UDRUŽENJE FLEBOLOGA SRBIJE
SERBIAN COLLEGE OF PHLEBOLOGY
Predsednik: Prof. Dr Živan Maksimović, vaskularni hirurg, FICA
Tel. 011 361 57 91
E mail: [email protected]
Web: www.flebo.org.rs
ODLUKE SKUPŠTINE UDRUŽENJA FLEBOLOGA SRBIJE
25. X 2009.g.
Predsednik
Prof. Dr Zivan Maksimovic, MD. PHD, opšti i vaskularni hirurg, Klinika za vaskualrnu
hirurgiju IKVB, KCS., Medicinski fakultet, Beograd
Podpredsednici
1. Asist dr Dragan Milić opšti i vaskualrni hirurg, Hirurška klinika KC, Medicinski
fakultet, Niš
2. Prim dr Miljko Pe jić, opšti i vaskualrni hirurg, MC Užice
3. Dr milan Matić , dermatolog, Novi Sad
Generalni Sekretar i Blagajnik
Dr Dragan Vasic, MD, angiolog, Klinika za vaskularnu hirurgiju IKVB KCS, Beograd
Sekretar
Dr Dragica Jadranin, Klinika za vaskualrnu hirurgiju IKVB KCS, Beograd
Upravni odbor
1. Prof. Dr Zivan Maksimovic, IKVB KCS, Beograd
2. Asist dr Dragan Milić opšti i vaskualrni hirurg, Hirurška klinika KC, Medicinski
fakultet, Niš
3. Prim dr Miljko Pejić, opšti i vaskualrni hirurg, MC Užice
4. Dr Matić , dermatolog, Novi Sad
5. Dr Dragan Vasic, Klinika ya vaskularnu hirurgiju KCS
6. Dr Ilijas Činara, Klinika za vaskularnu hirurgiju KCS
7. Doc. dr Nenad Ilijevski, Klinika za vaskularnu hirurgiju IKVB Dedinje
8. Doc dr Mile Ignjatović, Hirurška klinika, KBC Zvezdara
9. Prof. Dr Miodrag Jevtic, VMA, Beograd
10. Prof dr Milan Jovanović, Hirurška klinika, Niš
11. Dr Uroš Zoranović, Hirurška klinika, VMA, Beograd
12. Prof. dr Ana Šijački, urgentni centar , KCS beograd
13. Dr Ivana Dunić, GZ za kožne i venerične bolesti, beograd
14. Dr Katarina Đukić, dermatovenerološka klinika, KCS, beograd
15. Ass. Prof. Dr Branislav Donfrid, Gradska bolnica, Beograd
16. Dr Radomir Janković, Kosovska Mitrovica
17. Asist Dr Davor Music, Hirurška klinika, KC Podgorica
18. Dr Bojan Vojnovic, angiolog, privana ordinacija «Angio», Belgrade
19. Dr Nevena Krstic, fizijatar, KCS, Beograd
20. Dr Olivera Andonovic, Deramatološka klinika, KCS, Beograd
21. Prof. Dr Slobodan Radovic, Institut zsa rehabilitaciju, Igalo
22. Dr Dragica Rondovic, Zavod za rehabiliatciju Gamzigraska Banja
23. Dr Javorka Delic, Greadski zavod za kožne i venerične bolesti, Beograd
24. Dr Saša Živić, Hirurška klinika Niš
25. dr Vesna Milojković, Niš
26. Dr Dragan Stamenković
Naučni odbor
1. Prof. Dr Ivo Elezović, Klinika za hematologiju KCS beograd
2. Prof dr Sidor Mišović, VMA
3. Dr Željko Kanjuh, klinika za rehabil. beograd
4. Dr Vesna Bozic, IKVB KCS Beograd
5. Dr dragan vasić, Klinika za vaskul hirurgiju kCS, beograd
Nadzorni odbor:
1. Dr Nebojša Lučić, ZC Užice, Predsednik
2. Ass. Dr Dragan Marković, IKVB KCS Beograd
3. Dr Oliver Radmili Klinika za vaskul hirurgijuKCS, beograd
finansijske komisije:
1. Dr Miloš Kaćanski, KC Novi Sad, predsednik
2. Dr Bojan Vojnović, Privatna lekarska ordinacija »Angio«, beograd
3. Dr Jovan Delić, ZC Ćuprija
disciplinske komisije:
1. Dr Miodrag Ilić, Služba Opšte hirurgije ZC Valjevo, predsednik
2. Doc. Dr Milan Jovanović, Hirurška klinika KC Niš
3. Dr Jelena Adam, KBC » Zvezdara«, Beograd
Komisije za međunarodnu saradnju:
