www.caseih.com
Bezbednost nije na odmet! Uvek pročitajte priručnik pre rada sa bilo kojom opremom. Proverite opremu pre njenog korišćenja i budite sigurni da je ispravna.
Obratite pažnju na bezbednosne oznake proizvoda, i koristite ga beybedno. Ova literatura je objavljena za široku upotrebu. Standardna i opciona oprema kao i dostupnost nekih modela, može da se razlikuje od Države do Države.
CASE IH zadržava pravo da preduzme izmene bez predhodnog obaveštenja, za dizajn i tehničku opremu, u svakom trenutku, bez obaveze da vrši bilo kakve izmene na mašinama koje su u međuvremenu prodate. Iako je ućinjen
napor da se obezbedi tačna specifikacija, opisi i ilustracije u ovoj brošuri su tačni u vreme odlaska na štampu, pa su takođe podložni promeni bez predhodne najave. Ilustracije mogu pokazivati opcionu opremu ili možda ne prikažu
svu standardnu opremu.
Case IH preporučuje
maziva
CNH UK Ltd., Cranes Farm Road, Basildon, Essex SS14 3AD - © 2011 CASE IH - MAGNUM-COM-BR - Free phone 00800 22 73 44 00 - Printed in Italy - 03/11 - TP01- Cod. 10C0005/COM
MagnuM
273 – 389 KS MaxiMalna Snaga – Power ManageMent
235 – 340 KS oSnovna Snaga
StraniCa 4
ProDuKtivnoSt
StraniCa 8
eKonoMiČnoSt
StraniCa 12 JeDnoStavnoSt
StraniCa 16 KoMFor
StraniCa 20 iSKuStvo i Kvalitet
StraniCa 22 SPeCiFiKaCiJa
2
SnaŽan Da ProMeni StanDarDe u
PolJoPrivreDi...
Više hrane..... veći prinosi....vića efikasnost.... CASE IH radi sa Vama, kako bi ispunio sve
Vaše zahteve, koje njive zahtevaju od nas. Novi stil MAGNUM programa je napravljen da
zadovolji snagu, izdržljivost, udobnost i produktivnost za potrebe velikih
poljoprivrednika,donoseći im pouzdanu tehnlogiju i vrednost za njihovo poslovanje.
3
engine Power Management isporučuje dodatnih 37% snage, i
Hidraulični sistem Vam daje izuzetnu snagu i preciznu kontrolu, sa protokom
dodaje i do 14% dodatnih performansi.
pumpe od 274 lit/min, i podiznom moći i do 7.416 kg
ProDuKtivnoSt: vuČna Snaga KoJu Će te
DoBiti i u naJteŽiM uSloviMa.
MAGNUM paleta motora je dizajnirana tako, da pruži maksimalnu snagu motora uz pomoć
Efficient Power sitema.
Selektivna Katalitička Redukcija (SCR) thnologija, daje najveću potrebnu snagu sa
najmanjom potrošnjom goriva i najmanjom emisijom izduvnih gasova.
Engine Power Management boosts power povećava snagu i do 37KS, ako je to potrebno kako
bi savladali neravnine i nagibe na njivama. Povećava se snagu na kardanskov vratilu i
hidrauličnom sistemu, koje zahtevaju današnje veće i produktivnije priključne mašine.
4
Novi sistem prednje hidraulike, sa podiznom moći i do 5.000kg i opcijom prednjeg
Industrija – najbolji radijus okretanja vam omogućava da izvršite precizne i male
kardanskog vratila.
zaokrete.
5
ProDuKtivnoSt
viŠe Snage ZnaČi i veĆu PoDuKtivnoSt.
MAGNUM common rail dizel motor sa turbo punjačem i intercoolerom su dizajnirani tako da pruže maksimalnu
snagu motora sa poboljšanom efikasnošću. Sa pojačanom hidraulikom, snažnom izvedbom podiznih poluga i
visokim performansama na kardanskom vratilu, kada je potrebno da se podigne, spusti ili vuče moćna
priključna mašina MAGNUM će Vam pomoći da uradite više i lakše.
modul za doziranje
modul za snabdevanje
rezervoar za AdBlue tečnost
SCR katalizator
CaSe iH Selektivna Katalitička redukcija (SCr) thnologija,
Motor.
poboljšava snagu, reagovanje, potrošnju goriva i pouzdanost
MagnuM motori su dizajnirani da isporuče maksimalni broj
motora, sve to uz smanjenje emisije izduvnih gasova. To
konjskih snaga lako i efikasno. Elektronski kontrolisan motor
omogućava SCR koji je odlično rešenje za MAGNUM motore.
