TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–12
1 Aralık 2014
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ AD AV RUPA İ Ş D ÜN YAS I K ON FED ERAS YON U (BUS I N ES S EUROPE) ÜYES İ D İ R.
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Türkiye
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Türkiye
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Sayı: 2014–12
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Sayfa
1
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
w ww . tusiad.org
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
1 Aralık 2014
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
YENİ “İÇ Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
GÜVENLİK Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 3 Aralık Çarşamba
PAKETİ” günü TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlanacaktır. Toplam 43
maddeden oluşan Tasarı’nın Komisyon görüşmelerinin en kısa sürede
tamamlanarak Bütçe Görüşmeleri’ni takiben TBMM Genel Kurul gündemine
alınması beklenmektedir.
EKOSOK KANUN “Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 1”
TASARISI TBMM AB Uyum Komisyonu’nda (Tali) aynen kabul edilmiştir. Tasarıyla;
Konsey'in daha etkin ve fonksiyonel bir yapıya kavuşturulması, mevcut yapısının
daha geniş toplum kesimlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, sosyal diyalog
fonksiyonunun güçlendirilmesi ve kamu ağırlığının azaltılarak Konsey'in istişari
fonksiyonunun ön plana çıkartılması amacıyla, mevcut kanunun yürürlükten
kaldırılarak ve ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında, toplumsal
uzlaşma ve işbirliğine katkı sağlamak üzere hükümete istişari nitelikte görüş
bildirmek için yeni Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulması öngörülmektedir.
BÜTÇE KANUNU TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
TASARILARI Kanunu Tasarısı ve 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 2
kabul edilmiştir. Komisyon Raporu’nun hazırlanması ve raporun Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmasının ardından her iki tasarının da Aralık
ayı içerisinde Genel Kurul’da görüşülerek kanunlaşması beklenmektedir.
Genel Kurul görüşme takviminin Aralık ayının ilk haftasında netleşmesi
öngörülmektedir.
KİŞİSEL “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Taslağı”3 üzerinde Adalet
VERİLERİN Bakanlığı’nca çalışılmaya devam edilmektedir. Tasarı taslağıyla kişisel verilerin
KORUNMASI işlenmesine ilişkin genel ilkeler getirilmiş, veri işleyenlerin uyacakları usul ve
esaslar belirlenmiş, oluşturulacak sistemi koruyacak ve geliştirecek otorite
kurulmuş ve kişisel verileri işlenenlerin hakları ve menfaatleri teminat altına
alınarak bu kapsamdaki hakların kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.
Taslağın kısa süre içerisinde TBMM’ye intikal etmesi beklenmektedir.
Kanun tasarısının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0946.pdf
Kanun tasarılarının metnine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir:
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0978.pdf
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0949.pdf
3 Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
1
2
Sayı: 2014–12
Sayfa 2
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
REKABET “Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 4,
KANUNU TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
TASARISI Komisyonu bünyesinde oluşturulan Alt Komisyon’da görüşülerek kabul
edilmiştir. Tasarının kısa süre içerisinde Esas (Üst) Komisyon görüşmelerine
başlanılması beklenmektedir.
PERAKENDE Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Sanayi,
KANUNU Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu gündeminde
görüşülmeyi beklemektedir. Önümüzdeki hafta içerisinde görüşülmeye
başlanması beklenen Tasarı 28 maddeden oluşmaktadır. Tasarı ile perakende
işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende
ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına
göre yapılması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve
gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların
birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
MİLLETVEKİLİ
DAĞILIMI
TBMM 24. Dönem Milletvekilleri Güncel Dağılımı
(Partilere ve Cinsiyete Göre)
Kadın
Erkek
Parti
Oran
Oran Toplamı
Sayı
Sayı
(%)
(%)
Parti Adı
4
Adalet ve Kalkınma Partisi – AK Parti
45 14,42 267
85,58
312
Cumhuriyet Halk Partisi – CHP
18 14,06 110
85,94
128
Milliyetçi Hareket Partisi – MHP
3
5,77
49
94,23
52
Halkların Demokratik Partisi –HDP
7
25,93
20
74,07
27
Bağımsız Milletvekili
2
15,38
11
84,62
13
Demokratik Bölgeler Partisi – DBP
1
100
0
0
1
Demokratik Gelişim Partisi – DGP
0
0
1
100
1
Millet ve Adalet Partisi - MİLAD
0
0
1
100
1
Anadolu Partisi – ANAPARTİ
1
100
0
0
1
Toplam
77 14,37 459
85,63
536
Kanun tasarısının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0882.pdf
Sayı: 2014–12
Sayfa 3
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun
20.11.2014
6571
İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
20.11.2014
6570
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
19.11.2014
6569
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin
Kuruluşu ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
18.11.2014
6568
Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
18.11.2014
6567
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
06.11.2014
6566
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve
Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
05.11.2014
6565
Yükseköğretim
Personel
Yapılmasına Dair Kanun
04.11.2014
6564
Kanunun Başlığı
Sayı: 2014–12
Kanununda
Değişiklik
Sayfa 4
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Tasarının Başlığı
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı (1/996)
24.11.2014
Milli Savunma
Komisyonu
Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995)
24.11.2014
İçişleri
Komisyonu
Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi5 (2/2432)
04.11.2014
İçişleri
Komisyonu
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve
Ortaklığına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/1001)
17.11.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/1000)
14.11.2014
Dışişleri
Komisyonu
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Tasarının Başlığı
37 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile belediyelerin sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardıma
ilişkin sınırın belediye şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülmektedir.
