
ıı
--s::..
V
29 Nisan 2014 1022
saj1a2!15
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
488530
488737
488918
'""""
",m
488814
.,'"
488987
_n
""""
'''''"
.,,~
4!l8292
488756
4SS'«
"""
"""
"'"'W
488795
"""
"'""'
"'""
'"'""
488370
488819
•..
•..
~
488419
488311
488455
488769
"""
488725
'""""
489029
'SS'W
488907
'"'"
488246
"""
'"'w
4"'«
"'"'"
,SS'.
"'"'"
488751
4118628
'SS'~
48817!l
'"""
,-,
488217
488782
"'"~,
","no
488251
488774
''''''
"""
_"
488198
488571
ONVANIBRANS
YERLESTıRilDIGi
BIRIM
UZMAN TABip. COCUK KARDIVOlOJisi 107 $ANUURFACOCUKHASTALIKLARI HASTı
UZMAN TABip. IC HASTALıKLARı
292 KARABÜKSAG.IK BAKANııGı KARABÜKÜI
TABip. VOl<
583 ERZURUM KARAÇOllAN IıÇE DEVLET HA
TABIp. VOK
582DENlzLI TAVM; DEVLET HASTANESI
UZMANTABip. COCUK MGLlGI VE HA~ 118 BiTliS AALAT DEVLET HASTANESI
TABIp. VOK
723 BiTliS IL AMBU~S SERVIsı KOMUTA KC
UZMAN TABIp. BEVIN VE SINIR CERRA 84 DrYARB/lKIR ERGANI DEVLET HASTANESI
TABlp- VOK
721 AGRI n.MlSU~S
SERViSi KOMUTA Km
UZMAN Tıısip. NÖROlOJI
439 DIVARBAKIR BISMil DEVLET HASTANESI
X
UZMAN TABip. NÖROlOJI
432 BARTIN DEVLET HASTANESI
Uzı,w.ı TABlp.ANA.STEZlvOlOJI VE RE 43 DiVARBAKIR KADıN DOGUM VE COCUK HA
TABIp. VOK
730 MUS IL MlBU~SSERVlsl
KOMUTA KQI\
TABIp. VOK
731 SAKARYAIlMlBUl.ANS SERVISIKOMUTA
UZMANTABlp- NÖROLOJI
441 ERZURUM Bo..GE EGITIM VEARAŞTIRMA
UZMAN TABip. NÖROLOJI
447 KÜTAHVA DOCDRMUSTAFA KALEMLI TA
UZMAN TABip. GÖZ HASTAlıKLARı
257 ERlURUM Bo..GE EGITIM VE ARAŞTIRMA
TMllp _YOK
626 NIGDE DEVLET HASTANESI
UZMAN TASIp. KADıN HASTALıKLARıyı 360 $ANlItIRFAKADIN HASTALıKLARıVE 00::
TASip. VOl<
727 HATAV it. AMBU~S SERVisi KOMUTA Ki
UZMAN TABip. HALK MGLlGI
826KASTMlONU HALK SAGLlGı MüDüRLÜGC
TASIp. YOK
570 BITLIs HlZAN DEVLET HASTANESI
X
UZMANTMlip. ENFEKSIYONHASTALIKI 183 TOKAT IlLE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. GÖZ HASTALıKLARı
259 GÜMÜŞHANEDEVLET HM;TANESI
UZMAN TABIp. RADVCX-OJI
516 HATAV ANTAKYA DEvı.ET HASTANESI
UZMAN TABlp.ACIL TIP
6 CORUM T.C SACLIK BAKANııGı HITIT ÜNlVE
UlMAN TABlp .AlLE HEKiMLl<>l
25AGRI HAMUR IıÇE DEvı.ET HASTANESI
TABlp. VOK
636 SINOPTÜRKELI DEvı.ET HASTANESI
UlMAN TABIp. GÖl HASTALıKLARı
260 KÜTAHYA GEDII DEVLET HASTANESi
TABIp. VOK
794 ŞANLIURFA CEV~PINAR TOPLUM SAGı
UZMAN TABIp. NEFRCX-OJI
422 KARSDEVLET HASTANESI
TABlp _YOK
851 KiLIS DEVLET HASTANESI
UZMAN TASip. DERI VE IÜHREVI HASl 155 AGRI PATNOS DEvı.ET HASTANESI
UlMAN TABIp. NEFROlOJI
842 VOlGAT DEVlET HASTANESI
TABip. YOK
616 MARDIN DARGECIT ILCE DEVlET HASTAI X
TAB:P. VOK
596 HATAY HASSA DEVLET HASTANESI
UlMAN TABip. Pl.ASTIK,REKONSTRÜK 497 KIRIKKALEVÜKSf:K IHTiSAS HASTANESI
UlMAN TABip. Aciı TIP
10ERZURUM Bo..GE EGITiM VE ARAŞTıRMAl
TABIp. YOK
6OOKOCAELIOlLDVASı DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. KADıN HASTALıKlARı vi :J.33ARDAHAN GÖlE DEVlET HASTANESI
TABIP. YOK
598 ISPARTA VALVAC DEVlET HASTANESi
UZMAN TABIp. IC HASTALıKLARı
280 BiNGOL KARLlDVADEVlET HASTANESI
X
UZMANTABIp. ANASTEZlvOLOJI VE RE 57 KILISDEVlETHASTANESI
UlMAN TABIp. KALP VE OAMARCERRi 364AGRI DEVLET HASTANESi
x
UlMAN TABip. BEviN VE SINIR CERRA 88 KIRKLARELllULEBURGAZ DEVlET HASTAI
UZMAN TABIp. ANASTEZiYOlOJI VE RE 37 BiTliS TATVAN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip .IC HASTAlıKLARı
304 MUSKORKUT ILCE DEVLET HASTANESi
X
UZMAN TABIp. GENp,ÇER
224 MUSOEVLET HASTANESI
UZMAN TABip.@'ı'
Ri 245 HAJ<KARIYüKseKOVA DEVlET HASTANE: x
UZMA
ıli~
665 BARTIN DEVlET HASTANESI
UlMA
A 'lı
.
.,.. 18 TUNCELI OEVlET HASTANESI
'tm
TAB!P- ~ .. ;"'.
~.'ı'~, ~.
TABIP.
ib'-'l,
UZMAN ABlp.N
I.
TABIP.YOK
.~.
TABlp _VOK
•••,
.'> i.
UZMAN TABip. ROMATOLOJI ~
TMlip. YOK
TABIp _VOK
UZMAN TABIp. KARDIYOlOJI
UlMAN TABIp. IC HASTALıKLARı
UlMAN TABIP. FIZIKSELTIPVE REHAB
UZMAN TABlp _NÖROlOJI
~
'758 ERZINCAN ÇAYIRUILCE DEVlET HASTA!
8AGRIDlvAOINDEVlETHASTANESI
444GAZiANTEPORERSINARS~DEVLETH
613K0/4VAVUfW(HAClilZETBAVSALDEVU
618 MAROIN DARGECiT ILce DEVLET HASTA/
X
x
X
526 ISTANBUL BAKIRKÖVDRSADI KONUKEG
789MARDIN NUSAYBINTOPLUM SAGlIGı MEF
597 leOIR DEVLET HASTANESI
377 BiNGÖlDEVLET HASTANESI
317 TOKAT ZILE DEVlET HASTANESI
189 HAKKARI DEVLET HASTANESI
X
448 MANISA DEMiRCI DEVlET HASTANESI
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
,.'"
488712
488748
'"'"
,.."
488492
,-
'Oô~
488213
~"'9
,.,'"
-"
"'33'
488479
488731
488624
489061
,.".
488978
488746
488247
,"""
..",
""~
488672
488643
488239
",;g.
48901.
"",n
""00
,488250
488282
488754
"""
_n
488793
4asl93
,.."
488791
488674
'"'"
488618
"""
,488676
488767
488941
488232
488597
488199
488735
4890n
480076
488421
488570
"""
"""
4M331
488469
'"'''
ONVAN/BRANS
YERLESTiRil01Gi
BiRiM
UZMIIN TABip. CoctJK \LEERGEN RUH 150 ElAZIG RUH SAGLlGıVE HASTALıKLARı H
UZMAN TABip -ACIL TIP
12 HATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESI
Ul1lWl TABIp. ORTOP'EOIVE TRA\IlAA- 474 IODIR DEVlET IiASlANESI
UZMAN TABip .ie HASTAlıKLARı
313 ŞANLIURFA BIRECiK DEVlET HASTANESI
UZlAAN TABip. ANASTEZIYOlOJI VE RE 33 BALıKESiR BlGADiç DEVLET HASTANESI
UlMAN TABIp. NÖROlOJI
450 OSMANjyE OEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
781 KARSSUSUl rmUM SAOLlGı MERKEZi
UZ!YWl TA8lp-ANASmlyOlOJI
VE RE 66 SIIRT KlIRTALAN DEVLET HASTANESi
TABip.yOK
645VANÇATAKDEVLETHASTANESI
TABip. YOK
746 BilECiK iNHlSAR iıÇE DEVlET HASTANE:
UZMAN TABip. ÇOCUK $ilGllGI VE H~ 142 $ANLıURFA BIRECiK DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. BEYIN VE SINIR CERRA 85 DIYARBAKıR EGITIM VE ARASTIRMAHASTı
UZMAN TABip - TIBBı FARMAKOlOJI
713 TÜRKIYE LLACVE TIBBı ÇIHAZ KURUMU
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı v 331 AGRI DEVLET HASTANESI
UZMAA TABip. KUlAK BURUN BOGAZ i 418 YOZGATBoGAzı.lYM OEVLET HASTANE:
TABip. YOK
732 $ANLıURFA IL AMBULANS SERVISI KOMU
TABIp. YOK
700MUSBULANIK TOPLUM SAGlIGI MERKEZI
UlMAi'I TABlp-ANASTElIYOlOJI VE RE 51 HATAY ERZIN DEVLET HASTMESI
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
ııs KÜTAHYA DOÇ,ORMUSTAFA KAlEMLI TA
UZMAN TABip. HALKSAGLlGI
830 KiLiSHALK $ilGllGI MÜDÜRıOGO
UZMM TABip. NÜKLEER TIP
458 BURSAAli OSMAN SÖNMElONKOLOJI Hi
UZMAN TABip .IC HASTAlıKLARı
293 KARAMAN DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
558ARDAHAN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. RADYOLOJI
519 MARDIN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp -Ai'IIISTEZIYOlOJI VE RE 65 SAKARYA PAMUKOVA ILÇE DEVLET HASiP
UZMAN TABip - RADYOLOJI
513 ERZURUM OlTU DEVLET HASTANESI
UZMAN TA!lip • GASTROENTEROI..OJI 189 KARS DEVLET HASTANESI
UZMM TABip. PLASTiK,REKONSTRÜK 493 ADIYMWl T,C SAGı.IK BAKANllGI ADIYA
UZMAN TABip • ACIL TIP
19 MALA.TYA DEVLET HASTANESi
TAB.P. YOK
732 ŞANLIURFA it. AMBULANS SERVISI KOMIJ
UZMAN TABIp. ÇOCUK SAGUGI VE HA~ 145 ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. ÇOCUK $ilGllGI VE HM 123 ERZURUM NENEHATUN KADıN DoGUM H
TABIp. YOK
642 UŞAK ESME DEVLET HASTANESi
UZI,'.ANTABip. DERi VE ZÜHREVI HASl 158 KILiS DEVLET HASTMESI
UZMAN TABIp. ÜROLOJI
683ARDAHAN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. KADıN HASTAlıKLARı v 348 KAHRAMANMARAŞDRSOREYYAADANAL
UZMAN TABip - KADıN HASTAlıKlARı
345 HAKKl<RiYÜKSEKOVA DEVLET HASTAAE:
UZMAN TABip. TIBBı PATOLOJI
666 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. ANATDMı
711 ANKARA YILDIRIM BEYAZıT UNIVERSiTES
TABIp. YOK
IlO5ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAGLIGI MERt
TABIp. YOK
618 MARoiN KIZILTEPE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. COCUK CERRAHISI
94IGOIR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. KADıN HASTALıKLARı vi 340 ELAZIG KOVAACıLAR DEVLETHASTAAES
UZMAN TABIp. NÖROLOJI
456 VAN EGITIM VE ARASTIRMAHASTANESI
UZMAN TABIp. GASTRDE
2ü31sTANBUl HAYDARPASA NUMUNEEGiTI~
TABip. YOK
/';:';'
796 VAN MURADIYETOP\.UM MGLlGI MERKE
UZMAN TABlp ..<ıROl jl
.,
679 AFYONKARAHISAR BOlVADiN DRHAliL Iı
UZMAN TABi(- COC SA
~ 148 YOZGAT SARIKAYAOEVLET HASTANESI
Uzw,N TABiP.;('lOR
JI'
445 HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESi
UZ!MN TABiIi,
465AC;RI PATNOSDEVLET HASTANESI
UZMAN TAEL~ G.
~264
ŞANLIURFA KADıN HASTAlıKLARı VE OCX
UZMAN TABIf"
•
. },.'ill
LI 478 KIRKLARELı DEVLET HASTANESI
TABip. YOl<Ketib
'Mı-~
ÇL
7 GAZIANTEP ISLAHIYEDEVLET HASTANE~
TABip. YOK
63J SIIRT KURTAlAN DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
632 SIIRT ERUH ILÇE DEVlET HASTANESi
UZMAN TABip. KUlAK BURUN eOGAZ i 416 VAN BA$KAl.E DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
225 NEV$CHiR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. 11BBIPATOlOJI
667 CORUM TC SAGLIK BAKl<NLlGIHiTIT 01'11
UZMAN TABIp. ORTOPEDIVE TRAVMA- 482 NiGDE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip _AILE HEKIMllGI
816 DOZCE YIGILCA ILÇE DEVLET HASTANES
UZMAN TABip. TIBBı PATOLOJI
676 ŞIRNAK CIZRE DRSELAHAnlN CIZRElle
TABIp- YOK
~
610KOCAELI KÖRFEZDEVLET HASTANESI
v
X
x
X
x
v...
i
x
X
x
X
x
ıe.1.1'3.3'.s"
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
DERYAAlP
DERYADEMiRTAŞ
"905' DERYA SALIM UYMAZ
DERYAseLlM 8AP1JR
488185 DERYAUYANHENDEM
DEVRAN SÜER
488749 OOOAN$AHiN
489019 ooGAe UGURCAN
488579 ()()GuKAN SOO1EN
488221 nUDU TUNCER
488540 DURAN CAN MUSLU
DURMUŞ YAKAR
488671 DURSUN AKASLAN
488775 DUYGUMTOK
DUYGU HASSIMŞEK
DICLE AKDENiZ
dICLE ıSKENDER
488173 DIDEM TURGUT
DlLAY K,ARMRSLAN
488257 DILEK DURlIERPISKIN
DILEK GÖKÜSTÜN
DILEK GURlEK GÖKÇEBAY
DILEKYAVUZCAN ÖZTÜRK
DILEKŞENGÜL
DiNeERAYDIN
"'500 EBRU EMRE DEMiREL
488762 EBRU KöRoGLU
488534 EBRU UNCU
488950 ECE BlIRlI
ECE ERCI
EDAALKAYA
488379 EOA ALTLIN
489025 EDA TEKELI
488716 EFE CUGER
488316 EKREM ANıK
ELA AGL.AGÜI.
