l .C.
A\KAR{
1.1.
il).\Rt] ]I-\tl l\I|\ı ı]Si
|]t]1.1 _,-i..}
I]s,\s \()
K \R \ı{ \() :.ı)]:7]3
l)AYACt
Bedlcddin ulusal
\ l]KI1-I
lI),\\,-\LI
\,IKiLİ
1 \llku.ı
AnkJra
DAvALI
\ i ]]lj:
l \1i]
j
l !j1 m \1ii,]iil]i]gi] l]k Bin.r-.1banı
\.r:l5 Kıı:] Yeniıllıha]le 1NKAR
^
]- \13mJk Kı) me[ınllal ,\\K,\ltA
\okıl,
l)AvANI\ ÖzETi
All[.1rı l]i, \,lımal Kaiklildcl. Onaokulu \,{üdüü ii ,)larxk gine\
}"p.;#["", 65:- .a\rı, Kanun Hükmünde K4ramımenin Geçici 10, msddeSinin 8, t]trasl
gereğince göıevi sona eıen da!acü larafindan. Mil]i Lğitim Bakanllğl'na l]ağ]| Eğ;liff
(urunıIerl Yöırcıici]criniD Cörc\ıendirilııclerine ilişkin Yöncımeliğiİ ekinde yer a]an
cöre\ Süresi UzJtllacak Eğilim ]..urunru Müdürlcri Dcğerlcndiİıe Formu" gereğincc },apılan
j]e gurt\
değerltndirıne sOnucunda 59.75 puan alarak başansız sa}ılmasına ilişkin işlcm
silresinin uzel]lİ]amasına ilişkin işlcınin: Yöneticilik girr!,\,i bo},!rnca başanll hiznıel]ertle
b!ıiunduğu. görev süre§i in uzal!lmamaslna dayanal gijsterilcn değerlCndinİğ fi]rn]unun
objekiilolarak doldurulmadığı \ e gelçeğj ) ansltİladığı iddiaları} la ipıali iSienilnlcktcdi.,
ANİ(ARA VALiLiĞi,NiN
sAvU\MASINlNÖZETi:tüsuleitişkino]arık:hü]suıllctinidiirel!ıine},önelrilenre}eceai.
cs3sa i]işkin olarak isc: davacının Kan,ün ve iönetmclik ut,arlnca bclir]cnen esas]arJ girr(
\apllan degerlendimrc sonucü]da Jelel]i puanl a]ınladlğI. bu scbeplc sörc\ jüle§inin
u7an]nladrğl. mcvzuatla öngörülen kiŞilerce }apılan değerlellJiİmenin hukrıka
i1.|i sürülelek da\.anln rcddi glrrektiği sa\unuImaktadIr.
u_vguül
olduğu
ilrA]!ıAK KAYMAKAMLlĞl NlN
sAVt;NMASININ Özı'ıi: Lıaı,a konusu iş]enlde hukuka \e nrelzuaıa aükl llk
6İl,l*,"a,_l, iİlİİll-1"r"l.l*anın reddi gcrektiği savunu lnraklad ır.
T[
RK \,lil l } ti
ADIN \
davall Ankara Valiii_ği'nin usule ilişkin
Mahkeınesi'nce:
Ankera
I4.
idare
KararVeren
gelcği görüŞi]ldil:
\
c
iıirazı ! erinde gijrülne}erek da\ a dos} as] incelendi
Dava: Ankara iıi. N,lımak Köşklüdere O(aokulu \4iidürij o]arak görcv tal,makta ik,n.