5
Sayı: 2014–12
Sayfa 5
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Kurak
Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi Arasında Yapılan
İşbirliği
Anlaşmasının
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/999)
13.11.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet
Paylaşımı
Anlaşmasının
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/998)
13.11.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim İşbirliğine
İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/997)
13.11.2014
Dışişleri
Komisyonu
Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine
İlişkin Milletlerarası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/994)
13.11.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü Arasında GTÖ Orta Asya Alt Bölge
Ofisine Dair Anlaşmaya Yönelik GTÖ Orta Asya Alt
Bölge Ofisinin Güçlendirilmesi Konulu Tamamlayıcı
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/993)
13.11.2014
Dışişleri
Komisyonu
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El
Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına
İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/992)
07.11.2014
Dışişleri
Komisyonu
Balinacılığın Düzenlenmesine İlişkin Uluslararası
Sözleşme ile Sözleşmeye Ait Protokole Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/991)
07.11.2014
Dışişleri
Komisyonu
Sayı: 2014–12
Sayfa 6
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve Isparta Milletvekili Recep Özel ile 52 Milletvekilinin;
Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; 1512 Sayılı Noterlik
Kanunun 59. Maddesinde Noterlerin Hastalıkları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Sorunların
Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın; 2802 Sayılı
Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, Adalet ve
Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Adıyaman Milletvekili
Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma
Satır ve Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı ile 33 Milletvekilinin; Hakimler ve Savcılar
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi, İstanbul Milletvekili Bülent Turan ve Elazığ Milletvekili Şuay Alpay ile 1
Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet
Komisyonu Raporu (2/2397, 2/2101, 2/2209, 2/2380, 2/2418) (S. Sayısı: 655) (Dağıtma tarihi:
18.11.2014)
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarıları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/794, 1/867, 1/965) (S.
Sayısı: 654) (Dağıtma tarihi: 14.11.2014)
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/983) (S. Sayısı: 653)
(Dağıtma tarihi: 14.11.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu (1/968) (S. Sayısı: 648) (Dağıtma tarihi: 06.11.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon
ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte
Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/960) (S. Sayısı: 647) (Dağıtma tarihi: 04.11.2014)
Sayı: 2014–12
Sayfa 7
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Su Kanunu Tasarısı Taslağı6
T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı7
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Şeker Kanunu Tasarısı
Değişiklik
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ceza Muhakemesi Kanununda
Hakkında Kanun Teklifi
Yapılması
TBMM Genel Kurul Gündemi
4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Rekabetin Korunması Hakkında
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
6
7
Kanunda
Değişiklik
Kanunlarda
Değişiklik
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Sayı: 2014–12
Sayfa 8
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının
Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–12
Sayfa 9
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı 8
Başbakanlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı9
Başbakanlık
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı10
Başbakanlık
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı11
Başbakanlık
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı12
Adalet Bakanlığı
Tasarı taslağıyla; seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz koşulları ve teknolojik
gelişmeler de dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerini etkin,
verimli ve çağa uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç duyulan birimler ve kadrolar
eklenmiştir. Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan
teşkilatlanma, personel rejimi, çalışma usul ve esaslara ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve
verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat oluşturulması amaçlanmaktadır.