488755 ELTO'I SOYDAN
ELIF MlAY
489013 ELlF AFAT
ElIF AKTAŞ
EliF CAYMAZ
ElIF DEMIReAN
488895 ElIF GUL$AH $AHiN
489051 ELIF liMANGOl
ELIF ?EYNIR
488237 ELIFVELlBEyO::;LU
488459 ElIF ÖZEMIR
469010 ELlF INAN
488927 ELIF $AJ1IN
EMELERTÜRK ÖZDEMIR
488955 EMRAHAKBAY
488497 EMRAH DÜZENLI
488789 EMRAH YıuılRIM
488526 EMRAH ÇAGLAR
488215
EMRE AYDIN
EMREDURSUN
488378 EMRE GöNENe BAYGÖl
EMRE MANDACI
488211 EMRE SAlA6AS
'i/f
488253 EMRE YilMAZ
488184 EMRUllAH DURMUS ~
488969 EMINGEMCloGLU
)
4887&l
''''''
"''''
"'"'"
"''''
,"''''
"""
"'.,
"""
"''''
"''"
''''"'
"".
,"''''
•••••
..-
'"'"'
",on
"'5"
"""
,-
"'~,
-
l\...
J
ONVAN/BRAHS
YERLESTiRilDiGI
'29NiSlll2014
1022
Sayfa 4/15
BıRiM
UZMAN TMlip.ANASTEZIYOLOJI VE RE 56 KIRŞEHıR KAMAN DEVLET HASTANESI
UZMAN TMli? .Ie HASTAlıKLARı
296 KASTAMONU TAsı<Ö"RÜ DEVLET HASTA!
UZMAN TABI? GENEL CERRAHI
210 ERZURUM KARAYAZı TURK ECZACıLARI!
UZMAN TMlI? .IC HASTAlıKLARı
310SIIRT PERVARI DEVLET HASTANESI
UZI.WI TABI? - KADıN HASTAlıKLARı V 345 HAl<KARIYÜKSEKOVA DEVLET HASTANE~
UZMAN TABip. NOROLOJI
440 DIYARBAKıR SILVAN DR.YUSUF AZiZoGL
TMlip. YOK
784 KOCAEli KCıııFEZTOPl.UM SAGlIGI MER~
UZMAN TAEI? - ENFEKSIYO'I HASTAliKI 175 KIlis DEvt.£T HASTANESI
UlMAN TABIp. ÜROLOJI
682M~ASYA TC. SAGLIK BAKANııGı. AMASf
UZMAN TABIp. ACiı Tl?
131SPARTAOEVLET HASTANESi
TAEIp. YOK
727 HATAY IlAMBULANSSERViSI KOMUTA Ki
TAElp- YOK
588 GAZIANTEP Nizip DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp- KARDIYOLOJI
393 SIVAS NUMUNE HASTANESi
TABI? YOK
554 AGRITASLlCAY ILeE DEVLET HASTANES
UZMAN TABIP- NÜKLEER Tl?
462 TOKAT DEVLET HASTANESI
UZMAN TABi? FiZiKSEL TIP VE REHAB 192 SIIRT DEVLET HASTANESI
UZMAN TABi? - HEMATOLOJI
270 SAJ<AAYASAGLlK BAKANııGI $AKARYA ÜL
UZMAN TABi? NEFROLOJI
420 AA1ASYAT,C, SA(';lIK BAKANLI(';I. AMASY
UZMAN TABI? COCUK VE ERGEN RUH 152 UŞAK DEVLET HASTANESI
UZMAN TABi? .AllE HEKiMliGI
821 ERZiNCAN ILiç IlCE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? • iC KASTAliKLARI
262 BiNGÖl SOLHAN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? COCUK HEMATOLOJisi' 102 SiVAS NUMUNE HASTANESI
UZMAN TASip. NEONATOLOJI
426 ŞANLIURFA ÇOCUK HASTALıKLARı HAST!
TABIp. YOK
763 ERZURUM OLTU TOPLUM SA(';lIGI MERKI
UZMAN TABip. TıBBi ONKOLOJI
844 UŞAK DEVLET HASTANESI
UZMAN TAEI?- ANASTEZIYOlOJi \1£ RE 59 KÜTAHYA GEDIZ DEVLET HASTANESi
UZMAN TABI? iç HASTALıKLARı
291IGDIR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? TıBBi MIKROBiYOLOJi
859 GAZIANTEP NIZIp DEVLET HASTANESi
UZMAN TABi? ANATOMi
718 YOZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI
TABlp _ YOK
629 SAKARYAKADıN ()O:jUM VE COCUK HAS'
UZMAN TABI? TIBBı BiYOKIMYA
&46 A(';RI DEIILETHASTANESi
UZMAN TABi? NEFROLOJI
421 HAKKARI DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
780 KARS SEliM TOPLUM SAGlIGı MERKEZI
TABI? - YOK
574 CANAKKAlE EZıNE DEVLET HASTANESi
UZMAN TABI? • iç HASTALıKLARı
302 MARdIN NUSAYBiN DEVLET HASTANESi
UZI.WI TABi? RADYOLOJI
524 ŞIRNAK CiZRE DRSElAHAniN CIZRElle
UZI.WI TABI? KARDjyOLOJI
384 HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
561 ARTVIN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp. COCUK SAGLlGI VE HA~ 127 HATAY DöRTYOL DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
628 RiZE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? ANASTEZIYOLOJi VE RE 72 TEKIRDAG ÇORLU DEIILET HASTANESI
UZMAN TASip. GÖZ HASTAlıKLARı
852 eDRUM ALACADEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? KADıN HASTALıKLARı vi 341 ERZlIRUM KARAYAZlTÜRKECZACllARl1
UZMAN TAJ3iP.ANASTEZjyOLOJI VE RE 44 DiYARBAKıR ERGANI DEVLETHASTANESI
UZMAN TABI? GöGÜSHASTALIKLARI 242 GiRESUN OR.ALI MENEKŞE GOOÜS HAST.
TABIP" YOK
&46 VAN ÖZAlPOEVLET HASTANESI
TAEI? YOK
568 BiTliS AHLAT DEVLET HASTANESI
UZMAN TABiP. COCUK SA(';lj~J VE HM 128 HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESi
UZMAN TABI? TIB
:rÔK~ ',.'
823ERZINCAN HAlK SAGLlGlLABORATUVAR
UZMANTABI?D
iv{zD
lHAsı 162ŞIRNAKSILOPloEIILETHASTANESI
UZMAN TABi? VE D ~
RRt
BATMAN BCtGE DEVLET HASTANESI
UZMANTABIp.
)ZJ1~
i
f.W.ATYAooGANSEHiRDEvt.£THASTAN
TABıp.YOKAL:
NP/)
2MUŞHASKÖYDEVLETHASTANESI
UZMAN TABIp.
-~53 BOLU IZZET BAYSALDEVLET HASTANESi
UZMAN TABiP".'ff "
~46IGDIR
DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK ",itiba
.
586 GAZIANTEP ARABAN [LeE DEVLET HASTI
UZMAN TMlip. PlASTIK,REKONSTRÜK 4M KIRKLARElı DEvt.£! HASTANESI
UZMAN TASi?lc HASTALıKLARı
303 MUŞ BUi.Jl}JIKDEVLET HASTANESI
UZMAN TAEI? ÜROLOJI
693 MARDIN KIZILTE?E DEVLET HASTANESI
UZMAN TAsi? RUH SAGuGı VE HASU 539 OSMANIYE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? ÜROLOJI
694 MUS BULANıK DEVLET liASTANESI
UZMAN TABip. ie HASTAlıKLARı
319 UŞAK BANAl DEVLETHASTANESi
ı/
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-.:::+-..
'4
J
29Nisatı2014 1022
Say/a5/15
aıLIiLILII KATılıMCıNIN
435841
489011
488483
488433
489021
4883a5
488938
4M537
489027
488961
488888
488226
488705
488567
488375
488828
488910
488500
48ll9ı3
488959
4881136
488914
488722
488220
488228
488859
488475
488374
488581
483357
4880:€4
488177
488288
488734
4888ı6
488345
4887&1
488691
48821)()
488813
488470
488651
4887%
488315
488224
488632
488869
48>l:l39
489033
488757
488263
488884
488982
4886()1
489082
488678
488926
488865
488829
488SW
4M577
48842Q
ADI SOYADı
EMiN SEviNÇlER
EMiNE AlKAN
EMINEALTUNTAS
EMiNE BURCU CI(';$AR
EMiNE ECEMIş
EMiNE GüÇER
EMiNE NILGÜN ORDU
EMiNE CALlŞKAN
EMiR EROlER
EMiRFARUKTEKEoGW
ENESFERLiBAS
ENES ÖZLÜK
ENGIN HATEM
ENGIN YURTCU
ENGiN ItHAN
ERAYABAT
ERCAN KORUCU
ERDAlAYVAZ
ERDAL?AlAA
ERDAl TARAMAN
ERDEM DURMAZ
ERDEM KEMAL KOYUNCU
ERDEM MARAŞli
ERDEM ÖNDER SÖNMEZ
ERDi BUGRA SAl'IN
EREN DEMiR
ERGUVAN NALINClOOLU
ERHAN KAYA
ERKANYERLIKAYA
ERKUT DEMiRelLER
EROl GÜlFiDAN
ERo.. ÖTEN
ERSAN ERSıN DEMIREL
ERSANGÜRSOY
ERSEN ACAA
ERSiN KAYA
ERTAN ESSIZoGLU
ERTU(';RUL GAZI ALKURT
ERTU(';RULKIYKIM
ERTUGRUl ?INAA
ESEN PeYRAl
ESER MAli
ESMAUGUZTEMUR
ESMACINAR
ES~IAÖZMEN
ESRAAKGQ
ESRA müTüK ÖNGEL
ESRAKIZILKAYA
ESRASAVKU
ESRASAYGılı EROEMIR
ESRAYUCEL
ESRA CIFTCI
ESINCIBIROOLU
ESiN GEZER
EVRiM KARGIN CAKıCı
EVllIN DAGTEKIN
EYlEM TURHAN ÖZCAN
EYMEN OflUC
EYYU? TUSUN
EZGI SEZER --L
EZGI ÇiNAR
EZGI ÖZGÜN
ONVAN/BRANS
YERLESTIRILDiGI
BIRıM
•
TASı? YOK
602 KARS SELIM A8DULH,t.DI CIHANGIR ILÇE i
TABIp. YOK
646 VAN ÖZAL? DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? KARDiYOLOJI
377 BINGöLDEVLET HASTANESI
UZMAN TABI?-COCUK CERRAHISI
704 FıRAT üNIVERSITESI
UZMAN TABI? ENFEKSIYONflASTALlKI 176 MUŞ DEVLET HASTANESI
UZMAN TABi? COCUK SAGLlGI VE LıM 117 BAYBURT DEVLET HASTANEsJ
UZ~IANTABip. G6Güs HASTALıKLARı 249 SIIRT DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? RADYOLOJI
523 $ANLıURFA SURUC DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? GENEL CERRAHI
2ı51(';DIR DEVLET HASTANESI
TASIp. YOK
800 SIRNAKGÜÇLÜKONAK ILCE DEVLET HAS
UZMAN TASip. GENEL CERRAHI
231 VAN ERCISDEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. RADYo..OJI
506 AGRI PATNOSDEVLET HASTANESi
UZMAN TABip. KARDIyo..OJI
38ı ERZURUM BÖLGE EGITIM VE ARAŞTIRMA
UZMAN TABIp. KADıN HASTALıKlARı v 353 MARDIN KIZILTEPE DEVLET flASTANEsı
TASIp. YOK
808 DüZCE CUMAYERI TOPLUM $AGLlGI ME~
TABi? YOK
757 ÇANKIRI ATKARACALAR ILCE DEVLET HA
UZMAN TABIp. GoGÜS HASTALıKlARı 253 VAN EGiTIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI
UZMAN TABi? RADYo..OJI
52QRIZE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABi? COCUK SAGLlGı VE HA~ 112 AGRI ooGUBEYAZIT DRYAŞAR ERYILMA
UZMAN TABip. FIZIKSELTIP VE REHAB 188 DiYARBAKıR BISMIL DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. COCUK ENDOKRiNOLI1 98 $ANUURFAMEHMET AKIF lNAA EGITIM VE
TABi? YOK
807 ARDAHAN POSOF ILCE DEVLET HASTANE
UZMAN TABi? FiZIKSEL Tl? VE REHAB 194 $ANlıURFA CEYLANPINARDEVLET HAST
UZMAN TASi? RUH SAGuGı VE HASTt 5.33ERZURUM BöLGE EGITIM VE ARASTIRMA
TABI? YOK
637 $A."JUURFAAKCAKALEDEVlET HASTANE
TABI? - YOK
788 KÜTAHYA CAVDARHiSAR ILCE DEVlET H.
TABI? YOK
GüMÜŞHANE şlRAN TOPLUM SAGLlGı ME
UZMAN TABi? COCUK SAGuGı VE HM 142 $ANlıURFA BIRECiK DEVLET HASTANESI
TABI? YOK
619 MARDIN MiDYAT DEVLET KASTANESI
TABI? - YOK
568 BiTLiS AHLATDEVLET HASTANESi
UZMAN TABI? COCUK SA(';U(';I VE HM ı23 ERZURUM NENEHATUN KADıN DOOUM H
UZMAN TABi? FiZiKSEL TIP VE REHAB 193 SiNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESI
UZMAN TABi? GÖZ HASTALıKLARı
263 SiVASSARKISLADEVlET HASTANESi
TABIp. YOK
ARTViN ILAMBULANS SERVIsJKOMUTA ~
UZMAN TASı? COCUK $A(';lIGI VE LıM 137 MUS DEVLET HASTANESI
TASI?- YOK
756 BITlISMUTKI TOPLUM $AGLlGI MERKEZI
UZMAN TASi? TIBBı BIYOKiMY'A
652 MARDIN DEIIlET HASTANESI
UZMAN TASi? GENEL CERRAHi
21B KıRSEHiR KAMAN DEVLET HASTANESi
UZMAN TABi? COCUK METABo..lıMA 717 ISTANBUL üNIVERSITESI CERRAH?A$A 1
TABI?- YOK
553 AGRI PATNOS DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? .ANASTEZIYOlOJI VE RE 50 HAKKARIYÜKSEKOVADEVLET HASTANES
UZMAN TABi? COCUK $AGLlGI VE LıM ı27 HATAY DÖRTYOl DEVLET HASTANESi
UZMAN TABlp .Iç HASTALıKLARı
295 KARSDEVLET HASTANESI
TABip- YOK
780 ERZINCAN TERCAN TOPLUM $A(';L1GIME
UZMAN TABi? .llbfWlT~L~!f'Ear,
316 SIRNAK SILOPI DEVLET HASTANESI
TABlp- yMCflN
'A~~':
Z
5'219KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANES
UZMAN TABıfib!A!';i'~HA
-i 239AGRI DEVLET HASTANESi
TABIp. Y()er1ne1i'i,ı.
756 BiTliS MUTKI TOPLUM $AGLlGI MERKEZI
UZMAN T,Kit~~~
58 GAZIANTEP iSlAHIYE DEVLETHASTANES
UZMAN TABiP .J(AD
TAL
354 MUŞ DEVLET HASTANESi
UZMAN TABIP, c: U N'
104 DiYARBAKıR ÇOCUK HASTALıKLARı HAST
UZMAN TABI?
703 CUMHURIYET ÜNiVERSiTESi
UZMAN TAB;P.