MAGNUM traktora će Vam obezbediti maksimalan rast snage sa
niskom potrošnjom goriva. Ako broj obrtaja motora padne usled
opterećenja, Engine Power Management oslobađa do 37KS više,
kako bi savladao prepreku. Sa takvom moći rasta imate
mogućnost da rukujete sa ovim traktorm na najtežim terenima,
tako i u polju i na putu.
6
4.8 m*
DoBra eFiKaSnoSt. autoSHiFt
HiDrauliKa + Pto
Za vučnu silu u brazdi, teško je pobediti
Snažna izvedba podiznih poluga i donja
poteznica sa standardnom elektro kontrolom,
pružaju i do 7.416kg podiznu moć hidraulike
kroz ceo rang serije, dajući vam svestranost
da se pomerite do širokog ranga težih
priključaka. Kontrola proklizavanja sa
radarom vam omogućava da podesite
maksimalno proklizavanje putem aplikacije,
dok elektro kontrola vam smanjuje
poskakivanje nošene priključne mašine u
transportu.
napredni hidraulični sistem se oslanja na PFC
(kompenzacija protoka pritiska) projektovana
da kontroliše do šest elektro-hidrauličnih
ventila. Šest ručica- daljinskih komandi se
mogu lako podesiti sa vozačevog sedišta –
hidro-motor, utovarivač, pun protok, ne
povratni vod ili zaključavanje. Programirajući
vremenski ventil Vam omogućava da podesite
vreme ponavljanja operacija iz kabine.
dokazanu MAGNUM Full Powershift
transmisiju sa integrisanim Automatic
Shift sistemom. Ona nam obezbeđuje
besprekorno glatko menjanje brzina do
40 ili 50km/h. Za super spore brzine
postoji (creeper menjač), koji je opcija na
svim modelima i poseduje dodatnih 5
brzina napred i 2 brzine u nazad.
Power beyond je takođe pogodan za
hidraulično napajanje, povratni vod,
konstantan pritisak i za slučaj odvoda sa
hidro-motora na primer sa prskalice.
Pored Power beyond priključka, može biti
fabrički ugrađen i Multicontroller na
naslonu za ruku, sa kojim ćete imati
punu kontrolu protoka ulja.
niJeDan traKtor vaM ne DaJe
BolJi raDiJuS oKretanJa.
1000 ili 540/1000 brzina Pto (kardanskog
upravljačkih točkova.
MAGNUM Vam obezbeđujie precizne i male
zaokrete na čvrstoj šasiji koja Vam
obezbeđuje optimalnu snagu na tlu, u
svakom trenutku.
*) 480/70R30 prednje gume i 1829mm raspon između
vratla) za rukovanje bilo kojom
priključnom mašinom. MAGNUM-ov PTO
sistem je hidraulično aktivan i
elektronski kontrolisan zbog ravnomernog
raspona snage u cilju zaštite priključaka.
PTO kvačilo je pozicionirano na gornjem
vratilu zbog tišeg rada. PTO se može lako
okretati zbog lakšeg spajanja priključnih
mašina.
7
8
eKonoMiJa. ne SaMo ProiZvoDnJa
traKtora MiSleĆi o PolJPrivreDniCiMa,
nego Sa PolJoPrivreDniCiMa na naŠoJ
Strani.
