DOGRUDAN TEPIIIN TEKLIF ⅣIEKTUBU
TCDD 3.BOLGE MUDURLUGU MAL VE HIZMET ALIM IHALE KOMISYONU
BAsKANLIGINA;
Alsancak/1ZMIR
/../
Teklif sahibinin adr ve soyadr/ ticaret
unvanl
Acrk tebligat adresi
Batth bulunduttu Vergi dairesi―
nO.
Telefon ve Faks numarasr
KurulusunuzCa kapah zarfusulii doこ rudan telnin yё ntcllli ilc ger9eklcstirilecek olan Yol ve i§
Makinalarlnda Kullanllmak Uzere Madeni Yaこ
Allml isine ili§
kin dosya kapsammdaki biitun
belgcleri ve sartlarl inccledim.Herhangi bir itirazlln yoktur.
1)Sё Z
kOnusu i§ i..…
….… ………………………………・TL(rakamla)
′
19`
ム″rV'71ヽ
一 ― ― ― ― ‐一 ― ―― ‐一 ‐― … …・… …・… …・・… … … …・… … … …・… … … … … … …・… … … …・ TT
・ “ノ
、′“ん■
′
yapmayl kabul ve taahhiit cdcrirn/cdcriz.
2)Tcklinme(KDV hari9)bitun vergi ve masranar dahildir.
3)Tekliftutarinln en az%3'u kadar gc9ici tcminat yatlrdlЁ
lma dair bclge elcte sunulmustur.
4)Tekliflllniz 30 giin siire ilc ge9erlidir.
5)Verilen tekliflcrin cn du§ uk 01anl bilc avalltall teklifolarak kabul edilmcyccektir.Bu hususu
pe§ inen kabulleniriz.
6)Dottrudan temin i,i tzerimdc kallrsa,teklif bedelinin%6'sl kadar kcsin teminat vcrmeyi ve
sё zle§ me
imzalamayl kabul ve taahhiit ederirl1/cderiz.
TESLiM SURPSi:
TESLiM YERI:YOL MUD
Not:
¨Tckliflllektuplarl 1 0/11/2014 Pazatesi giinii saat 17.00 a kadar,yukarldaki adrcse teslim
edilccek,bu saatten sonra gclen tekliner deЁ
erlCndirrlleyc allnmayacaktlr.
―Teklifzarflnln iizerine isin adl yazllacaktlr.
―Gecici tcminat yatlrlllayan tcklif sahibinin tcklifl dikkatc alinmaz.
¨Yapllan Tcrcih SOnucunda Ma1/Hizmet Ahllll iizcrinde kalan istckli mtichir scbcp
halleri dl§ lnda usultinc gё re sё zle§ me
―
―
yapmayan vcya yiiktimliiliittiinit yerinc gcti.11leycn
istcklilcrin gc9ici tcnlinatlarl irad kaydedilecektir.
BIRIDII FIYAT TEKLIF CETVELI
Ihale kavlt numarasl:
Al
Srra No
Mal Kaleminin Adr ve Krsa
BI
Birinli
Miktarl
Tcklif Edilcn Birim
Fiyat(Para biバ
Agrklamasr
llli
belirtilcrek)
DIZEL MOTOR YAGISAE
KG
Tutan (Para birirni
belirtilerek)
960
20ヽV/50
Toplam Tutar (K.D.V Haric)
*Tabloya gcrcktitti kadar salr cklcncccktir.
* Bu standart l)Hn ihalc dokimanina cklcnmcdcn Oncc ihalc kaylt nunlaraslidarc taraflndan doldurulacakt:r
* Konsorsiyullllarin ihaleye teklifverebileccklerinill
ёngё rillnesi halindc.bu cetvel isin uzmanllk gerektircn klslmlari csas alinarak idarecc
ayrl ayrl dizenlenecektir_
* Klsmi teklifvcr‖ mcsinc izin vcrilcn ihalcdc klslmlar ihalc doklmaninda)'apJan dizcnlcnleye uygun Olarak dizenlencccktir
Adr - SOYADI / Ticaret unvanr
Kage ve imza3
'Bu siitun idarece hazrrlanacaktrr.
2
Bu si.itun isteki ilerce doldurulacaktrr.
rTeklif vermeye y'etkili kigi tarafindan
imzalanacaktrr. Ortak giri$inl olarak teklif verilmesi halinde. teklif mektubu biitiin oftaklar ve'a vetki
verdikleri kigiler tarafi ndan imzalanacaktrr.
2,2
Standart Fonn― ―K iKOs5■
tM
Birilll Fiyat l "eki i t"ヽ 4cktubtl
こt
BliilNYESmE菫
YOL州 硼 出 辮
MADENiYAё ALIMITEKN躍
響壁誌北聟器艶畿鷺
eya tze五
詣
d“ aktr。
凛鳳LlttiF蜘 唯概
m薔 前
豆
拙 Чyt器 棚 P脚
│」
3-)Y嬉 ln
ERE
nakli esnasinda ya,anan slklntllar nedcniylc 16 kg'1lk tenekeler halinde satin allnacaktlr.
F市at Verme ve Teslimat
f edeCette五
lよ
:よ
搬胤ぷ∵
凛稲露:憲謄寵
蹴棚
made」
帥
y」 n m量
ぉ
m veぉ 血
五 une五 ndc ttk darak
“
.yttlann nJL stmdartlanm bdheceHer ve standartlaa dt bdgdc五
認紺1認雷}麟躍需 i熙 剛 I:概
ayan bμ
鵠 野議辮
“
認1肥霧艦喘驚胤艦 FVCtal"釧 m mde」 p」 鑢n mttn thkttdШ ゴ
“
i竃
5-)Ihaleyi kazanan■ ..1la madeni ya言 larin・ umiint 7 g■
l i9erisinde teslim edcccktir.
風
f糊
織
焉
「
'MCkanik Adyc MidШ tttu Md Kab」 Ko亜 syOnllnca kOntrOl edildkm sOnra
:戦 躊:鳳 艦
盤潔蹴
d“
l廿
燎
edm teknik ttHeК haz dmadl諄
Ⅲ釧m
“
}tEOё LU
{manTeknisyem
睦
L
Download

TCDD 3.BOLGE MUDURLUGU MAL VE HIZMET ALIM IHALE