51ı CORUM OS~IANCIK DEVLET HASTANESi
UZMAN TABIp. TIBBı ?ATOlOJI
677 VAN EGITIM VE ARAŞTIRMAHASTANESI
UZMAN TABip .COCUK NEFROLOJIsJ ııO VAN EGiTiM VE ARAŞTIRMAHASTANESI
UZMAN TABI? KARDIyo..OJI
389 MUGLA MlLAS 7S.YILDEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. TIBBı MIKROBIYOLOJI 831 EDIRNE HALK SAGLlGI LABORATUVAAI
UZMAN TABi? KULAK BURUN BoGAZ i 4ı5 TRABZON ARAKUllAYRAM HALlLDEIIlEl
UZMAN TABip. KARDiYOLOJI
395 SANLlURFA MEHMET AKIF iNAN EGiTiM V
UZMAN TABi? NÖROLOJI
43ı ARTViN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. TIBBı PATOLOJI
877 VAN EGITIM VE ARAŞTIR~IAHASTANESi
TABi? YOK
579 ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESI
X.
X
X
m
nı
f\
['\i
---qı ...£?-.
1
V
X.
X.
X.
X.
X.
--KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
'M"'"
488415
488160
"""
"""
''''"
EŞREF GUNGOR
FAHiR ŞENCAN
FA1IMEMOUSlftFA
fATMA BAL
FATIAADAMLASAKA
FATMAGÜLCIN ÖZTıiRK
488995
488928
488974
488402
41>8898
FATMA GOLIZ ATMACA
FATMA NUR KOCACAN
FATMA PıNAR EROOLU
FATMA ÖZPAMUK KARADENIZ
FATMASIMŞEK
FATIH AKKIN
"'200
488281
488214
FATIHATES
FATIH DEMIR
~488979
488412
FArlH KARAASLAN
FATIH MEHMET HANEGE
FATIHSARI
FATIH TEKIN
488449
FATiH ÇAKMAK
''''V
FATIH IGiT
489020
FERAYKAYA
"""
FEROI DIRVAR
488702
41)8736
"'208
<S8OO2
FERHAfl60ZKURl
FERHAT KORKMAZ
FERIDUN GÜRLEK
FERIT ONUR MlJTLUER
_17
FEVzI cicı
488817
FıRAT BEGOE
"'.,
,",W
,.m
FUAT BARAN
FlJLYAOMAK
FUNDA KEMERiZ
FURKAN KAYA
FIKRET MUNGAN
FiKRIYe GOL KARAQC
FiLIz ERTEKıN
FILIZ ŞÜKRÜ DURUSOY
GAMERGÜNAY
GAMZE AYAR KARAKOC
GAMZE DiNCER
GAMZESARI
GAMZE SlJVOlCU
GONCA ARMUTCU
GÖIW.?CIKMAN
~MlAKKOK
GÖKHAtflASAR
GÖKHIIN URGUN
GöKMEN mTCAM
GOKCE KIlINCAlP
GÖNÜL CI~'EN
GOZDEKOCAK
GÖZDESAHIN
GÜL iREM KANBEROGLU
GüLCAN OOWOGAN
GülCIHAN ÖZEK
GÜLHAN SAMM
GÜLHAN ÖZÜM
Gln..SEl YALÇiN RASA "-.,J
,.'"
'"'''
"'3~
"""
"""
488997
488100
"'"'
"WW
"'"'
"''''
"'~,
488759
488703
4S£()34
4118745
489014
489037
"""
''''''
''''''
488555
'"""
488321
""00
4881l\0
"',.
488495
488859
,ss<.
--L
~lSUMKAYHAN
GUlTEN ŞEN
GÜlCiN ADALı
GüıçiN HILAL AlAY
Güı.iN GIRGINER
A
v-r
..£...
?
i
YERLESTiRılOiGi
l0n
sayta6115
8~SIOl2ü14
BıRiM
E:iLI
UZMAN TABi? .Iç HASTALıKlARı
299 MALATYA PÖTÜRGE DEVLET HASTANESi
UZMAN TABi? BEyiN VE SiNIR CERRA 89 MARDIN KIZILTEPE DMET HASTANESI
UZMAN TABip. COCUK SAGuGı VE HM 115ARDAfWJ DEVLET HASTANESI
UZMAN TASı". ENFEKSivON HASTALıK! 184 VAN ıPEKYOlU DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
57SCANAKKALE YENICE DEVLET HASTANESI
UlMAN TABlp- ANASTElIYOlOJI VE RE 55 KIRKl.ARfLI PINARHlSARDEVLET HASTAN
UlMAN TABi? COCUKSAGLlGı VE HM 119 BITLIs TATVAN DEVLET HASTANESi
UZMAN TABI". KULAK BURUN 800AZ i 410 KOCAELI KANDIRA ECl.KAZIM DINC DElil
UZMAN TABlp - PLASTIK.REKONSTRÜK 496 GAZIANTEP ŞEHITKAMiL DEVLET HASTA!'
UZMAN TABi? MRDivOlOJI
394 ŞANLIURFA BALIKLIGOl DEVLET HASTAN
UlMAN TABlp. NÖROLOJi
442 ERZURUM PAlANDOKEN DEVLET HASTA!
TASIp. YOK
729 MARDiN ILAMBULANSSERVIsl KOMUTAl
TABIp. YOK
732 ŞANLIURFA iL AMBUl.ANS SERvlsl KOMU'
TABI? YOK
747 BILECIK$OOüTTOPLUM MGLlGI MERKE
UlMAN TABiP. ÇOCUK SAGLIGI VE HA~ 114 AGRI PAmos DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. KULAK BURUN BOOAZ i 406GiRESUN GÖRELE Ol',DR ERGUN ÖZOEM
UZMAN TABIp. KULAK BURUN BOOAZ i 412 SivAS ŞARKıSLA DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
734 BATMAN ILAMBUlANS SERVisl KOMUTA
UlMAN TABlp - ACIL TIP
22 ŞANLlURFABALlKLlGQ DEVlET HASTANE
TABIp. YOK
624 MUŞOEVLET HAŞTANESI
UZMAN TABi? ÇOCUKSAGLlGI VE HM 146 ŞIRNAK CIZRE ORSELAHAniN CIZRELI(
UlMAN TABIp. ORTOPEDi VE TRAVMA' 481 MUŞ DEVLETHASTANESI
UZMAN TABiP. ORTOPEDi VE TRAVMA' 468 BiTliS DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. KULAK BURUN BOGAZ i 413 ŞANLIURFAMEHMET AKiF iNAN EGITiM V
UlMAN TABlp ,IMMÜNOLOJI VE ALERJI 328 BURSA ŞEVKETYILMAZ EGITiM VE AAAŞ.
UZMAN TABi?- MRDiVOlDJI
392 SINOP ATATÜRK DEVLET HASTANESI
TABi? VOK
588 GAZIANTEP Nizl? DEVLET HASTANESI
UZMAN TAelp .COCUK SAGLlGı VE HA: 145 SIRNAK CIZRE DR.SEl..Af\AniN CIZRELie
UZMAN TABIp. TIBel PATOlOJI
663AGRI DOGUBEYAZIT DR.VAŞAR ERVILMA
TASı? YOK
603 KASTAMONU elDE ~CE DEVLET HASTAN
UZMAN TABi? DERI VE ZÜHREVI HAsı 156 AKSARAY DEVLET HASTANESI
TABi? VOK
M7YOZGAT AKDAGMADENI DEVLET HASTAN
TASi? YOK
792 SiiRT ERUH TOl'LUM SAGLlGı MERKEZI
UZMAN TABI? • RADYASYON ONKOLOJI 503 ERZURUM BÖlGE EGITIM VE ARAŞTIRMA
UZMAN TABip .Iç HASTAlıKLARı
279 BATMAN GERCÜŞ DEVlET HASTANESi
UZMAN TABi? RUH MGLlGI VE HASTI 531 BOLU IZZET BAYSAL RUH MGuGı VE HA:
UZMAN TABi? RUH MGLlGı VE HASTI 532 CANKIRI DEVLET rrASTANESI
UZMAN TABi? GöGüs HASTAlıKLARı 241 ARTVIN DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
565 BiLECIK SöGÜT DEVLET rrASTANESI
UZMAN TABlp - FIZIKSEL TIP VE REHAB 190 MALATYA DARENDE HULUSı EFENOI DEl
UZMAN TABi? • ANASTEziYDLOJI VE RE B9 $ANlıURFA AKCAKALE DEVLET HASTANE~
UZMAN TABlp .ANA$TEZIYOLOJI VE RE 46 ERZURUM KARACOBAN ILCE DEVLET HAS
UZMAN TASi? RADYDLDJI
_aS15 HAKKARI DEVLET HASTANESI
TABIp. YÜ"
f.~2
ARTVIN SAVSAT DEVLET HASTANESi
TABi? vOt<AL"TINOA
T !1S5AGRI TUTAK ILCE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp.
t\<il\;ıı,7 SANLIURFA BiRECIK DEVLET HASTANESi
UZMAN TABil!l'.lli'i
DAfWJ DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI •
..43
ATMAN KOZLUK DEVLET HASTANESI
UlMAN TABi? KAD • S
~~IVAS YILDIZElı DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
S9ARTVIN BORCKA DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? .KADIN H
. r
335 BiLECIKOEVLET HASTANESI
UZMAN TAS;P. COCUK SAG!. >iVe~HM 128 HATAY REYI-IANLI DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
630SAK.ARYAKARASU DEVLET HASTANEsl
UDMN TABI? - ÇOCUK HEMATOLOJISI' 103 SANLlURFA COCUK HASTAlıKLARı HASTı
UZMAN TABip. ENFEKSIYON HASTAliKI 179 RIZE KACKAR DEVLET HASTANESI
UlMAN TABI? - KADıN HASTAlıKlARı
361 ŞANLIURFA SIVEREK DEVLET HASTANES
UZMAN TABi? RUH SAGLlGı VE HASTt 541 SINOP BOYABAT 75YIL DEVLET HASTANf
UZMAN TABIp. TIBBı GENETıK
712 GAZI ÜNiVERSiTESI ANKARA
UZMAN TABip. ANASTEZivOlOJi VE RE 31 AMASYA TC MGLIK BAKANLIGI. AMASVA
UZMAN TABI? FIZiKSEL TIP VE REHAB 195 VAN ERCiş DEVLET HASTANESI
UlMAN TABip .ANASTEZIYDLOJI VE RE 67 SiiRT DEIILET HASTANEsl
TABiP. VOK
/
851 KILIs DEVLET HASTANESI
,
X
,
X
i)R5 ,
'"'~
41>8351
ONVAN i BRANS
-13 3-
i
v
,
KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
~
438633
489043
4118658
489093
488178
488238
489(189
488788
488308
488396
488401
488765
489071
480088
488523
4118873
488902
488259
438s()4
488468
488174
489045
483488
438285
488610
GüLlN ooy
GULŞAH TAS
GÜNEY CEM MaOLOOLU
GüNEŞGUNER
GORCAN TÜRKYIlMAZ
GÜRCAN UGUR ÇELIKKAN
GÜRKAN TARCIN
GÜRKAN iMRE
GÜVEN ARSlAN
GOZIN ÖZOEN
GIZEMÇABUK
HABip$ARI
HACER EFNAN OKUYAjIJ
HAKA1'lWOL
HAKKı SENCER ŞiMŞEK
ftAl.lt. KESKIN
HALil a..GÜN PEKER
HALIL TOSUN
HAliL UGUR SAVAŞ
HALil YILDIRIM
HALiM ÖZCEvIK
HALiME ERMIşTEKIN
HALiME KiMR
I1ALIT AKMET GÜNER
HALil DIRI
488516
HAMDIKıiCÜK
488235 HAMZA OGUN
488229 HAMIO ÖZMEN
488S03 HANI CANAN GENe TEKiN
489036 HARUN EGEMEN TOlUNAY
400968 HARUN GElER
488480 liARUN YILDIRIM
4890n
HASAN AKIN TAHILLI()(";LU
488741 HASANAYDIN
4U603
HASAN BÜYÜK
488786 fJASAN GÜVEN
488833 HASAN KARABULUT
488831 HASAN KÖRoGLU
488709 HASAN MAYOA
488323 HASAN SELIM GÜLER
488664 HASAN TAHSIN GÖZDAŞ
488701 HASAN TURAN
488874 HASAN VURAL
488839 HASAN YilMAZ
488747 HASAN ÇAKIR
438227 HASAN ÇıMEN
488416 MilTICEA!.TIN
488218 HATICE BAYRAKTAR
488613 HATICE ECE CANHILAL
488313 HAliCE EZGI OECERLI
488243 HAZAL ALIYEVA ERDiNÇ
488209
HUMEYRAGENÇER
488850 HÜSEyiN AHMED KEHRlBAR
438881 HÜSEYINALTAS
488870 HÜSEyiN BOZKURT
4BC921 HÜSEYIN BÜYüKGOl
489016 HÜSEYiN BILGE
488245 HÜSEViN EKIcI
488976 HÜSEYIN GÜLER
488753 HÜSEYiN GUMÜŞ
4U4()7
HÜSEVINKAZiM 6EKTASoGLU
488965 HÜSEViN TANRIVERDI
f\
tn
ONVANi BRANS
UZMAN TABi? KADıN HASTAlıKLARı v 329ADIY~
KAHTA DEVLET HASTANESI
TABiP. YOK
7&4 ERZURUM $ENKAYA ILCE DEVLETHASU
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
'll7 ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HAST
UZMAN TABIp. TI881 PATOlOJI
670 HAKKARI DEVLET HASTANESI
UZı..tANTABlp • KılDıN HASTALıKLARı vi na BURDUR DEvt.£T HASTANESI
TABip. VOK
587 GAZIANTEP ISLAJıIYE DEVLET HASTANE~
TAB!P. YOK
li38 $ANlıURFA CEYLANPINAR DEVLETHAST
UZIJ.AN TABip. KARDivCtOJI
390 MUS DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
587 GAZIAATEP iSlAHIYE DEVLET HASTANE~
UZMAN TABlp.IMMÜNCtOJI VE ALERJI 327 ADANANUMUNE ECITIM \LE ARASTIRMA
UZMAN TABlp - KARDIYOlOJI
858 EDIRNE KE$AN DEVLET HASTANESi
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
220 MALATYAHEKIMHAN DEvt.£T HASTANES
UZMAN TABi? COCUK SACLlGI VE LiN 116 BARTIN DEVLET HASTANESI
TABi? YOK
595 HAKKARI YÜKSEKOVA DEVLET HASTANE:
UZMAN TABlp - KADıN HASTALıKLARı
344 HAKKARI SEMOINLI DEVLET HASTANESI
TASIp. VOK
732 SANLlURFAllMlBULANS
SERVISI KOMU'
UZMAN TABip" BEyiN VE SiNIR CERRA 92 SIRNAK DEVLET HASTANESi
UZMAN TABi? GOOüSHASTALIKLARI 250 ŞANLIURFA SURUC DEVLET HASTANESI
UZı..tANTASIp. ACIL TIP
11 GAZIANTEP DRERSIN ARSLAN DEVLET ii.'
UZMAN TABlp - RADYOLOJI
507 AASMAY DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. NÜKLEER Tl?
460 MARDIN DEVLET HASTANEsJ
UZMAN TABi?" COCUK SAGUCı VE HM 121 ELAZIG KOVANCILAR DEVLET HASTANES
TABiP. YOK
604 KASTAMONU DRMÜNIF ISLAMOOLU DEVl
TASip. YOK
n5 GAZIANTEP IL AMBULANS SERVISI KOMU
UZMAN TABIp. ENDOKRiNCtOJI VE ME 11XlMUŞ DEVLET HASTANESI
UZMAN TABi? .AlLE HEKIMLIGI
28 ŞIRNAK6EYlÜSSEBAP ILÇE DEVLET HAsı
UZMAN TASi? • GöGOs HASTALıKLARı 252 TOKATTURHAL DEvt.£T HASTANESi
UZMAN TABip. ÜROlOJI
686 DüZCE AKCAKOCA DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp - GENEL CERRAHi
'lll MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip.KADIN HASTALıKLARı
362 ŞANLIURFA SURUC DEVLET HASTANESi
UZIJAN TABip. COCUK SAı~uCı VE HM 140 siiRT KADıN DOGUM VE COCUK HASTALll
UZMAN TASı? ACIL TIP
16 SAGLlK BAKANllGI DlJMLUPINAR UNIVERS
TABIp. YOK
551 AGRI HAMUR ILÇE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. KAL? VE DMIAR CERR. 370 ŞANLIURfA MEHMET AKIF INAN EGiTiM V
UZMAN TABip. RADVOlOJI
517 KAHRAMANMARAŞ NECI? fAZIL SEHiR H
UZMAN TASip. iC HASTAlıKLARı
325 YOZGAT SEFAATlı DE\IlET HASTANESi
UZMAN TABlp .AcIL TIP
1 ADANAÇUKUROVADRASKIM TüFEKÇI DE\
UZMAN TABIp. ORTOPEDI VE TRAVMA' 469 CORUM iSKILlp ATıF HOCA DEVLET HAST
UZMAN TABip. RUH SAQ.IGI VE HAST~ 537 MARDIN KIZILTEPE DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
651 KILIS DEVLET HASTANESI
UZMANTASip. ENFEKslYON HASTALIKI 174 KASTMIONU DR MUNiF i$LAMOOlU DEVl
UZMAN TABIp" COCUK CERRAHISI
96 SIRNAK DEVLET HASTANESI
UZMAN TABiP. RADYOLOJI
512 SANLIURt' A AACAKAlE DEVLET HASTANE
UZMAN TABip" KULAK BURU
1400ARTVIN HOPADEVLET HASTANESI
UZMAN TASip .ANAŞTE4IY".