6_i] snüj1l Kanun Hüküİiinde Kararnamenin Gec]ci l0. İladdesinin 8. t'iklas|gereginc. göle\i
§ona eren da!acı tarafindaİ. Milli Eğiliın t]akanlığİna Bağll L]ğitiıı Kuru|llırü
Yiincl;ci]erırin Cöre!lcnd;ıilmelcrint ilişkin Yi]netmeliğin .kinde \er alan " (jöro\ Süresi
llzatılacak Eğitim Kuruİru Müdürleri Dcğellendirrİe I'ormu" gcreğince }'apılan
pün a]arak baŞarlsll sa}llmasına iIişkin işlenı ilc 3ırcr
dcğerIendirüne soİucunda 59.75
,l,.C.
A\(ARA
lJ, iD.{R[ \|.\Hi\I]}lliSi
ts,\sN()
K,l R \R \()
:]1) ] l]9J
: ]{)15'7]s
siircsinin uzallljnamaslna ilişkin iŞ]cnin ipiali isteni\ le açlilı]Ştlr-
652 sayılı N,lilli Eğilim Bakanllğlnln TcŞkilat Ve (iijre!leli j]akkııde Kanuıl
Hiilınündc Ka.anlanle'nin j7 maü]desinin 8. İkrİsrnda: Okul \e Kuruİı \lüdürleıinin, i!
MiIli Eğiıim Müdıirünün teklifi üzcrine. Müdi1 BıŞ},ardllncısl ve Yardlmcılarıntn ise okul
Yc\a Kuruıİ \4üdürünün inhası \e il \,1i]ıi Eğiıilı !1iidür!]nün ıeii]itl iizerine Vali İarai-rndan
diirl \rl}lğlna !ore\,tendirjleceği_ bu görcvlcndianele.in siile lan] nlanmaülan Soırland]rıImast,
sürcsi drılan]aın }cnideür göl.\lenJirilnlesi ile bu l]kranln u}gLılann]rslna ili.skin digır llsıı]
Ve cSas]arün ü öneln]clik]e düZenlencceği hükmiİre ] cl verilmiştir
N4illi Eğiıiür1 Rakanİlğına Bagll Eğili]İ Ku.tıınlan \'önetjci]eı]nin
Ciirev]cndirilm.le.inc iliŞkin \'önclmclik'in l0. nladdc\jİdc: !,öne!iciicrin dijrt }lllrğ]na
.siile\lendirilcccği. a}nı unranla aynı eğiıilİ kurunlunda s.kiZ 1ıldan lazla sürelle 1t,neıicı
olar.ik giire\ \apılalİa},rcağl. bulundukları eğiıim kurumunda a},nü un\anla dör| yı|dın falla
sekiz 1ıldan algöre\ )'apanlardan a}nl egitin k İumuna }önelic; olaral gajre!lendili]enlelin
giilevlerjnin. sekiz 1ılın doiduğu larih iriban}la bu \'önetmeljklc öngöİül1.]üğü şekilde
]önelicilik göre! süresi uzatılnra},anIrrdalı 1,cniden görc\]endirjl ek
isıe_ğinde buIunanla n. İ}nı görc!lendinne dönemi!le §ünlrll olınak ülcrc. cn son göre\,
\apllklxll eğjıim kurumlalündi görcv lend ililenrc} eceg i hiiLümleri!el almlş. J5. nıaddesiııJcl
sonlandtr]]acağl^
göre\.Sii.elcrinin ulalllna§]n1 isteten mü.iürl.rin elcktronik orlamdİ baş\uruda bujunal,j!l.
Maidüılükre dön !,llllk galrev sürcsini doldülaolar iIe görev yapllk]alı cğiliİr krııunuülde sekiZ
\
Si]r.leri Lzxlliacak Eğilim
) lll]k görev 5üresini doldüran nüdi]rleriİ. Ek- t-de cl alın Cöre!