Klijenti CASE IH su pomogli da napravimo naše proizvode mnogo efikasnije i lakše za korišćenje,
tako što nam pomažu u razvoju tehnologije. Naši inžinjeri rade zajedno sa proizvođačima na
terenu i onda koriste povratne informacije kako bi poboljšali naše dizajne. CASE IH prodavci i
tehničari, angažuju ljude koji koriste naše prizvode, da nauče kako oni rade i pronađu načine za
poboljšanje rezultata. To je način na koji smo kreirali rešenja kao što su APM (Automatic
Productivity Management) i AFS (Advanced Farming Systems) za poboljšanje ekonomije
poljoprivrede. Poljoprivreda se menja i MAGNUM traktori se menjaju sa njom.
aPM (automatic Productivity Management) optimizuje efikasnost dok se vi
MaxiMalno vreMe raDa.
koncentrišete na svoj rad.
Dozvoljava Vam da duže vremena provodite na polju, tako što je servisni interval
povećan na 600 radnih sati.
9
(aFS) advanced Farming Systems koji je dostupan na MAGNUM traktorima, je od
suštinskog značaja i neophodan za preciznost, koji Vam daje veću efikasnost.
iSoBuS implement interface, je veoma moćna konekcija, koja omogućava kontrolu
priključne mašine iz traktora, ako je kompatibilna sa AFS Pro toch screen monitorom
koji se nalazi u traktorskoj kabini.
ravan. iDentiČan. PonovlJiv
Opcioni AFS AccuGuide system je jednostavan, ali i veoma efikasno
automatsko navođenje.
eKonoMiČnoSt
raČunanJe Cene PoSle oBavlJenog PoSla....
Kroz novu liniju MAGNUM palete traktora, dokazano je smanjenje potrošnje goriva i do 15%. Case IH
Efficient Power EP – tehnologija koristi poljoprivrednike i okruženje, kako bi unapredili snagu motora, odziv
motora, potrošnju goriva i pouzdanost motora i sve to zbog snižavanja emisije izduvnih gasova. Pored toga,
radi sa minimalnim zastojima, servisni intervali se lako i efikasno odrađuju (rutinski). Redovno servisiranje
znači da se veća ušteda može realizovati kroz godine, a sam traktor će imati veću produktivnost.
100%
95%
90%
85%
80%
Field Mode
Road Mode
Field Mode
Road Mode
75%
70%
100%
100%
95%
100%
100%
95%
95%
95%
90%
90%
90%
90%
85%
85%
85%
80%
80%
80%
80%
75%
75%
75%
75%
70%
70%
70%
65%
Standard
uP to -25%
APM
Standard
65%
CASE IH
MAGNUM EP
MAGNUM
Tier 3
85%
70%
65%
65%
APM
10
uP to -8%
65%
APM
Standard
APM
Standard
autoMatSKi tranSPortni MoD
(auto roaD MoDe)
autoMatSKi MoD Za raD u PolJu
(auto FielD MoDe)
eFFiCient Power - eP
Izborom Auto Road funkcije, imate mogućnost da
Izborom Auto Field funkcije, imate mogućnost da
goriva na Tier 4A SCR motorima, u odnosu na
podesite promenljivu brzinu kretanja sa polugom
podesite fiksnu brzinu u polju uz pomoć poluge gasa.
predhodne Tier 3 motore.
gasa, između 1,2 km/h i 40 ili 50 km/h, u zavisnosti
Podešavanje Auto Field funkcije je do 23 km/h,
od menjača. Sistem automatski podešava broj obrtaja
rukovaoc ne mora da menja stepen prenosa ili broj
motora i stepen prenosa kako bi imali optimalnu
obrtaja motora, zato što se sve to odvija automatski
potrošnju goriva za izabranu brzinu.
od strane traktora.
SCR sistem omogućava i do 15% manju potrošnju
KoMPonente PreCiZnoSti
Da BuDete u SKlaDu Sa naČinoM oBraDe na vaŠeM PolJu
aFS Pro 700™ touch screen monitor, može biti integrisan u naslon za ruku, kako
bi pružio jasan pregled podešavanja vozila, video ulaza i simuntalnih komandi i
kontrolu ISOBUS- kompatibilnih mašina.
aFS (aDvanCeD FarMing SYSteM) oBeZBeĐuJe nenaDMaŠivu PreCiZnoSt u SvoM raDu
Magnum traktori opremljeni sa Case IH AFS Advanced Farming Sistemima, daju osnovu za potpunu
automatizaciju poljoprivrede, mapiranjem njiva, automatskim navođenjem, štedeći pri tom vreme, novac i
trud iz godine u godinu. AccuGuide automatski upravljački sistem povećava preciznost u poljoprivredi, a za
veću tačnost i korak dalje ćete dodati GPS kontrolu upravljanja na Vaš AFS (Advanced Farming System).