J
RE 35 BATIMN GERCÜS DEVLET HASTANESI
UZMANTABip.ccxtUKCER
i i
siiRT KADıN DoGUM VE COCUK HASTALıK
UZMANTABiP.A~ŞJEZIY9.L
• Rf(
. TAYALVAÇDEVLETHASTANESi
UlMAI:I~~S4.~~~'
~.
GUMUŞHANE DEVLET HASTANESI
TABIpi:'
HATAY IL AMSLlLANS SERVISI KOMUTA K'
CZ~
e
~i 2 SA.NLIURFACEYLANPINARDEVLET HAST
TABIp"
be •••
795 VAN BAHÇESMAV TOPLUM SA~LlCı ME~
UZ
ıP. NUKlEER
•
461 NI(jDE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp- ENFEKSiYON HASTALIKI 180 ŞANLIURfA BiRECIK DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
572 BITLISMUTKIILCE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip - FIZIKSEL TIPVE REHAe 191 MERSiN SiLIFKE DEVLET HASTANESI
UlMAN TABIp" NÖROlOJI
430 AKSARAY DEVLET HASTANESI
UZMAN TABi? GENELCERRAHI
208 DIYARBAKıR BiSMIL DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp -KılDıN HASTALıKLARı vi 355 RIZE KAÇKAR DEVLET HASTANESI
TABIp. VOK
761 ERZINCAN ÜZÜMLÜ ILÇE DEVLET HASTA
UZMAN TABlp - COCUK $AGUCı VE HM 141 ŞANLIURfA AKÇAKALE DEVLET HASTANE
UZMAN TABi? GENEL CERRAHI /
224 MUS DEVLET HASTANESI
~
UZMAN TAB:P. RADYOlOJI
V
508 ARTVIN DEvt.£T HASTANESi
v.
X
X
X
X
X
X
x
v
fırı",'tı5X
,.'<.
X
x
UZr.:
.
7
"TJ
---
,-,-
mLLLIiLILII
"".
"'''9
488723
489024
488930
488181
"'I.
488242
488720
488476
"""
488675
4138593
488733
,488324
O''''
488451
488191
488355
"".
""53
488796
,.;ro
"""
"".
""~
"'M
"""
488821
,
"'"'W,
,
""~
....
•.
483372
~
~
"""
488466
488189
""'"
,.,"
488405
4$8311
'"""
488175
4S8919
488732
""23
488652
488946
"""
.•..
,..•,
488563
488392
'""9
,,"W
"''''
41>3743
488162
Nf1T3
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
ONVANIBRANS
YERlESTiRiLOIGI
BıRIM
HÜSEYINVURAL
UZMANTABip. KULAKBURUNBOOAZi 411siiRT DE\UT HASTANESi
HÜSEyiNŞAl-IIN
UZMANTASip. GENELCERRAHI
209ERZURUMfiORASANDEVLETIiASlANES
HILALBOYACI
UZMANTABIp. GO(\(JSHASTALIKl.ARI 240mıASYAMERZiFON !<ARAMUSTAFA
PA$.
HlLALBUOAK
TABip.yOK
563BARTINOEVLETHASTANESI
HIlAL GOLEC
Uzw.N TABip. TIBBıMIKROBIVOlOJi 656 GIRESUNPROF,DR.AILHANÖZDEMIRDE
HIMMETNAK
UIMMl TABIp. ACILTIP
23vm EGITIMVE ARAŞTIRMAHASTANESI
IŞIKTEPE
UZMAATABIp. ACILTIP
15KAHRAMANMARAŞ
NEelp FAZIL$EHiR Ht
KADRIYEAKPıNAR
TASip. YOl<
599KARAMANERMENEKDEVLETHASTANEŞ
KADIRYÜCEBAŞ
UlMAN TABip. KUlAK BURUNBOOAli 414 ŞIRNAKlalL DEVLETHASTANESI
IWJiR ILKKIlIÇ
UZMANTABlp • iç HASTAlıKLARı
307RiZEKACKARDEVLETIiASTANESi
KAMURANASıMDEMIRULUS
TA8ip. YOK
726HAKKARIILAMBUL..'J'JS
SERVIsIKOMUTA
KAMiLASAR
UZMANTABip.ANASTEZIYOl.OJIVE RE 74 USAKEŞMEDEVLETHASTANESi
KAMil CEZGIN
UZMANTABIp. iC HASTALıKLARı
290HATAYREYHANlIDEVlET IiASTANESI
l<.I\FtAHAN
KARA
UZMANTA8ip. KULAKBURUNBOOAzi 399ARDArlANDEVLETHASTANESI
KIIlIM CiHANCAN
TA8ip. YOK
609KOCAELIKAR.AMüRSEL
DEVLETHASTAN'
KEMALMAOOEN
UZMANTABip. NEFROLOJI
423MARDiNDEVlET HASTANESI
KEMALTOPAlOOLU
UZMANTABIP-OROl.OJI
6911GDIRDEVLETHASTANESI
KENANEREN
UZMANTABIp. GÖZHASTAlıKLARı
255DIYARBAKıRDEVLETHASTANESI
KENANÖZLER
UZMANTABlp- ORTOPEDIVE TRAVMA-490VANMURAOiYEDEVLETHASTANESI
KENANiSTANBULLU
UZMANTABip-çOCUKMGlIGI ve HA~ 139OSMANIYEDOZıCıDEVLETHASTANESI
KERIMKARAOOLU
UZMANTABiP. TIBBıFARMAKOLOJI 713TORKIYElLACVE TıBBi CIHAZKURUMU
X
KORKUTBOZAN
UZMANTABip. ACILTIP
14ISTANBULESENYURTDEVLETHASTANES
KUTAYMGlAM
UZMANTABIp. GENELCERRAHi
213HAKKARlYOKSEKOVA
DEVLETHASTANE:
KOBRAKALAYCI
UZM./IJIJ
TABip - iç HASTAlıKLARı
274AGRIPATNOSDEVLETHASTANESI
KORSATDOZENLI
UZMANTABip. RADYOLOJI
518KAYSERIDEVELIHATiCE.MUAMMER
KOC
LATIFERDEMAKAliN
UZIJ.ANTABip. ACILTIP
20MUSDEVLETHASTANESI
LATIFYILMAZ
UZMANTABIp. GENELCERRAHi
214HATAYHASM DEVLETHASTANESI
lEMAN INANÇ
UZMANTABip- RUHMGlIGI VE HASU 543T()l(Iı,TRUHSAGlIGI VE HASTALıKLARıH,
LEYLABAYKAl
UZMANTABip. DERIVE ZOHREVIHAsı 157ARTVINDEVLETHASTANESI
LEYLAKEKEC
UZMANTA8ip.ANASTEZIYOLOJIVE RE 48 GJ\ZIANTEPiSlAHiYE DEVLETHASTANESI
l.EYLARAMAZANoGLU
UZMANTABip. NÖROLOJI
451RIZEKAÇKARDEVLETHASTANESI
MM1MUTAlTUNTAS
UZMANTABIp. COCUKMGLIGI VE H~ 135MARDINMAZIDAGIILCEDEVLET HASTM
MAHMUTARSLAN
UZMANTABip.ANASTEZIYOl.OJIVE RE 29 ADIYAMANKAHTADEVi.ETHASTANESI
MAHMUTOKANUGUR
TABIp. YOK
580DENIZLICALDEVi.ETHASTANESI
MAHMUTONURAnı
TABIP- VOK
550AGRIELEŞK[RTILCE DEVLETHASTANES
MAHMUTSAMIMETiN
UZMANTABIP- DERIVE ZÜHREVIHAS1 846MHRAMANMARAŞAFSINDEVLETHASTA
MAJ1MUTUGURCITIL
UZMANTA8lp. TIBBıMIKROBIYOLOJI 658ORDUÜNYEDEVLETHASTANESI
MAHiRAKBUDAK
UZMANTABIp. RUHSAGt.IGIVE HASU 536MARDINDEVLETHASTANESI
MEBRUREEVNURUYAR
UZMANTABip. ACILTIP
2 BATMANa6t.GE DEVLETHASTANESI
MEHMETAKGUNGOR
UZMANTABlp- KARDIYOLOJi
388MARDiNMIDVATDEVlET HASTANESI
MEHMETAKIFCAMKURT
UZMANTABip. RUHSAGlIGIVE HASU 847KAHRAMANMARAŞ
AFSiNDEVi.ETHASTA
MEHMETAKiFGÜRCAN
TABlp- YOK
611KONYAClfWJBEYli DEVLETHASTANESI
MEHMETAlMACıooLU
UZMANTABip. COCUK$AGt.IGIVE HA< l:lO KIUSDEVLETHASTANESI
MEHMETALIA$lANER
UZMANTABlp- ACILTIP
21 NEvŞEHiRDEVLETHASTANESI
MEHMETALIGÜLTEKIN
UZMANTABip. RADyo..OJI
507AKSARAYDEVLETHASTANESi
MEHMETAll KURNAZ 'yc--~lMAN TABlp-AllE HEKIMLIGI
817ERZURUMKÖPRÜKÖYILCEDEVlET HAS
MEHMETAll NAHITşEt.ı(j(jR
"
TABip. TIBBıONKOLOJI
710ANKARAYILDIRIMBEYAZıTÜNlvERSITES
MEHMETBEYHAN1iAJ.u'R" ~.
UZM
'~BURUN
BOOAzi 402BATMANBöLGEDEVLETHASTANESI
MEHMETBESIRS-RME .:;.'
754BITLISGUROYMAK
TOPLUMSAGlIGI ME~
MEHMETCELAl. ~ :JVll'iiJ
i&,\\ENH CERRAHI
222MUŞBUlANıK DEVLETIiASTANESI
MEHMETDEDEM •. • \'Q~
a:&.~PVE DAMARCERRJ364AGRID£Vl.ETHASTANESI
MEHMETDOGAN
~ ~
755Blnls HlZANTOPLUMSAGuGıMERKEZi
.
MEHMETEMINAYA
/Lı.JTABIP.IWJIN
HASTAlıKLARıvi 352MARDINKADıNOffiUM VE COCUKHAST!
MEHMETEMiNAYHAN
ZMANTABlp-Ic HASTAlıKLARı
289HATAYDöRTYOLDEVi.ETHASTANESi
MEHMETEMINBüYüKBAYRAM UZMANTABip. iC HASTAlıKLARı
315ŞANLIURFASiVEREKDEVLETHASTANEŞ
MEHMETEMiNBiNGöLBAlı
UZI>.'AN
TABIp. ANASTEZiyOLOJlveRE 76 VANERCiŞDEVLETHASTANESi
MEHMETKORKUT
UZM./IJIJ
TABip- ANASTEZIYOLOJI
ve RE 63 MARDiNKIZILTEPEOEVi.ETHASTANESi
MEHMETKLJTLUDEMIRKOL
UZMANTABIp. ÜROLOJi
680AGRI OffiUBEYAZIT ORYASARERYILM'/'
MEHMETMEMIS " fh,
UZMANTABip. KULAKBURUNBOOAzi 407KASTAMONUINEBIXU DEVlET HASTANE--l-..
MEHMETNURIERGUl \
TAB:P. YOK
614MARDINDEVLETHASTANESI
-..........ı
MEHMETNlvAZ
UZMANTABIp. KALPVE DAMARCERRi 368MUŞDEVlET IiASTANESI
MEHMETPARIlDAR
TASip. YOK
794$ANLıURFACEYlANPINARTOPLUMSAGl
,
,,
"
r
T
ı./
ı
.-.-"
"""
-"
,".,,'
488349
KATılıMCıNIN ADI SOYADı
ONVAN/BRANS
YERLESTIRilOiGI BIRIM
MEHMETRE$ATCEYLAN
UZ~ TABi? ENFEKSiyONHASTAtiKI 181$ANlıURFA.VlRAN$EHiRDEVlET HASTA!
MEHMETSARITAG
TABI? YOK
749SiNGöL YAYlADEREiOPl.UM SAGLlGIME
MEHMETSATILMI$
UlMANlA8Ip-COCUK SAGuGı\LEHA~ 144ŞANLIURfASIIIEREKDEIAETHASTANES
MEHMETSIDOIKYILDIZ
UZMANTABiI'. RADYOLOJI
512DIYARBAKıRsJLVANDRYUSUFIIZIZOOL
MEHMETTURAL
UlMAN TAelp .ie HASTALıKlARı
278BARTINDEVlET HASTANEsJ
MEHMET\/EYSELÖlGUNLUK
TABII'. YOK
633SiiRT KURTALANDEVLETHASTANESi
MEHMETYILMAZ
TABII'. YOK
643VAN BMlCESARAYILCEDEVLETHASTAN
MEHMETÇALAN
UZIMN TABi? ENDOKRINDlOJIVE ME 165AKSARAYDEVLETHASTANESI
MEHMETCELEGEN
UZMANTABI? COCUKSAGt.IGıVE HM 136NEVŞEHIRDEVLETHASTANESI
MEHMETCETIN
TABIp. YOK
719KARSKAGIZIMNToPLUMSAGLlGıMERK
MEHMETOlYASAR
UZMANTASi? KARDIYctOJI
3&l KASTAMONUDRMÜNiFISLAMoGW DEVI
MEHMETıLKERYÖN
UZMANTASIp. NOOOlOJI
437SITLISDEVLETHASTANESi
MEHMETŞIRINSULUT
UZMANTASlp.ORTDPEDIVE TRAVMA-467BATMANBöLGEDEVLETHASTANESI
MEHMETEMINKUYUMCU
UZMANTABIp. GERIATRi
705liACETIEPE ÜNiVERSiTESI
MEHTAPKALKAN
UZMANTASip. ANASTEZIYOlOJIVE RE 52 ~DlR DEVLETIiASTANESi
MEHTAPKA~ICI
UZMANTASi? COCUKMETABOlIZMA 108ıZMiRDRSEHCETUZ COCUKIiASTALIKL
MEHTAPZEYNEPKUŞKU
UZMANTABIp. KADıNHASTALıKLARı
V 361$ANlıURFA SIVEREKDEVLETHASTANES
MEHTAPZILAN
TABIp. YOK
788MARDINMIDYATTOPLUMSAGlIGIMERK!