dil7cniennliş, l6,
ij/-erindcn
dcğerlcndiİileceği
Fonıu
Müdürleri
Deger]eİdirme
Kuİunu
giircr
müdürleıdcn
halen
§ona
er.n
}apnıakla oldukLıll
nladdesinde: dörı \ ı]lIk eöre\ süresi
gajrc! sür!-lerinjn
bulun.rnlanıl
clitiIn kurumundaki gijrcvl(j.inin uza!lmasr için bnşVuruda
rlı'deleraıanI,ormüZerind.n}apllandeğ€r]endirnlesoİucullda1O0üZ!,rind.n7a!.dlıha
üsİii puan almalan halinde. iI miIIi eğiliıİ nrüdiirünün rekiii'i ürcrinc Valilıin onaJ,l
uzaolacağı hüki]nrleri
\
cr almıll1r.
i]c
Yukarlda anı]an YönetmeIik il€. dön }ıllık girlev sıire]eri dolan eğiIinl kurumu
mi]dü.lerinin. göre\ sürc]erinin uzaııImasında. }öneİİelik ekiİde ter alan Cijre! siael,İi
t]lalılacak Eğilinr Kurumu Nlüdürleri Değerlendirme ltrmül ü7erinden değerlendirilnle),c
tatri iul lacağü düZcnletlİriş_ bu değerlendinnc iormunda }er alan krilerlerin- ilçe millieğiüinr
iidürii. ilçe İrilli eğililİ nriidürliiğündc göre\,}apan iki Şubc miidüri]. eğ;lin kulıİİUnda
gijlc} )ıpaİ cn kıdcm]i re kıdcmi cn a7 olan iieretmen]er. öğrctmenler kırrulun(a seçileİ ikı
ogretmen^ okul aile birliği baŞkanı \,e başkan )ardlmcIsl- öğrenci nrecIisi başkanl taııtt'ınd]n
cr'el 1a da halır jle dcıldurularak değerlendirme },apılnrası- eıeı ile dolduruian kriıer]erin
Larşllığtnda veı alan prıanların loplanması. ha},1r ile doldurulan kıit.I]er. puan Yef]ln]inr(si
suretiylc oluŞan toplam ıuana görc 75 vc üzeri puan alanlalın başarıiı salılacagl. bu puının
a]ll da kalan]ann ise ba§arısrz sa\ 1Iıcağü dızenlen]ni|lir,
Dala dosyasının incelennıesindcn. Ankara ili Manlak Köşkliidcrc onaokulLü \{üdiirii
olarak göre\ \apmakıa ikcn^ 6i] sa],]lı Kantn HüklnüİJe Kaıarnaırrenin Ccçi,i lt]n]xddesinin 8- iikİası gcreğincc g.ircvisona eren da\acı laral'tndan. N{iıli L,ğitinl BakanjüğI'na
Bağll t]ğitin Kurumlafl \'öneiici]eıinin Cöre\,1endirilüİ.lcrinc iliş[in Yainetmcliğin ek;ırde
vcı aIan " (jö.eV sürcsi Ljlalılacak I]ğitim Küllumu Müdiir]cı,i D€ğcrleüldirme fonnu"
gcreğiılcc lapülao değeılendirnre sonucunda j9.75 puan alarak ba|x sıl sa}rlİleslna jlişkin
jŞlcm ile görev siiresinin uzaılln]amasına i]işkin iŞlemiı iplali isleıni},lc bakılan ıler,ının
T.(.
ltA
1.1, iI)AR[: \t,\ttKIa}lISi
\
l\\s\()
K\It,\lt
\ K,\
::0].1
No : ]Olj
aç]ldlğl aDlaşlInlıŞtlr.
l71)-i
728
anılan )önermeliLte \cr al3n Ciilc\ Siirc]eri LZalllacak Eğit],İ Kürıİnı]
N,]üdiirle.i Değcrlendirnre l]ornlu jncelcİd]ğilrde_ değer]eİdirn]e kriıoderiırin: olumIu]ıık ar.,
eden düŞünce }apls1. la\,ü. \e da\ranlş. \a5ü1. [arakler \e bcn1.|i niüeliklcrdırn oluştürau. bu
kritğıleıin eve1 \ a da haylr ile dolduruİacağı \,e ha!lr denilen kriierlcr için puan lcri]nıcmesi
öngijrüImüş ojup. bu duruma 96re_ hakkında degerlendiınrc ),apllın }iİleİici için puan
!,erilıleyen kriücrler bakınıınrlan. puan ver]Tıclılenin da!ınağınln. soırul bilgi ve belge ilc
aç]kllğa ki\ ürşıuruIarak ispaılan Jsl gerckmekıedir.