11
KlJuČne FunKCiJe Su u tvoJiM ruKaMa.
na pogled pruža informacije na A-postu (montirana instrument tabla sa
Multicontroller™ na naslonu za ruke sadrži i ICP ( Intuitive control panel )
integrisanim monitorom performansi).
tako da su ključne funkcije na dohvat ruke.
JeDnoStavnoSt ŠteDi novaC
Mi smo se oslonili na preporuku korisnika proizvođaču, kako da dizajnira novi naslon
za ruku, konzolu i Multicontroller u našim MAGNUM traktorima. Sve kontrole su u
blizini, jednostavan je za korišćenje i obuhvata najveći monitor osetljiv na dodir u
industriji, AFS Pro 700. To je operatorska kontrolna ploča koja Vam pomaže i
omogućava da radite sa njom u bilo kojim uslovima.
12
Dobite jasnu sliku sa AFS Pro touchscreen monitorom.
HeaDlanD ManageMent Controla ŠteDi vreMe i truD.
Ovaj sistem može da uskladišti i do 30 povezanih operacija na
uvratinama, i ima jednostavan sistem snimanja i reprodukcije istih.
13
JeDnoStavnoSt
JeDnoStavnoSt vaS StavlJa u voĐStvo.
Povratne informacije od korisnika jasno ukazuju da traktorima sa Multicontroller i ICP (intuitive control
panel) su naljakši za razumevanje i korišćenje. Uradili smo test i ustanovili da, u poređenju sa sistemima
konkurenata CASE IH koncept kontrole može da Vam uštedi i do 30% vremena, koje je potrebno da se u
potpunosti upoznate sa načinom rukovanja traktorom.
a-PoSt inStruMent DiSPleY.
Ekrani su jasni, sažeti i laki za čitanje.
Integrisani Performance Monitor
obezbeđuje dodatnu povratnu informaciju o
traktorskim sistemima, status, procenat
proklizavanja, obrađena površina, servisi i
napomene. Vozač takođe bude obavešten
putem alarma ili automatskog gašenja motora
da zaštiti svoju investiciju ako treba.
14
aFS Je veĆ inStaliran?
Ako već koristite Case IH Advanced Farming System,
na drugim traktorima ili kombajnima, na primer
prenosni AFS Pro 600 monitor,Vaš postojeći ekran će
biti kompatibilan sa novim MAGNUM traktorom..
6
26
28
9
25
27
24
21
7
22
8
10
4
18
5
3
30
2
Multicontroller - sadrži logički pogon – i ICP intuitive control
panel plus integrisani AFS Pro 700 touch screen monitor, sve
funkcije traktora u naslonu za ruke. Evo, imate sve funkcije
koje su Vam potrebne na jednom mestu: izbor brzina, promena
pravca kretanja, komande gasa, Headland Management,
elektronska kontrola hidro ventila, kontrola podiznih poluga,
PTO, džojstik i još mnogo toga. Ovakvo rukovaočevo prijateljsko
okruženje dovodi do toga, da ako bi početnik imao ovakvo
16
14
17
15
12
MultiController logiČni Pogon na naSlonu
Za ruKe
23
19
20
11
1
okruženje, radio bi lako i efikasno od prvog dana.
