T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLlGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
: 334869211300/5134539
Konu: 24 Kasım Öğretmenler Günü
0711112014
...................................... ~~()(}~
İlgi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 31110/2014 tarih ve 880/4915869 sayılı yazısı.
Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı arasında gerçekleştirilen
sonucu Türk Hava Yollarının tüm öğretmen ve ailelerinin 24 Kasım 2014 ile 14
Aralık 2014 tarihleri arasında TK ve Anadolu Jet iç hat seferlerinde % 25 indirimli yolculuk
yapabileceklerine ilişkin yazı ve ekleri Müdürlüğümüz web adresi duyurular bölümünde
işbirliği
yayımlanmıştır.
Yazının
ilçeniz öğretmenlerine duyurulması husunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muhammet İKİNCİ
Milli Eğitim Müdür V.
'EKİ:
İlgili Yazı ve Ekleri (3 Sayfa)
DA(}ITIM:
Tüm Okul Müdürlükleri
,~k~
Halim KURTOGLU
V.H.Kj
Güvenli Elektronik
Imzalı Aslı
ile Ayn~~ır
la-ı±L/201.4-
Akçaabat Kaymakamlıgı İlçe Milli E~ itim Müdürl ügil
Tel: (O 462) 2281 084-24 faks : (0462) 2282490 -112
e-posta:akcaabat61 @meb.gov.tr
internet adresi:akcaabat-meb.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi: Y.Ü . YAZICı (Şube Müdürü)
E~itim -Ogretim Şube S.DEM1RHAN (VHK1)
Bu evrak güvenli elektronik imza ile im zalanmıştır. http://evraksorgu.meb .gov.tr adresinden4C60-fge 1-3d20-be4c-l f1 d kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON VALILlGI
il Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
31110/2014
: 65544067/880/49 i 5869
Konu: 24 Kasım Öğretmenler Günü
~----- - -------_._----_._--
... Ateı.AAM.ı-............. KAYMAKAMLIGINA
( Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Ilgi
: Oğretmen Yetiştirme ve Genel
4857391 sayılı yazısı.
Müdürlüğünün
27/1 0/20 14 tarihli ve 30408313 /8801
Bakanlığımız ile Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı arasında gerçekleştirilen işbirliği
sonucu TürkHava Yollarının tüm öğretmen ve ailelerinin 24 Kasım 2014 ile 14 Aralık 2014
tarihleri arasında TK ve Anadolu Jet iç hat seferlerinde % 25 indirimli yolculuk
yapabileçeklerine ilişkin yazı ekte gönderilmiştir.
Yazının ilçeniz öğretmenlerine duyurulması husuunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hızır
AKTA$
Vali a
Milli Eğitim Müdürü
.._ _ •
..
_ _ ..
~
... - - - - _ .... #
•
-
.... .. . . . ~.•.. _. - ~ - - -
EK:
Ilgi
yazı
ve ekleri ( 3 sayfa)
DAGITIM:
EKLER
Kaymakamlıklara
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Güvenli elektro d'
TA RA NDI
\mza" Ash \le Aynı
U
')./- ... .I·I() ··· ··/2
'- ,
Güvenli Elektronik
_ Mudurlugı.ılHukumet
. . , _, .... Konagı_imbt'A;}lrJ~rLPır
!
Milli Egitim
Ayrıntılı bilgi için: G.ME
R
Elektronik Ağ: www . meb.gov . ır
e-posta: ortaöğretim6! @ meb , gov , rr
APTANOGLU Şb,Md,
KTAŞ Şef
e l: (O 462) 230209411 13 1-1009
Faks: (O 4li2) 2302096 ·
Bu evrak güvenli e lekıronik im za ilc i mzalanm ış tır h ttp 'llcv rak sorguınc b . go v . ır ad res ınden 92dJ -6 7 6c-J 8e7 -97 cb- i 9fc kodu ilc ıe y ıı edildı il ir .
T.C.
MİLLfEGİTİM BAKANLIGI
Öğretmen Yetiştinne ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı
27110/2014 .
:304083 13/880/4857391
Konu: 24 Kasım Öğretmenler
Günü Kutlamaları
TRABZON V ALİLİGİNE
(iı Milli Eğitim Müdürlüğü)
Atatürk 'ün 1928 yılında Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettik leri tarih olan 24
Kasım günü 1981 yılından beri her yıl Öğretmenler Günü olarak yurt içinde ve dış
temsilcilik1erimizde ilgili yönetmelik esaslarına göre kutlanmaktadır.
Ülkemiz ve öğretmenlerimiz için özel ve manevi bir anlam ifade eden 24 Kasım 20 14
Öğretmenler Günü kamu kurumları, özel kurum lar ve sivil toplum kuruluşlarının
katılımlarıyla coşkulu bir şekilde kutlanacaktır.