Dı\,a konusu iŞleürlin dayanağ| de_Qedcndir.İe fbrniunuİ incclenm€sinden: okul ailc
birligi başkanl ilc başkan 1ardınıcısı \e öğrenci jnecIis bı§kaİı taraIjndan li]m sorula13 e\el
cevabl verildiği. ilçc milli eğitiün mi]dürü tnratündan ccvaplnndtİlln,ıast islenen sorl]],rrdİn
l5'in.'evel" l0'una "ha\lr": ilç. milli cğilinl ünaidi,]l]üği]nde !ör.\ ]apaİ insan ka]nıklan
subc üdürü taraflndın cclaplandın{masl islenen sorulilrdan j]'üne "evet". l7'sine "hallr"l
cğilinl kurumundan sorum]u şube ıİüdürü üarat]nda. ceraplandırılması isİcncn sorıılırdan
]'ün. "cvct"_ l2'sine 'haJ' ır"; eğitim kurumunda gijrov 1apan cn kıdeııli i]ğrelnren tar3ijndan
ce\ap]andlrl]masj islcnen sorrılardan ]9'una 'e\,eı". l'ine "ha},lr": kıdcnli ell ıZ L)lall ögrelnlen
tarallndan ccvaplandlrllmasl istencn sorulardan l8'inc "cvet"^ 2'5inc "ha)la': ilğretlİenlcr
kurulunca seçilen iki ij.ğrelmcn urıflndan cevap]andırIlnllsı islcnen soru]alddn l9'una ".\el"
l'ilre "hayıl" cevabl vcrilmck sureıi}le dıVac1} a toplalnda 59,7j puan lcrildiği görülmekıedir.
Ijlusmaz]ık konusu ola}da i5e. değerlendirme fbrmunda ter alan benzcr nileiikleki
sorulara değerlendirnrcciicl taratındaİ arklı puan \erildiği \,e 'eğilinr çallşanlarlna kariı
eleşıiri!c açlk. kallIınlcl }ijnetiırr ]aklaşımlnı ktlJlanır \e teşlll, eder' .'kurumuİ hed,l]er;n,
dalrı kola1 ulaşabilnresi için perforınans sonuçlannl konlro] cdcr. pı}laşlr \e e_ğitiİl
planlamasl }aPar". 'personelin görüş !c öncrilerini alank klırum \önctinl sülccine etkin
ka1llünllnı sağ]af. "çallŞanların ço!unluğu taraflndan ona),lannlş açık. anlaşı.]ıı ve adi1 bir
perl'ormanS değcrlendirme siJtenri geİçckleşliiiİ" Vb gib] htısuslarda }öneıi]en konılnrunda
bulunnalıo tıascbille ilçe Milli Eğilim Müdüİün. ve insan Kalnaklan Şubc \,lti,]iiriinc
nazaren çok daha niielikli L,ir dcgerlendirnrede bulunacığü aclk olıı \,e ben7er nileliktcki
hancIcri egitim kıın]n]unda görev },apan en kldemli !e kıdenr] en dl 0l.n iigretİnenlerin.