8
Tasarı taslağıyla; kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler getirilmiş, veri işleyenlerin uyacakları usul ve esaslar belirlenmiş,
oluşturulacak sistemi koruyacak ve geliştirecek otorite kurulmuş ve kişisel verileri işlenenlerin hakları ve menfaatleri teminat altına
alınarak bu kapsamdaki hakların kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
9
Tasarı taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boşanma gerçekleşecek olsa
bile bunun da sağlıklı koşullarda olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve ayrılık talepli davalarda, aile
mahkemesi hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal hizmet
merkezlerine yönlendirilebilmesi öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/Aile%20Mahkemeleri.pdf
10
Tasarı taslağıyla; seçim dönemlerinde idari ve adli yönden karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi ve seçime ilişkin adli ve idari
uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması amacıyla; açık yerlerde propagandayla ilgili mülki amir ve seçim kurullarının yetkili olduğu
dönemlerin tespiti, sandık kurulu başkan ve üyelerine tanıtım kartı, müşahitler, sandık kurulacak yerlerin tespiti, miting alanlarında
afiş ve pankart asılması ve seçim döneminde görev yapan kolluk kuvvetlerine de ek ödeme yapılması konularında düzenlemeler
yapılmaktadır.
11
12 Dünyada ve ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve
avukatlık mesleğine yansıtılması için Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Adalet Bakanlığı
tarafından kurulan Bilim Komisyonunca hazırlanan "Avukatlık Kanunu Taslağı" görüşe sunulmuştur. Tasarı taslağının metnine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf
Sayı: 2014–12
Sayfa 10
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı13
Adalet Bakanlığı
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı 14
Adalet Bakanlığı
Adli
Tıp
Kurumu
Kanununda
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı15
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı 16
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı17
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Taslağı 18
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
Tasarı taslağıyla; ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek,
yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amacıyla 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile
ceza hükümleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
13
Tasarı taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu
gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının ve kritik alt yapıya
sahip özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslar arası standartlarda korunması amaçlanmaktadır.
14
Adli Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun işleyişi ve teşkilatlanmasında yaşanan
sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının sayısının arttırılması,
ihtisas dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra teşkilatının güçlendirilerek
yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapısının gözden geçirilerek birden fazla "Üst Kurul" biçiminde
örgütlenmesi ve benzeri konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
15
16
Çalışmalar devam etmektedir.
17
Çalışmalar devam etmektedir.
18
Çalışmalar devam etmektedir.
19
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–12
Sayfa 11
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı20
Adalet Bakanlığı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı21
Adalet Bakanlığı
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı 22
Adalet Bakanlığı
20
Çalışmalar devam etmektedir.
21
Çalışmalar devam etmektedir.
22
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–12
Sayfa 12
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU – EKK
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 10. Toplantısı 24 Kasım 2014 tarihinde Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın yanı sıra, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi
Elvan katılmıştır. Toplantıda, Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer alan Öncelikli Dönüşüm
Programlarından;
Kayıt
Dışı
Ekonominin
Azaltılması
Programına
ilişkin
Eylem
Planı
değerlendirilmiştir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 9. Toplantısı Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
başkanlığında 3 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanı
sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun
katıldığı toplantıda, Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018) yer alan Öncelikli Dönüşüm
Programlarından; Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı, Öncelikli
Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı, İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı ve
Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programına ilişkin Eylem Planları değerlendirilmiştir.
YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU – YOİKK
(Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.)
54. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 16 Eylül 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda YOİKK bünyesinde kurulmuş olan
yatırım yeri temini çalışma grubunun yapısı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi
verilmiştir. Ayrıca yatırım yeri temininde ülkemizde var olan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren
çalışma grubu raporu hakkında Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdür Yardımcısı Murat Alıcı tarafından yapılan sunum sonrasında yatırım yeri teminine ilişkin
sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüş ve değerlendirmeler paylaşılmıştır.
Sayı: 2014–12
Sayfa 13
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
REFORM EYLEM GRUBU – REG
Sonuncusu 23 Temmuz 2014 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilen Reform İzleme Grubu (RİG)
Toplantıları, Bakanlar Kurulunun onayı ile yerini Reform Eylem Grubu’na (REG) bırakmıştır. REG’in
kurulmasıyla birlikte siyasi reformlar sürecinde yeni bir dönem açılmıştır. REG, bundan sonra siyasi
reformları sadece izlemekle kalmayacak, reform tasarılarının hazırlanması, TBMM’den geçirilmesi
ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında da aktif bir rol oynayacaktır.
Reform Eylem Grubu ilk toplantısı 8 Kasım 2014 tarihinde, Ankara’da, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri
Bakanı Efkan Ala’nın katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde, Avrupa
Birliği Bakanlığının koordinasyonunda yapılan bu toplantıda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
süreci kapsamında Siyasi Kriterler, Yargı ve Temel Haklar Faslı (23. Fasıl) ve Adalet, Özgürlük ve
Güvenlik Faslı (24. Fasıl) konularında kaydedilen gelişmeler değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte
güncel gelişmeler ışığında öncelikli olarak ele alınabilecek konular görüşülmüştür.