29
13
1 Konstantan broj obrtaja motora ili
HeadlandManagement Control
2 EHC podizanje i spuštanje poluga
3 Daljinske komande
4 Promena smera
5 Promena stepena prenosa
6 AFS Pro 700 tuch screen monitor
7 Daljinske komande
8 Pogon za hidro motore i vremenski prekidači
9 Džojstik za daljinske komande
10 ICP Intuitive Control Panel
11 Konstantni obrtaji motora
12 ECO ventilator
13 Auto Field i Auto Road prekidač
14 Mehaničko i automatsko uključivanje
prednje vuče i blokade diferencijala
15 Zaključavanje suspenzije na prednjoj osovini
16 Automatski PTO
17 Kontrola proklizavanja
18 Headland Management Control
19 Kontrola podizanja poluga
20 ACCU GUIDE (Auto Pilot, ako je traktor opremljen)
21 EHC kontrola pozicije
22 EHC kontrola postavke
23 EHC podizanje i spuštanje poluga
24 Uključivanje i isključivanje PTO
25 Kontrola proklizavanja
26 Potenciometar za podešavanje vremena i kontrolu protoka
27 Podešavanje maksimalne visine dizanja poluga
28 Podešavanje minimalne visine dizanja poluga
29 Podešavanje osetljivosti hidraulike
30 Podešavanje prednjih poluga
15
CaSe iH traKtori i KoMBaJni Su
PoZnati Po nJiHovoM KoMForu.
Razmislite o najvišim standardima konfora u kabini na raspolaganju – i onda se pripremi
za MAGNUM Surveyor kabinu da ispuni sva Vaša očekivanja. Kvalitet kože, presvlake i
kontrole, odgovara osećaju vrhunskog komfora kada ste iza volana, i radujete se
celodnevnom radu. Kontrolišite se, i osetite komfor PRVI!
360° vidljivost za jasan pregled u svim pravcima.
Veoma nizak nivo buke unutar kabine. Luksuzno okretno
sedište za zdravo držanje. Lako podešavanje volana, sedišta,
Multicontrollera i naslona za ruke kako bi se podesio za
najlagodniji položaj za rukovaoca u toku vožnje.
Mirna vožnja sa opcionim suspendovanim sedištem, prednjom
suspenzijom i suspenzijom kabine.
Idealno radno okruženje sa elektronskom kontrolom klime.
16
17
KoMFor
uBiranJe uSeva Je veoMa teŽaK PoSao.
To je težak posao, a to je posao koji mora da se uradi odmah. Dobro je znati da je Vaš traktor spreman i čeka
sa najudobnijom kabinom u klasi. Luksuzno okretno sedište sa kontrolama, integrisanim monitorom i
Multicontrollerom na naslonu za ruke , koji se može podešavati u odnosu na Vaš položaj u vožnji. Naslon za
ruke se pomera gore – dole i rotira sa vama, ako uključite sedište. Volan se može podešavati po visini i
dubini, kako bi Vam se prilagodio za idealno zdrav položaj u toku rada. Opremljeno sa vazdušnim
oslanjanjem, kožna sedišta su dostupna i sa integrisanim sistemom grejanja i hlađenja.
PreDnJa SuSPenZiJa PoBolJŠava
uDoBnoSt voŽnJe i iStovreMeno
PruŽa veĆu Kontrolu.
BuDite oPuŠteni i BuDite oPreZni.
raZveDrite i naJMraČniJu noĆ.
Automatski klima uređaj Vam omogućava da
Biraj pakete rasvete , uključujući standardna
odaberete savršenu temperaturu za konstantnu udobnost.
halogena svetla i opciono svetla visokog intenziteta
Radeći zajedno sa suspenzijom kabine i
(HID) tehnologija osvetljenja. Za maksimalno
suspenzijom prednje osovine Klase IV, dizajnirane
osvetljenje opredeli te se za 360° paket radnih lampi
za MAGNUM 235-315, izolovati vozača od šokova.
koji obuhvata 3 prednje HID lampe, 2 zadnje HID
Suspenzija osovine Klase V i kontrola sistema su
lampe na blatobranima plus 2 bočne halogene
dostupni za MAGNUM 340.
lampe, kao i osvetljenje za izlazak iz traktora po
mraku.
18
Noise level
75
dB(A)
72.5
70
67.5
65
62.5
60
Case
IH Magnum
Konkurent11
Case
IH Competitor
Magnum
Konkurent 22
Competitor
veoMa niZaK nivo BuKe unutar KaBine.
Sa smo 68dB(A) kabina je tiša nego u prosečnom
automobilu.
iSKuStvo i Kvalitet
PoStavlJanJe StanDarDa.
