T.e.
n, OZEL iDARESi
ENCUMEN MUnURLUGU
BARTIN
iLENCUMENi
Kararm Ozeti
K
A
Tarihi
Sayisr
24.09.2014
217
23.09.2014
10576
Eki
R
A
Ulus iIgesi Yukandere Koyu smirlan icerisinde bulunan tapuda
E29c04d2b pafta 143 ada 4 parsel no'da kayith 226,33 m2 yuzolcumlu
tasimaz uzerine Saban <;ELiK tarafindan Konut amach insaat yapmu.
R
GE
EV
LR
EA
NK
KARAR
Dairesi: iI Ozel ldaresi
••
Ulus llcesi Yukandere Koytl snnrlan icerisinde bulunan tapuda E29c04d2b pafta 143 ada 4 parsel
no'da kayith 226,33 m" yuzolcumlu tasimaz uzerine Saban <;ELiK tarafindan Konut amach insaat yapnm
n
hakkmdaki
Ozel ldaresi lmar ve Kentsel lyilestirme Mudurlugunun 23.09.2014 tarih ve 10576 sayih
yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.
Ulus llcesi Yukandere Koyu simrlan icerisinde bulunan tapuda E29c04d2b pafta 143 ada 4 parse I
no'da kayith 226,33 m" yuzolcumlt; tasimaz uzerine Saban <;ELiK tarafmdan ilgide kayrth dilekce ile
Konut amach insaat yapma talebinde bulunulmustur.
Yapilan inceleme neticesinde, parselin yuzolcumunun 226,33 m2 oldugu gorulmustur. Plansiz Alanlar
Imar Yonetmeliginin 5. Bolum, 49. Maddesi "Parsel buyuklukleri hakkmdaki hukumlere uymayan
parsellerde, uygun hale getirilmedikce yapi ve ilave yapi yapilmasma izin verilemez. " hukmunu
kapsamaktadir.
Baymdirhk ve lskan Bakanhgmm 2008/4 tarihli genelgesinin 5. maddesi de "Plansiz Alanlar Imar
Yonetmeliginin 45. maddesinde, koy ve mezarlann yerlesik alanlarda ve civannda yapilacak ifraz islemleri
ile olusturulacak buyuklukleri belirlenmistir, Ancak, eskiden olusmus ve herhangi bir ifraz Islemine tabi
olmamis parseller ile amlan Yonetmelikte degisiklik yapan 02.09.1999 tarih ve 23804 sayi Resmi Gazetede
yaYlmlanarak yliriirliige giren Yonetmelik oncesinde yliriirliikte bulunan 43.madde hiikiimlerine uygun
olarak olu~turulmu~ ve yonetmeligin 49. maddesi hiikiimlerin uygulanmasma imkan bulunmayan, koy
yerle~ik alam i9indeki 300 m2 den kii9iik parsellerde, parselin ~ekli ve konumu gibi ozelliklerde dikkate
ahnmak ve iizerinde yapl yapmaya miisait olup olmadlgl il Enciimenince degerlendirilmek suretiyle yapl
izni verilmesi uygun goriilmektedir. Soz konusu alanlarm <;evre Diizeni Planl kapsammda kalmasl halinde
plan kararlanna uygunluk saglanmasl gerekmektedir." hiikmiinii kapsamaktadlf.
Vlus ilgesi Yukandere Koyii smlrlarl igerisinde bulunan tapuda E29c04d2b pafta 143 ada 4 parsel
no'da kaYlth 226,33 m2 yiizol9iimlii ta~lmaz iizerine Saban <;ELiK tarafmdan Konut ama9h in~aatm yaplml,
Enciimenimizce uygundur.
Geregi i9in il Enciimeni Karar omeginin imar ve Kentsel iyile~tirme Miidiirliigiine gonderilmesine
24.09.2014 tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
/
WE
ibr him KAVIS
-} el Sekreter
YI
Plan Pr
/
Adres: Kemerkopru Mah. 2No'lu C;:evreYolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 228 50 23 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: [email protected]
/
FR EM 02-0
Download

iLENCUMENi / WE