Bir sonraki REG toplantısının 2015 yılının Ocak ayında İstanbul'da Avrupa Birliği Bakanı ve
Başmüzakereci Volkan Bozkır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Sayı: 2014–12
Sayfa 14
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
KISA BİLGİLER &MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
75. Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı:
75. Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı 11 Kasım 2014 tarihinde Eş Başkanlar
Afif
Demirkıran
ve
Manolis
Kefalogiannis
başkanlığında
Avrupa
Parlamentosu’nun
ev
sahipliğinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. İki oturumdan oluşan toplantının gündeminde,
“Türkiye-AB İlişkileri ve Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum”, “Vize Serbestisi Süreci ve Geri
Kabul Anlaşması’nın Uygulanması” ve “Ortadoğu’da Son Durum” konuları yer almıştır.
Türkiye’nin Yeni AB İletişim Stratejisi Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı:
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından kamuoyuna açıklanan
“Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi”ne ilişkin olarak sivil toplum kuruluşlarının
değerlendirmelerinin alınması amacıyla, 26 Kasım 2014 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı
tarafından
İstanbul’da
“Sivil
Toplumla
Diyalog
Toplantısı”
gerçekleştirilmiştir.
Üniversitelerden farklı inanç grupları temsilcilerine, gençlik ve kadın örgütlerinden engelli
derneklerine kadar geniş bir yelpazeyi temsil eden dört yüzden fazla sivil toplum kuruluşundan iki
binden fazla temsilci toplantıya katılım sağlamıştır.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan Bozkır toplantı çerçevesinde sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, temsilcilerle “Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği
İletişim Stratejisi” ve önümüzde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.
AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı:
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem
Planı’nın I. Aşamasını, 30 Ekim 2014 Perşembe günü gerçekleştirilen basın toplantısı ile
kamuoyuyla paylaşmıştır.
Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi kapsamında hazırlanan “AB’ye Katılım için Ulusal Eylem
Planı” iki aşamadan oluşmaktadır. Eylem Planı’nın I. Aşamasında müzakere fasıllarında Kasım 2014Haziran 2015 döneminde uyumlaştırılması öngörülen birincil ve ikincil mevzuat ile kurumsal
yapılanma ve diğer çalışmalara ilişkin öncelikler yer almaktadır.
Sayı: 2014–12
Sayfa 15
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın I.
Aşaması, Türkiye’deki siyasi reform sürecinin ve mevcut sosyo-ekonomik dönüşümün sürdürülmesi
ve güçlendirilmesi açısından oldukça önemli bir rehber niteliği taşımakta, Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne katılım sürecinde atılan kararlı adımlardan birini daha ortaya koymaktadır.
AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın 2015-2019 dönemini kapsayan II. Aşamasının ise Kasım
ayında kamuoyuyla paylaşılması öngörülmektedir.
Sayı: 2014–12
Sayfa 16
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır)
İsvi çre Ekonomi Bakanı ve ber aberin deki işadamları heyetinin Türkiye’yi
ziyareti vesilesi yle düzenlenen İsviçre Büyükelçiliği yemekli toplantı sı
KOSGEB KOBİ Araştırmal ar ve Proje Koordinasyon Dair esi B aşkan ı Ahmet
Melih Özyılmaz ile toplantı
KOSGEB KOBİ Fin an sal Araştırmal ar M üdürü İsmail Nu sret ÖZGÜNALT AY ile
toplantı
Ankar a Genç İşadamları Dern eği (ANGİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Kutlu Tamay
ve Busin ess Ankara G enel Yayın Yönetm eni Tolga Özek ile toplantı
ABD Büyükelçiliği t anıtım programı
Romanyalı i şad amları heyetinin Türki ye’yi ziyar eti vesilesiyle düz enlenen
Romanya Büyükelçiliği yemekli toplantı sı
Çalışm a ve So syal Güvenlik Bakanlığı t arafından düzenlen en E snek Çalı şmanın
Tür ve Biçimleri ile Uygulam a Sorunları Pan eli
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)
Mülkiyet Hakl arı ve Ar -Ge T ekni k Komit esi toplantısı
Fikri, Sın ai
Finlandiya Dı şişl eri Bakanlığı Dış E konomik İlişkiler Mü st eşarı Matti Antton en
onuruna düzenlenen Finl andiya Büyükel çiliği yemekli toplantı sı
Uluslarar ası Şeffaflık Dern eği "Kurumsal Raporlamad a Şeffaflık İçin Çok Payd aşlı Yakl aşım Projesi" kap samında açılış konuşması