Više od 115.000 traktora MAGNUM je proizvedeno u CASE IH fabrici u
Racine/USA. Od farbanja do montaže robusne i teške karoserije, ovi
traktori su napravljeni da traju i isporučuju se po Vašoj specifikaciji kako
bi obavljali potreban posao za koji su namenjeni. Počnite sada i zadržite
proizvodnju vrhunske produktivnosti iz godine u godinu.
iZaBerite traKtor Sa ugraĐeniM iSKuStvoM i
KvalitetoM.
naŠi voZaČi Su neStrPlJivi
Za KoriŠĆenJe MagnuMa.
PouZDanoSt i vreDnoSt Za
DrŽanJe.
Oprema i dostupnost je kritična u poljprivredi,jer kada dođe vreme da
Ne mogu zamisliti bolji komfor u
Ne nadmašan kvalitet i robusnost,
vam zatreba nešto, morate da znate da imate sve moguće resurse na
traktoru, jednostavan powershift – sva
dizajniran za najviše performanse.
raspolaganju. Zato je važno da izaberete jedan traktor, koji je podržan
snaga na točkovima. Tom Dye,
Hubert Steiger (Farmingassociation),
od strane nasleđa i kvaliteta, proizveden u SAD-u: CASE IH je razvojem
„AlbanwiseFarming“ Ltd, Holt, United
Kirchdorf, Germany.
pouzdane poljoprivredne opreme za više od 160 godina i preuzeo
Kingdom.
vođstvo u pionirskom APM (Automatic Productivity Management)-u,
daleko ispred konkurencije. Više od 115.000 traktora serije MAGNUM
je prodato širom sveta.
20
Šaljemo više od naših traktora na posao u svojim oblastima. Naši zastupnici imaju iskustvo da vam pomognu da
pronađete opremu koja povećava prinos i stvara efikasnu poljoprivredu. CASE IH delovi servis, tahnička lica imaju znanje
da vam pomognu pre, za vreme i posle prodaje. CNH Capital će vam pomoći da ispitaju i razmotre niz finansijskih rešenja
i identifikovati ono što je najbolje za Vas ili vašu firmu. To je integrisana oprema, maksimalna usluga i sistem finansiranja
u jednom paketu – sve je to fokusirano u jednu operaciju za Vas.
MAX
00800 227344 00
00800 CASE IH 00
100% Support
100% Availability
nuDiMo FinanSiJSKa reŠenJa
DuŽe oD 50 goDina.
Max – novi PreMiuM ServiS oD
CaSe iH.
CNH Capital je stekao veliko iskustvo u
Svi Delovi i ServiS KaKo Bi
DrŽali vaŠu MeHaniZaCiJu u
PoKretu.
poljoprivrednoj industriji i stvorio je veliko
Pronađi celu liniju delova CASE IH i
godine. Ekspresna isporuka kada i gde vam je
razumevanje prema vašim jedinstvenim
komponenata kod vašeg lokalnog
potrebno. Možete dobiti prioritet u sezoni, jer
potrebama. Konkurentna oprema
distributera. Plus punu uslugu održavanja
vaša žetva ne može da čeka. Poziv je
finansiranja sa fleksibilnim plaćanjem,
programa i vodeću fabričku garanciju.
besplatan, no međutim neki Evropski
može da istekne vremenski iz razloga
To je ekspertiza koju primenjuje
prevoznici mogu da podnesu tužbu, ako je
uklapaju na vašem posedu. Vaš prodavac
perioda priliva novca. Alternativno da
kvalifikovano servisno lice, koje je obučeno
poziv upućen sa mobilnog telefona. Za bilo
vam moše preporučiti odgovarajuće opcije
sačuva kapital, smanji plaćanje u napred
od strane fabrike, profesionalci koji su se
koju informaciju, o stopi zaduženja, molimo
paketa opreme, odgovarajuće gume,
sa operativnim ili finansijskim lizingom. Za
obavezali da vam pruže maksimalnu podršku
vas da se raspitate unapred kod svog
težinu i balast tegove. Vaš CASE IH
druge treba izabrati od kreditnih kartica
i raspoloživost, sezonu za sezonom.
provadera.
prodavac vas neće pitati, „Šta želite da
koje su specifične za poljoprivrednu
uPuĆeni ProDavCi KoJi raDe
Sa vaMa.