öğreımenlcr krrrulunca Seçilcn iki öğretmeniıl. okul ail. birliği başlanı ilc o[üıl aile birliği
başkanı lc 1ardıııcısınün oluınlu o]arak değerlendirdiği \c diğcl taratian. sonlLıl bil9i be]gc
ile lespjti nrümkijn olan vc değcrlendirilebilnıesi için de ıncAk ortada sonıut bilgi belgcniı
buI!ünmasının zorunIu olduğu hanclerin o]unlsuz (ha! lrt olarak değerlendirilnre§;ne liarsiı
bunı da\anak herhangi bir sonui bilgi ve belgclcnin daYall idare taİıiindan \1ihkenlc
kalılJanna sunulamadığı görülmckle: o]urnsuz kaİaal bildirilcn hUsuslaıa ilişkiıı ıılaıık
kanüIaylcı mahiyelte herhangi bir bilgi Ve belgenin sunulamamlŞ oiması ve a!rİct biıZı
krilerlerin biİinci de.ccedeiii trruhaiap]an kldemli. kıdemi az \e ögr.ıne]er kun]lu tar,l'|ndan
seçilen iki öğrelmen tajaJlndan oiumlU değcrlendirmede bulunulmasına karşln iiç,: nıiIli
cğilinı nrüdürü Ve ilçe milli cğililr1 İnüdürlüğıinde giire\ i apan iıısan ka! naklarr Jube nrüdülü
laralindan bır husus]ara yönelik sorulara "hatür" cevabl verildiği görijIlnektcdir.
Bu durumda: da\a konu5u değerlendirİlc işlenıiniır ııesne1. §omuı ö]çİle \c
değc endi.me kriterleİi.e dayanmadı!ü ve bU hali!Ic objeklillikicn u7ak olduğür
an]aşltdlğlnüian düzcnlcnen dcğerlendirn]. ibrmu jle bu ncdcnlc gijre\ siircsinin
uzaıılmanıasına ilişkin davall idare iŞlemlerindc hükuka u}gunluk bülunmanraktaJlr-
\'ııkaıdı
l
l].
iD,\
I.(.
\\K \RA
ltla \l {HKE\t E\i
\() ::0]4 l7ıt
K\R.\R |\() : ](jIj ]]l
I:s_\S
()ıc 1andan. da\acı hakktıldakj değeı,lendirnıelerin hukııka a)kırl
hakkınd0 ı.si\ cdi]cn jş]enllcrjn ipıaline hüknl.',]ilnriş oınlasünün Llı\ıcünin
sair.si]]il\ ra1llacağl anlan]ll)a 3.1jİe}ecegi. btl kılır u\arlır.ı )clki]i
değerlclldirırc sonucu 7j Ptıu.ı \c üsrü puan .t1lllaler] halindc ll \1il]i
1eklii] ii./erine Valjnin olrai ! ilc gijrcY süresinin ulalüjabjle.c!i kllJku§uzdu.,
\çlklının nedenl.r]c. da\a konüju ii].jür]iı iptaliİe. ı)ı!lJı
IL \argrlımiı gideri iIc ,\\UlatlIk Asgıri a.rcı Ialilisi u}ıınca
a!ukaıllk ücrelinin da\al1 idarelenlen a]rnarıL Jı\acü!a \.riln.sinc.
kırann kesinleŞı]lcsinden sonıa dalacıla iadesinc. kararln
30 giin içurisiİde Dını§lr}.''İ t€mviz ıolu tlçlk olmak
o} bir]i!i\ ]. karıı \erildi
B:işk,rn \-ekiIi
\
t
ARCll \\lA ClDll.tt_ı
Baş\Urlıİı llı.cl
Karal, ll:rrcl
Vckalel l]xr.l
Posıi] G]dcli
lts
t,, e
Rl
]5.]0
]
1l
]5.]1) 1 l.
].8(r ]l
90.00 ll
]
ToPL,\\l
lc
l4,1.20
Tl-
ll109/20]5
}gaıan
bu dokomaia
h§ ı]valndaju\ap
gov
tadle$ıd.n 3BEzVuZ - Udt4srY6
RnViLTe gvivjA= kidlntc.§ehiıhtrİ/
Download

Esastan iptal kararı 2015/728 Ankara14 için tıklayınız