1. Ass. Dr Dragan Milić, Hirurška klinika KC Niš – predsednik
2. Prim. Dr Radovan ???????????????
3. Dr Božidar Novaković, KC Kragujevac
4. Dr Olga Vučićević, dermatovenerološka služba ZC Užice
5. Ass. Dr Miroslav Marković, IKVB KCS Beograd
rukovodioce naučnih odbora:
-
za varikoznu bolest: Ass. Dr Miroslav Marković, Klinika za vaskularnu hirurgiju
IKVB KCS Beograd
za tromboflebite i flebotrombozu: Prof.. Dr Ivo Elezović, Institut za hematologiju
KCS Beograd
za ulcus cruris: Dr Olivera Andonović, Klinika za kožne bolesti KCS Beograd
za limfoedeme: Puk. Dr Mile Ignjatović, Klinika za opštu i vaskularnu hirurgiju
VMA
za konzervativno lečenje i skleroterapiju: Dr Javorka Delić, Klinika za kožne
bolesti KCS Beograd
za minimalno invazivne procedure: Puk. Doc. Dr Miodrag Jevtić, Klinika za opštu
i vaskularnu hirurgiju VMA
za dijagnostiku: Dr Dragan Vasić, IKVB KCS Beograd
klinika KCS Beograd
Radna grupa za izradu II Konsenzus dokume nta o dijagnostici, profilaksi i lečenju
venskih oboljenja (2009):
Maksimović V. Živan1 (predsednik), Milić Dragan2 , Elezović Ivo4 , Pejić Miljko13 , Ilijas
Činara, Andonović Olivera, Novaković Božidar7 , Jadranin Dragica1, Dunić Ivana8, Vasić
Dragan1 , Đorić Predrag1 , Jevtić Miodrag9 , Živić Saša2, Ignjatović Mile9, Dopsaj Violeta11,
Davidović Lazar1 , Rondović Dragica15 , Milica Maksimović, Marković Miroslav, Rajko
Jović, Dr Vesna Milojković
Radna grupa moze biti prosirena novim clanovima ukloliko se za to ukaze potreba
Skupstina udruzenja flebologa je donela i sledece odluke:
1. Da se podnese zahtev Lekarskoj komori Srbije i Ministarstvu zdravlja o ekspertskom
statusu Udruženja flebologa u vezi sa svim terapeutskim i pomoćnim sredstvima u
oblasti flebologije
2. Da se od farmaceutskih kuća , koje proizvode i distribuiraju lekove i pomoćna
sredstva iz oblasti flebologije traži stalno donatorstvo u iznosu od 100 EUR, kako bi
se omogućili tehnički uslovi za rad Udruženja (održavanje web sajta, administracioni
i drugi poslovi).
Skupstina udruzenja flebologa je donela i sledecu statutarnu promenu:
Upravni odbor ima iskljucivo i puno pravo da predlaze clanove za pohvale, nagrade i
posebna priznanja kao i clanstvo u SANU i sl.
Odluke Skupstine su punopravne jer je Skupstina radila sa 2/3 kvorumom što potvrdjuju
predesdnik Skupstine, yapisnicar i overivaci zapisnika
Download

Odluke Skupstine 2009 - Udruženje flebologa Srbije