Vaš CASE IH prodavac Vas razume,
potreban je optimalan rok za povrat vaše
investicije. To znači odabir prave snage
MAGNUM traktora i uparivanje sa alatima
i priključnim mašinama koja se najbolje
kupite danas?“ on ili ona će vas pitati
industriju. Možemo čak i da pomognemo
„Šta želite da radite danas?“
kod finansiranja useva ili rentiranja
zemljišta. Postoje opcije finansiranja koje
Mi smo uvek spremni za vas, non-stop, cele
DetalJni PrograM ZaŠtite: CASE IH je na vašoj strani, dajući
vam najbolje profesionalno rešenje: Safegard od Covéa Fleet. To
odgovaraju vašem posedu.CNH Capital
je privatno osiguranje koje pokriva vašu CASE IH mehanizaciju
vam pomaže da ih pronađete.
i opremu. Molimo kontaktirajte svog prodavca za više detalja.
Zavisno od statusa i dostupnosti. Uslovi važe.
SiSteMSKi PriStuP
viŠe lJuDi raDi Sa vaMa nego Sa Bilo KiM DrugiM.
MoDeli
MagnuM 235
MagnuM 260
MagnuM 290
MagnuM 315
MagnuM 340
efficent Power eP
Motor
Broj cilindara / tip / Nivo emisije
Zapremina (cm3)
Osnovna snaga ECE R120 3) [kW/KS(CV)]
Osnovna snaga ECE R120 3) Power Management [kW/KS(CV)]
Broj obrtaja motora (o/min)
Maksimalna snaga ECE R120 3) [kW/KS(CV)]
Maksimalna snaga ECE R120 3) Power Management [kW/KS(CV)]
…sa brojem obrtaja motora (o/min)
Maksimalni obrtni moment (Nm/ o/min)
Max.obrtni moment - sa Power Management (Nm/o/min)
Rast momenta Standard /sa Power Management (%)
Rezervoar, diezel/AdBlue urea (litara)
6 / Common Rail Dizel motor sa 24 ventila, turbopunjač sa intercoolerom
8700
8700
8700
8700
173 / 235
189 / 257
209 / 284
229 / 311
199 / 271
216 / 294
235 / 320
255 / 347
2000
2000
2000
2000
197 / 268
213 / 290
233 / 317
255 / 347
201 / 273
219 / 298
241 / 328
263 / 358
1800
1800
1800
1800
593 / 1400
643 / 1400
690 / 1400
593 / 1400
620 / 1600
678 / 1600
748 / 1600
620 / 1600
47 / 28
42/ 27
37 / 28
47 / 28
651 / 89.4
651 / 89.4
651 / 89.4
651 / 89.4
/ Tier 4a
8700
250 / 340
276 / 375
2000
275 / 374
286 / 389
1800
643 / 1400
678 / 1600
42/ 27
651 / 89.4
SPeCiFiKaCiJa
tranSMiSiJa
Tip
Broj brzina standard (brzina 50 km/h*)
Broj brzinasa pužnim brzinama (brzina 40 km/h*)
Blokada diferencijala zadnje osovine
19 x 4
23 x 6
Full Powershift sa Powershuttle
19 x 4
19 x 4
19 x 4
23 x 6
23 x 6
23 x 6
Multi-ploče sa automatskim funkcijama uključivanja
19 x 4
23 x 6
uKlJuČivanJe PreDnJe vuČe i uPravlJanJe
Tip
Suspenzija prednjeg mosta
Ugao zakretanja točkova (°)
Min. radijus okretanja 1) Raspon točkova 1829 mm (m)
O
55
4.8
Uključivanje prednje vuče je standard, suspenzija prednjeg mosta je opcija
O
O
O
O
55
55
56
56
5.3
5.3
5.3
5.3
KarDanSKo vratilo
TIp
Brzina Standard / Opciono
Obrtaji motora Standard / Opciono (o/min)
Tip osovine Standard PTO
Tip osovine Opciono PTO
Prednji PTO sa 1000 o/min