MELOAOOOAN
UZMANTABi;>.ANASTEZiYOlOJIVE RE ôDı.w..ATYAHEKiMHANDEVLETHASTANESi
MELEKDIDIK
UZMANTABi? ANASTEZIYOlOJIVE RE 75VANBASKALEDEVLETHASTANESi
MELTEMBUZ
UZMANTABip. ANASTEZiYOlOJIVE RE 61 MARDINDEVLETHASTANESI
MELTEMDEMIR
UZMANTABI? TIBBıBIVOKIMYA
854MALATYAD0GANŞEHiRDEVLETHASTAN
MELTEMKARABATAN
TABI? VOK
768GAZ!ANTE?YAVUZEL1TOPLUM
SAGLıGı~
MELTEMONERTORLAR
UZMANTABi? ENFEKSiyONHASTALıK!171BAYBURTDEVLETHASTANESi
MELiKENALBANTMORAY
UZMANTABI? TIBSIPATOlOJI
673KÜTAHYAOOCOR.iSMAiL
KARAKUYUSi~
MELIKEÖZGÜVEN
TAEI? YOK
&37$ANlIURFAAKCAKALEDEVLETHASTANE
MEMMEHMETALP
UZMANTAEi? COCUKSAGt.IGıVE HM 124ERZURUMTEKMANSEHITPIVADECAvuı
MENDERESTAPSIZ
UZMANTASIp. KARDiYCtOJI
378DENiZLITAVASDEVLETHASTANESI
MENiCEGÜlERŞEN
UZMANTABlp.IC HASTAlıKlARı
322VANBAŞKAL£DEVLETIiASTANESI
MERVEBAYRAK
TABIp. YOK
sn CORUMALACADEVLETHASTANESi
MERVEDENIZLI
TAEI? YOK
570BiTLiSH~
DEVlET HASTANESI
MERVE$AMGüVENC
UZMANTABi? TıBBiGENETıK
7D9OSMANGAZI
ÜNiVERSiTESIESKIŞEHIR
MERVEYÜKSEL
UZMANTASi? .flZiKSEL Tl? VE REIiA~ 186ARTVINHOPADEVLETHASTANESi
MERVECiLoGLUÖZTÜRK
UZMANTABi?'IC HASTAlıKLARı
285DENIZLICALDEVLETIiASTANESI
MERYEMDURGAy
TASip. YOK
614MARDINDEVLETHASTANESI
MERYEMERATNERGiz
UZMANTAB:P. COCUKSAGLlGıVE fW
MUŞDEVLETHASTANESI
MERIHTOMBUL
UZMANTABIp. ANASTEliYOlOJIVE RE 68 SiNOPATATÜRKDEVLETHASTANESi
MESUTABACı
TABIp. YOK
700MUSBULANıKTOPLUMSAGuGı MERKEZi
MESUTTOPRAK
TABI?- YOK
799SIRNAKBEYTÜŞŞEBAP
TOPLUMSAGLICı
METEHANBACıS
TABi? YOK
682ARTViNSAVŞATDEVLETHASTANESI
METINDEMIR
UlMAN TABlp .Iç HASTAliKLAAI
281BiNGÖlDEVLETHASTANESI
METiNGÜRKAN
TABIp. YOK
802ŞIRNAKSiLOPiTOPLUMSACLlCıMERKE2
MOHAMMAD
EKRAMKERIMI
TABI? YOK
549AGRI OOOUBEYAZIT
DRYA$ARERYILMA
MUHAMMEDEMiNDEMiRKOL UlMAN TABlp.1Ç HASTALıKLARı_
321VAN BAı-lCESARAY
ILCEDE\o1.ET
HASTAN
MUHMlMED TUNC
UZMANTABIP'}Cl:\AS¥'5IK
297KASTAMONUTOSYADE\o1.ET
HASTANESI
MUHAMMETCEBECI
UZMANT~ı:}0Rji.m;ç~
U.
AYDINSOKEFEHiMEFAiKKOCAGÖZDEV
MUHAMMETDURAL
UZMANTABI? ~
'(lı
ıı, 1 RiZEDEVLETHASTANESI
MUHAMMETDURSUN
TABI? Yor:fe,i"e.~
f
. RUMKÖPflüKöV ILCEDEVLETHAS
MUHAMMETKUNDURACI
TABI? YO~tıtıe.~ı
ITlISADiLCEVAZTOPWM SAGuCıMER
MUHAMMETKÖŞKER
UlMAN TABI? ÇOC
IYP~.
DiYARBAKıRCOCUKHASTAlıKlARıHAST
MUHAMMETRECAIMAZLUMDGLUZMANTABI? KULAK
N.eQıMZ
5 ERZURUMHINISSEHITYAVUZYÜREKSE'
MUHAM'~ETYÜKSEL
TABI? YOK
GLJMUŞHANE
TORULILÇEDE\I1.ETHASTı
MUHMlMETÖZKAN
TABIp. YOK
13J8AGRıDOGUBEYAZIT
ToPLUMSACuGı ME
MUHARREMKANAR
UZMANTABi? ORTOPEOIVE TRAVMA' 488TOKATDEVLETHASTANESI
MUHlniN ÖMÜRGÜNGöR
UZMANTABIp. GöGüS IiASTALIKlARl 248NiGDEBORDEVLETHASTANESI
MURATALTAN
TABıp.YOK
623MUSMAl..AZGIRT
DEVLETIiASTANESI
MURATARAl
UZMANTABI? TIBBı(lNKOlOJI
662MALATYADE\o1.ET
HASTANESI
MURATAYAN
UZMANTABi? GÖZHASTALıKLARı
254DIYARBAKıRSILVAN OR.YUSUfAZllDGl"h
MURATBOLAT
UZMANTABIp- ÜRCtOJI
661AGRIDEVLETHASTANESI
MURATBULUNMAZ
UZMANTABI? .IC HASTAlıKlARı
324VANERCISDEVLETHASTANESi
MURATKAANATALAY
UZMANTABlp. CflTO?EDIVE TRAVMA-466$ANlıURFA BALIKLIGOlDEVLETHASTAN
MURATNURICElIK
)
TABI?YOK
ı/' 571BITLISDEVLETHASTANESi
,..'"
~"'"
485511
4&!715
"""
'",,00
48S234
488892
'0508
"""
488378
_%
48&;98
""82
'_5
488728
""~
_n
488510
488291
488931
488275
""6<
4891)75
483525
488616
488473
488785
488536
488636
,,"'""
'8S583
488580
_50
'8S58'
48873a
41J.'l714
4U521
X
X
x
X
X
m
X
X
""~
48e124
488369
488279
"sı"
n3
"""
''''~
'508~
'508~
489078
488487
481J187
488711
..."
''''''
460087
or
X
-ş=.
X
KAnLIMeiNIN ADI SOYADı
".m
"82.
.•••"
"""
480095
...,,,
'"'"
,..,.,
488707
,",W
''''"
'",$
"'.,
488476
488739
,...,
"""
_3
488312
'"'.
488252
488915
488975
''''''
,.,"
'"""
489091
488911
488359
48a1l10
"""
488414
488596
488922
488552
""'"
483573
'"'"
488797
488531
''''.
'"'"
-,
•...
,
488B75
488727
488744
,,488729
,.""
"
•..,
488532
488706
"""
4M333
488a57
488287
468377
488556
•..
, ,
488952
MURATPEKER
MURAT$ERKANTONAL
MURATSONERCIRKINQ(';lU
MURATTAŞ
MURATTEKGÜC
MUSACENGIZYAVUZ
MUSTAfAAKIN
MUSTAFAARAS
MUSTAFAAYDEMIR
MUSTAFADEMiR
MUSTAFAEKiNCI
MUSTAFAEMREERCiN
MUSTAFAFAHRIYURTGÜN
MUSTAFAGöKALPATAMAN
MUSTAFAAAVUGUDURMAZ
MUSTAFAKUTAYYILDIRIMLI
MUSTAFAPOtAT
MUSTAFASEÇKiNÖl'IAYLA
MUSTAFASCXAK
MUSTAFASONERYILMAZ
MUSTAFATEKiN
MUSTAFATOKOEMiR
MUSTAFA¥ILMAZ
MUSTAFAÇETIN
MUSTAFACıKSÜZ
MUSTAFASEN
MUZAFFERSAAIN
MUcAHITKOCAYIGIT
IdÜCELLAAKGÜN
MüJGANBAL.
TA
MÜNEWERTlJNA
MÜSLÜMERGUN
MINETlJNA
MiRAYYILMAZCELEBi
MlRACDURUK
MIPJ..CMUHAMMETATMACA
NAGlHANAMUKHAMiDI
NAKlÖKSÜZ
NAL.ANÖfllÜCÜ SEN
NAZlı EROl.
NESICERiT
NECMEnlN SALAR
NEOIMETuCJCESilECENOGLU
NESLlHANARıKAN
NEsıJHANBAGIS
NEsı.IHANÖVET
NEsı.lSAHGÜREL
NEVZATBULUT
NEVINSIMŞEK
NURBiRGiT
NURCIHANCO$ANSU
NURAYDOGAN
NURSELMURAToGLUSAHIN
NURTENKOCAK
NURULLAHYILMAZ
NURiONURAZIZoGLU
~
NiHAlAKTAS
NiKANHILALHOŞAGASI
NILGüNAVŞARBENZER
NllGUN YAPANGORAl ~
NiMETHAVARECAMUS
NIMETlJUAHALPERDURM S
ÜNVAN/BRANS
YERLESTlRilOiGl BiRiM
UZ'-WI TABlp.ANASTEZivOlOJIVE RE 62 MARDINDERiKOEVlEl HASTANESI
UZMAATABlp.HlsTOlOJi VE EMBFllvo :m ISTANsu. SÜLEYMANIYE
twllN DOOUM'
UZMANTABip. COCUK$AGLlGIve Ii~ lı:! KÜTAHYADOÇDRIsMAlL KARAKUYUSlfi
TABIp- YOK
766ERZURUMUZUNDERE$EHir IKSANER[)
UZMANTABlp- ÇOCUKSAGLIGIVE HA~ 122ERZURUMKARAYAZıTÜRKECZAClLARll X
UZMANTABip. ANASTEZfYOlOJIVE RE 54 KASTAMONUelDe fLce DEVLETHASTANE
TABIP- YOK
724DIYARBAKıRILAMBULAN$SERViSiKCl',il
UZMANTASip. NÜKLEERTIP
701ZONGULDAKBÜLENTECEVITüNlvERSIT
UlMAN TABip. ENDOKRiNOlOJIVEME 164AFYONKARAHISAR
DEVLETHASTANESI
UZMANTABlp 'IC HASTALıKlARı
:lO5ORDIJAYBASTıDEVlET HASTANESI
TABip. YOK
753SITlISAl'LATTOPLUM SACJuCJı
MERKEZI
UZMANTABip. TıBBiPATOlOJI
674 MARDINDEVlET HASTANESI
UlMAN TABIp. (lRTOP'EDiVETRAVMA 476KARAMANDEVlET HASTANESI
UZMANTABlp.ACIL TIP
3 BAYBURTDEVlET HASTANESI
UZMANTABip. KUlAK BURUNBOGAZi 400KIRŞEHıRAAMANDEVlET HASTANESI
UZMANTABip. KARDIYOlOJI
379DiYARBAKıRSILVAN DRYUSUFAZiZOGL X
UlMAN TABIp. KUlAK BURUNsOOAz i 4(lgKILIsDEVLETHASTANESI
TABi? YOK
HATAYILAMBULANSSERVISIKOMUTAKi
UZMANTABip. TIBSi ONKOLOJI
6&l ÇORUMT C, MGLlK BAKANllGIHITITÜNi
UlMAN TABip.HAJ.K MGLlGI
827AA¥SERlHALKSAGLıGıMÜOÜRlÜCJÜ
UZMANTABIp. GENELCERRAHI
719BiNGÖlSOLKANDEVLETHASTANESI
UZMANTABiP. AiLEHEKIMLIGI
818TRABZONCAYKARADRMllHAN DURGUI
TABlp- YOK
755SITLISHlZANToPLUMMGLlGI MERKEZI
TABip. YOK
569BfTLIsGÜROYMAI<
DEVlET HASTANESI
X
UZMANTABip. PLASTIK,REKONSTRÜK
495 DENIZLISERVERGAZiDEVlET HASTANe
UZMANTABip. N6RoLOJI
438ÇORUMSUNGURLUDEVlET HASTANESi
TABIp. ¥OK
S78CORUMiSKILlp ATıFHOCADEVlET HAsı
TABip. YOK
552AGRIDEVlET HASTANEsı
X
UZMANTABip. NOROLOJI
446IGOIRDEVi.ETHASTANESI
UZMANTABip. iC HASTALıKLARı
308 SiiRTERUHiLCEOEVi.ETHASTANESI
X
TABip- YOK
600KARSDEVLETHASTANESI
X
UZMANTABIp. ÜROLOJI
695MUŞDEVLETHASTANESI
UZMANTABip.AlLE HEKiMllGI
815 IGDIRARALIKILÇEDEVLETHASTANESI
UZMANTABIp. COCUKSAGı.IGIVE H"" 134MARllIN KIZILTEPEDEVLETHASTANESi
UZMANTABlp.ACll TIP
5CANKIRIDEVLETHASTANESI
TABi? YOK
606KOCA.ELI
DILDI/ASIDEVLETHASTANESI
UZMANTABip. GÖl HASTALıKLARı
268VANERCISDEVLETHASTANESi
UZMANTABIp. TIBBıBIYOKIMYA
824KOCA.ELI
HALL<
SAGLlGILABORATUVARı
UZMANTABip. DERIVE lÜHREVl HAsı 159SAMSUNVEZIRKÖPRÜDEVLETHASTANE
UlMAN TABip .GOGOs HASTALıKLARı 243GÜMÜŞHANEDEVLETHASTANESI
UZMANTABip. KAROjYOlOJi
3BODIYARBAKıRDEVLETHASTANESI
UlMAN TABIp. ORTOPEOIVE TRAVMA. 479KIRSEHIRKAMANDEVLETHASTANEsl
X
UZMANTABip. NQROLOJI
453$ANlıURFA SURUCDEVLETHASTANESI
UZMANTASip. DERIVE ZOHREVIHAsı 16(lSiiRT OEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
',: 91 GOMÜSH.I\NE
KELKITDEVLETHASTANES
UZMANTABif"fM~.i.i3'"
'ER
ÇANKIRIŞABANÖZÜDR.SAMIBARANiLCI
TABlp.yoı1'l
.,' "~i 'f
U --~GlRESUNDERELiiLCEDEVLET
HASTANE
UlMAN TABlp
'j;
et
S KAGtlMAN DEVi.ETHASTANESI
UZMANTABi~"mı
:ı:
1
-AAKŞEHiRDEVi.ETHASTANESI
TAS:P. YOKKa i
• ~- ~
~
SARIKAMIŞDEVLETHASTANESi
TABIP. YOK
'
~
BAHCESARAYILCEDEVLETHASTAN X
UZMANTABip. AILEHEKiMli
., fff<ARs DIGORILCEDEVlET HASTANESI
UZMANTABip. COCUKEN1XlKRiNOI.o. 97MERSiNKADıNDOGUMVE COCUKHASTA!
TABip. YOK
587GAZIANTEPISLAHiYEDEVLETHASTANE,
UZMANTAB:P.ANASTEliYOLOJIVE RE 41 CORUMT,C, SAGLIKBAJ<MIuGIHITITONI•.