Bu bağlamda; ilinizde gerçekleştirilecek Öğretmenler Günü kutlama programlarının
zengin içerik taşıması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için aşağıdaki hususlara
dikkat edilmesi gerekmektedir.
1- 24 Kasım 2014 tarihinde Ankaraıda Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecek
Öğretmenler Günü kutlama programına ilinizi temsilen Trabzon Çaykara Öğretmenevi ASO
Öğretmeni Mustafa ALTINBAŞ katılacaktır.
2- ilini zi temsilen Ankara ' da 24 Kasım 2014 Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine
katılacak öğretmenin 22-23-24-25 Kasım 2014 tarihlerinde (yol hariç) Ankara 'da hazır
bulunmaları konusunda görev lendirme ve duyuru işlemleri iı Milli' Eğitim Müdürlüğünce
gerçekleştirilecektir.
3- Ankara ' daki Öğretmenler Günü tören ve etkinliklerine katılmak için ilinizi temsilen
görevlendirilen öğretmenin geliş-gidiş yol yevmiyesi ve yol giderleri İl Milll Eğitim
Müdürlüğünce ödenecektir. Gerektiğinde uçakla yolculuk yapmalarına imkan sağlanacaktır.
4- Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı arasında gerçekl eştirilen işbirl i ği
sonucu Türk Hava Yollarının 13110/20 14 tarih ve B.02 .2.THY.13 .00 .00-835 sayılı
yazılarında tüm öğretmen ve aile lerinin 24 Kasım 2014 ile 14 Aralık 2014 tarihleri arasında
TK ve Anadolu Jet iç hat seferlerinde %25 indirimli yoleuluk yapabilecekleri bildirilmiştir.
Türk Hava Yollarının yazısı ek'te gönderi lmiştir. Bu bilgi öğretmenlere en kısa sürede
duyurulacaktır.
5- İl temsilcisi öğretmenin en geç 22 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 09: 30 da Ankara
Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilecek toplantıda hazır bulunmaları ve öğretmenlerin
beraberlerinde resmı tören ve ziyaretler
getirmeleri sağ lanacaktır.
Milli Müdafaa Caddesi No :6 06648
Elektronik A ğ: www . ııı e b . gov . tr
e-posta : oyegm @ ıneh. g ov . tr
Bu cv;ak güvenli elektronik im za ilc
Kı z ıla y/ ANKARA
sırasındas ı
giyrnek üzere koyu renkli
AYI' lnlıll
kıyafet
bi lg i için:Güner ALTU N ıE ğ l. Uz ıııanl )
Tel: (O 312 ) 41 75 070/4I XO
Faks: (O 3 12 ) 419(,27 4
imzal a nmı ş ıır. h ııp ://e vra k sorgu . mcb gov . ır adrcsinden 4765-5540-3441-ad48-be53 kod u ile ı cyi t edileb ılır
6- Tören sırasında gösterilecek tanıtım slaytında kullanılmak için il temsilcisi öğretmenin , ,
öğretmen kimlik kartı (ön ve arka yüz) ile yakın tarihte çekilmiş çözünürlüğü yüksek uygun
veslKaiil('fôiögra-fınlt} _ J:<!t:anarak (600 dpi renkl~ jpg formatında) Öğretmen Yet\ştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Güner ALTUN'un ([email protected])
e-posta adresine 5 Kasım 2014 tarihine kadar gönderi lmesi sağlanacaktır. Fotoğrafların altına
il ve öğretmenin ismi mutlaka yazılacaktır.
-- - - -- '7-- Türkiye-Eutbo,I- Eederasyonu Başkanlığı ile yapılan işbirliği -neticesinde 22-25 Kasım
20 i 4 tarihleri arasında Türkiye genelinde il ve ilçelerde oynanacak lig maçlarında sahaya
,,;~a~~\,!v sahibi takımların Ix14 metre ölçülerind~, ',:,:,Qw.y~O)e_ol~Ç., .te~~:{~e~il _ s.izjn,: eseriniz
olacaktır (Atatürk)"," Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olumm ~Hz, Ali)" ve " Dünyada
h~~ ş~ye değer ~içilebilir, Ama öğretmenin eserİne değe.ı~ ~~~.:l.~~~~~l', :~,~B~a~~~:1..~,1~~,,::<; \'~ ,,: .. ,.
bırının yer a ldı gı pankartlarla sahaya çıkmaları ve bup.~rK~TtJ~.{LD:~:~,,~ ?;~~~_~Ş,ID-ç~, ~eyırc:rntn . ": , < " ".,'
göreceği bir yere asılması sağ l anacaktır , Hazırlanacak-?pankartiflJ:' s-ağ":'üst' köşesİ-n'de ' M i Ili
Eğitim Bakanlığı (MEB) logosuna yer verilecektjr:.~~fll:.iJ~e,~ l g'teği~lT. :,,~:{id'Ür lüıderİ ' ':'
tarafından hazırlanacak pankartlar ev sahibi spor kuıüpr{tinın.,:~~!~~~me·mıe)ti~f-_9iı:cesi bizzat elden teslim edilecektir. Pankartıara yukarıda belirtilen ' İİıesajlai:a ' iliveten yerii mesajların
yazılması dummu ve bu mesajların neler olacağı BakanhğıIlliz , tarafından en kısa sürede
'
-,
. . , ,illerimize tekrar bildirilecektir.
8- İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, bulundukları yerleşim merkezlerinin belediye
başkanları ile
' :: g~n~_YÇ!ya
Öğretmerıler
.
.görüşerek .ve işbirliği yaparak 24 Kasım ~Ol.4...e~~&rtes
.... .
': ..
,-.
Haftası süres ınc e beledıyelere ait ulaşım araçlarından;" ö.ğfet~ÇI)1~ı:ı)1 :· Ücre.tsız : yararlanı:nas ı
için gerekli girişimlerde bulunacaklardır.
:~~" ." ';= ;:':'-~i~Sk~~,'':~%::< :':~~i}::Zi<': '.;,i:-~;..:, ,
9- İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım 2014 Öğret'fifurue
~riıl;kbif'i~-"v.{etklnli~i'en~e-~:-~'~ ,...":~" '
ilişkin il raporlarını 2.0~4 Aralık ayı sonuna kadar Bakanlıkta olacak şekilde Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,
~ ,.:::. :" ~ : ; , ,,,,,-;:.-," . ,:
~ '; ""
"
' " ;- '
.
,o"
Doç, Dr. Ali YILMAZ
Bakan a,
Genel Müdür
EKLER: .
1-Türk Hava
Yolları
Anonim
Milli Müdafaa Caddesi No :6 06648
Elektronik Ağ. : www .meb .gov.tr
e-posta: [email protected] .tr
Ortaklığının yazısı
Kızıla y/ ANKAR A
(1 sayfa)
Ay rıntılı
Bu evrak gü venli elektronik imza ile imzal a nmı ştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinde n
bil gi iç: in:Güner ALTUN (Eğ t. U zm an ı )
Tel: (O 3 12\41 75070,4 1RO
f aks: (O 3 12) 4196274
4765-5 540-3441-ad48-be53 kodu ilc teyi t edi l ebılır.
TURKISHAIRLlNES
o
T\ıT'k
Ha •• YDııan .... O.
B'.nu,
1ı.~\ I !~·I "1ı: .... ., .... 0' tm ilrr.
·... "' ş .r-( \)y :i~ l-tG IKh,,';,.I',
T C'212 <cl ~L cl
GtI~.• 1 Yon,ı,..,.ı
.
Çi·~ rı M,ık., ... ı 14"1 (~n·' v ı~q ı
'I#· f".., , ~ ·-ı)·. c: ·::ıır.
SAVI: B.02.2.THY.13.00.0D- \~S
KONU'. 24 Kasım OOretmenler GunU
ISTANBUL
13.10.2014
T.C.
MILLI EGITIM 8AKANU~1
OOr.tmo" Yeti~t1nne V. Geıı,tlrm. G.n.ı
MüdUrıü~Ü·n.
ILGI: 10.09.2014 tarihli ve 304083131880/3833739 iayılı y_ıı .
Ilgi yazınız ile ögretmenıerin 15 Kasım - 15 Aralıl< 2014 tarihleri arasında TOrk Hava Yolları
ve Anildclu Jet seferleri ile
OrtakllOımız
yapacakları yoıcu l uklarında
iç hat
uçuşlan
ı·
indirim saOianmasl talep edilmektedir.
i
için Milli EOitim Bakanııgı'na b~ı olafak gOrelı yapmakta olan
i
ı
~retmenıef Vii aileleri, YÖK'e b~~lı tınive,.,itelerde görev yapmakta olan O!)'eurn uyeleri ile aileleri için
Ortilklı~ımıı
24
Kasım
TK VP: Anadolujet
20104 • 14
Aralık
iç hat
2014 tarihlefi
(promOSyotl oc ret seviyeleri hıriç) Iç
Biıgiıeriniz.
seferıerinde
(Ercan, Hop. 'le code share sef&rleri hariç),
iilfa$ında yapılacak &eyahatlerdı
i
i
geçerli olmak Olere, %25
na( ~retmen Indirimluygulanecaktır .
r
arz edefiz.
\
ı
t
!
i
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.
~
',A
Ane L'EK
GEL. VON. & OCR. MD. (YURt ıÇı)
i
.
,,
f
ı
Emir ii GOZf
,
GELiR Y NeTIMI BŞK.
ı
ı
~
t
i
1
!
i
i
WIDEN YOUR WORLD
AS-AR ALliANCC MEMRER
y:': '
i
i
Download

Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı arasında