TOBB ETÜ tarafınd an Ir ak Dı şi şleri Bakanı İbr ahim El-Caferi’nin Türkiye
ziyareti çerçevesinde düzenl enen “Irak” konulu seminer
ABD Büyükelçiliği Ekonomi Bölümü diplomatı Eddie Ebert ile toplantı
Şili Büyükelçisi Fernando Varela Palma ile toplantı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
“Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Alt
Komisyon Toplantısı
Avrupa Birliği Genişl emeden Sorumlu Genel Müdür Christian Dani elsson’un
Türkiye’yi ziyareti vesilesiyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon u tar afından
düzenlenen yem ekli toplantı
Sayı: 2014–12
Sayfa 17
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen
“Türkiye’de E-İhracat: Fırsatlar ve Sorunlar" başlıklı toplantı
Ernst & Young Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Julia Djarova ile toplantı
"2. Teknoloji Geli ştirme Bölgeleri Zirvesi"
Sabah Gazet esi An kar a Tem silcisi O kan Müderrisoğlu ile toplantı
TÜSİAD Fikri Hakl ar Çalı şma Grubu Üyeleri ile birlikt e Gelir İdaresi Başkanı
Adnan Ertürk ile toplantı
Yunanist an Büyükelçiliği B aşkati bi Ast erios Tsi ourvas ile toplantı
Intern ational Republican In stitut e (IRI) tar afınd an düzenlen en “Türk
Siyasetind e Dönüşümün Gücü: Gençler” adlı Genç Liderler Akademi si'nin
ilkinde Türkiye’de İş Dünyası Savunuculuğu ve Lobicilik üzerine konuşm a
KalDer tarafından “Müke mmelliği Yaşamak” ana t emasıyla düzenlenen 23.
Kalit e Sempozyumu’nda “Demokrasilerde Dah a Katılımcı Olma ve Hesap
Verebilirlik Kültürü” konusunda sunum
G3 Forumu
Atlantik Kon seyi Ener ji ve Ekonomi Zirvesi
TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu “Ekonomik ve Sos yal Konseyin
Kuruluşu ve Görevl eri Hakkında Kanun Tasarısı ” Komisyon toplantısı
ODTÜ Teknokent G enel Müdürü Mustafa İhsan K ızılt aş ile toplantı
YOİKK Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi
toplantısı
İngiltere Başbakanlık Ticaret Büyü kelçisi Lord Janvrin ’in Türkiye’yi ziyareti
vesilesiyle düz enlen en İngilter e Büyükelçiliği yemekli toplantı sı
TEPAV t arafından düzenlenen “Ki şi sel Verilerin Korunması nın İktisadi ve
Hukuki An alizi" Rapor Tanıtım Toplantı sı
Chatham Hou se Uluslar arası Güvenl ik Programı Akademi si Kıdemli Üyesi
Haldun Solmaztürk ile toplantı
TEPAV tar afınd an düzenlenen “Türkiye’de Yaşam Kalit esinde Yeni Eğilimler
2003-2012” başlı klı yeni Eurofound raporunun tanıtım toplantısı
Sayı: 2014–12
Sayfa 18
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ23
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
Yasama Dönemi: İki milletvekili seçimi arasındaki dönemi ifade eder ve Yasama Yılları'ndan oluşur.
Yasama Yılı: TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun toplanarak görüşmeler gerçekleştirdiği ve
olağan dışı karar alınmadıkça 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren takvim yılından farklı resmi çalışma aralığını
ifade eder.
Yasama Tatili: Ara Verme olarak da adlandırılan bu dönem olağan koşullar altında TBMM Genel Kurulu'nun tatilde
olduğu 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'de biten ve 3 aydan uzun olamayan aralığı ifade eder.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Çalışma
Grupları’nca ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen kanun değişiklik çalışmaları ve (2)
23
Yasamaya ilişkin ek bilgi ve açıklamalar için TBMM tarafından hazırlanan Yasama El Kitabı'ndan faydalanmak mümkündür:
http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf
Sayı: 2014–12
Sayfa 19
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması
ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı
açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi
iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda “kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir
biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak
değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] adresine başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır.
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Yazım, Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK, Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–12
Sayfa 20
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Aralık 2014
Download

Ankara Bülteni, Sayı: 12, Aralık 2014