UlMAN TABIp. COCUKSACJLlCJı
VE HA~ 147SIRNAKiDIL DEVLETHASTANESi
UZMANTABIP. COCUKSAGLIGIVE HM 111ADIYMV\N GOLBAŞıDEVLETHASTANESI
UlMAN TAIllp - NEONATOLOJI
425ELAZIGEGITiMVE ARAŞTIRMAHASTAA'E,...-f.-.,
UZMANTABIP. KADıNHASTAlıKLARıvi 150KAYSERIYAHYALIDEVLETHASTANESI "\i!
UZMANTABlp-AILE HEKIMLlCJI
2(l MANISASELE.NOIILCEDEVLETrlASTANES
UZMANTABip. KADıNHASTAliKLAR»> 347HATAYHASSADEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
/'
798KIRIKKAlESULAKYURTILCEDEVLETHM
m
t
:..1~1i:
29 Nisan 2014 10:22
Sayf~.1111S
lDaII
KATılıMCıNIN
ADI SOYADı
438893 NIYAZIAlPER SEyftAN
488322 NIYAZI GÜLSON
4&862
OGÜN UÇAR
488920 Ct.GUN DEMIR
488801 OLGUN OZTıJRK
488320 ONlIR DüLGEROOLU
488609 OOUR GOL(
488202 CfjUR KESKIN
488499 ONUR KÜCÜK
488864 ONUR OOUZ GÖK
4138787 ONUR TUNALI
488362 ORHAN GÜMÜS
4il8777
ORKIJfISUBAsı
489073
488524
488773
488509
488912
488823
4&431
488655
ORCUN OEMIR
QSIIWI DOL;AN
OSMAN SEZER CINAROOLU
OSMAA YAKSI
OSMANÖZVAROL
OZAN UREM
oGUZ GöKOCıı::;AN
oGUZ URGAN
48878J
PHiN ATAMAN
488973
488443
489008
488866
488317
488822
488201
488481
488663
4B8641
488216
488599
489042
4118559
PERlHAN CAM RAY
PıNAR ARICAN
PlflAAOINCER
PıNAR EDEM
PıNAR UYSAL
PıNAR ÇiNAR
POLATBlçlel
RAMIIZA!-JOEC;ER
RAMA2I;N $ARIMv
~
SERDAR ARSLAN
RECEP AYHAN
RECEP ERYILMAZ
REFlKA KARAER
REHAAJ<PINAR
RıDVAN KARDEŞ
488490
RıDVANSERIN
41',8947
488518
488526
488726
489083
RUHSEL CORÜT
RÜMEYS,A.$OYALAN Ö~
SABAJ1ADOINKILıÇ
SABRI GÜLER
SABRIOKTAY
489001
SABRIÖZDEN
488656
489007
488568
483566
488820
488418
488384
SADRIYE ÖZDEMiR
SALTUK BUC;RAARıKAN
SAMEO CAN
SAMET KARAHAN
s/iiiE ONCEl
SAMi ENGIN MUZ
$AMi YILMAZ
489079
:wirYE GÖKTAŞ
488413
488266
488388
4ee69?
4ee636
4u586
488662
488776
489046
488888
SAiM CARSANSALI
SAIT SERDAR ORAL
SEBAf\A T ERGUN
SEDAAJ<Y,AVAÖZDINC
SEDA KANBA(jLI
SEDA SEviNC KAYA
SEDA Ç(X.AK
$EDAT EGRiBOYUN
SEDATKALKAN
SEFAALPEREN ÖZTüRK
489005
sş
YERlESTiRilOiGl BıRiM
ÜNVANi BRANS
UZMAN TABi? KADıN HASTAlıKLARı vi
UZMAN TABip- PLASTIK,REKQNSTROK
TABi? YOK
TABi? yOK
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHI
UZMAN TABI? • ORTOPEDI VE TRAVMA'
UZMAN TABlp.GASTROENTEROLOJi
TASi? yOK
TASIp. YOK
UZMAN TASı? .ORTOPEDI VE TRAVMA.
TABlp- YOK
TABi? YOK
TASIp. YOK
UZMAN TABi? KADıN HASTALIKLAAI V
TABIp. YOK
UZMAN TABi? GöGOSCERRAHisl
UZMAN TASIp. COCUK $AGLlGI VE HA<
TABIp. YOK
UZMAN TABI? .ANASTEZIVOLOJI VE RE
UZMAN TABlp .ACIL TL?
UZMAN TASIp. COCUK $AGlIGı VE HA<
UZMAN TABi? COCUK VE eRGEN RUH
UZMAN TASı? COCUK SACJLIGıVE HA~
TABIp. YOK
UZMAN TABIp. ÇOCUK SAGııGı VE HA<
TABi? VOK
UZMAN TABi? NÖROLOJI
UZMAN TABIp. PLASTIK,REKQNSTROK
TABIp. VOK
UZMAN TABip. GENEL CERRAHi
UZMAN TASlp .GENELCERRAHI
UZMAN TABlp -Ic HASTAlıKLARı
UZMAN TABip. OROLOJI
UZMAN TABI? NUROLOJI
TABip - YOK
TABip. VOK
TABIp. YOK
UZMAN TABIp. GÖGÜS HASTALıKLARı
UZMAN TAeip. GENEL CERRAHI
UZMAN TABIp. ORTDPEDI VE TRAVMA.
UZMAN TABIp. KUlAJ( BURUN BoGAZ i
TABip. YOK
~~::
~
~~:~:
g~~
'I0{>.Ö.
TABip
TABııAif
aııim
CERRAH
5.
,<"vuı. \
.
351 MANiSAGORDES DEVLET HASTANESI
502 SiiRT DEVLET HASTANESI
806ARDArlAN GÖlE TIYLUM SAcıLlGı MERKE
638 SANlIURFACEYlANPINAR DEVLET HAST
217 KASTAMONU TOSYA DEVLET HASTANESI
216 KARSDEVLET HASTANESI
485 SIVAS SUSEHRi DEVLET HASTANESI
197 SllECiK DEVLET HASTANESI
558ARDAHAN DEVlET HASTANESI
751 BiT1.ISMERKEZTOPlUM SAGLlGI MERKE.
480 MARDiN MiDYAT DEVLET HASTANESI
753 BITLISAHLAT TOPlUM SAGııGı MERKEZi
804ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAcılıGı MEF
640 SANLlURFA HILVAN DEVLET HASTANESI
334 ARTVIN DEVLET HASTANESI
581 DENIZLI Ç.AMELlILÇE DEVLET HASTANH
235 BiTliSDEVLET HASTANESI
136 MARDIN NUSAVBIN DEVLET HASTANESI
746 BILECIKYENipAZAR ILÇE DEVLET HASTA
79YOZGAT SORGUN DEVLETHASTANESI
141STANBlJL ESENYURT DE\'1.ET HASTANES
125 GÜMÜŞHANE KELKIT DE\'1.ET HASTANES
643 YOZGATDEVLET HASTANESI
113 AGRI ELEŞKiRT h.çe DE\'1.ET HASTANES
KARSDIGOR ILÇE DEVLET HASTANESI
143 ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HAST
$$6AA1ASYA SULUOVA DE\'1.ET HASTANESI
434 BATMAN BöLGE DEVLET HASTANESI
500 SA(jLIK BAKANııGı DUMLUPINAR ÜNIVER
fi34 SIIRT KADıN DOGUM VE ÇOCUK HASTAlll
222 MUŞ BULANıKDEVLET HASTANESi
231 VAN ERCIS DE\'1.ET HASTANESI
323 VAN CATAK DEVLET HASTANESI
t>B5BiTLIS TATVAN DE\'1.ET HASTANESi
419 ADIVAMAN T.C SAGLIK BAKANııGı ADIYA
720 ADIYAMAN IlAMBULANS SERViSi KOMUT
W5 ARDAHAN elLDIR TOPLUM SAcıııcıl MERr
617 MARDIN DERiK DEVlET HASTAI'lEsJ
242GiRESUN DRAlI MENEKŞE GÖGOS HAST,
207 BINGÖLDEVLET HASTANESI
4il4 $iiRT DE\'1.ET HASTANESI
401 BAlıKESiR BlGADIÇ DEVLET HASTANESI
573 eiTLls TATVAN DEVLET HASTANESI
,
X
na
Al, ~~ ~~~
X
,
,
,
ı~~~:
i"~~~L~~
DEVLET HA
UTAHYA OOMANIÇ ILCE DEVLET HASTA
83 AGRI MERKEZ TOPLUM SAGlIGI MERKEZ
e-~"L. SH
i DEVLET HASTANESI
UZ
~~ -..uıd't~..
MAN SOLGE DEVlET HASTANESI
UZM
ıP . KUlAJ( B.
eC!'s1,,4%ı6iY
ARBAKIR BISMll DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? .Ie HASTAL~290
HATAV REY11ANLIDE\'1.ET HASTANESI
TABlp.yOK
625 MUŞ VARTO DEVLET HASTANESI
UZMAN TABiP. DERI VE ZOHREVI HAsı 161 ŞANLIURFACEYLANPINAR DEVLET HAST
UZMAN TABIp. COCUK SAGLlGI VE fW 849 MERSIN SILIFKE DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
8JSAFYQNKARAHlSAR EMIRDAG ToPLUM SA
UZMAN TASlp - GASTRoı:NTEROLOJI
1sa BiTliS DEVLET HASTANESI
UZMAN TABI? MDVOLOJI
510 BURDUR DEVLET HASTANESi
UZMAN TABi? DERi VE ZÜHREVI HAsı 163 TUNCELI DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip.ıe HASTALıKLARı
326 YOZGATYERKÖY DE\'1.ET HASTANESi
UZMAN TABip. OROLOJI
/
699vm BASKALE DEVLET HASTANESi
UZMAN TABIp. KARDIYOLOJI
860 BAliKESıR GöNEN DEVLET HASTANESI
UZMAN TASi?OROLOJI
692 ISPARTA YAlVAC DEVLET HASTANESI
CZ"~
X
X
X
X
,
29 Nisoo 2014 1022
Sayfa 12115
KAT1UMCININ ADI SOYADı
488617
41lS225
',"85
""O,
'"'''
489053
SEHER YüKSEL
SElAHADDiN ASlAN
SELÇAN GUNGOREN
SELÇEN DURAN
SELDA TEKiN
SELMAAYDOOAN
SELMAN DEMIRÇI
SELÇUK KOKER
SELÇUKTATAR
SELIM ASASlOOLU
SEMA AYlAN GELEN
SEMAIPEKALGAN
SEMRA UC;UR
SEMIH AYDEMiR
SEMIH KIVANÇ OlGUNER
SEMiRSAKARYA
SENGCn.KESiM
SERAPYEMENlçl
SERCAN ERDEM YILMAZ
SERCAN EROOlU
SERCAN ÇAPKIN
SERDADUMAN
SERDAR TOKMAK
SERDAR YEŞiLTAS
SERDAR YILMAZ
SERDAR ŞENOl
SEREN SÜMER
SERENAT ERlş
SERHAT DURUSOY
SERHAT HANÇERKıRAN
SERHAT KAAJ.AYVAl
SERHATTOl'RAK
SERfiAT TUNÇEZ
SERKAN DOOAN
SERKAN GÜLER
SERKAN KARAKUS
SERKANUYSAL
SERKAN YAVUZ
SERMiN SELVER GURCÜOGLU
SERPlı D<XlAN
SERPll EKiN
SERTANÖlYALÇIN
SERTAÇ TOl'ALHAFIZOOLU
SERTAÇYAKAL
seRTAÇ IMiseı
SEVAL DILSIZ
seVCAN lEVENT
SEVGI ENGıJR
SEvIL iKINÇI
SEZER ZEHiR
SlDlKASELOAATAŞ
SIRIM YIlMAZ
SONERSARI
SONGuı.LEVENT
SUATBENEK
SULTAN PıNAR ÇETINTEPE
SULTAN ÖZSELÇUK
süLEYMAN PDLA TER
SÜLEYMAN SADıK TURG~
SÜLEYMAN IÇEN
SÜLEYMm ŞAHIN
SÜMEYRA YlLOIRIM ~
,.'"
''"~
"''"
''''''
"""
41lS932
488779
-~
483458
483467
41lS721
4M929
488551
"""'
483411
489052
488687
4M951
483453
"""
4M503
488612
488575
''''''
4M980
483339
488896
4M718
'MJ'
.9000
488539
4B9055
4M9:l4
488825
4MOO9
''"''
"""
"""
.""
"""
''"'"
4M274
488248
,,-
480048
489023
488572
489092
''''SO
41lS265
41lS1B3
'MJ'>
"',.
"""
488352
(11"
ONVAN i BRANS
YERLESTIRllDiGI
BiRiM
UZMm TABiP. TIBBı PATOLOJi
669GÜMÜSfjANE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. PLASTIK,REKONSTRUK 499 KiLIS DEVLET ftASTANESI
UZMAN TABip. ÇOCUKSAGLlGılIE HM 129IC;DIR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. NöROLOJI
457 YOZGATYERKÖY DEVlET ftASTANESI
UZMAN TABIp. ANAsınlYOLOJi
VE RE 30 AGRI PATNOS DEVLETfiASTANESi
UZMAN TABip. NOROLOJI
429 AC;RI PATNOS DEVLETHASTANESI
TABIp. YOK
733 VAN ILA/~BUl.MoIS SERVISI KOMUTA KON
UZMA.N TABlp.ANAŞTEZIYOlOJI VE RE 71 $ANLıURFA VlRANSEHiR DEVLET HASTAN
UZMAN TABlp- SUALTl HEKIMllGI VE H 54BANKARANUMUNE EGITIM VE ARASTIRM~
UZMAN TABip. ÇOCUK SAGLlGı VE HA~ 120 ÇORUM T_C.SAGLlK BAKANlıCı HITIT UNi
UZMANTABIp. ÇOCUKHEMATD..OJISI' 101 ERZURUM BÖLGE ECITIM VEARAŞTIRMA
UZMAN TABlp - DERIlIE ZÜHREVI fiAS1 154 ADIYAMAN KAHTA DEVlET fiASTANESI
UZMAN TABip. ANASTEZiYOLOJI VE RE 858 VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESI
UZl>'JIN TABip. ANASTEZiYOlOJI VE RE 38 BCW GEREDE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. BEYIN VE SiNiR CERRA 91 $ANlıURFA SiVEREK DEVLET fiASTANESI
TABip. YOK
B39 AC;RI HAMUR TOPLUM SAGlIGı MERKEZi
UZMAN TABip. ENFEKSiyON HASTALIKI 177 ORDU ÜNYE DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. ACIL TIP
9 EOiRNE DEVLET fiASTANESI
TABlp- YOK
763 KASTAMONU KÜRE IıÇE DEVLET HASTA~
UZMAN TABip - ACil TIP
17 KIRŞEHıR MGlIK BAKANUGIAHI EVRAN Ü
UZMAN TABip. ORToPEDi VE TRAI/MA- 472 ERZURUM HINIS ŞEHiT YAVUZ YÜREKSE'
UZMAN TABip. ORToPEDI VE TRAI/MA" 4700lYARBAKIR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp- TIBBı PATOLOJI
B72 KASTAMONU DR.MÜNIF ISlAMOOLU DEVI
UZMAN TABIp. ANASTEZtvOLOJI VE RE
VAN EGITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI
UZMAN TABip .IÇ HASTAlıKLARı
300 MARDIN DERiK DEVLET fiASTANESi
UZMAN TABip. GENEL CERRAHi
2Q4AGRI DiYADIN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip. AILE HEKiMllGI
819 SIRNAK GÜÇLÜKONAK ILÇE DEVLET HAS
UZMAN TABlp - KADıN HASTALıKlARı 1/ 33ô BITLIs DEVLET fiASTANEŞI
UZMAN TABip. ORToPEDI VE TRAVMA- 491 YOZGAT BOOAlLIYAN DEVLET HASTANE~
TABip. YOK
SOOISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESi
UZMAN TABIp. ENFEKSIYON HASTALIKımGIRESUN
DRAJ..I MENEKSE GöGÜS HAST,
UZMAN TABlp- TIBBı PATOLOJI
6750S/o.WolIYE DEVLET HASTANESi
TABIp. YOK
588 GAZiANTEP NiZiP DEVlET fiASTANESI
UZMAN TABlp -GASTROENTEROlOJI
200 MARDIN DEVLET HASTANESI
UZMAN TABIP -ÇIRTOPEDI VE TRAVMA- 46BAKSARAY DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip" ÜROLOJI
687 ERZURUM HINIS SEHiTYAVUZ YÜREKSE'
UZMAN TABip. GöGUS CERRAHiSi
23ô BOLU IZZET SAYSıIL DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp .GOGÜS fiASTAUKlARI
23ôA!JIYMIAN BESNI DEVLET HASTANESI
UZMAN TABiP. KULAK BURUN BOGAl f 398 AFYONKARAHISAR EMIRDAG DEVLET HA:
UZMAN TABIp. TIBBı MiKROBIYOLOJI
15$7KAJ-1RAMANMARASELBiSTAN DEVLET HA
UZMAN TABip" ANASTEZIYOlOJi I/E RE 39 ÇANKIRI DEVLET fiASTANESI
UZMAN TABip - K.ALPVE DA/MR CERR" 3ô6 DiYARBAKıR ECiTiM VE ARASTIRMA HAS,
UZMAN TABip .ORTOPEDI VE TRAVMA" 474 ıGDIR DEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp - SPOR HEKIM i
7071sTMBUL ÜNiVERSiTESIISTANBUL TIP F
TABIp. YOK
/ L~~"
1 SAMSUN VEZIRKöPRÜ DEVLET fiASTANE
X
X
X
X
n
X
X
Ijt.