Elektro-hidraulično,dostupno je sa Automatskim uključivanjem PTO
1000 / 540/1000
1000 / 540/1000
1000 / 540/1000
1000 / 540/1000
1000 / 540/1000
1800 / 1400/1800 1800 / 1400/1800 1800 / 1400/1800 1800 / 1400/1800 1800 / 1400/1800
1 3/4" 20 splines
1 3/4" 20 splines
1 3/4" 20 splines
1 3/4" 20 splines
1 3/4" 20 splines
1 3/4" 20 splines (1000 rpm) or 1 3/8" 21 splines (1000 rpm) or 1 3/8" 6 splines (540 rpm)
O
O
O
O
O
HiDrauliČni SiSteM
Tip Sistema
Max.protok pumpe Standard / High flow / Twin flow (l/min)
Pritisak u Sistemu (bar)
Tip kontrole
Max. podizna moć (kg)
OECD osnovna podizna moć kroz seriju @ 610 mm (kg)
Max. broj daljinskih komandi
Vremenska regulacija daljinskih komandi
Kategorije kačenja
Kontrola proklizavanja
Prednja hidraulika sa podiznom moći od 5000 kg
22
Varijabilna PFC pumpa sa kontinualnim protokom
161 / 218 / 161+113 161 / 218 / 161+113 161 / 218 / 161+113 161 / 218 / 161+113 161 / 218 / 161+113
210
210
210
210
210
Elektro Kontrola Hidraulike(EHC) sakontrolom u transportu, hidrauličnim toplingom, automatski stabilizer je opcija
8550
9130
9130
10200
10200
6337
6706
6706
7416
7416
4 standard, 5 ili 6 komandi je opciono; power beyond ilipovratni vod sa ne zavisnim priključkom I tajmerom
Kontrola protoka kada je opremljen sa Performance Monitorom
od 0 - 30 sekundi na svim modelima
Kat III / IVN
Kat III / IVN
Kat III / IVN
Kat III / IVN
Kat III / IVN
●
●
●
●
●
O
O
O
O
O
MoDeli
MagnuM 235
MagnuM 260
MagnuM 290
efficent Power eP
MagnuM 315
MagnuM 340
teŽina
Minimalna težina (kg)
Dozvoljena ukupna težina Standard / Klasa V prednjeg mosta (kg) (kg)
Max.Dozvoljena težina prednjeg mosta Standard / Opciono (kg)
Max.Dozvoljena težina zadnjeg mosta Standard / Opciono (kg)
9136
17500 / 6030 / 11500 / -
9136
17500 / 6030 / 11500 / -
9377
17500 / 18000
6030 / 6750
11500 / 11500
9377
17500 / 18000
6030 / 6750
11500 / 11500
9568
- / 18000
- / 6750
- / 11500
6428
3378
2550
3055
2488
1560-2256
1470-2294
6428
3378
2550
3055
2488
1560-2256
1470-2294
6428
3378
2550
3055
2488
1560-2256
1470-2294
6428
3378
2550
3055
2488
1560-2256
1470-2294
6428
3378
2550
3055
2488
1560-2256
1470-2294
600/65 R28
620/70 R42
600/70 R30
710/70 R42
600/70 R30
710/70 R42
600/70 R30
710/70 R42
600/70 R30
710/70 R42
DiMenZiJe 1)
A: Ukupna Dužina (mm)
B: Ukupna Visina (mm)
C: Ukupna širina (sa ekstenzijom zadnjih blatobrana od150 mm ) (mm)
D: Među osovinski razmak (mm)
E: Visina najvišlje tačke zadnje osovine (mm)
F: Podešavanje prednjeg mosta (mm)
Podešavanje zadnjeg mosta (mm)
StanDarDne guMe 2)
Prednje
Zadnje
● StandardnaOprema
O OpcionaOprema
- Nije dostupno
1)
2)
Sa standardnim gumama
E
D
A
Druge gume na zahtev
3)
ECE R120 odgovara standardu ISO 14396 i97/68/EC
B
F
C
23
Download

Skinite katalog - Titan Machinery