TABlp-YOK
s. ~U
BINGOL DEVLET HASTANESI
UZMANT~
ıı:o~
~t\"1$. BiLEciKDEVLETHASTANESI
UZMAN TABip - "_
8 SIVASHALKSAGılGı MUDÜRLÜGü
UZMAN TABif'i:
.
. 5 ESKiŞEHIR HALK SAGLıGı MUDÜRLüGü
UZMAN TAB~'
~
1/ ~,'
BILECiK BOZÜYÜKDEVLET fiASTANESI
TABlp - YOK
"''\j_
767 GAZIANTEP NIZIP ToPLUM SAC;uC;1MEm
UZIMN TABIp. TIBBı PATOlmr'"'671 HATAY ANTAKYADEVLET HASTANESI
UZII.AN TABip. TIBBı BiYOKIMYA
B54 ŞANLIURFA COCUK HASTALıKLARı HAST,
UZIIo'JINTABip. AILE HEKiMllGi
BıDTUNCELI ÇEMISGEZEK ILÇE DEVLET HAS X
UZIJ.AN TABiP. GENEL CERRAHI
229 SIRNAK IDiL DEVLET HASTANESi
UZIIJIN TABip .Ie HASTALıKLARı
275 AKSARAY ORTAKÖY DEVLET HASTANESI
TABip. YOK
627 NIGDE ULUKISLA ILCE DEVLET HASTANE"
TABlp- YOK
840AGRI PATNOS TOPLUM SAGLlGı MERKEZI
UZMAN TABiP. NCROLOJI
43ôBINGÖI. DEVLET HASTANESI
~
TABlp- YOK
801 ŞIRNAK IDIL TOPLUM SAGLıGı MERKEZI
UZIMN TABip. ÜRD..OJi
884 BiLECIK DEVLET HASTANESl
UZMAN TABlp .Iç HASTAlıKlARı
274AGRI PATNOS DEVLET HASTANESI
~r?iiB2
"~~.::J8'
i
Y i
Nö1133
ııı:ımııı
~Nisan2014
10.22
Sayla 13115
iii
438940 SlJMEYRAŞEN
TABip. YOK
mMFlS~AKA
TOP\.UMSAGLlGIMERKEZ
489003 roMEYYE KAZANCIOClu
UZMNl TABI? ENFEKSiYONKl\STALIKI ISlTClKAT NIKSARDEVLETflASTANESI
400452 SOMEYYE
ÖREN
TABIp. YOK
550AGRIELEŞKiRl ILCE DEVlET HASTMlES X
438806 SIBELŞiM$EK
TASIp. YOK
569BITLISGÜRQYMAKDEVLET
HASTANESI
X
488195 SiMGEERDEM
UZMANTAB:?.Iç f!ASTALlKLARI
298KONYAYUNAKIiAcllZZEr BAYSAl.DEVLI
488256 sl~
AKPıNAR
UZMANTAS:P. NCJKLEER
TIP
463TRABZONKANUNIEGiTIMVE ARASTIRM!
488496 SiNANBiNBoGA
UZMANTABip. GENELCERRAHI
211ERZURUMTEKMAN$EHITPIYADECAvuı X
438393 SINANERKUL
UlMAN TABi? KALPve DAMARCERf<! 367SA(j(.IKBAXANLlGIDUMLUPI~ÜNlvER
489081 SINAANAZLIM
UZMANTABI?- TIBBıPATOlOJI
678YOZGATDEVLETKASTANESI
X
4881/!.8 SINEMKARAMAN
TABI? YOK
585ERZURUMTEKMANŞEHITPIYADEÇAVU(
489096 SiRACERTEN
UlMAN TASi? TIBBıPATOlOJI
664ARTVINDEVLETKASTANESI
X
41l86ı4 TANER8ABUR
UZMANTABI? -IC HASTAlıKLARı
320USAAESMEDEVLETI1ASTANESI
488807 TANERGUNGOR
UZ/JANTAB-P.ANASTElIYOlOJI VE RE 845SAMSUNVEziRKIYRÜ DEVLETHASTANE
488190 TANERKALE
TABIp. YOK
620MERSINGÜLNARDEVLETf-lASTANESI
481)834 TANERTOKER
UZMANTABip. ANASTUiyOlOJI VE RE 73TOKATALMUSILCEDEVLETHASTANESI
488752 TANJUKETEN
UZMANTABlp- ÜROlOJI
700YOZGATYERKOyDEVLETHASTANESI
488781 TANSUGOKAYTARHAN
UZMANTABi? ANASTElIYOI..OJI
VE RE
VANE(;ITIMVE ARAŞTIRMAHASTANESI
4B8818 TARıKDURU
TABlp.YOK
841BINGÖlKlGI ILCEDEVLET HASTANESi
X
4l\8462 TARıKISIK
UZMANTAB:? OfnDPEDI VE TRAVMA-475 KAHRAMANMARAS
DR.SÜREVYAADAW\L X
488422 TAYFUNGÜNGÖR
UZMANTABi? FiZiKSELTIPVE REKAS 196YOZGATSORGUNDEVLETHASTANESI
488622 TEVFiKBAliKCl
TABip. YOK
851KILIs DEVLETHASTANESI
488772 TEVFiKKARAKOC
UZMANTABlp. RUH$AGLlGıVE fiASrt 529AGRIPATNOSDEVLETHASTANESI
469067 TEVFIKZEYTINDGW
UZMANTABip. RADYOlOJI
505AfYOOKARAHI$ARDiNARDEVLETHASTI
438682 TetGAY IŞIKYAKAR
UZMANTAB'P.Iç HASTAlıKLARı
286ERZURUMOlTU DEVLETHASTANESI
X
488804 TUBAAKINCI
UZMANTABip. NÖROlOJI
449MUSMALAZGIRTDEVL£TflASTANESI
X
488236 TIJBABAYRAM
TABip. YOK
007KOCAELIGEBZEFATiHDEVLETHASTANE
488471 TUBAGÜLCELIK
UZMANTABlp- GENELCERRAHI
230TUNCELIDEVLETflASTANESI
488358 TlJBAYIlMAN
UZMANTABIp. RUfl SAliLıGıVE HAST~ 544TOKATTlJRHALDEVLETHASTANESI
486909 TUFANARUK
UZMANTABip. NÖROLOJI
452$ANLıURFASIVEREKDEVLElHASTANES
489018 TUNADURAKOCLUGIL
UZMANTABlp.ANASTEZiYetOJIVE RE 32 ARTVINYUSUFELIDEVLETHASTANESI
438621 TUNÇTASSAS
TABIp. YOK
&37BITlISADILCEIIAZOOKOlOJI HASTANESI
488425 TlJRANAVIDAGA
TABIp. YOK
841 SIRNAKULUDEREDEVLETHASTANEsJ
X
488249 TlJRGAVBORı<
UZMANTABip. ADLITIP
714TC ADAlET BAKANııGIADli TIP KURUMI
488799 TURGAYUCAK
UZMANTABip. GÖZHASTALıKlARı
2&3ERZiNCAN$AGLIKBAKANLI(;IERZINCAN
4811223 wGBA KARA
UZMANTABIp. RUH$AGLlGıVE I1ASrt 538NIGDEBORDEVLETHASTANESI
4811283 TU(;BAKARAKÖSE
TABip. YOK
553AGRIPAnlOS DEVLETHASTANESi
X
4863>ı4 ruGBA KETHÜDA
TABip. YOK
S12KONYAI1ADiMOEVLETHASTANESi
4811212 TUGBAYAZAN
TABIp. YOK
639S,A,NLIURFA
HARRANO€I/\.ETHASTANES x
4118515 wtBACıNYILMAZ
UZMANTASiP. GöGüs rtASTALIKlARI 246MARDINDEVLETrtASTANESi
488502 w(;BA iNCEKALAN
UZMANTABIp. GÖZHASTALıKLARı
262OSMANIYEDüzıçı DEVLETrtASTANESJ
488435 T2ELALCHOUs:EIN
TABIp. YOK
5>ı4HAKKARiSWDiNLi DEVLETHASTANESI X
488576 UMUTASlAN
UZMANTABIp. KULAKBURUNBOGAZi 417ilAN ERCISDEVLETrtASTANESi
488520 UMUTERVll'iIT
UZMANTABiP. ACILTIP
_~
80lYARBAAIRDEVLETHASTANESI
X
488871 UMUTPERCEMORHANSÖYLEM UZMANTABlp- RADYOlQ.li<
525TUNCELIDEVLETHASTANESI
488277 URALVERIMLI
UZMANTABi? AN;:rh~i \1-' /
MARMARAüNIVERSITESI
4118771 un<u SENOl
UZMANTABlp~~
-,
t~T1 AFYONKARAHiSAR
Ba.VADIN DR.HALll iı
488887 UYGAA,KARINOOı.U
UZMANT~~~\
~T'l
GIRESUNPROf,ORAILHANÖ2DEMiROE
488383 UGURCAN
UZMANTli'tıP\:
(;
Al'iRI PATNOSO€VLETHASTANESI
489084 Ul'iURSAYGıSUNAR
U2MANT~e,r.ı.:
GIRESUNPROf.DRAILrtAN ÖZOEMiRDE
488677 Ul'iURAYPAVAMAHMEDMAULlDUZMANT
_
MUŞHANEDEVLETHASTANESI
486325 VEDHASiDARGöKOOLU
TABlp<v
560ARTVINHOPADEVLETHASTANESI
4811342 VEYSICERI
UZMANTABip. ÇOCUKVE ERGENRUH 151SAGLIKBAKANLıGıDUMLUPlNARüNIVER
489047 VEYiSSENER
TABip. YOK
&32ARTVIN$AVSATDEVLETHASTANESi
4811273 VOl.KANKARAKUS
UZMANTABi? HEMATOlOJI
269MUGLAT,C,SAGLIKBAKANUl'i1MUIit.A sn
488690 VOl.KANKÜCÜKYALCIN
UZMANTAsip. TIBBıBIYOKiMY
A
650rtATAYDöRTYet DEVLETHASTANESi
4BlI750 VOLKANSOLMAZ
UZMANTAB:P- NöROLOJI
455TOKATTlJRHALOEVLETHASTANESI
488206 V1LOAN
KALYONCU (\
UZMANTABip. KADıNHASTALıKLARı
vi 332AGRIPATNOSDEVLETHASTANESI
X
488482 Y#iYA YIGIT
l.fl:>. UZMANTABlp- AcIL TIP
8 DiYARBAJ(IRDEVLETHASTANESI
~
48a350 YAKUPSOOÜTLU
UZMANTABip. ÇOCUK$AGLlGıVE H~ 131KONYAÇUMRADEVlET HASTANESi
'\
488939 YALÇiNGUR
TABIP. YOK
781K#l.S SUSUZTCl"LUMSAGLıGıMERKEZI
4811719 YALÇiNKAYA
~
UZMANTABip.Iç HASTALıKLARı/
312SiVASŞARKıSLADEVLETHASTANESI_
488644 YAPRAKAKBULUT------;
TABIp. YOK
557lWASYATA50IIA DEVLETHASTANESI
n
f".
~i~\
V
f
W11 338
lLBLIiLILiI
KAnUMClNIN
YASEMiN KAAAMANLI
YASEMiN KARTAl
YASEMiN MEN ATMACA
YASEMIN YURT
YAVUZAYDIN
489030
YAVUZÜNLÜ
488293
488200
488693
488948
483318
488398
488837
488349
488935
488305
48B465
4138404
488704
488a58
488294
YAŞAR TAŞTEMUR
YUNUS DEMIRTAŞ
YUNlISEMRE TAŞBILEK
YUNUS YILMAZSOY
YUNUS ılYAS KIsAR
YUSUF AS~TAS
YUSUF BOIKUS
YlISUF ERDEM
YUSUF GÜZEL
YUSUF HAZAR
YUSUF KAOIR ToPCU
YUSUF KARADENIZ
YUSUF KAYRAN
YUSUF ÖZTüRK
YÜCEL YILMAZ
488998 vlGtr MAASÖZEN
488424
488680
488800
488485
488792
488446
488639
483408
488851
438410
488592
488400
488456
lAKIR W()(";LL!
ZEHRA BEDIR KARA
ZELlHA CEYLAN
ZEYNEP ELMALI
ZEYNEP ERTURK
ZEYNEPTA$ARGÖL
ZEYNEP YAPAN EMREN
ZÜBEVIR ÇELIK
ZÜlfÜ SERTKIIYA
ZüMRAL OKTAY YÜKSEL
ziLAN SERTKAYA
çETIN DUYGU
ÇIGDEM EllACIK
ÇlooeM KIRCI DALLlOOI..U
4&l330
CMERAKIN
488446
488210
488278
488207
489028
4l\8:l32
488861
488933
488994
4882Q3
488937
488840
488192
488960
488903
488936
488637
489040
488627
488428
488595
488276
488306
4BB426
488:>47
öMER AKCAl
ÖMER AYKANAT
öMER ClfWl SATUR
öMER DAMAR
etlER FMUK 8AHADIR
öMER FARUK KOCAK
öMER FARUK RAHMAN
ÖMER KAN
ÖMER ÖREN
ÖNDER DOKSÖZ
OZDEN YENER CAKMAK
ÖZER KEt.W1l1
ÖZGEALTUNTAŞ
ÖZGEOKTAY
ÖZGEN CELER
ÖZGüL GÖK
ÖZGüRARıKAN
ÖZGÜR ERDEN
ÖZGÜR KORAL
ÖZGÜR IKiZ
OZLEM BAYRAM
ÖZLEM ERSOY
ÖZLEM ERIşTI
ÖZL£M HELlN ÇARKCL
ÖZLEM KURŞUN
4S8983
EiLI
ADI SOYADı
488905
488619
4138403
488522
488367
29 Nis;rı2014 10:22
Sayfa. 14115
UZMAN TABip. NOROLOJi
443 GAZiANTEP ISl.Al-IIYE DE'A.ET HASTANE~
UZMAN TABip • ENFEKSiyON HASTALIKI 848 KAHRAMANMARAS AFSIN DEVLET HASTA
UZIMN TABlp - ÇOCUK SAC;L1GıVE HA! 140 SiiRT KADıN DOOUM VE ÇOCUK HASTALll
UZMAN TABip. GOOÜSHASTALIKLARI 251 SIRNAK sILOPI DEVlETHASTANESI
UZMAN TABlp-ACIL TIP
16 KIRKLARElı DEVlET HASTANESI
UZMAN TABIp. ORTOPEDI VE TRAVMA 477 KARSDEVlET HASTANESI
UZMIIN TABlp-ANATüMI
702 CUMHURlvET ÜNIVERSiTESi
UZIMN TABip. ORTOPEOI VE TRAVMA 473 GÜMÜŞl-lA!jE DEVLET HASTANESI
TABlp - YOK
624 MUŞ DEVLET HASTANESI
UZMAN TABip - RADYOLOJI
514 GIRESUN TiREBOLU DEVLET HASTANESi
UZMAN TABip .IC HASTAlıKLARı
287 GÜMüŞHANE DEVLET HASTANESI
UZMIIN TABIp. KAROIYOLOJi
396 TEKiROAG CERKEZKÖY DEVLET HASTAN
UZIMN TABIp. ENDOKRINOLOJI VE ME 169 YOZGATDEVLET HASTANESI
TABIp. VOK
727 HATAY ILAMBU..ANS SERVISI KOMUTA KC
TABlp - YOK
727 HATAY IL AMBULANS SERVISI KOMUTA KC
TABIp. YOK
625 MUS VARTO DEVLET HASTANESI
TABIp. YOK
833 AFYONKARAHISAR BAYAT ORMETE TAN
UZMAN TABip.lç HASTALıKLARı
291IGDIRDEVLET HASTMESI
UZMAN TABIp. NÖROLOJI
454 ŞIRNAK IDiL DEVLET HASTMESI
TABIP- YOK
608 KOCAELI ıZMIT SEKADEVLET HASTANES
UZMAN TABip. RUH SAGLıGı VE HASTP 530 BATMIIN KOZLUK DEVlET HASTMESI
TABIp. YOK
564 BILECiK BOZÜYüKDEVLET HASTANESI
UZMAN TABIp. KARDIYOLOJI
365 KARSDEVLET HASTANESI
UZMAN TABlp .mASTEZIYOLOJI VE RE 45 ERZINCAN SAGLIK BA.l<AJ'jLlC;1
ERZiNCAN (
TABIp. YOK
nı GÜMÜŞHANE KÜRTÜN ILÇE DEVlET HAS
UZMAN TABip. KADıN HASTALıKLARı vi :>43GÜMÜŞHANE KELKIT DEVLETHASTANES
UZMAN TABip.lç HASTAlıKLARı
283 BiTliS TATVAN DEVLETHASTANESI
UZMAN TABIp. KADıN HASTALıKLARı V 339 CORUM ISKILlp ATıF HOCADEVLET HAST
UlMAN TABip. KARDIYOLOJI
372 AFYONKARAHlSAA SA.'JOIKUDEVLET HA:
TABIp. YOK
592 GÜMÜŞHANE SIRAN DEVLET HASTANESi
UlMAN TABip. ÜROLOJI
689 GÜMÜŞHANE KELKIT DEVLET HASTANES
UlMIIN TABip -ANASTElIYOLOJI VE RE 49 GüMÜŞHANE SIRAN DEVLETHASTANESI
TABIP" YOK
807 ARDAHAN POSOf IlCE DEVLET HASTANE
UZMAN TABIp. Pl..ASTIK,REKONSTRÜK 501 MALATYADEVLET HASTANESI
UlMAN TABlp -çOCUK MGLIGı VE HA! 114 AGRI PATNOS DEVLETHASTANESI
UZMAN TABip" RUH SAGuGı VE HASTP 535 KÜTAHYA DQÇDRMUSTAFA KALEMli TA
TABIp. YOK
621 MUŞ BULANıK DEVlET HASTANESI
UZMAN TABlp.çOCUK MGLIGı VE HM 144 ŞANLIURFA SIVEREK DEVLET HASTANES
UZMAN TABip. BEViN VE SiNiR CERRA 87 GAZIANTEP DRERSIN ARSlAN DEVLET H~
UZMAN TABlp.ORTüPEDI VE TRAVMA" 47l ELAZıG ECITIM VEARAŞTIRMAHASTANE:
UlMAN TABip. ACIL TIP
7 DiYARBAKıR EGiTiM VE ARAŞTIRMAHASTAI
TABlp- YOK
809 DüZCE GöLYAKA ILÇE DEVlET HASTANE
UZMAN TABip. PLASTiK,REKONSTROK 716 YÜZÜNCO YIL ÜNIVERSITESi
TABlp- YOK
~
5951iAKKARI YÜKSEKOVA DEVlET HASTANE:
UZMAN TABip .Iç HA;'~;m
'll7 ANTALYAKORKUTELi DEVLET HASTANE,
TABlp - YOK..--1\"1.0fft> ~
".!\S9
GAZiANTEP NURDAGIILÇE DEVLET HAST
UZMAN T~~;
i
i
HATAY KADıN DOGuM VE COCUK HASTAI
UZMAN TABIP_,
fo Q.
BI ECIK BOıüYOKOEVLET HASTANESI
UZMAN TA~~(
NGULDAK ATATURK DEVLET HASTANE:
TABIp. YOpt,
••
ll38 ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HAST
UZMAN TABlp - KADı
Kl.A~Iry, 337 BITLIS TATVAN DEVLET HASTANESI
UlMIIN TABip" ENDOKR
OJIVE f~E 166AMA$VA TC MGLlKBMANLlGI.
AMASY
UZMAN TABip. KADıN HASTALıKLARı V 346 HATAY OÖRTYOI. DEVlET HASTANESi
UlMAN TABip-ÜROI.OJI
696 NiGDE BOR DEVLET HASTANESI
UIMIIN TABip .ANASTEılvOLOJI VE RE 64 MUS BULANıK DEVLET HASTANESI
UlMAN TABlp - KALP VE DAMAR CERRJ 369 NEV$EHiR DEVLET HASTANESI
UlMAN TABip. GENEL CERRAHI
219 KÜTAHYA DOCDRMUSTAFA KALEMLI TA
UZMAN TASip. Ku.AK SURlfN BoGAZ i 403 CANKIRI DEVLET HASTANESi
~
UZMAN TABip "ANASTEZiVDLOJI VE RE 40 CORUM ISKiLiP ATıF HOCADEVLET HAST/
TABIp. YOK
793 SIIRT ŞIRVAN ILCE DEVLET HASTANESi
UZMAN TABlp - RUH SAGLIGI VE HAST~O
SIIRT DEVlETHASTANESI
UZMAN TAB!P .IÇ HASTAlıKLARı
289 HATAY OÖRTYOL DEVLET HASTANESI
V
X
X
X
X
X
X
7
X
NO
l1iLELII KATıLıMCıNIN ADI SOYADı
4M373
6zı..EM MUTWAY SOYER
488667 öıı.eM IPCI
483551
488389
438611
488742
4&460
488513
48877S
488860
489031
488564
488328
488993
488569
488868
469066
488533
488944
488918
488343
488901
OZNURALTUNTAS
OZNLlRAYDIN
ÜlKER GÜMÜS
ÜLKÜ AYSOKE TUNÇ
ÜMiT ECE
ÜMIT KARASULUT
UMITlEY[)Q(jLu
ıBRAHiM BAYSAL
ıBRAHiM BiLEN
ıBRAHIM E~REÖZDEMiR
ıBRAHiM HAKKı TöR
ıBRAHiM UYSAL
IORIS SERTaAS
iHSHl BAC;U
ıHSAN GETIN
ıLHAN TUMAR
ILKAA YÜKSEL
ıLKER KIlILQ(';LU
ıLKER MAMUR
ıLKER OKTAY
4&542
ılKERvlC;lr
489058
489032
ıLKNUR YAŞAR
ıLKNUR 6Z'AAY A
488615
INClMÜLKEM
488517
488574
488241
ol8B841
IPEK NUR 8ALIN DÜZGÜNER
IREM AKDEMIR KALKAN
ISlAMBAYKARA
ıSMAILALAY
I$MAILATASOY
~Il
AGABABAoGlU
IS/MIL BALCıOOıu
ISMAILBASMACI
ıSMAilSEÇKIN KAYA
ıSMAiL UYSAL
ıSMAIL CAPKIN
ISMETBESEN
ıSMET YALKIN CAMURCU
IZZEr ÇELEGEN
$AHIciN SEN
ŞEHNAZ BARIŞ
$EKip şiMseK
ŞENAY KENC
$ERiFE BilGIN YILDIRIM
ŞEVKI KONÜR
$EWAl TlKANAK
ŞEYMA $UMNU
ŞULEPAKSOY
ŞULE ZUHAL DURAK
SOKRAN CAN
$OKRÜ ER()()(;AN
488591
488708
48821\4
488327
488178
488761
488JOl
488261
488309
488205
488300
488790
488953
489009
4885:>5
488904
488657
488258
488815
489006
488713
488553
ONVANi BRANS
YERLESTlRlLOiGl
UZ~
TABip-GASTROENTEROl.OJI
UZMAN TABi?" TıBBi PATOlOJI
UZMAN TABip. AiLE HEKiMLiGi
UZMAN TABlp .IC HASTAlıKlARı
UZMAN TABI?- KADıN HASTALıKLARı vi
UZ~
TABip - ENDOKRINCWJI \010 ME
UZ~
TA81? COCUK SAGuGı VE HA~
UZMAN TABlp "IC HASTALıKlARı
UZMAN TABi? BEViN \010 SiNIR CERRA
TABIp. YOK
UZMAN TABlp "IC HASTAlıKLARı
TABip. YOK
UlMAN TABIp. ANASTEZIVOLOJI VE RE
TABlp- YOK
UZMAN TABi?" BEVIN VE SINIR CERRA
UZMAN TABiP. KADıN HASTALıKLARı V
TABip. YOK
UZMAN TABIp" NÜKLEER TIP
UZ~
TABip. ÜROLOJI
UZMAN TABIp. GENEL CERRAHi
TABIp. YOl<
UZMAN TABip - ORToPEDI VE TRAVMA"
UlMAN TABi? ANASTEZIYOLOJI \010 RE
UZ~
TASi? GöGUS HASTALıKLARı
TABip. YOK
UZ~'AN TABip- NOROLOJI
UZMAN TABi? " KADıN HASTALıKLARı V
UlMAN TABIp. ENFEKSIYON HASTALıK!
UZ~
TABlp - ORTOPEDI \LE TRAVMA"
UZMII!IJTABip- KA1JINHASTALıKLARı V
UZI,'AN TABi? iC HASTALlKlAAI
UZ~
TABlp.GöGus CERRAMISI
TABlp- YOK
UZMAN TABi? UROLOJI
TAB:P. YOK
UZMAN TABip- ANASTEZIYOLOJI \LE RE
TABip" YOK
UZMAN TABiP" KADıN HASTALıKLARı
UZ~
TABlp - ORTOPEDI \LE TRAVMA"
UZ~
TASIp. HALK SAGLlGı
UZf.'AN TABlp- NOROLOJI
UZMAN TABip. COCUK SAGı.iGı VE HA~
UZMAN TASı? -IC HASTAlıKlARı
UZMAN TABip. COCUK $AGLlGı VE fW
UZMA.'ıJTABlp- KA1JINHASTALIKlAAI vi
UZ~
TABi? .IC HASTAlıKLARı
UZMAN TABI? .IC HASTALıKLARı
TABip. YOK
UZlJAN TABlp - ENFEKSiyON HASTALIKI
TABip - YOK
UZMAN TABip. TıBBi MiKROBiYOLOJi
UZ~
TABip - GENEL CER~I
v.
••• LiSTE SONU'"
11 33 8'
29 Nisan 2014 10,22
5ajofa.15/15
BiRiM
201 TEKIRDAG DEVLET HASTANESI
671liATAY ANTAKYA DEVLET HASTANESI
27 SAMSUN SALIPAZAFlIILCE DEVLET HASTA
3060RDU GCU<ÖYDEIAET IiASTANESi
349 KARA~
OEIAET HASTANEsJ
167 ı<ARJ\SUK$AGUK BAKANLıGı MRABüK UI
112AGRI ()()(;UBEYAZITORVAŞAR ERYILMA
309 SiiRT DEVLET HASTANESI
90 MERSIN ANAMUR DEVLET HASTANESI
T74 HAKKA.RI$EMDINLI TOPLUM $AGlIGı MEI
311 SiNoP-ruRKELi DEIAET HASTANESI
639 $ANlıURFAHARRAN DEVLET HASTANES
47 ERlURUM NENEHATUN KADıN DoGUM H~
627 NIGDE ULUKISLA ILÇE DEVLET HASTANE
80 BARTIN DEVLET HASTANESI
356 SIIRT KADıN DoGUM VE COCUKHASTALll
ll8KARS ILAMBUlANS SERvlSI KOMUTA KOi
459 ISTANBUL KARTAL YAVUZ SEliM DEVLE~
698 TUNCELI DEVLET HASTANESI
224 MUŞ DEVLET HASTANESI
727 HATAY ILAMBULANS SERVisi KOMUTA Ki
489 VAN ıPEKYOLU DEVLET HASTANESi
42 DENIZLI ACıPAYAM DEVLET HASTANESI
244 HAKKARI DEVLET HASTANESI
776 KARSMERKEZ TOPLUM $AGlIGı MERKEZ
427 AFYONKARAHiSAR BOLVADiN DRHALIL IL
358 sJVAS GüRÜN DEVLET HASTANESI
170BATMAN sa..GE DEVLET HASTANESI
487 ŞIRNAK CIZRE DR,SELAHATTiN CIZRELle
363 YIIN EGITIM \LE ARASTIRMAHASTANESI
284 BURDUR DEVLET HASTANESI
237 ÇANKIRI DEVLET HASTANESI
603 KASTAMONU CIDE ILCE DEVLET HASTAN
69OHAKKARIVÜKSEKOVA DEVLET HASTANE:
6:l4AFYONKAAAHiSAR DAlKIRI iLCE DEVLET
34 BARTIN DEVLET HASTANESI
791 MUS MAWGiRT TOPLUM $ACLlGI MERK
330AGRI [)()(;UBEVAlIT DR YAŞAR ERYILMA
492 ZONGULDAK DEVREK DEVLET IiAST ANEl
829VAN HALK $AGLlGI MÜDÜRLUGÜ
657 EDIRNE KE$AN DEVLET IiASTANESI
115 ARDAHAN DEVLET IiAST ANESI
314 $ANlıURFA HALFETIILCE DEVLET HASTI
850 IiAKKARI DEVLET HASTANESi
357 SINoP OURAGAN DEVLET HASTANESi
324 VAN ERCIS DEVLET HASTANESi
276AA1ASYA MERliFON KARA MUSTAFA PAŞ.
549AGRI DoGUBEYAlIT DRYA$AR ERYII.MA
178 OSMANiYE KADIRLI DEVLET IiASTAAESI
645 VAN ÇATAK DEVLET HASTANESi
655 DiYARBAKıR ERGA'ıJIDEVLET HASTANES
226 SIIRT DEVLET HASTANESI
X
X
X
X
X
X
X
X
Download

dyned tanıtım sunusu